Артищук Ірина Володимирівна

Артищук Ірина ВолодимирівнаКандидат економічних наук, доцент

У 1994 році закінчила інженерно-економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Економічна інформатика та АСУ» і одержала диплом інженера-економіста. Після отримання диплому працювала бухгалтером на орендному підприємстві Готель "Жорж".

З вересня 1995 року працює в ЛТЕУ: старшим лаборантом, асистентом, доцентом кафедри інформаційних систем у менеджменті. Захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування системи управління ризикозахищеністю торговельного підприємства». На кафедрі менеджменту ЛТЕУ працює з вересня 2016 р.

Професійна діяльність пов’язана з розробкою та впровадженням науково-практичних положень у сфері стратегічного управління, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій. Брала участь в розробці проектів автоматизації в системі споживчої кооперації.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Мізюк Б.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська, І.В. Артищук. – Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с.

Наукові статті

 • Артищук І. В. Інтегральний показник ефективності розвитку суб’єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень / І. В. Артищук // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2009. – Вип. 19.7. – С.253-259.
 • Артищук І. В. Сучасні інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні торговельним підприємством / І. В. Артищук, О. І. Белей // Збірник наукових праць Кременчуцького Інституту ДУЕП. – Кременчук , 2009 р. – С.142-151.
 • Артищук І. В. Методика формування кількісних рекомендацій в комп’ютерній системі внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / І. В.Артищук, О.І. Белей // Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. – Вип. № 647. – С.574-581.
 • Артищук І. В. Оцінка економічної ефективності інноваційних бізнес-процесів торговельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції, збірник наукових праць. – Вип. XV, № 2. – Київ : СЕУ, Рівне : НУВГП, 2009. – С.174-182.
 • Артищук І. В. Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством / І.В. Артищук, О.І.Белей.//Вісник НУ “Львівська політехніка”, збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – Вип. № 647. – С.635-642.
 • Артищук І. В. Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 12, С.57-63.
 • Артищук І. В. Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства. / І. В. Артищук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 13, С.101-107.
 • Артищук І. В. Управління ризикозахищеністю підприємства / І. В. Артищук. // Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С.153-159.
 • Артищук І. В. Формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформаційній системі торговельного підприємства (АІС ТП) / Артищук І. В., Івашків В. О. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С.305-308.
 • Артищук І. В. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств / І. І. Тучковська, І. В. Артищук // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Тернопіль: КНЕУ, 2013. – С.96-100.
 • Артищук І.В. Узагальнений підхід до побудови ризик-профілю торговельного підприємства / І. В. Артищук // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – Севастополь : Видавництво НАПКБ, 2013. – С.35-41.