Свидрук Ірена Ігорівна

Свидрук Ірена ІгорівнаКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Свидрук І.І. працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Є автором понад 70 наукових публікацій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв та підручника з грифом МОН України.

Наукові інтереси: сучасні парадигми менеджменту, креативістика, креативний розвиток вітчизняної економіки, психологія управління, мотивація творчої активності працівників, проблеми сучасного ринку праці та працевлаштування випускників вишу тощо.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. – Караганда: Вид-во КарГу, 2016 р. – 320 с.
 • Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 2017. – 312 p.
 • Свидрук І.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. / І.І. Свидрук, Ю.І. Осік – Алма-Ата: «Бастау», 2017. – 360 с.
 • Svydruk I.I. Creative management: theoretical foundations : monograph / I.I.Svydruk, Yu.I. Ossik, O.V. Prokopenko. - Chorzów : Drukarnia Cyfrowa, 2017. - 144 p. (Теоретичні основи креативного управління – монографія на англійській мові)
  URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57536

 • Свидрук І.І. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки / колективна монографія// Г.І. Башнянин, С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. - Л.: Ліга-прес, 2017. – 160 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017 р. – 320 с.

  Наукові статті

  • Свидрук І.І. Актуальність та необхідність дослідження процесів менеджменту та інфраструктури систем електронного бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво. 2001. - №5. - С.127-132.
  • Свидрук І.І. Правове забезпечення електронної торгівлі // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №10. - С.35-37.
  • Свидрук І.І. Розвиток стандартів та стандартизація процесів обробки даних в менеджменті систем електронної торгівлі // Вісник НУ "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління. - 2002. - №448. - С.264-269.
  • Свидрук І.І. Особливості менеджменту електронної торгівлі // Економіка: проблеми теорії та практики. 2003. - Вип.185. - Т.2. - С.261-269.
  • Свидрук І.І. Засади створення системи менеджменту в електронній торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2003. - №6. - С.51-55.
  • Свидрук І.І. Стан електронної торгівлі на Україні // Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. Сер. Державне управління. - 2003. - Вип.19. - Т.4. - С.404-412.
  • Свидрук І.І. Вибір варіанта організації підприємств електронної торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2005. - №7. - С.56-60.
  • Свидрук І.І. Інформаційне забезпечення діяльності Інтернет-магазинів в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2005. - Вип.199. - Т.4. - С.1000-1007.
  • Свидрук І.І. Особливості організації традиційної та електронної торгівлі // Вісник НЛТУ України. - 2007. - С.404-412.
  • Свидрук І.І. Критерії визначення ефективності систем електронної торгівлі // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2008.
  • Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. – 2008.
  • Свидрук І.І. Поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління інвестиційними процесами // Вісник ЛКА. - 2009. - Випуск 30.
  • Свидрук І.І., Домарадзька Г.С. Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці // Вид-во Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – 2011.
  • Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. - 2011.
  • Свидрук І.І. Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
  • Свидрук І.І. Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2012.
  • Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників ВНЗ: практичні та правові аспекти // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.4. - С.373-376.
  • Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.5. - С.395-401.
  • Свидрук І.І. Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах // Науковий вісник НЛТУ. – 2012.
  • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С.20-24.
  • Свидрук І.І. Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні // Вісник ЛКА. – 2013.
  • Свидрук І.І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип.23.11.- С.372-379.
  • Свидрук І.І. Імплементація прийомів креативного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств // Науковий журнал "Вісник Хмельницького національного університету". – 2013.
  • Свидрук І.І. Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. - 2014.
 • Свидрук І.І. Роль психології управління у забезпеченні економічної безпеки підприємства/ І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛКА, 2015. – С.361-363.
 • Свидрук І.І. Унікальні послуги в міжнародному туризмі / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2016. – С.479-481.
 • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Міжнародний туризм і його вплив на економічну та соціальну сфери країн світу / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Актуальні питання економічних наук: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2016 р., м. Київ: - Херсон: Видавничий дом «Гельветика», 2016. – С.16-18.
 • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Туризм як чинник економічного розвитку країни / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2016. – Вип. 26.6 – С.255-262. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І., Шевчик Б.М., Рибаков П.В. Сутнісні основи систем економічного мислення // Системний аналіз економічних систем: Збірник наукових праць за матеріалами Другого Всеукраїнського круглого столу / За ред. Г. І. Башнянина і Б.М. Шевчика. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 201 с. - С.25-39.
 • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Особливості просування туристичних веб-сайтів у мережі інтернет / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Наука III тисячоліття: пошуки, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч1. – 354 с. - С.133-135.
 • Свидрук І.І. Креативний менеджмент як ефективний інструмент регулювання діяльності організацій в умовах нестабільності національної економічної системи / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2017. – С.423-424.
 • Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління мотивацією / І.І. Свидрук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 560 с. - С.411-414.
 • Свидрук І.І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Випуск 2 (50). – Ужгород, 2017. – 357 с. - С.46-51. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І. Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2017. – Т. 27, №7 – С.21-26. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І. Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві / І.І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 26. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 185 с. С.103-106. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Збірник наук.праць. Серія «Економіка». Випуск 2(8). - 2017. 191 с. – С.51-56. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І. Міжнародний досвід розвитку економіки знань / І.І. Свидрук // Вісник Одеського національного університету. Збірник наук. праць. Серія «Економіка». Том 22. Випуск 8 (61). - 2017. 148 с. – С.43-47. (наукометрична база Index Copernicus).
 • Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Збірник наук.праць. Серія «Економіка». Випуск 2(8). - 2017. 191 с. – С.51-56.
 • Свидрук І. І. Актуальність розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Зб. тез доп. V Міжн. наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. – Львів: Растр-7, 2017. – 368 с. – С. 331-333.
 • Свидрук І. І. Управління креативністю як визначальна властивість економіки знань / І. І. Свидрук // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава 14 грудня 2017 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 848 с. – С. 675-678.

 • Свидрук І. І. Роль психології управління у вирішенні управлінських проблем в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2018 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – 276 с. – С.177-181.
 • Свидрук І. І. Роль креативності в економіці знань / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ. – Львів: ЛТЕУ, 10-11.05.2018. – 386 с. – С. 222-224.
 • Свидрук І. І. Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту / І. І. Свидрук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: Зб. наук.-техн. пр. НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, №4 – С. 108-111. (наукометрична база Index Copernicus).