Кудла Назар Євгенович

Кудла Назар ЄвгеновичКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-екологічні особливості регулювання земельних відносин (за матеріалами Львівської області) за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Автор понад 120 наукових публікацій, в тому числі закордонних.
На кафедрі менеджменту ЛТЕУ викладає такі основні навчальні дисципліни: "Адміністративний менеджмент",
"Менеджмент підприємств"
Викладає за сумісництвом у Польщі Uczelnia państwowa im szym
Стипендіат різних наукових програм університетів Польщі, Словаччини, Литви; тренер зі сільського туризму, штатний експерт дорадник з питань розвитку сільських територій, член спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, активний учасник наукових конференцій та міжнародних проектів.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Turystyka i rekreacja czynnikiem poprawy zdrowia fizycznego i psychologicznego człowieka /Kudla N., Jalinik M. - monogragia "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych". - Białystok, 2018. - 237s. s.89-100 ISBN 978-83-62069-54-5.
 • Активність органів місцевого самоврядування у розвитку туристичних послуг сільської місцевості Карпатського регіону / Кудла Н.Є. - Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за ред.. М.Х. Шершуна. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2016 . – С.152-164 ISBN 978-617-601-157-6.
 • Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych Karpat Ukraińskich /Kudla N., Qurini-Popawski Ł. - Monografia : Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. - red. K. Szpara, A. Wilkońska, B. Zawilińska : Rzeszów-Warszawa. – Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2015. – s.52-69 237 s.ISBN: 978-83-932916-2-5.
 • Rola obszarów chronionych w rozwoju ruchu turystycznego na Ukrainie /Kudla N., Tofan І. - Monografia „Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki” red. B. Sawicki, M. Harasimiuk. – Warszawa : Wydawnictwo FREL, 2014. – S. 195-205 ISBN 978-83-64691-07-2.
 • Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. / Кудла Н.Є.– К. : Центр учб. літ., 2015. – 152 с. ISBN 978-617-673-336-2.
 • Управління якістю в туризмі: підручник / Кудла Н.Є. – К. : центр учб. літ., 2014. – 368 с. ISBN 978-617-673-329-4.
 • Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Кудла Н.Є. К. : Знання, 2012. – 343 с. ISBN 978-966-346-990-4.
 • Маркетинг туристичних послуг навч. посіб. / Кудла Н.Є. - К. : Знання, 2011. – 351 с. ISBN 978-966-346-683-5.

Наукові статті

 • Kudla N., Jalinik M. Turystyka i rekreacja czynnikiem poprawy zdrowia fizycznego i psychologicznego człowieka/monografia "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych". - Białystok, 2018. - 237s. s.89-100 ISBN 978-83-62069-54-5.
 • Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province) // Kudla N., Przezbórska L., European Journal of Service Management Vol.24, 4/2017- s.51-57 ISSN: 2450-8535.
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych (studium przypadku bałtowskiego kompleksu turystycznego) // Kudla N., Pałka-Łebek E Studia Obszarów Wiejskich, T.47. – 2017. – s.129-144 ISSN 1642-4689.
 • Kudla N., Qurini-Poplawski Ł., Rutynski M., Hamklo M. Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do 1939 roku / [w:] M. Drewnik, M. Mika (red.) Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków, 2017, 255-272.
 • Соціально-економічні аспекти привабливості сільського туризму Карпатського регіону // Кудла Н.Є. Львів. – Вісник ЛІЕТ, Серія «Економічні науки», 2016. – №11. – с.93-100. ISBN 978-966-2400-05-2.
 • Аналіз попиту послуг сільського туризму (за матеріалами досліджуваних районів Карпатського регіону) // Кудла Н.Є. - Львів. – Вісник ЛІЕТ, Серія «Економічні науки», 2015. – №10. – с.239-246 ISBN 978-966-2400-05-2.
 • Kudla N., Qurini-Poplawski Ł. Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych Karpat Ukraińskich / Monografia : Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. - red. K. Szpara, A. Wilkońska, B. Zawilińska : Rzeszów-Warszawa. – Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2015. – s.52-69 ISBN: 978-83-932916-2-5.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości turystycznej // Kudla N - Zeszyty naukowe TURYSTYKA I REKREACJA Wyższej Szkoły Turystyki i Języków obcych w Warszawie – 2013. - Zeszyt 12 (2). – S. 177-191 ISSN 1899-7228.
 • Мотиви вибору відпочинку у селянському агротуристичному господарстві //Кудла Н.Є. - Вісник ДІТБ. – Серія «Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому». - №17. – 2013. - С.283-290 ISSN 1994-2753.
 • Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) // Кудла Н.Є. - Аграрна економіка. – Науковий журнал Львівського НАУ. – 2013. – Т.6, №1/2. – С.40-46.

Участь у конференціях

 • Emergence of Wine Tourism and its Development in Ukrainian Transcarpathia// Economic and Social Development. 46th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainable Tourist Destinations" Varazdin, 24-25 October 2019. – 238-248 ISSN 1849-6903.
 • Місце туризму у стратегіях розвитку об’єднаних територіальних громад з врахуванням міжнародного досвіду //Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матер. 1 міжнар.наук.-практ.конфер., 31 жовт.-1 лист. 2018. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – с. 281-285 с. ISBN 978-617-602-230-5.
 • Екологічна складова сільського туризму як чинник конкурентної переваги // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Мат.VIII міжнар. наук.-практ. конфер. (27 жовтня 2017 року). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 109-110.
 • Розвиток Інтернет-маркетингу у сільському туризмі – інноваційний підхід // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р., Луцьк-Світязь). – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. – С.69-72.
 • Соціально-економічна характеристика гостей агротуристичних господарств // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2016 р., Черкаси). – Черкаси : Видавець О.М. Третяков, 2016. – С.60-64.
 • Значення сільського туризму у соціально-економічному розвитку сільських територій // Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку» : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 березня 2016 р) / Львів : ЛІЕТ, 2016. – С. 244-252.
 • Передумови застосування сучасних методів управління в агротуристичному господарстві // Матеріали ІІ міжнарод. науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика». – Полтава : Вид-во «Сімон», 2015. – С.20-22 8-9 жовтня 2015.