Підручники, посібники та монографії

Підручники, посібники та монографії

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства
У колективній монографії автори дали своє бачення формуванню надійного та ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основну увагу зосереджено на розгляді практичної організації надійних інструментів обліково-фінансової складової забезпечення управління економічною безпекою підприємства..
Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Управління персоналом в туризмі Кудла Н.Є., Фединець Н.І. Управління персоналом в туризмі
У навчальному посібнику визначено місце управління персоналом в системі менеджменту організації, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито зміст основних етапів управління персоналом з орієнтацією на індустрію туризму та гостинності.
Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка
У підручнику обґрунтовано концепцію організаційної поведінки у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні теорії і моделі організаційної поведінки, механізми формування поведінкової активності. Значну увагу приділено питанням організаційного розвитку та управління змінами в організаційній поведінці.
Svydruk I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges Svydruk I. New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges: monograph. Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. Vol.2. 317 p.
The results of the author’s research in the collective monograph are devoted to solving the problems of formation and implementation of new models of economic systems management and mechanisms of their implementation in modern global challenges based on strategic management and making management decisions.
Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України Барна М.Ю., Свидрук І.І., Семак Б.Б., Трут О.О., Турянський Ю.І. та ін. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: монографія. Львів: ЛТЕУ; Галицька видавнича спілка, 2020. 502 с.
В монографії визначаються теоретико-методологічні та науково-прикладні основи побудови концептуальної платформи формування процесів становлення та розвитку креативного менеджменту національного господарства України в період глобалізаційних і постіндустріалізаційних трансформацій світового економічного простору.
Козлова В. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті Козлова В. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті
Бізнес, кар'єра, які все наше життя – це передусім емоції. Перемагає той, хто розуміє себе, вміє управляти власними емоціями і моделювати схожі емоції в інших. У цій книжці про те, як скористатися особливою авторською методикою бізнес-тренера Валерії Козлової, щоб підвищити рівень свого емоційного інтелекту та досягти успіху в житті та бізнесі.
Свидрук І.І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України Свидрук І.І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 450 с.
В монографії визначаються теоретико-методологічні та науково-прикладні основи побудови концептуальної платформи формування процесів становлення та розвитку креативного менеджменту національного господарства України в період глобалізаційних і постіндустріалізаційних трансформацій світового економічного простору.
Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2018. 420 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади управління результативністю організації, розкрито еволюцію та сучасні концепції і моделі управління. Доведено структуру вартості організації як концептуальну основу вимірювання її результативності. Досліджено структуроутворювальні фактори формування результативності сучасних організацій, обґрунтовано методологію, критерії та показники її вимірювання. Визначено зміст процесу управління результативністю, ідентифіковані суб’єкт, функції, операції та процедури цього процесу.
Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія
У підручнику розглянуто психологічні закономірності управлінської діяльності – роль людського і психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних та соціальних ролей у колективі, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінських рішень, соціально-психологічні якості керівника, лідерство і керівництво, причини виникнення конфліктів у колективі, методи психокорекції конфліктної поведінки, способи вирішення конфліктів.
Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки
На підставі теоретичного узагальнення обґрунтовано новий спосіб вирішення науково-практичного завдання зі стабілізації національної економіки за умов макроекономічної нестабільності на основі банківського рейтингування.
Svydruk I.I., Ossik Yu.I., Prokopenko O.V. Creative Management: Theoretical Foundations
Неспроможність сприймати випадкові непрограмовані події обумовлена тим, що результатом традиційної освіти є вміння логічно відображати та аналізувати інформацію. Для успішної роботи в умовах збільшення непередбачуваності та розбіжностей соціально-економічного розвитку необхідно, крім інфологічної парадигми сприйняття навколишнього світу, оволодіти парадигмою осягнення та творчої роботи.
Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. Алма-Ата: Бастау, 2017. 360 с.
У цьому навчальному посібнику по креативному менеджменту, унікальному для Казахстану, викладені шляхи переходу навчання менеджерів та інших фахівців від традиційного до творчого мислення та діяльності. Наведені методи формування та розвитку творчої особистості та мотивування цих процесів.
Svidruk I.I., Ossik Yu.I. Creative management: teaching manual. Almaty: Bastau, 2017. 312 p.
В навчальному посібнику по креативному менеджменту на англійській мові викладені шляхи переходу навчання менеджерів та інших фахівців від традиційного до творчого мислення та діяльності. Наведені методи формування та розвитку творчої особистості та мотивування цих процесів. Висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту.
Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки Башнянин Г.І., Мацера С.М., Андрушків І.П., Кундицький О.О., Свидрук І.І. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки: монографія. Львів: Ліга-прес, 2017. 160 с.
Визначаються теоретико-методологічні засади дослідження акціонерного капіталу. Здійснюється аналіз і оцінка ефективності використання акціонерного капіталу за умов корпоратизації економіки. Розглядаються методи активізації акціонерного капіталу та визначається його вплив на зміцнення позицій економіки корпоративного сектору.
Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. Караганда: Вид-во КарГу, 2016 р. 320 с.
У цьому навчальному посібнику по креативному менеджменту, унікальному для Казахстану, викладені шляхи переходу навчання менеджерів та інших фахівців від традиційного до творчого мислення та діяльності. Наведені методи формування та розвитку творчої особистості та мотивування цих процесів.
Єлейко В.І., Миронов Ю.Б. Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств Єлейко В.І., Миронов Ю.Б. Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади економетричного аналізу інноваційної діяльності підприємств. Посібник поєднує опорний конспект лекцій за кожною з передбачених тем, методичні вказівки до самостійного вивчення, методику розв’язування задач прикладного характеру у програмі "Microsoft Office Excel", тестові завдання.
Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Сучасні економічні теорії Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б. Сучасні економічні теорії
У посібнику висвітлено теоретичні принципи сучасної економічної науки, персоніфіковані у вченнях впливових економістів нашого часу. Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу “Сучасні економічні теорії”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України.
Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації
У підручнику наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища.
Трут О.О. Операційний менеджмент Трут О.О. Операційний менеджмент
Сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій розкриває пропонований підручник.
Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави Скрипко Т.О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва як чинник економічної безпеки держави
Монографія містить наукове обґрунтування теоретико-методологічних аспектів та прикладних засад інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва.
Свидрук І.І. Креативний менеджмент Свидрук І.І. Креативний менеджмент
У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту.
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
Посібник визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» відповідно до вимог ОКР «бакалавр», необхідне методичне забезпечення.
Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота Колянко О.В., Фединець Н.І. Організаційно-кооперативна робота
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано тенденції, принципи та методи організаційно-кооперативної роботи підприємств споживчої кооперації України.
Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку
У навчальному посібнику визначено місце соціології ринку серед інших соціологічних наук, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито соціологічні проблеми ринкової економіки та особливості соціології малих груп як об’єктів управління.
Єлейко В.І., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетричний аналіз діяльності підприємств Єлейко В.І., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетричний аналіз діяльності підприємств
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади економетричного аналізу діяльності підприємств.
Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент
У підручнику розглянуто сутність та еволюцію інноваційного менеджменту, роль держави у підтриманні сучасної моделі економічного зростання, організаційні форми інноваційної діяльності.
Хміль Ф.І. Успішна кар'єра в менеджменті: прагматичний підхід Хміль Ф.І. Успішна кар'єра в менеджменті: прагматичний підхід
Книга написана автором на основі багатолітніх спостережень та їх наукового узагальнення. Її можна охарактеризувати як есе на тему шляхів і засобів побудови успішної кар'єри в менеджменті. Буде корисною для студентів, науковців, всіх тих, хто цікавиться менеджментом, будує або прагне побудувати успішну кар'єру в менеджменті.
Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів Вовчак О.Д., Колянко О.В., Чікіта І.Б. Аналіз інвестиційних проектів
Навчальний посібник з курсу "Аналіз інвестиційних проектів" призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу.
Вовчак О.Д., Андрушків І.П., Шморгай М.Б., Колянко О.В. Інвестиційне кредитування Вовчак О.Д., Андрушків І.П., Шморгай М.Б., Колянко О.В. Інвестиційне кредитування
Видання призначене для самостійної роботи студентів над тематикою курсу, більш ефективного засвоєння матеріалу та набуття практичних навиків для вирішення конкретних ситуацій.
Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами Колянко О.В. Регіональне управління інвестиційними процесами
Дослідження присвячено теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються сучасних тенденцій регіонального управління інвестиційними процесами, пошукових шляхів його вдосконалення.
Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування
У посібнику з урахуванням новітніх теоретичних напрацювань, вітчизняного та закордонного досвіду розкрито сутність управлінського консультування, основні принципи організаційної побудови і економічної діяльності консультаційних організацій.
Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності
У посібнику розглядаються сучасні концепції реклами, значення реклами в системі маркетингу, рекламні засоби та їх ефективність. Особливе місце займає розгляд питань про новітні засоби реклами (зокрема реклама в мережі Інтернет), а також технології підсвідомого впливу реклами на споживача та наслідки такого впливу.
Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетрія Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. Економетрія
Навчальний посібник охоплює основні теми типової програми дисципліни "Економетрія" і дає можливість студентам освоїти методологічні основи побудови якісних економетричних моделей.
Хміль Ф.І. Управління персоналом Хміль Ф.І. Управління персоналом
У підручнику розкрито загальні закономірності й особливості формування, функціонування, розвитку персоналу організації та управління ним, діяльності лінійних і функціональних менеджерів, а також служб управління персоналом.
Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент
Розкрито сутність управління та менеджменту як діяльності, науки, мистецтва; досліджено процес підготовки та методи прийняття раціональних управлінських рішень і підвищення їх якості, продемонстровані методи визначення ефективності управління організацією.
Хміль Ф.І. Ділове спілкування Хміль Ф.І. Ділове спілкування
У навчальному посібнику з’ясовано сутність, типи і види ділового спілкування, його значення у професійній діяльності менеджера, розкрито особливості ділового спілкування керівника з підлеглими, під час проведення нарад у колективі, ділових переговорів.
Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій
В посібнику містяться ситуації, ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, тести, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю підприємств.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту Хміль Ф.І. Основи менеджменту
У підручнику розкрито еволюцію управлінської думки, а також специфіку, загальні засади, закономірності, функції, організаційно-психологічні механізми, методи, сучасні концептуальні моделі менеджменту як науки.
Скрипко Т.О. Дидактичні матеріали з менеджменту Скрипко Т.О. Дидактичні матеріали з менеджменту
Посібник містить дефініції основних категорій менеджменту, комплекс наочних матеріалів, що розкривають зміст найважливіших понять, процесів тощо.
Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні
В монографії розглянута історія виникнення та розвитку управління як особливої соціальної функції в суспільному виробництві.
Хміль Ф.І. Менеджмент Хміль Ф.І. Менеджмент
Розглянуто суть, поняття, функції, форми організації менеджменту. Особливу увагу приділено проблемам формування трудового колективу, методам управління людьми.
Хміль Ф.І. Основи теорії менеджменту Хміль Ф.І. Основи теорії менеджменту
У навчальному посібнику розглянуті основні поняття та категорії сучасного менеджменту в адаптації до нинішніх соціально-економічних умов України.