Хміль Ф.І. Основи менеджменту

Хміль Ф.І. Основи менеджменту

Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

У підручнику розкрито еволюцію управлінської думки, а також специфіку, загальні засади, закономірності, функції, організаційно-психологічні механізми, методи, сучасні концептуальні моделі менеджменту як науки і системи управління суб’єктами економіки в ринкових умовах. Висвітлено природу, сутність керівництва, влади і лідерства, організації праці, етичні норми в менеджменті, можливості використання його потенціалу в забезпеченні ефективної діяльності організацій.

Для студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто намагається збагатити свої управлінські знання і навички.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту

Зміст

1. Загальні засади управління і менеджменту
1.1. Сутність управління. Сфери і типи управління. Сутність і особливості управління виробничогосподарськими організаціями. Еволюція управління суспільним виробництвом.
1.2. Специфіка менеджменту. Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах. Структурний аналіз менеджменту. Мета, завдання, стадії менеджменту. Сучасна парадигма менеджменту. Соціально-економічна природа управлінської праці.
1.3. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту.
1.4. Становлення сучасного менеджменту в Україні. Динаміка макроекономічних чинників і їх вплив на становлення менеджменту. Мікроекономічні чинники становлення вітчизняного менеджменту.

2. Еволюція управлінської думки
2.1. Зародження і розвиток менеджменту як науки. Сутність, предмет і методи менеджменту як науки. Періодизація зародження і розвитку менеджменту як науки.
2.2. Наукові школи в менеджменті. Передумови виникнення наукових шкіл у менеджменті. Школа наукового управління. Школа "фордизму". Класична школа. Школа руху за гуманні стосунки. Школа виробничої демократії. Школа поведінкових наук.
2.3. Особливості сучасного етапу розвитку науки менеджменту. Сучасні концепції менеджменту.
2.4. Зародження і розвиток наукових досліджень з проблем менеджменту в Україні. Розвиток управлінської науки в Україні на початку ХХ ст. Розвиток управлінської науки в Україні в період існування СРСР. Наукові напрями формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту.

3. Виробничо-господарська організація
3.1. Організація як соціальне утворення. Сутність і основні ознаки формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організації. Структура організації як системного утворення.
3.2. Середовище організації. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації.
3.3. Еволюція організацій. Розвиток організацій у докапіталістичних соціально-економічних формаціях. Капіталістичні організації. Особливості організацій у соціалістичному суспільстві.
3.4. Класифікація виробничо-господарських організацій. Підприємство як юридично-правова форма виробничо-господарської організації. Види і статус підприємств в Україні.
3.5. Організаційний розвиток і організаційні зміни. Організаційний розвиток. Планування організаційних змін.
Управління організаційними змінами.

4. Закономірності і принципи менеджменту
4.1. Закономірності менеджменту.
4.2. Сутність принципів менеджменту.

5. Функції, процес і механізм менеджменту
5.1. Сутність функцій організації, функцій, процесу і механізму менеджменту. Функції організації. Функції і процес менеджменту. Механізм менеджменту.
5.2. Функція менеджменту "визначення цілей". Сутність, значення і класифікація цілей менеджменту. Основні вимоги до цілей організації. Ієрархія цілей. Місія організації. Послідовність етапів розроблення і реалізації цілей менеджменту.
5.3. Функція менеджменту
"планування". Сутність і значення функції менеджменту "планування". Принципи управлінського планування. Економіко-організаційний зміст планування в менеджменті.
5.4. Функція менеджменту "рiшення". Сутність і класифікація рішень у менеджменті. Процес підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Методи прийняття раціональних управлінських рішень і підвищення їх якості.
5.5. Функція менеджменту "органiзування". Зміст і значення функції "організування". Структурна побудова управління організаціями. Організування процесів менеджменту.
5.6. Функція менеджменту "оперативне регулювання". Планування оперативних управлінських робіт. Оперативне регулювання і контролювання ходу робіт.
5.7. Функція менеджменту "мотивування". Сутність та еволюція поняття "мотивування". Психологічні теорії мотивування. Арсенал мотиваційних засобів менеджера.
5.8. Функція менеджменту "контролювання". Сутність, види і процес контролювання. Системи контролювання.

6. Методи менеджменту
6.1. Загальні особливості методів менеджменту. Сутність і значення методів менеджменту. Взаємозв'язок функцій і методів менеджменту.
6.2. Економічні методи менеджменту. Планування господарської діяльності. Комплексні цільові програми. Бізнес-планування в управлінні організацією. Комерційний розрахунок. Економічні регулятори господарської діяльності.
6.3. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту. Організаційно-стабілізуючі методи менеджменту. Розпорядчі методи менеджменту.
6.4. Соціальні методи менеджменту. Соціальне прогнозування. Соціальне планування. Соціальне нормування. Соціальне регулювання.

7. Інформація і комунікації у менеджменті
7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту. Сутність і значення інформації у процесі менеджменту. Класифікація інформації і вимоги до неї. Особливості надходження, утворення і використання інформації на рівнях менеджменту. Носії, операції та процедури
оброблення інформації у процесі менеджменту. Системи інформаційного забезпечення менеджменту.
7.2. Комунікативні процеси в менеджменті. Сутність комунікації. Комунікативний процес, його елементи і етапи. Види комунікацій і трансакцій. Психологія особистісних контактів. Методи вдосконалення комунікацій.

8. Основи психології менеджменту

8.1. Сутність психології менеджменту. Психологія менеджменту як галузь психологічної науки. Психологічні якості працівників і їх використання у процесі менеджменту.

9. Керівництво, влада, лідерство
9.1. Менеджер, його місце і роль в організації. Типи керівників. Чинники менеджерської діяльності в сучасній Україні.
9.2. Керівництво в організації. Сутність та особливості керівництва. Діапазон керівництва. Лінійне і функціональне керівництво. Соціальнопсихологічний зміст функціональних обов'язків менеджера.
9.3. Влада в менеджменті. Необхідність і сутність влади в менеджменті. Види і баланс влади. Форми влади керівника.
9.4. Лідерство. Природа лідерства і його складові. Типологія лідерів. Теорії лідерства. Стиль керівництва і стиль управління.

10. Організація праці в менеджменті
10.1. Загальні засади організації праці в менеджменті. Сутність і етапи організації праці в менеджменті. Ефективність раціоналізації праці в менеджменті. Поділ праці в менеджменті і його види. Кооперація праці в менеджменті та її види.
10.2. Організація робочих місць працівників менеджменту. Робоче місце працівника менеджменту організації та вимоги до нього. Типові проекти організації робочих місць працівників менеджменту. Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників менеджменту.
10.3. Виробниче середовище працівників менеджменту. Розміщення робочих місць і умови праці. Механізація і автоматизація управлінської праці.

11. Відповідальність і етика в менеджменті
11.1. Відповідальність у менеджменті. Юридична відповідальність у менеджменті. Дисциплінарна відповідальність у менеджменті. Матеріальна відповідальність у менеджмент. Соціальна відповідальність у менеджменті.
11.2. Етика у менеджменті організацій. Етика бізнесу. Етика поведінки менеджера.

12. Забезпечення ефективної діяльності організації
12.1. Управління трудовими ресурсами. Планування людських ресурсів. Набір персоналу. Добір і розстановка працівників. Встановлення заробітної плати і пільг. Профорієнтація, адаптація, навчання і атестація працівників.
12.2. Якість трудового життя і методи її поліпшення. Сутність якості трудового життя. Державне забезпечення якості трудового життя. Мікроекономічні напрями забезпечення якості трудового життя.
12.3. Управління створенням операційних систем. Сутність операційної системи. Класифікація операційних систем. Проектування операційних систем у сфері виробництва товарів. Проектування операційних систем у сфері виробництва послуг.
12.4. Управління функціонуванням операційних систем. Управління функціонуванням операційних систем з виробництва товарів. Управління функціонуванням операційних систем з виробництва послуг. Забезпечення якості продукції і послуг.
12.5. Управління продуктивністю організацій. Сутність управління продуктивністю організацій. Стратегічне управління організаціями за критерієм продуктивності. Комунікації, прийняття рішень і оперативне керівництво продуктивністю організацій.
12.6. Ефективність менеджменту організації. Ефективність менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання. Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту організації.

Література
Короткий термінологічний словник

Придбати книгу можна в книгарнях Львова та книжкових Інтернет-магазинах.