Хміль Ф.І. Управління персоналом

Хміль Ф.І. Управління персоналом

Підручник. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.

У підручнику розкрито загальні закономірності й особливості формування, функціонування, розвитку персоналу організації та управління ним, діяльності лінійних і функціональних менеджерів, а також служб управління персоналом. Теоретичний і практичний матеріал у ньому викладено з урахуванням положень загального менеджменту, трудового права, соціальної психології, психології особистості і психології управління, соціології та інших галузей знань, без яких немислимі сучасна кадрова політика організації, добір, відбір і розстановка, ефективне використання, оцінювання, навчання персоналу, прогнозування кадрових потреб, оптимізація структури зайнятості, управління службовим зростанням працівників тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Хміль Ф.І. Управління персоналом

Зміст

1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Управління персоналом як наука
Еволюція концепцій і теорій управління персоналом
Управління персоналом як специфічна функція менеджменту
Системний підхід в управлінні персоналом організації
Зарубіжний досвід управління персоналом

2. Управління персоналом як соціальною системою
Персонал як суб’єкт і об’єкт управління
Класифікація персоналу організації
Структура персоналу організації
Показники чисельності персоналу організації
Вимоги до професійно- кваліфікаційного рівня працівників

3. Формування колективу організації
Колектив як соціальна група
Людина як особистість
Етапи розвитку колективу організації
Культура організації в управлінні персоналом

4. Згуртованість і соціальний розвиток колективу
Сутність і стадії згуртованості колективу
Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління
Соціальний розвиток колективу організації

5. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
Сучасна кадрова політика організації
Стратегія управління персоналом організації

6. Організування діяльності і функції служб персоналу
Загальні організаційні засади управління персоналом організації
Служби персоналу й основні напрями їх діяльності
Функції служб персоналу на сучасному етапі
Планування роботи з персоналом організації
Менеджер служби персоналу організації
Організування обліку і звітності з кадрових питань

7. Кадрове планування в організаціях
Сутність кадрового планування в організаціях
Стратегічне планування людських ресурсів
Оперативне планування чисельності (зайнятості) персоналу
Методи планування забезпечення кадрових потреб організації
Планування використання (розстановки) персоналу організацїї
Вибір форм трудових відносин з працівниками і організування їх праці
Особливості зарубіжного досвіду планування потреб у персоналі організації

8. Організування добору і відбору кадрів
Добір кадрів
Професіограма: модель співробітника і модель посади
Методи відбору працівників
Професійна орієнтація і трудова адаптація працівників
Ефективність процесу добору і відбору працівників

9. Організування праці персоналу
Аналіз праці і робочих місць працівників
Організування робочих місць працівників
Визначення і регламентування службових прав, повноважень та обов’язків працівників управління

10. Управління винагородженням персоналу
Сутність і функції винагородження персоналу
Стратегія винагородження персоналу
Форми винагородження персоналу
Засади побудови системи винагороджень
Проектування систем винагородження персоналу
Особливості винагородження менеджерів

11. Оцінювання і атестування персоналу організації
Системний підхід до оцінювання персоналу
Засади застосування систем оцінювання працівників
Помилки оцінювання персоналу і способи їх мінімізації
Критерії, що використовуються у системах оцінювання працівників
Методи і техніки оцінювання персоналу
Особливості оцінювання інженерно-технічних працівників і фахівців управління
Атестування персоналу організації

12. Управління розвитком і рухом персоналу організації
Сутність професійного розвитку персоналу
Планування і управління службовими кар’єрами працівників
Навчання персоналу організації
Формування і підготовка резерву кадрів
Управління мобільністю кадрів і структуризація праці як засоби розвитку персоналу

13. Управління процесом вивільнення персоналу організації
Причини, фактори і форми вивільнення персоналу
Звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (адміністрації)
Звільнення з ініціативи працівників
Аутплейсмент

14. Соціальне партнерство в організації
Працедавець і наймані працівники як соціальні партнери у структурі організації
Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників
Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства

15. Ефективність управління персоналом організації
Сутність ефективності управління, критерії і методи її оцінювання
Оцінювання ефективності діяльності служби персоналу організації

Додатки
Короткий термінологічний словник
Література