Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2012. - 300 с.

Посібник визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» відповідно до вимог ОКР «бакалавр», необхідне методичне забезпечення, складові та критерії оцінювання знань студентів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні орієнтуватися у всіх економічних, комерційних, організаційних, техніко-технологічних, інвестиційних, фінансових процесах, що відбуваються на підприємствах сфери обслуговування сучасних умовах, знати найважливіші показники ефективності, вміти проводити необхідні розрахунки, виявляти чинники, визначати тенденції і напрямки вдосконалення діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі.

Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Зміст

Вступ
Змістові модулі навчальної дисципліни
Оцінювання знань студентів з дисципліни за кредитно-модульною системою

Модуль 1

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту готельно-ресторанного господарства
Конспект лекції
Семінарське заняття 1. Сутність менеджменту, еволюція наукових шкіл, підходи, принципи менеджменту
Тести для контролю знань
Практичне заняття 1. Менеджмент в готельно-ресторанному господарстві як наукова і практична діяльність

Тема 2. Функції менеджменту
Конспект лекції
Семінарське заняття 2. Загальні та спеціальні функції менеджменту готельно-ресторанного підприємства
Тести для контролю знань
Практичне заняття 2. Зміст функції планування і прогнозування
Практичне заняття 3-4. Ділова гра «Проектування організаційної структури закладу готельно-ресторанного господарства»
Практичне заняття 5. Розв’язування ситуаційних завдань щодо мотивації персоналу в закладах готельно-ресторанного господарства
Практичне заняття 6. Розв’язування завдань щодо реалізації контролюючої і координуючої функцій менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

Тема 3. Методи менеджменту
Конспект лекції
Семінарське заняття 3. Методи менеджменту, їх особливості в роботі закладів готельно-ресторанного господарства
Тести для контролю знань
Практичне заняття 7. Напрями використання економічних методів менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі
Практичне заняття 8. Напрями використання організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі

Модуль 2

Тема 4. Прийняття управлінських рішень
Конспект лекції
Семінарське заняття 4. Сутність управлінських рішень, їх значення, класифікація та вимоги для ефективної роботи готельно-ресторанних комплексів
Тести для контролю знань
Практичне заняття 9. Технологія ухвалення управлінських рішень. Ділова гра «Раціональне управлінське рішення»

Тема 5. Проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства
Конспект лекції
Практичне заняття 10-11. Проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства
Семінарське заняття 5. Види готельно-ресторанних підприємств, їх організаційно-функціональна структура
Тести для контролю знань

Тема 6. Функціональна структура сучасних готельних комплексів
Конспект лекції
Практичне заняття 12. Розв’язування ситуаційних завдань організаційно-функціональної побудови готельних комплексів
Практичне заняття 13. Особливості управління функціональними підрозділами готельно-ресторанного господарства
Семінарське заняття 6. Особливості та проблеми управління персоналом в індустрії гостинності
Тести для контролю знань

Тема 7. Управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства
Конспект лекції
Практичне заняття 14. Розв’язування завдань з розробки кадрової політики підприємства готельно-ресторанного бізнесу
Практичне заняття 15. Психологічні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного та ресторанного господарства
Практичне заняття 16. Практичні аспекти питань професійного розвитку, ділової оцінки, управління дисципліною та корпоративної культури

Завдання для самостійної роботи, методичні вказівки з вивчення питань, форми контролю знань
Тема 1. Теоретичні засади менеджменту готельно-ресторанного господарства
Тема 2. Функції менеджменту
Тема 3. Методи менеджменту
Тема 4. Прийняття управлінських рішень
Тема 5. Проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства
Тема 6. Функціональна структура сучасних готельних комплексів
Тема 7. Управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства

Список рекомендованої літератури
Словник термінів
Додатки