Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка

Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка

Підручник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 352 c.

У підручнику обґрунтовано концепцію організаційної поведінки у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні теорії і моделі організаційної поведінки, механізми формування поведінкової активності. Значну увагу приділено питанням організаційного розвитку та управління змінами в організаційній поведінці.

Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» та адресований здобувачам вищої освіти ступеня «бакалавр», аспірантам, науковцям, підприємцям та усім зацікавленим.

Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка

Зміст

Вступ

Тема 1. Концепція організаційної поведінки. Технологічні, управлінські та соціальні аспекти організаційної поведінки
1.1. Концептуальні засади організаційної поведінки. Основні елементи концепції. Об’єкти вивчення організаційної поведінки
1.2. Організація як система. Соціальна та психологічна підсистеми
1.3. Аналіз організаційної поведінки з погляду індивідуума, групи та організації в цілому
1.4. Історичний аспект розвитку управління поведінкою організації
1.5. Підходи до оцінювання організаційної поведінки
1.6. Природа роботи менеджера в організації: ролі, функції, необхідні навички і компетенції
1.7. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки: побудова взаємовідносин, передавання інформації, прийняття рішень
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 2. Індивідуальний рівень організаційної поведінки. Теорія інтересів і закон оптимальної поведінки
2.1. Основні теорії поведінки особистості в організації
2.2. Цілі, уявлення, компетентність особистості. Взаємовідносини "індивід-організація"
2.3. Поняття індивідуальності. Теорії особистості
2.4. Ознаки індивідуальності: орієнтація контролю, стилі поведінки під час вирішення конфліктів. Макіавеллізм
2.5. Управління індивідуальними змінами
2.6. Цінності та ставлення. Типи цінностей. Компоненти ставлень
2.7. Основні характеристики особистості
2.8. Закони, що впливають на поведінку людини в процесі спільної діяльності
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 3. Модель взаємодії людини й організаційного оточення. Критеріальна основа поведінки
3.1. Визначення соціальної ролі в організації. Детермінанти виконання соціальних ролей
3.2. Особистісний потенціал працівника та його вплив на поведінку в організації
3.3. Сутність Я-концепції. Захисна поведінка та її механізм
3.4. Модель Майєрс-Бріггс. Психогеометрична концепція
3.5. Трансакційний аналіз Еріка Берна та напрями його використання в управлінні індивідами
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 4. Сегменти організаційної поведінки. Позиція, сприйняття й обґрунтування поведінки
4.1. Групоутворення в організації: причини, цілі, об’єкти та суб’єкти
4.2. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання
4.3. Групове членство: сумісність, згуртованість, розмір групи
4.4. Рольова поведінка членів груп у процесі прийняття групових рішень. Рольові конфлікти, їх вплив на групову взаємодію та продуктивність спільної діяльності
4.5. Динамічні процеси в групах та методи їх вивчення
4.6. Групова згуртованість та розпад груп. Групове мислення та феномен групового ризику
4.7. Поняття лідерства. Теорії лідерства
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 5. Поняття і форми трудової поведінки. Механізм формування поведінкової активності
5.1. Модель групової динаміки М. Вудкока і Д. Френсіса
5.2. Міжгрупові взаємодії. Фази групового розвитку. Базові ефекти групової взаємодії
5.3. Влада, її засади, форми і тактичні прийоми. Джерела влади в організації. Підлеглість і зона індиферентності
5.4. Повноваження. Опір владному тиску в групах
5.5. Методи корекції поведінки в системі "керівник-підлеглий" у контексті нової філософії менеджменту
5.6. Маніпуляції в організації. Сутність маніпулятивної поведінки та заходи з її обмеження. Психологічні методи впливу на працівників
5.7. Організаційна політика, її види, зв’язок з владою. Управлінські перспективи влади і впливу
5.8. Засоби психологічного впливу на поведінку підлеглих
5.9. Делегування повноважень як метод формування потрібних зразків поведінки. Контроль та поведінка
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 6. Посадова модель поведінки. Навчання поведінці
6.1. Модель процесу комунікації. Функції міжособової комунікації в групах
6.2. Вербальна та невербальна комунікаційна поведінка. Підвищення особистої об’єктивності в контактах
6.3. Комунікативні бар’єри
6.4. Ефективні засоби комунікації та їх вплив на групову поведінку
6.5. Види психологічних технік спілкування. Формальна та неформальна комунікація
6.6. Організаційні чутки та напрями їх використання
6.7. Комунікативні вміння менеджера: формування та вдосконалення
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 7. Організаційна культура
7.1. Сутність поняття "організаційна культура". Чинники, що впливають на культуру організації
7.2. Соціалізація. Рольові моделі поведінки в організації
7.3. Форми підготовки кадрів
7.4. Стимули та винагороди. Різноманітність та інклюзія. Організаційний клімат
7.5. Моделі організаційної культури. Механізми та прийоми формування ефективної організаційної культури
Питання для самоконтролю
Тести

Тема 8. Організаційний розвиток та управління змінами в організаційній поведінці
8.1. Концепція організаційного розвитку. Життєвий цикл організації
8.2. Джерела ідей, цілі, напрями, принципи розвитку організації. Моделі організаційного розвитку. Етичні проблеми організаційного розвитку
8.3. Поняття організаційних змін. Управління змінами в організації
8.4. Чинники успіху управління змінами. Аналіз стейкхолдерів
8.5. Поняття та причини протидії (опору) змінам зі сторони персоналу. Аналіз готовності до змін. Принципи та методи подолання протидії змінам
Питання для самоконтролю
Тести

Рекомендована література