Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія

Підручник. - Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. - 320 c.

У підручнику розглянуто психологічні закономірності управлінської діяльності – роль людського і психологічного чинників в управлінні, оптимальний розподіл професійних та соціальних ролей у колективі, процеси інтеграції та згуртованості колективу, неформальні стосунки між його членами, психологічні механізми прийняття управлінських рішень, соціально-психологічні якості керівника, лідерство і керівництво, причини виникнення конфліктів у колективі, методи психокорекції конфліктної поведінки, способи вирішення конфліктів, а також особливості психології управління та конфліктології в готельно-ресторанному господарстві.

Підручник відповідає програмі дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» і призначений для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 241 «Готельно-ресторанна справа», а також для аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, підприємців.

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія

Зміст

Передмова

Тема 1. Зміст, структура та психологічні компоненти управління. Методи досліджень психології управління
1.1. Об’єкт, предмет та завдання психології управління
1.2. Функції управлінської діяльності
1.3. Роль соціально-психологічних досліджень у вирішенні завдань управління. Процес соціально-психологічного дослідження
1.4. Методи досліджень психології управління

Тема 2. Психологічна готовність керівників до управління
2.1. Поняття про психологічну готовність до управління
2.2. Мотиваційний компонент психологічної готовності до управління
2.3. Когнітивний компонент психологічної готовності до управління
2.4. Операційний компонент психологічної готовності до управління
2.5. Особистісний компонент психологічної готовності до управління

Тема 3. Психологічні основи прийняття управлінських рішень керівниками. Мотивація діяльності працівників як фактор успішності управління
3.1. Процес прийняття управлінського рішення
3.2. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення. Вимоги до управлінських рішень
3.3. Роль мотивації в управлінні організаціями. Потреби як основа виникнення мотивів працівників організацій
3.4. Стратегії забезпечення мотивації працівників

Тема 4. Ефективність різних стилів керівництва управлінського персоналу. Соціальні позиції та ролі працівників організації
4.1. Поняття про керівництво. Стилі керівництва
4.2. Індивідуальний стиль керівництва. Фактори, які впливають на стиль керівництва
4.3. Поняття про соціальні позиції та соціальні ролі

Тема 5. Особистість, група та колектив. Психологічні служби на підприємствах
5.1. Особистість в організації. Структура особи, властивості особи та їх прояви у поведінці, діяльності, спілкуванні
5.2. Методи вивчення особи
5.3. Психологічні закономірності розвитку групи. Механізми групового впливу
5.4. Психологічні служби на підприємствах. Інформаційне забезпечення управління та процесу прийняття рішень
5.5. Психологічна структура професійної діяльності. Професіографія
5.6. Психологічні основи організації праці та її безпеки

Тема 6. Основні поняття та категорії конфліктології
6.1. Історія становлення та розвиток конфліктології як науки
6.2. Предмет, структура, методи та функції конфліктології
6.3. Поняття про конфлікт. Види та причини виникнення конфліктів в організаціях
6.4. Роль конфліктів у регуляції поведінки та діяльності працівників організацій. Функції конфліктів

Тема 7. Структура та динаміка конфліктів в організації
7.1. Основні елементи психологічної структури конфлікту
7.2. Способи поведінки під час конфлікту
7.3. Основні етапи (стадії) конфлікту. Динаміка конфліктів в організаціях

Тема 8. Психологічні особливості міжособистісних, внутрішньоособистісних, політичних та соціальних конфліктів
8.1. Форми прояву конфліктів
8.2. Методи психокорекції конфліктної поведінки. Посередницька діяльність з вирішення конфліктів
8.3. Соціальні конфлікти: типи, природа, психологія
8.4. Соціально-психологічні основи політичних конфліктів. Війна як специфічний тип політичного конфлікту
8.5. Психологія міжнаціональних конфліктів. Проблеми формування національної свідомості
8.6. Проблеми маргіналів у сучасному суспільстві

Тема 9. Організація ефективної комунікації. Запобігання та вирішення конфліктів в організаціях
9.1. Комунікація як обмін інформацією між учасниками управлінської взаємодії в організаціях. Основні структурні елементи комунікації
9.2. Характеристика основних етапів комунікативного процесу в організації
9.3. Основні види комунікацій
9.4. Комунікативні бар’єри. Психологічні умови запобігання виникненню комунікативних бар’єрів в організаціях
9.5. Прогнозування конфліктів. Технологія запобігання конфліктам

Тема 10. Особливості психології управління та конфліктології в готельно-ресторанному господарстві
10.1. Психологічний аналіз управлінського процесу в готельно-ресторанному господарстві
10.2. Психологічні типи клієнтів у готельному та ресторанному бізнесі. Прийоми створення гарного враження на клієнта
10.3. Психологія конфлікту в готельно-ресторанному бізнесі
10.4. Амбівалентність психологічної природи ресторанної сфери

Словник термінів
Список рекомендованої літератури