Хміль Ф.І. Ділове спілкування

Хміль Ф.І. Ділове спілкування

Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 280 с.

Навчальний посібник адресований студентам, які готують себе до майбутньої управлінської діяльності. У ньому з’ясовано сутність, типи і види ділового спілкування, його значення у професійній діяльності менеджера, розкрито особливості ділового спілкування керівника з підлеглими, під час проведення нарад у колективі, ділових переговорів, у забезпеченні роботи корпоративних органів управління. Проаналізовано не тільки вербальний, а й невербальний аспекти ділового спілкування, що дає змогу адекватно оцінити психічні якості, налаштованість, емоційні реакції партнерів і відповідно скоригувати власну поведінку. З урахуванням сучасних комунікативних стратегій суб’єктів ринку висвітлено можливості паблік-рілейшнз у формуванні позитивного іміджу організації в соціальному середовищі.

Осмисленню теоретичного матеріалу сприятиме виконання запропонованих у навчальному посібнику різноманітних практичних завдань, аналіз проблемних мікроситуацій.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, менеджерам, усім, хто прагне оволодіти мистецтвом спілкування.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування

Зміст

1. Сутність і значення спілкування у професійній діяльності менеджера
Сутність спілкування. Інтеракції у спілкуванні. Стилі спілкування. Сутність комунікацій і комунікативного процесу. Види комунікацій. Трансакції. Види, типи і форми ділового спілкування. Культура ділового спілкування.

2. Індивідуальне діалогічне спілкування
Організаційна і психологічна підготовка менеджера до індивідуального діалогічного спілкування. Техніка проведення діалогу. Спілкування у конфліктних ситуаціях.

3. Спілкування керівника з підлеглими у процесі виконання ними службових обов'язків
Організація ефективного спілкування керівника з підлеглими. Видання розпоряджень. Звітування підлеглого про виконане завдання. Спілкування у процесі контролювання роботи підлеглих. Стимулювання ефективної праці.

4. Спілкування по телефону
Підготовка і проведення телефонної розмови за власною ініціативою. Телефонна розмова, ініційована ззовні. Раціоналізація використання телефонного зв’язку.

5. Публічний виступ і дискусія
Механізм виникнення страху перед публічним виступом. Підготовка до виступу перед аудиторією. Техніка публічного виступу. Початок виступу. Розвиток виступу і заволодіння увагою слухачів. Наочність як засіб ілюстрації й доказовості у публічному виступі. Дискусія.

6. Організування і проведення ділових нарад
Сутність і класифікація ділових нарад. Підготовка до проведення нарад. Технологія проведення нарад. Нетрадиційні форми нарад.

7. Ділові переговори
Сутність ділових переговорів і підготовка до них. Проведення ділових переговорів.

8. Ділове листування
Реквізити ділових листів і їх оформлення. Види ділових листів і вимоги до них. Особливості написання і оформлення ділових листів за кордон. Особливості листів прямої поштової реклами. Робота в організаціях з письмовими зверненнями громадян.

9. Невербальні засоби ділового спілкування
Сутність невербального спілкування. Роль жестів у діловому спілкуванні. Постава як засіб невербального спілкування. Передавання інформації мімікою. Форми невербального передавання інформації у міжособистісних відносинах . Невербальне спілкування у ділових ситуаціях.

10. Зв'язки з громадськістю (ПР) як засіб формування позитивного іміджу організації
Сучасна концепція паблік рілейшнз. Технологія формування позитивного іміджу організації. Технологія проведення ПР акцій.

11. Ділове спілкування як форма організаційної діяльності корпоративних органів управління
Роль і значення загальних зборів акціонерів в управлінні корпорацією. Реалізація організаційних заходів з підготовки загальних зборів акціонерів. Порядок денний загальних зборів акціонерів. Проведення загальних зборів акціонерів. Проведення голосування на загальних зборах акціонерів. Підготовка та проведення засідань спостережної ради і правління акціонерного товариства.

Додатки
Література
Короткий термінологічний словник