Хміль Ф.І. Менеджмент

Хміль Ф.І. Менеджмент

Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.

Розглянуто суть, поняття, функції, форми організації менеджменту. Особливу увагу приділено проблемам формування трудового колективу, методам управління людьми, ролі і місцю менеджера в науковій організації управлінської праці. Подано характеристику організаційних форм і структури управління споживчою кооперацією України.

Для студентів кооперативних вищих навчальних закладів. Може бути використаний студентами інших вузів торгово-комерційного профілю, слухачами курсів і факультетів підвищення кваліфікації, викладачами, аспірантами та практикуючими бізнесменами.
.

Хміль Ф.І. Менеджмент

Зміст

Передмова

Частина 1. Теоретичні основи менеджменту

1.1. Поняття менеджменту
1.1.1. Суть менеджменту та умови його здійснення
1.1.2. Історичний розвиток менеджменту як діяльності
1.1.3. Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми її наукової організації . . . . .
1.1.4. Мета вивчення, предмет та метод навчального курсу «Менеджмент»
1.2. Наукові школи і концепції менеджменту
1.2.1. Наукові школи в менеджменті: виникнення та еволюція
1.2.2. Сучасні концепції менеджменту
1.3. Функції менеджменту
і.3.1. Функція менеджменту «Встановлення мети»
1.3.2. Функція менеджменту «Планування»
1.3.3. Функція менеджменту «Рішення»
1.3.4. Функція менеджменту «Організація»
1.3.5. Функція менеджменту «Оперативний вплив»
1.3.6. Функція менеджменту «Мотивація»
1.3.7. Функція менеджменту «Контроль»
1.4. Організація в менеджменті
1.4.1. Поняття організації
1.4.2. Лінійна організація
1.4.3. Функціональна організація
1.4.4. Лінійно-штабна організація
1.4.5. Секційна організація (дивізіоналізація)
1.4.6. Матрична організація (включаючи проект-менеджмент)
1.4.7. Форма організації, орієнтованої на колектив
1.4.8. Неформальна організація
1.4.9. Культура організації
1.4.10. Розвиток організації
1.5. Управління трудовим колективом
1.5.1. Поняття трудового колективу
1.5.2. Зміст процесу управління людьми
1.5.3. Методи управління трудовим колективом
1.5.4. Управління конфліктами в колективі
1.6. Психологічні аспекти менеджменту
1.6.1. Поняття психології управління
1.6.2. Психологічні якості працівника та використання їх у процесі управління
1.6.3. Психологія та етика керівної діяльності
1.6.4. Психологія комунікацій
1.6.5. Стресові ситуації й управління ними
1.7. Менеджер, його місце та роль в організації
1.7.1. Типи керівників
1.7.2. Вимоги до особистості сучасного менеджера
1.7.3. Керівництво, влада, лідерство
1.7.4. Стиль керівництва
1.8. Організація управлінської праці
1.8.1. Поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті управління
1.8.2. Організація робочого місця в апараті управління
1.8.3. Розташування робочих місць у службових приміщеннях і умови праці службовців
1.8.4. Інформаційне забезпечення управлінської праці
1.8.5. Механізація й автоматизація управлінської праці
1.8.6. Культура управління

Частина 2. Менеджмент у споживчій кооперації

2.1. Організація управління споживчою кооперацією
2.1.1. Особливості організації та цілі споживчої кооперації
2.1.2. Організаційна побудова та організаційні форми управління споживчої кооперації України
2.1.3. Громадське самоврядування у споживчій кооперації
2.1.4. Організаційно-кооперативна робота у споживчій кооперації
2.1.5. Статути організацій споживчої кооперації, їх зміст, етруктура і роль в організації управління
2.1.6. Побудова професійного апарату управління в ланках споживчої кооперації
2.1.7- Аналіз і проектування організацій у споживчій кооперації
2.1.8. Нові організаційно-правові форми діяльності споживчої кооперації
2.2. Організація та зміст праці професійного апарату управління споживчої кооперації
2.2.1. Планування особистої праці менеджера кооперативного господарства і працівників апарату управління
2.2.2. Робота менеджера з документами
2.2.3. Організація і проведення службових нарад
2.2.4. Підготовка та проведення засідань правлінь споживчих •товариств і споживспілок
2.2.5. Організація і проведення комерційних переговорів
2.2.6. Прийом відвідувачів
2.2.7. Спілкування по телефону
2.2.8. Спілкування з аудиторією
2.2.9. Ділове листування
2.2.10. Проблеми організації службового контролю
2.3. Менеджмент як процес забезпечення ефективної діяльності організацій і підприємств споживчої кооперації
2.3.1. Особливості складових менеджменту в торгово-комер-ційній діяльності
2.3.2. Маркетингова діяльність у торгівлі споживчої кооперації
2.3.3. Менеджмент торгово-господарськими процесами в організаціях споживчої кооперації
2.3.3.1. Управління трудовими ресурсами
2 3.3.2. Управління товаропостачанням і товарними запасами
2.3.3.3. Управління матеріально-технічною базою кооперативної торгівлі
2.3.3.4. Управління торгово-технологічним процесом
2.3.4. Фінансовий менеджмент в організаціях споживчої кооперації