Організаційний механізм управління діяльністю підприємства

Організаційний механізм управління діяльністю підприємства

Опубліковано 06.04.2012 р. у розділі Теорія управління

Анотація: У даній роботі проведений аналіз поняття «організаційний механізм управління підприємством». Визначено основні складові організаційного механізму управління.

Ключові слова: механізм, механізм управління, організаційний механізм, управління, мета управління, принципи управління, організаційні процеси, система управління, методи управління, функції управління, організаційна структура, структура управління.

Вступ. З динамічним розвитком науки і техніки перед управлінцями лежить одне завдання – розроблення такого організаційного механізму управління діяльністю підприємства, який би дозволив зберігати та зміцнювати стійку позицію підприємства на ринку, адекватно та оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та стабільно розвиватися.

Висока конкуренція, стрімкий розвиток маркетингу, мінливість політичної ситуації змушують керівників перебудовувати організаційний механізм управління таким чином, щоб забезпечити підприємству збалансовану фінансово-господарську діяльність.

Все більше і більше виникає необхідність у переоцінці структури і змісту організаційного механізму та пристосування його елементів до умов сучасного господарювання.

На сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття «організаційний механізм управління діяльністю підприємства», тому метою даної статті є дослідження поняття «організаційний механізм управління діяльністю підприємства» та визначення його основних елементів.

Результати дослідження. Поняття «механізм» є багатоаспектним і широко використовується у різних сферах життєдіяльності.
Вікіпедія – вільна енциклопедія дає наступне визначення поняттю «механізм».

Механізм (грец. mechane – машина) – це система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл [4].

Короткий економічний словник описує поняття «механізм» наступним чином.

Механізм – це послідовність станів процесів, які визначають собою які-небуть дії, явища; система, пристрій, який визначає порядок якого-небуть виду діяльності [2, с.401].

Поступово переходячи до розгляду поняття «організаційний механізм» варто було б розглянути, що являє собою механізм управління.

Н. Р. Нижник трактує механізм управління наступним чином – це категорія управління, що включає цілі управління, елементи об’єкта та її зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління соціальним та організаційним потенціалами [3, с.37].

Беручи до уваги все вище сказане ми пропонуємо наступне трактування поняття «організаційний механізм» - це перелік певних складових елементів, які в сукупності створюють організаційну основу певних процесів та явищ.

Як вже зазначалося вище, на сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття «організаційний механізм управління діяльністю підприємства». Одні автори трактують його, як сукупність процесів, що відбуваються в організації, другі – як етапи життєвого циклу організації, треті – як основні правила, норми, що діють у межах організації. Також організаційний механізм можна розглядати з точки зору здійснюваної діяльності, а саме:

  1) організаційний механізм конкурентоспроможності підприємства;
  2) організаційний механізм бюджетування;
  3) організаційний механізм фінансової діяльності підприємства та ін.

Узагальнивши вище сказане трактування поняття «організаційний механізм» набуває наступного вигляду.

Організаційний механізм – це сукупність усіх правил і норм, які циркулюють всередині організації, а також усі господарські процеси, які здійснює організація для досягнення основної мети діяльності.

Найбільш чітко, узагальнено та послідовно організаційний механізм відображено в структурі управління, тому що в структурі управління поєднуються всі сторони діяльності підприємства, встановлюються взаємовідносини між структурними підрозділами та працівниками апарату управління.

За допомогою організаційної структури можна вивчити та оцінити розподіл функцій та повноважень, фінансову звітність, кадрову політику, а також особливість господарської діяльності, яку здійснює підприємство.

Основні елементи організаційної структури управління підприємством зображено на рис.1.

Елементи організаційної структури управління підприємством

Рис.1. Елементи організаційної структури управління підприємством

 
Звідси витікає наступне визначення поняття «організаційний механізм» - це всі організаційні та розпорядчі дії, які є взаємозалежними і в сукупності забезпечують виконання досягнення поставлених цілей.

Будь-яка організація є системою, тому з точки зору системного підходу організаційний механізм – це система усіх методів, прийомів та способів формування та регулювання відносин між об’єктами системи та внутрішнім і зовнішнім середовищами.

Організаційний механізм управління діяльністю підприємства є ефективним тільки за рахунок дотримання наступних принципів:

  1. Організаційна структура відповідає обраній стратегії.
  2. Організаційна структура відповідає тому середовищу, в якому вона функціонує.
  3. Відсутні протиріччя між елементами організаційної структури.

Узагальнивши все вище сказане можна виділити основні елементи організаційного механізму управління підприємством (рис. 2)

Організаційний механізм управління підприємством

Рис.2. Організаційний механізм управління підприємством

 
Мета управління є рушійним елементом структури управління; це те, заради чого функціонує підприємство.

Функції управління – це загальні напрями або сфери діяльності, що в сукупності забезпечують ефективну взаємодію здійснюваної праці.

В теорії менеджменту виділяють п’ять основних функцій:

  1) планування;
  2) організування;
  3) мотивування;
  4) контролювання;
  5) регулювання.

Виділяють наступні технології управління:

  1) управління цілями;
  2) управління результатами;
  3) управління на основі потреб та інтересів;
  4) управління на основі постійних перевірок та вказівок;
  5) управління у виняткових випадках;
  6) управління на основі активізації потенціалу.

Методи управління – це сукупність усіх способів та прийомів впливу на об’єкт управління з метою досягнення поставленої мети. Вони бувають:

  1) адміністративні;
  2) економічні;
  3) соціально-психологічні.

Завдання управління – це конкретизація у просторі і часі зміст мети управління для окремих структурних підрозділів виконавців відповідно до їх функціонального призначення [3, с.30]. Кожне підприємство розробляє власні завдання управління залежно від специфіки діяльності.

Правила та норми встановлюються правилами трудового розпорядку, посадовими інструкціями, положеннями про підрозділи.

Висновки

Отже, в умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для керівників підприємств є формування такого організаційного механізму управління підприємством, що спроможний забезпечити ефективність управління і конкурентоспроможність підприємства.

На основі наведеного матеріалу можна зробити висновок про те, що організаційний механізм управління діяльністю підприємства – це сукупність організаційних складових у механізмі управління (мета та завдання управління, функції та технології управління, методи управління, норми та правила, організаційні процеси), що мають організаційне регулювання, управління в інтересах підприємства, ефективну діяльність управлінської системи.

Список використаних джерел

1. Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.:Институт новой экономики, 2001. - 1088 с.
2. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник / за ред.. Н.Р. Нижник. – К.: УАДУ, 1998. – 160с.
3. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. - 608с. (Альма-матер)
4. http://uk.wikipedia.org/wiki/Механізм

Інформація для цитування: Гавриляк О., Миронов Ю. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2012/04/gavryljak.html


Коментувати не дозволено.