Особливості інноваційної діяльності приватного закладу сфери охорони здоров’я

Особливості інноваційної діяльності приватного закладу сфери охорони здоров’я

Опубліковано 15.12.2012 р. у розділі Інноваційний менеджмент

Анотація. У статті розглянуто окремі особливості інноваційної діяльності спортивно-медичного закладу, у т.ч. охарактеризовано продуктові, маркетингові, організаційні і ресурсні інновації. Доведено, що від управління нововведеннями залежить конкурентоспроможність приватного закладу охорони здоров‘я.

Ключові слова: інновації, інноваційний менеджмент, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, послуги оздоровлення, корекція постави, стратегія розвитку.

Вступ. За відносно короткий час Україна пройшла шлях реформування системи охорони здоров’я, структура управління медициною стала відповідати завданням виживання і збереження науково-освітнього та обслуговуючого потенціалу. Разом з тим, очевидно, що в умовах розвитку економіки, заснованої на знаннях, важлива подальша модернізація системи управління об’єктами охорони здоров’я. Інтерес викликає запровадження новітніх методів профілактики і лікування на основі технологій, практичне застосування яких для виконання посадових обов’язків і окремих доручень, фактично, стало останнім часом стандартом організації медичної діяльності. Крім того, актуальності набуває проблема застосування інформаційних технологій безпосередньо до управлінських функцій медичних установ.

Проблеми інноваційного розвитку медичних закладів є мало дослідженими. Значною мірою це пов’язане з тим, що довгий час сфера медицини не розглядалася як середовище для споживчих інновацій, а усі наукові розробки у цій галузі проходять довготривалу і ретельну перевірку у державній дозвільній системі і є об’єктами захищеної інтелектуальної власності. В економічній літературі інноваційну діяльність часто пов’язують з впровадженням результатів наукових досліджень і розробок в практику. Питанням управління та економіки охорони здоров’я присвячено значну кількість праць І. Левіна, А. Маршала, У. Петті, А. Сміта, Ж. Фішера. У нашій країні економіка структур охорони здоров’я пов’язується з працями А.Б. Дайновского, Г.А. Єгизаряна, В.А. Жаміна, Е.Н. Жильцова, С.Л. Костаяна, С.Г. Струмиліна та ін. Методологія стратегічного планування і прогнозування системи охорони здоров’я знайшла відображення в роботах Т.О.Скрипко, Н.Г. Куракової, В.Г. Зинова, Ф.Н.Кадирова, Є.В. Біргер і ряду інших вчених.

Незважаючи на різноманіття досліджень, наукову розробленість проблем вдосконалення управління інноваційними проектами можна визнати достатньою особливо в галузі застосування інформаційних систем і технологій управління бізнес-процесами в сфері охорони здоров’я. Отож, метою написання статті є вивчення особливостей інноваційних процесів у галузі надання послуг з оздоровлення.

Викладення основного матеріалу. В сфері охорони здоров’я особливо важливим є питання якості продукції та послуг. Якщо в державних установах відбувається постійний моніторинг ситуації, то у приватних закладах відповідальність за якість послуг майже повністю покладена на керівництво.

Інновації в приватній медицині є економічно доцільними та ефективними лише за умови, якщо вони приносять закладу додаткові доходи, забезпечують конкурентні переваги на ринку, підвищують частку ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес обслуговування, підвищують ефективність роботи в цілому.

У практиці Міжнародного центру корекції постави Оксани Слінько «Академія Грація» (МЦКП «Академія Грація») використовують усі відомі види інновацій: продуктові, маркетингові, ресурсні та організаційні (рис. 1).

Види інновацій, що впроваджуються в діяльність МЦКП «Академія Грація»

Рис. 1. Види інновацій, що впроваджуються в діяльність МЦКП «Академія Грація»

 
Якісне удосконалення організації спортивно-оздоровчої діяльності є довготривалим динамічним процесом, що передбачає розробку і затвердження моделі організаційної структури закладу з урахуванням його цільового призначення. Організаційна структура узгоджена з матеріально-технічним і кадровим забезпеченням. Однак, попри достатньо раціональну лінійно-функціональну побудову МЦКП «Академія Грація», недоліком ми вважаємо відсутність регламентаційних документів – таких як посадові інструкції, положення про підрозділи.

Особливістю інноваційного розвитку МЦКП «Академія Грація» є застосування у практиці авторських методик засновниці, яка на власному досвіді їх успішно випробувала і продовжує використовувати їх для лікування патологій хребта у пацієнтів. Вважаємо, що такий різновид інновацій можна віднести до категорії інтелектуальних.

Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що найчастіше зустрічаються у дітей і підлітків, складаючи 90% усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової системи школярів. Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, при цьому загальна кількість випадків деформацій хребта складає 3,0% популяції. Ортопедична проблема порушень постави посилюється через невчасну діагностику, неправильний вибір методів лікування, великими витратами на лікування і соціальну реабілітацію. Несвоєчасність діагностики деформацій хребта призводить до формування значних викривлень хребта, тому застосування в МЦКП «Академія Грація» ефективних методів ранньої діагностики порушень постави, своєчасного та синдромально обґрунтованого вибору методу лікування сколіозу, а також моніторингу динаміки даної ортопедичної патології є востребуваною і соціально значущою діяльністю.

МЦКП «Академія Грація» пропонує пацієнтам абсолютно новий винахід у галузі оздоровлення та лікування опорно-рухових захворювань, захищений патентами №77702 від 15.01.2007 р. та №4467 від 17.01.2005 р., який передбачає ефективну профілактику та безмедикаментозне лікування захворювань опорно-рухової системи за допомогою складання графічного зображення хребта та інструкторської карти, а також авторських розробок лікувальних вправ, що коригують поставу людини у групових заняттях з індивідуальним підходом.

Продуктові інновації спрямовані на створення нових послуг та впровадження нових технологій обслуговування: застосування сучасних технологій надання медичних послуг, встановлення енергозберігаючих технологій (автоматичні системи опалення, вентиляції та подачі води); використання екологічних матеріалів (з антибактеріальними і бактерицидними властивостями) тощо.

Маркетингові інновації пов’язані з розвитком систем та структури управління: новітні методики навчання персоналу, придбання ліцензій для розширення номенклатури послуг, створення власної мережі закладів. Але недоліком управління інноваціями ми вважаємо те, що маркетингова діяльність здійснюється інтуїтивно, відповідного власного спеціаліста штатним розписом не передбачено, а до зовнішніх консультантів для вирішення цих питань керівництво організації не звертається.

Ресурсні інновації МЦКП «Академія Грація» передбачають впровадження та удосконалення електронних систем управління та системи планування ресурсів закладу.

Організаційні інновації пов’язані з удосконалення технологій в електронних системах ведення медичної документації, що дозволяють в режимі on-line керувати процесами запису на прийом до лікаря, ведення діагностичної та інструкторської карток, уточнення діагностичних заходів і лікувальних приписів.

Зазначені різноманітні новації сформовані у відповідності із стратегічним планом розвитку МЦКП «Академія Грація».

Після розробки та впровадження інноваційної стратегії здійснюється оцінка ефективності впровадження інновацій в діяльність підприємства.

Інноваційна стратегія формується керівниками з урахуванням маркетингових аспектів приватного сектору галузі охорони здоров’я, адже це один з найбільш реальних ресурсів для посилення конкурентного статусу клініки і збільшення капіталізації. Підприємство працює у ринковому середовищі і тому прийняття рішень з управління здійснюється відповідно до стратегічних можливостей, розробляти системи утримання конкурентних позицій і аналізу конкурентоздатності.

Послуга, на відміну від товару, спочатку продається, а потім створюється і використовується одночасно. Ця унікальна послідовність процесів і невіддільність виробництва послуг від їх споживання значно змінюють процес управління інноваціями. У той час, як інноваційна продукція легко сприймається споживачем через абстрактні асоціації, для просування нових послуг в МЦКП «Академія Грація» використовують протилежну стратегію. Невідчутність послуги у момент її придбання вимагає представлення відчутних доказів її існування. Для цього пропонується ознайомлення з авторськими методиками діагностики, профілактики та лікування декілька десятків ком пакт-дисків із записами оздоровчих програм. Одночасно, такі диски є інноваційним продуктом, який спонукає до збільшення користувачів послугами МЦКП «Академія Грація».

Зазначимо у зв’язку з цим, що попри прогалини у маркетингових дослідженнях, керівництво МЦКП «Академія Грація» приділяє належну увагу рекламі діяльності у засобах масової інформації. Щороку виходить 5-6 статей науково-популярного характеру у місцевій пресі, створено і функціонує офіційний сайт організації, випускаються повноколірні багатосторінкові буклети, листівки з інформацією про нові розробки. Високому іміджу сприяють опубліковані відгуки клієнтів, збільшення обсягу відвідувань та регіональна експансія.

Висновки. Таким чином, підприємство зорієнтовано на довгострокові цілі розвитку, запроваджує інтелектуальні, продуктові, технологічні, маркетингові та організаційні інновації, випереджає конкурентів за якістю та асортиментом послуг. Однак, слабкими місцями управліннями інноваціями МЦКП «Академія Грація» є подекуди занадто висока цінова політика, ігнорування фактору ризику при плануванні змін та відсутність системних маркетингових досліджень для диверсифікації послуг.

Список використаних джерел

1. Балабаниць A.B. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 / А. В. Балабаниць. – Донецьк, 2000. – 20с.
2. Биргер Е. В. Управление инновационными проектами по внедрению информационных технологий в системе здравоохранения : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Биргер Е. В. – М., 2008. – 199 с.
3. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : Моногр. / З. С. Варналій -К. : Товариство "Знання", КОО, 2001. -277с.
4. Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности деятельности медицинских учреждений / Ф.Н.Кадыров. – М.: Менеджер здравоохранения, 2011. – 204 с.
5. Куракова Н.Г. Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения / Н.Г. Куракова, В.Г. Зинов. – М.: Менеджер здравоохранения, 2011. – 204 с.
6. Лапко О. Інновації як предмет економічного дослідження // Вісник Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – № 4. – С. 186-190.
7. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: Підручник / Т.О.Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 428 с.

Інформація для цитування: Григор'єв О.Ю. Особливості інноваційної діяльності приватного закладу сфери охорони здоров’я // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2012/12/grygorjev.html


Коментувати не дозволено.