Індивідуальна та групова мотивація працівників у ПАТ «Галичфарм»

Індивідуальна та групова мотивація працівників у ПАТ «Галичфарм»

Опубліковано 11.06.2013 р. у розділі Мотивація праці

Анотація. У статті проведений аналіз індивідуальної та групової мотивації працівників у ПАТ “Галичфарм”, виявлені переваги та недоліки у системі мотивації досліджуваного підприємства.

Ключові слова: індивідуальна мотивація, групова мотивація, розвиток персоналу, преміювання.

Управління людьми має важливе значення для всіх підприємств, зокрема великих і малих, промислових та в сфері послуг. Без кваліфікованого персоналу жодне підприємство не зможе досягнути поставлених цілей і вижити. Кожне підприємство у своєму арсеналі має прекрасні ідеї розвитку, інноваційні технології, найсприятливіші зовнішні умови, але без добре підготовленого та мотивованого персоналу високої ефективності роботи досягнути неможливо. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та стійкого функціонування підприємства. Керівники повинні пам’ятати, що кожна людина індивід і потрібно мотивувати працівників індивідуально. Отже, індивідуальна і групова мотивація у менеджменті підприємства є важливою складовою для керівників, яку потрібно вивчати і вдосконалювати.

Мета статті: вивчення особливостей індивідуальної та групової мотивації працівників у ПАТ “Галичфарм”.

ПАТ “Галичфарм” є лідером фармацевтичного ринку західного регіону України і найбільшим український виробником фітопрепаратів, підприємство протягом останніх років реалізувало декілька проектів в сфері забезпечення відповідності якості препаратів міжнародним стандартам, що гарантує продукції підприємства конкурентну перевагу в Україні і на зовнішніх ринках.

У ПАТ “Галичфарм” в реалізації комплексної програми стратегії і тактики прискореного розвитку підприємства пріоритетне значення надається не лише технічному переоснащенню, оновленню засобів виробництва, а й політиці управління персоналом.

Цінностями ПАТ “Галичфарм” в сфері управління персоналом є:

  • Лояльність і відповідальність;
  • Ініціатива;
  • Довіра;
  • Єдність;
  • Розвиток.

ПАТ “Галичфарм” запрошує на роботу професіоналів, готових активно отримувати нові знання та навички. Розвиток - одна з цінностей, яку поділяє ПАТ “Галичфарм”. Високі стандарти та вимоги до кандидатів відповідають вимогам міжнародних компаній. У той же час рівень запропонованих компенсацій та програм розвитку персоналу, також відповідає кращим стандартам. Готовність і прагнення вчитися, інноваційність і здатність сприймати нові знання, вміння і бажання брати відповідальність на себе і бути лідером, є ключовими компетенціями для майбутніх працівників ПАТ “Галичфарм”.

Основними досягненнями, які реалізовані в сфері управління персоналом за останні роки у ПАТ “Галичфарм” є:

  • розроблено проект єдиної загальнокорпоративної компенсаційної політики, що встановлює системний підхід до формування фіксованої частини винагороди та побудови системи преміювання на основі ключових показників діяльності (Key Performance Indicators — KPI) для всіх категорій персоналу підприємства;
  • розроблені та успішно запроваджені програми наставництва («Майстерність наставника»), первинної підготовки робітників і стажування-адаптації спеціалістів та керівників у виробничих центрах;
  • налагоджена система нормування процесів переналаштування обладнання у виробничих центрах;
  • розроблена модель функціональних компетенцій для медичних представників;
  • сформовані «Сходи кар’єри» для працівників комерційного департаменту.

На рівні індивідуальної мотивації у ПАТ “Галичфарм” здійснюється довгострокова, середньострокова, короткострокова і негайна мотивація кожного працівника. На підприємстві діють всі три типи мотивації: залучення, утримання і ефективної праці. На даному рівні мотивації ситуаційний чинник має велике значення. Використання одних і тих же методів і підходів до мотивації працівника в різних умовах приводить до різних результатів. Тому основними принципами мотивації на особистісному рівні є своєчасність, диференційований підхід і зв'язок з інтересами працівника. Важливими чинниками ефективної мотивації працівника на особистісному рівні є ясність завдання, його відповідність компетенції та інтересам працівника.

На груповому рівні здійснюється мотивація результативної і ефективної групової роботи. Мотивація групової роботи зводиться до визначення кола завдань, ефективне виконання яких можливо груповим способом, і створення оптимальних умов для групової взаємодії. Ключовими чинниками ефективної групової мотивації є групові характеристики, лідерство і стиль управління. Принципами групової мотивації у ПАТ “Галичфарм” є продуманість, довіра і відвертість.

Як відзначає директор департаменту персоналу однією з найбільших кадрових проблем є «кадровий голод» у сфері R&D (Research&Development – дослідження і розробка) . На його думку, чинні зараз в Україні програми підготовки хіміків, біологів та провізорів відстають на 30–50 років від сучасних потреб фармацевтичної промисловості, яка швидко розвивається в напрямі відповідності міжнародним вимогам і практикам. Більшість таких програм дають дуже застарілі знання, в той час як актуальні та потрібні теми та предмети не викладаються в необхідному обсязі. Найбільш критичною є потреба в розробниках-дизайнерах, які могли б проектувати та розробляти склад, технологію, систему специфікацій за сучасними регуляторними вимогами; планувати дослідження, проводити їх відповідно до вимог належних практик, складати звіти необхідною мовою та у потрібному форматі. Крім цього, очевидна вкрай гостра потреба у кваліфікованих та компетентних менеджерах проектів з розробки нових лікарських засобів. Через практично повну відсутність таких фахівців на українському ринку праці ПАТ “Галичфарм” змушений готувати їх власними силами чи шукати в інших країнах.

Для забезпечення на підприємстві якісного наступництва управлінських кадрів, забезпечення кадрової безпеки та стійкості бізнесу, а також для стимулювання професійного зростання працівників у ПАТ “Галичфарм” діє програма “Підготовка кадрового резерву”. В 2011 р. у програмі взяли участь 135 працівників-резервістів. Також для удосконалення управлінських компетенцій у 2011 р. 5 менеджерів ПАТ “Галичфарм” пройшли навчання за Програмою молодих менеджерів у IEDC – бізнес- школі у м. Блед, Словенія. У ПАТ “Галичфарм” на постійній основі діє програма “Англійська мова”. В 2011 р. в цій програмі взяли участь 15 працівників Департаменту виробничих операцій та Департаменту досліджень і розробок. В 2012 р. до програми приєдналися працівники інших департаментів.

Висновки. ПАТ “Галичфарм” у своїй діяльності керується кадровою програмою, в якiй прописане створення гiдних умов працi i пiклування про соцiальний захист працiвникiв. Зарплата перевищує середнi регiональнi показники. Серед переваг, якими користуються працівники:вiтамiнiзацiя ,щеплення, консультацiї лiкарiв рiзного профiлю, програми профiлактичного оздоровлення. На підприємстві проводится ряд проектiв, спрямованих на пiдвищення лояльностi персоналу, таких як: дитячі свята, конкурси для дорослих та дiтей, святкування та велика кiлькiсть iнших проектiв,спрямованих на оздоровлення працiвникiв: марафони, велопробiги, велотренування.

Література

1. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе / В. Р. Весни.- М.: Юристь, 1998. - 496 с.
2. Галенко В. П. Управління персоналом і ефективність підприємств. – М.: Фінанси і статистика, 2010. - 213 с.
3. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управлення: учебник для вузов по специальности “Менеджмент” / В. И. Кнорринг.- М.: Издательская группа “Норма – Инфра-М”, 1999. - 528 с.
4. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Інформація для цитування: Клюйко М.О. Індивідуальна та групова мотивація працівників у ПАТ «Галичфарм» // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2013/06/klujko.html


Коментувати не дозволено.