Сучасний стан розвитку ТОВ «Проскурівкнига» та оцінка динаміки його основних показників

Опубліковано 06.01.2014 р. у розділі Різне

Анотація. У статті розглянуто особливості ринку книжкової торгівлі у після кризовий період. На прикладі підприємства роздрібної торгівлі проаналізовано фінансові результати та систему матеріального стимулювання працівників.

Ключові слова: дохід, витрати, прибуток, рентабельність, заробітна плата основна і додаткова, ринок книжкової торгівлі.

1. Стан ринку книготоргівлі в Україні

Книговидання як традиційна основа інформаційної сфери України, яка має давню книжну культуру, належить до стратегічних пріоритетів держави у гуманітарній сфері й потребує особливої політичної відповідальності. Специфіка книги як продукту виробництва і як товару, природно, впливає на структуру та властивості книжкового ринку.

У книготорговельній літературі терміну «книжкова торгівля» відповідають три значення: як вид діяльності (заняття), галузь (частина культури та економіки), процес (заміна товарної форми споживчої вартості книжки на грошову) [8].

Значне місце в роздрібній мережі займають книгарні, тому що в них, порівняно з іншими видами торговельної мережі (кіосками, пересувною мережею) представлений ширший асортимент видань, створені кращі умови для вибору книжок покупцями, застосовуються прогресивні методи обслуговування; магазини оснащені сучасними торговельним обладнанням, кваліфікація продавців значно вища. Тому матеріально-технічна база роздрібної книжкової торгівлі розвивається та удосконалюється насамперед за рахунок розширення мережі книгарень.

Книжкові кіоски, від стаціонарної мережі, відрізняються своїм наближенням до покупців. Проте книжкові кіоски порівняно з магазинами мають менше можливостей для показу асортименту та вибору книжок покупцями, проте мобільніші, тому що розташовані в найлюдніших або, навпаки, віддалених від центру місцях. Частина кіосків знаходиться на підприємствах, в установах та навчальних закладах. Вони мають або спеціальне приміщення, або столики, придатні для торгівлі книжками.

Пересувна книготорговельна мережа доповнює стаціонарну та ще наближеніша до покупців. Залежно від виду матеріально-технічної бази вона ділиться на розвізну та розносну. Розвізна мережа включає книжкові автолавки та їхні різновиди. До розносної мережі відносяться столики для торгівлі на вулиці, складні ятки, книжкові базари. Розносною торгівлею книжками займаються також книгоноші.

Поштово-посилкова книготорговельна мережа складається із магазинів та відділів «Книга-поштою». Нині вона володіє вищою мобільністю щодо інших форм торгівлі книжками, оскільки книжки потрапляють безпосередньо до покупців за їхніми замовленнями через розгалужену мережу поштової доставки.

Економічна криза в країні суттєво змінила картину розвитку книжкової галузі загалом та критично вплинула на окремі її напрямки. Більшість видавництв пішли шляхом скорочення як кількості нових назв, так і середнього накладу. Середні показники цих скорочень складають відповідно 60-65% за назвами і 48-50% за накладами [1].

Утім, спостерігаються й цікаві тенденції. При основній масі показників, які символізують зменшення виробництва книжок, у 75% опитаних керівників видавництв обсяги відвантаження продукції у роздрібну та гуртову торгівлю зі складу залишилися на попередньому рівні, а у 10% видавництв навіть зросли.

У першу чергу цей «феномен» в умовах загальної кризової ситуації пов’язується з різким зниженням імпорту російської книги і значним зростанням, порівняно з українською, її вартості. Намагаючись не зменшити асортиментну пропозицію, книжкова торгівля збільшила запит на літературу вітчизняного виробництва. Тобто нині відбувається «вимивання» з видавництв товарної маси без відповідного її оновлення і поповнення.

Мережа книгорозповсюдження Хмельницької області постійно розширюється. За останні п’ять років кількість книжкових магазинів у області зросла з 14 до 40. П’ять з них перебувають у державній та комунальній власності, решта - у приватній та колективній. Створені нові книжкові магазини та відділи різних форм власності в усіх райцентрах. Свої фірмові магазини мають книжкова фабрика «Глобус» та ряд видавництв, такі як «Ранок», «Світ дитинства», «Навчальна книга», «Фактор», «Фоліо». Інші видавництва здійснюють продаж літератури безпосередньо в офісі. Видавництва «Фоліо» та «Клуб сімейного дозвілля» задовольняють попит населення на книги за схемою «Книга - поштою». Видавництвом «Консул» відкритий Інтернет-магазин «Правова література».

2. Динаміка основних показників ТОВ «Проскурівкнига»

На базі колишнього Облкниготоргу існує колективне підприємство «Проскурівкнига», що має 3 магазини у Хмельницькому, у т.ч. популярний у місті магазин «Наука». Протягом останніх років підприємство значно збільшило обсяг реалізації видань українською мовою (близько 60% виторгу).

За період 2010-1012рр. спостерігається скорочення економічної ефективності діяльності підприємства, незважаючи на зростання виручки від реалізації товарів. Відтак дохід від реалізації товарів у 2012 р. становив 977,1 тис. грн., що є на 46,3% більше порівняно з 2010 р., і на 29% більше 2011 р. За цей період спостерігаються зміни середньорічної вартості оборотних фондів за рахунок скорочення товарних запасів. Зазнала зміни і собівартість реалізованих товарів. У 2012. щодо 2010 р. спостерігається підвищення собівартості у 2,2 рази, що зумовлено зростанням цін книговидавництв. Найбільшу частку займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності. З них дохід від реалізації товарів становить 25,2% у 2010р., 89,4% у 2011 році, 82,8% у 2012 році. Решту доходів від операційної діяльності становлять ті, що утворюються від здачі в оренду частини власних необоротних активів.

Сума чистого прибутку ТОВ «Проскурівкнига» знизилась з 25,1 тис.грн. у 2010р., до 15,0 тис.грн. у 2011р. та до 9,8 тис.грн. у 2012р. Це пояснюється зростанням витрат на оплату праці, собівартості реалізованих товарів та інших операційних витрат. Рентабельність обороту від реалізації друкованих видань за цей період знизилась з 3,8% до 1%. Зменшення суми оборотних фондів в умовах зростання виручки від реалізації товарів варто оцінювати як позитивне явище. У складі оборотних фондів у 2012 р. щодо попереднього спостерігається зменшення суми товарних запасів та грошових активів, а також скорочення дебіторської заборгованості. Зокрема, вартість товарних запасів зменшилась до 257,7 тис. грн., тобто на 23,5%, що становитиме 79,2 тис. грн. Таким чином, спостерігається нестача товарного покриття. Сформована ситуація може бути пояснена рядом причин, зокрема, зміною кон'юнктури ринку, погіршенням торговельного обслуговування, неефективною маркетинговою політикою тощо. Зменшення суми дебіторської заборгованості позитивно впливає на подальшу діяльність підприємства.

У структурі пасивів ТОВ «Проскурівкнига» також відбулися деякі зміни: протягом трьох років дещо збільшилась сума власного капіталу Позитивний вплив на це мало збільшення нерозподіленого прибутку на 12,9 тис. грн. Позиковий капітал представлений в основному довгостроковими зобов’язаннями. У 2012 р. сума поточних зобов'язань становила 82,3 тис. грн. і порівняно з 2010 р. зросла на 27,6% (17,8 тис. грн.), у т.ч. за рахунок зростання кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 23,2 тис. грн., та скорочення поточних зобов'язань за розрахунками на 5,4тис. грн. Сума кредиторської заборгованості по товарних операціях значно вища в порівнянні з сумою дебіторської заборгованості. Це означає, що підприємство несвоєчасно розраховується за одержані від видавництв друковані видання. Частка найбільш ліквідних оборотних фондів протягом аналізованого періоду зростала, що сприяє підвищенню платоспроможності підприємства. Однак в цілому підприємство має недостатньо власних ресурсів для забезпечення діяльності, а це робить його фінансово залежним від зовнішнього середовища.

3. Оцінювання рівня матеріального стимулювання працівників

Фонд оплати праці - всього за 3 роки збільшився з 84,7 тис. грн. у 2010 р. до 121,1 тис. грн. за 2012 р. або на 43,1%. Питома вага фонду оплати продавців в загальному фонді оплати праці коливалась від 49,7% (2010р.) до 55,8% (2011р.). За 3 роки рівень витрат на оплату праці зменшився на 1,4%, що є позитивним. Це пояснюється тим, що обсяг виторгу збільшився на 46,3%, а витрати на оплату праці - на 43,1%.

Спостерігається щорічне зростання середньомісячної заробітної плати як по підприємству в цілому, так і за окремими категоріями персоналу, що обумовлено не покращенням стимулювання, а зростанням мінімальної заробітної плати за 2010-2012рр. згідно з постановами Верховної Ради України.

Середньомісячна зарплата в розрахунку на 1 працюючого збільшилась з 1008 грн в 2010 р. до 1262 грн. в 2012 р. або на 17%, у т.ч. продавців - на 12,9% Середньорічний темп зростання середньомісячної заробітної плати за 3 роки становив: 3√1,25 = 1,077 або 7,7%.

Темпи зростання середньої заробітної плати продавців був вищим в порівнянні з усім персоналом в межах 1%, що ми вважаємо позитивним Темпи зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання середньої заробітної плати. Ми дослідили ці співвідношення (табл. 1).

Таблиця 1
Темпи зміни продуктивності праці та середньої заробітної плати ТОВ «Проскурівкнига» за 2010-2012 рр.
Показники 2010 2011 2012
1. Обсяг виторгу в розрахунку на 1 працівника, грн. 95,41 94,65 122,14
у т. ч. на 1 продавця, грн. 166,98 151,44 195,42
2. Темпи зміни продуктивності праці -разом,% 100,0 99,2 128,0
у т. ч. темпи зміни продуктивності праці - в розрахунку на 1 продавця,% 100,0 90,7 129,0
3. Темпи зміни середньої заробітної плати 1 працівника,% 100,0 104,3 115,7
у т. ч. темпи зміни середньої заробітної плати 1 продавця,% 100,0 115,6 115,0
4. Коефіцієнт співвідношення між темпами зміни продуктивності праці і середньої заробітної плати  -  разом 1,0 0,95 1,106
у т. ч. коефіцієнт співвідношення між темпами зміни продуктивності праці і середньої заробітної плати продавців 1,0 0,78 1,122

Розрахунки свідчать про те, що темпи зростання середньої заробітної плати у 2011 р. проти 2010 р. дещо випереджали темпи зміни продуктивності праці, особливо по продавцям. В 2012 р. вказане співвідношення було економічно виправданим. Темпи зростання середньої заробітної плати у 2012 р. проти 2011 р. значно випереджали темпи зміни продуктивності праці, зокрема по продавцям (відповідно 1,106 і 1,122). Даний висновок повністю підтверджується при вимірюванні продуктивності праці як вартісним, так і натуральним методом. Директору ТОВ «Проскурівкнига» потрібно і надалі приймати відповідні заходи щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві. Це є головною умовою забезпечення ефективності витрат на оплату праці.

Структура заробітної плати складається з основної і додаткової зарплати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат. За розрахунками середньої структури середньомісячного заробітку персоналу на торговельних підприємствах України протягом кількох останніх років, основна заробітна плата й додаткова оплата праці становлять відповідно 70-80 і 20-30% від загальної величини цього заробітку. Наше дослідження свідчить про те, що вказане співвідношення стосовно ТОВ «Проскурівкнига» не підтверджується. Частка фонду основної зарплати збільшилась з 92,4% в 2010 р. до 94,3% в 2012 р. (+1,9%), а частка фонду додаткової оплати праці відповідно знизилась.

Відрядно-преміальна система оплати праці продавців з продажу друкованих видань в останні роки не застосовується, так як дирекція вважає для цього недостатньо коштів фонду оплати праці.

У вигляді премій за виконання плану товарообороту продавцям було виплачено у 2010р. -1,5 тис. грн., у 2011р. - 1,0 тис. грн., у 2012р. - 1,8 тис. грн., що відповідно становило 23,4; 14,7; 26,1% у додатковому фонді оплати праці. Такі незначні виплати премій персоналу ТОВ «Проскурівкнига» пояснюються нестачею коштів на преміювання через складний фінансовий стан підприємства та низькою продуктивністю праці.

На вартісний показник продуктивності праці (виробіток) у діючих цінах впливають:фізичний обсяг роздрібного товарообороту, середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості та середній індекс, розрахований з усього асортименту товарів (в даному випадку друкованих видань).

Зв’язок визначається за формулою:

В = (РТОдц / Ір) ∙ Ч   (1)

де В - виробіток у діючих цінах;
РТОдц - роздрібний товарооборот у цінах відповідного періоду;
Ч - середньоблікова чисельність штатних працівників;
Ір - індекс роздрібних цін на товари (книги).

Проведемо аналіз за методом ланцюгових підстановок (табл. 2):

Таблиця 2
Вихідна інформація для оцінки впливу факторів на продуктивність праці персоналу ТОВ «Проскурівкнига» за 2010-2012 рр.
Показники 2010 р. 2012 р. Підстановки
Роздрібний товарооборот у діючих цінах (РТОдц), тис. грн.  

734,0

 

977,1

 

977,1

 

977,1

 

977,1

Середньооблікова чисельність штатних працівників(Ч), осіб  

7

 

8

 

7

 

8

 

8

Індекс цін (Ір) 1,000 1,058 1,000 1,000 1,058
Виробіток на 1 працівника (В), тис. грн.  

95,41

 

122,14

 

139,59

 

122,14

 

115,44

Збільшення виробітку за рахунок збільшення фізичного обсягу роздрібного товарообороту визначається так:

139,59 - 95,41 = +44,18 тис. грн.

 

Зменшення виробітку за рахунок збільшення середньооблікової чисельності персоналу (продавців) становить:

122,14 - 139,59 = -17,45 тис. грн.

 

Зменшення фізичного обсягу виробітку за рахунок зростання цін (інфляції):

115,44 - 122,14 = -6,7 тис. грн.

 

Вплив середньооблікової чисельності персоналу і середньої заробітної плати на суму фонду оплати праці визначається за формулами:

ΔФОП Ч = (Ч1Ч0) ∙ ЗП0   (2)
ΔФОП ЗП = (ЗП1ЗП0) ∙ Ч1   (3)

 

ΔФОП Ч = (Ч2012 - Ч2010)∙ЗП = (ЗП2010 = (8-7) ∙ (1008*12) = 12096 грн.
ΔФОП ЗП = (ЗП2012ЗП2010) ∙ Ч2012 = (15144 - 12096) ∙ 8 = 24384 грн.

 

Таким чином, витрати на оплату праці за рахунок збільшення кількості працівників збільшились у 2012р. проти 2010р. на 12,1 тис. грн., а в результаті збільшення середньої зарплати ще на 24,4 тис. грн. Загалом зростання витрат на оплату праці за 3 роки становили: 12,1 + 24,4 = 36,5 тис. грн.

Висновки

Економічна криза в країні суттєво змінила картину розвитку книжкової галузі загалом та критично вплинула на окремі її напрямки. На формування асортименту книгарень впливають взаємовідносини з видавництвами та посередницькими підприємствами, відсутність налагодженої інформаційної системи про книжки, що вийшли з друку чи заплановані до випуску, досвід формування асортименту, економічні умови закупівлі книжковою торгівлею видавничої продукції (ціни, націнки, умови оплати), звуження випуску літератури в Україні.

Сума чистого прибутку ТОВ «Проскурівкнига» знизилась з 25,1 тис.грн. у 2010р. до 15,0 тис.грн. у 2011р. та до 9,8 тис.грн. у 2012р. Це пояснюється зростанням витрат на оплату праці, собівартості реалізованих товарів та інших операційних витрат. Рентабельність обороту від реалізації друкованих видань за цей період знизилась з 3,8% до 1%.

Частка фонду основної зарплати збільшилась з 92,4% в 2010 році до 94,3% в 2012 році (+1,9%). Частка фонду додаткової оплати праці зменшилась на1,9%. У вигляді премій за виконання плану товарообороту продавцям було виплачено незначні суми, що пояснюється нестачею коштів на преміювання через складний фінансовий стан підприємства та низькою продуктивністю праці.

Оплата праці персоналу ТОВ «Проскурівкнига» здійснюється згідно з передбаченими штатним розкладом посадовими окладами, які щорічно переглядаються в сторону збільшення відповідно до Постанов Верховної Ради України щодо мінімального розміру заробітної плати.

Список використаних джерел

1. Афонін О. Маркетинг видавничої продукції. Концепція соціально-етичного маркетингу видавничої продукції / О. Афонін, Г. Глотова, О. Добровольський // Вісник Книжкової палати. – 2003. – №2. – С.9-11.
2. Володарчик Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність? / Я. Володарчик. – Львів: Кальварія, 2000. – 240 с.
3. Глотова Г. Маркетинг видавничої продукції. Функції маркетингу та комплекс заходів маркетингового впливу на ринок видавничої продукції / Г.Глотова // Віснк Книжкової палати. – 2003. – №3. – С.7-9.
4. Гнатюк М. Книжкове місто з фонтаном для закоханих / М. Гнатюк // Кн. клуб. – 2002. – №2. – С.17-24.
5. Капуста О. Книгарні за кордоном: каталонська специфіка / О. Капуста // Книжковий огляд. – 2001. - №9. – С.28.
6. Книгарня, що сяє // Книжковий огляд. – 2002. – №1-2. – С.32-34.
7. Луків Т. Книгарня вашої мрії / Т. Луків // Книжковий огляд. – 2001. - №4. – С.33
8. Сербін О.О. Матеріально-технічна та інформаційна база роздрібних книготорговельних підприємств: короткий огляд / О.О. Сербін // Доступний з: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2004/04soopko.pdf.

Інформація для цитування: Дзенглюк О.В. Сучасний стан розвитку ТОВ «Проскурівкнига» та оцінка динаміки його основних показників // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2014/01/dzenglyuk.html


Коментувати не дозволено.