Системний зв’язок функцій і методів управління підприємством

Системний зв’язок функцій і методів управління підприємством

Опубліковано 14.01.2014 р. у розділі Методи менеджменту

Анотація. Висвітлено сутність і значення методів управління в системі менеджменту організації. Обґрунтований системний взаємозв’язок функцій і методів управління персоналом організації

Ключові слова: економічні, методи, менеджмент, організаційні, організація, розпорядчі, соціальні, управління.

Вступ. Становлення теорії і практики менеджменту в Україні потребує формування нової системи методів менеджменту. В економічній літературі з менеджменту на сьогоднішній день сформувалося дві протилежних думки щодо суті методів менеджменту.

В зарубіжній літературі з менеджменту методи менеджменту ототожнюються з методами фінансово-економічної чи організаційної роботи, методами бухгалтерського обліку, комерційної діяльності, маркетингу.

Сучасні вітчизняні науковці поділяють позицію вчених радянської доби і під методами менеджменту розуміють виключно методи управління трудовим колективом (персоналом) організації. В обох випадках спостерігається однобічне трактування методів менеджменту.

На нашу думку, щоб управління підприємством було предметним і ефективним, менеджер повинен володіти арсеналом засобів впливу як на трудовий колектив організації, так і на виробничо-господарські, економічні, організаційні, техніко-технологічні процеси організації.

Метою статті є визначення місця і ролі методів управління в системі менеджменту організації.

Усі методи управління використовуються в практичній діяльності керівником не як окремі, розрізнені й самостійні способи впливу, а як цілісна система взаємопов'язаних та взаємодіючих конкретних методів. У методах менеджменту виражається сутність його принципів у конкретній формі, адаптованій до реалій господарської діяльності. З їхньою допомогою менеджери (керівники) забезпечують скоординовану діяльність в організації та єдність інтересів усього персоналу. Мета і методи взаємопов'язані між собою. Кожній меті відповідають певні методи її досягнення. Тому менеджеру важливо слідкувати за відповідністю мети методам своєї діяльності.

Про те, що людство вже давно усвідомило значення методів у життєдіяльності суспільства, може свідчити одне з положень із стародавньої китайської філософії: "Цілеспрямована діяльність людини проявляється в тому, що людина має метод: мету, засіб, план дій або порядок дій для досягнення поставленої мети, а також відповідні критерії для оцінювання результатів своєї діяльності.

Управлінський вплив на колективи пов'язаний з мотивацією, тобто з використанням факторів, які визначають поведінку людини в колективі. Звідси випливає вимога до методів управління: вони повинні мати мотиваційну характеристику, яка визначає напрям їх дії.

Відповідно мотиваційної характеристиці у складі методів управління виділяють три групи:

 • економічні;
 • організаційно-розпорядчі;
 • соціальні.

На сьогоднішній день, стосовно сутності методів управління персоналом у науковців не виникає полеміки, тому в усіх наукових працях наводяться майже однакові визначення. Наприклад, в працях Шекшні С. В., Слинькова В. Н, Крушельницької О. В. і Мельничук Д. П. наводиться наступне визначення: „Методи управління персоналом – це способи впливу на колективи й окремих працівників з метою здійснення координації їхньої діяльності в процесі функціонування організації” [4, 5, 8].

Різниця між цими визначеннями полягає в меті здійснення управлінського впливу, але якщо розглядати функціонування організації як досягнення нею поставлених цілей, то ці два визначення методів управління персоналом є тотожними.

Роберт А. Могоуан, президент компанії "Сейфуей Сторс" (США), розглядає систему як "серію функцій, чи кроків дій, що мають метою досягнення бажаного результату", а метод - як "деталі окремих дій системи" [7].

Отже, на нашу думку, система методів управління – це система способів здійснення управлінських впливів на персонал для досягнення цілей менеджменту підприємства.

Нестандартний підхід до дослідження методів управління персоналом підприємства описали в своїй праці „Сучасний менеджмент: теорія і практика” Большаков А. С. і Михайлов В. І. [1]. Вони деталізували методи управління та застосували математичні функції для опису процесів, що відбуваються на підприємстві.

Про методи управлінського впливу йдеться у статті науковців Завалкевича Л. і Косика В. [2]. У праці приділяється увага такому методу, як маніпуляція, і можливостям керівника надавати інформації позитивний або негативний характер, за допомогою чого можна коригувати дії підлеглих.

У праці Єгоршина О. П. „Управление персоналом” [3] підхід до методів управління персоналом більш стандартизований, але методи управління, особливо адміністративні, адаптовані відповідно до російського законодавства. Хоча російське і українське законодавство в області регламентування праці схожі, запропоновані Єгоршиним О. П. методи управління слід розглянути через призму українського законодавства, оскільки, на нашу думку, вони найбільш повно відображають всю сукупність методів менеджменту персоналу.

Такі науковці, як Кібанов А. Я., Єгоршин О. П., Большаков А. С., Михайлов В. І., виділяють три основних групи методів:

  1. Адміністративні, або організаційно-розпорядчі методи, які є способом здійснення управлінських впливів на персонал, що базується на владі, дисципліні та стягненнях [1].

  Тобто ці методи управління персоналом використовують усвідомлену необхідність дисципліни роботи, почуття обов’язку, прагнення людини працювати у певній організації, культуру трудової діяльності й інші мотиви [6]. До адміністративних методів належать наказ, розпорядження, вказівки і інструкції, дисциплінарна відповідальність, яка, в свою чергу, містить догану та звільнення, матеріальна та кримінальна відповідальність.

  2. Економічні методи управління є способом впливу на персонал на основі використання економічних законів і категорій [6]. До економічних методів менеджменту належать основна і додаткова заробітна плата, винагорода за кінцевий результат, премія за основні результати праці, матеріальна допомога, матеріальні пільги і привілеї, цінні папери.

  3. Соціально-психологічні методи – методи управління персоналом, що засновані на використанні соціального механізму управління. Соціально-психологічні методи використовують неформальні фактори, інтереси особистості чи групи людей [6].

Місце методів менеджменту в процесі управління організацією показано на рис. 1.1.

Методи менеджменту в процесі управління

Рис. 1.1. Методи менеджменту в процесі управління

 
Усі методи менеджменту діалектично пов’язані з функціями менеджменту, оскільки основним завданням функцій менеджменту як видів управлінської діяльності є формування методів менеджменту. При цьому процес формування здійснюється через конкретні функції, які реалізуються з допомогою загальних.

Методи менеджменту, які застосовуються в різних функціональних підсистемах підприємства, є способами реалізації функцій менеджменту. Тому незважаючи на специфічні особливості названих підсистем підприємства в них обов'язково виконуються такі управлінські дії, як визначення цілей, планування, рішення, організація, мотивація, контроль. Цей підхід с другою класифікаційною ознакою системи методів менеджменту.

Методи менеджменту є результатом реалізації функцій менеджменту, тобто апарат управління будь-якої організації у процесі своєї діяльності повинен створити всі необхідні способи впливу на керовану систему. Власне, завдання управлінців і полягає в тому, щоб сформувати необхідні методи менеджменту, здатні забезпечити виробничо-господарську діяльність, досягнення місії та цілей організації.

В табл. 1.1 зафіксовано методи менеджменту, які можна отримати в процесі реалізації конкретних функцій менеджменту, а в табл. 1.2 – на основі яких елементів функцій формуються відповідні методи менеджменту.

Таблиця 1.1.
Методи менеджменту, отримані в процесі реалізації конкретних функцій менеджменту
Конкретні функції менеджменту Отримані методи менеджменту
Управління виробництвом - план виробничо-господарської діяльності
- графік руху виробів, транспорту, працівників
- посадові інструкції для майстрів, начальників цехів та дільниць
- положення про застосування відрядної форми оплати праці для основних робітників
- положення про преміювання основних робітників за перевиконання планових завдань
- план  поліпшення умов праці основних робітників
- технологічний процес виготовлення вузлів
- інструкції з експлуатації обладнання тощо
Управління фінансами - фінансовий план
- бюджет
- штатний розпис фінансово-економічного відділу
- посадові інструкції для працівників фінансово-економічного відділу
- норми витрат фінансових коштів
- проект фінансування спорудження адміністративних приміщень
- план використання кредитних ресурсів тощо
Управління збутом - план реалізації продукції
- проект рекламної компанії
- посадові інструкції для працівників відділу збуту
- положення про застосування комісійної форми оплати праці для працівників відділу збуту
- програма заходів, спрямованих на стимулювання збуту тощо
Управління зовнішньоекономічною діяльністю - план ЗЕД
- штатний розпис працівників відділу ЗЕД
- положення про преміювання працівників відділу ЗЕД за перевиконання планових показників
- план фінансування рекламної кампанії на іноземних ринках
- проект наказу про створення відділу міжнародної реклами
- протокол ділових переговорів з іноземними партнерами
Управління транспортними потоками - графік руху транспорту
- норми витрат палива та мастильних матеріалів
- норми амортизації транспортних засобів
- положення про погодинну оплату праці для водіїв
- план модернізації рухомого транспортного складу
- проект наказу про впровадження автоматизованих систем управління транспортними потоками
- штатний розпис працівників диспетчерського відділу
- план ремонтних робіт в гаражних приміщеннях тощо
Таблиця 1.2.
Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту (приклади)
Елементи конкретних функцій менеджменту Методи менеджменту, отримані внаслідок реалізації функцій менеджменту
Планування впровадження нової технологічної лінії з виробництва велосипедів - графік впровадження нової технологічної лінії
- кошторис витрат на впровадження технологічної лінії
- технологічний процес та ін.
Планування діяльності підприємства планово-економічним відділом - виробнича програма
- техніко-економічний план
- бюджет
- проект наказу про виконання положень техніко-економічного плану тощо
Організація на підприємстві нового підрозділу – науково-дослідної лабораторії - штатний розпис працівників лабораторії
- проект наказу про створення науково-дослідної лабораторії
- посадові інструкції для працівників науково-дослідної лабораторії
- правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії тощо
Реорганізація на підприємстві двох відділів (експортного та імпортного) у відділ ЗЕД - штатний розпис працівників відділу ЗЕД
- проект наказу про реорганізацію експортного та імпортного відділів у відділ ЗЕД
- посадові інструкції для працівників відділу ЗЕД
- проект наказу про скорочення посад працівників, які не відповідають відповідним вимогам
- проект наказу про залучення у відділ ЗЕД висококваліфікованих спеціалістів у галузі ЗЕД тощо
Стимулювання основних робітників підприємства - положення з преміювання основних робітників
- фонд оплати праці основних робітників
- проект наказу про впровадження відрядної системи оплати праці для основних робітників тощо
Розробка відділом праці та заробітної плати системи стимулювання інженерно-технічного персоналу (ІТП) - фонд оплати праці
- положення з преміювання
- проект наказу на персональне нагородження працівників за високі результати праці тощо
Контролювання директором результатів роботи своїх заступників - проект наказу про підготовку річних звітів щодо результатів роботи підрозділів організації
- програма атестації заступників директора тощо
Усунення недоліків та відхилень, виявлених відділом технічного контролю організації в процесі контролювання - проект наказу про усунення недоліків в технології виробництва
- проект наказу щодо внесення змін в організацію трудових процесів з метою підвищення їх ефективності тощо

Методи менеджменту формуються в такій послідовності: оцінювання ситуації і поставлених завдань з метою визначення основних напрямів і видів впливу; вибір складу методів і обґрунтування їхніх якісних і кількісних параметрів; забезпечення умов для ефективного застосування обраних методів, що в кінцевому результаті формує техніку і технологію управлінської роботи. Усі методи менеджменту повинні функціонувати не як окремі, розрізнені, а як цілісна система, що складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів.

Висновки. Результатами управлінської діяльності є конкретні способи та прийоми впливу на керовану систему, які у просторовому, часовому та ресурсному аспектах визначають сфери та напрями діяльності працівників, створюють механізми зацікавленості у виконання завдань та досягненні цілей. Але забезпечення узаконеного впливу методів менеджменту можливе лише при їх затвердженні відповідними управлінськими рішеннями.

Ефективність застосування методів управління в основному залежить від рівня кваліфікації керівних кадрів, що зумовлює потребу в систематичній і цілеспрямованої підготовки та повсякденному використанні всіх зазначених напрямів впливу на колективи і окремих людей.

Список використаних джерел

1. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2011. – 234 с.
2. Завалкевич Л. Косик В. О методах управленческого влияния // Персонал. - 2009 . - №2. – С. 60-64.
3. Егоршин А. Управлять по науке // Служба кадров. - 2012 . - №8. – С. 38-42.
4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., „Кондор”. – 2013. – 296 с.
5. Слиньков В. Н. Управление персоналом (Практические рекомендации). – К.: Алеута, 2012. – 240 с.
6. Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 459 с.
7. Шаповалов И. Смирнов С. От построения организационно-функциональной модели к модели управления персоналом.// Управление персоналом – 2012 - №10. – С.17-19.
8. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗАО „Бізнес-школа „Интел-Синтез”, 2009. – 368 с.

Інформація для цитування: Законнова А. Системний зв’язок функцій і методів управління підприємством // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2014/01/zakonnova.html


Коментувати не дозволено.