Управлінські ролі за визначенням Мінцберга

Управлінські ролі за визначенням Мінцберга

Опубліковано 01.10.2014 р. у розділі Дайджест

Американський дослідник Генрі Мінцберг сформулював 10 ролей керівника - поведінкових правил, які відповідають конкретній установі або конкретній посаді. Він класифікував їх у межах трьох великих категорій: міжособистісні ролі, інформаційні ролі, ролі з прийняття рішень:

Роль Опис Характер діяльності (за матеріалами обстеження керівників)
Міжособистісні ролі
Головний керівник Символічний глава, який виконує звичайні обов'язки правового або соціального характеру Церемонії, дії, що є наслідком його становища, клопотання
Лідер Відповідальний за мотивацію й активізацію підлеглих, набір, підготовку працівників і пов'язані з цим обов'язки Усі управлінські дії з участю підлеглих
Зв'язкова ланка Забезпечує роботу мережі зовнішніх контактів і джерел інформації Листування, участь у нарадах поза організацією, інша робота із зовнішніми організаціями і особами
Інформаційні ролі
Приймач інформа ції Розшукує і отримує різноманітну спеціалізовану інформацію (як правило, поточну), яку використовує в інтересах власної справи; виступає як нервовий центр зовнішньої і внутрішньої інформації, що циркулює в організації Оброблення всієї пошти, здійснення контактів, пов'язаних переважно з одержанням інформації (періодичні видання, ознайомлювальні поїздки)
Поширю вач інформа ції Передає інформацію, одержану з зовнішніх джерел чи від інших підлеглих, працівникам організації (частина цієї інформації є фактологічною, інша вимагає інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації) Розсилання пошти в організації з метою одержання інформації, вербальні контакти для передавання інформації підлеглим (огляди, бесіди)
Пред ставник Передає інформацію для зовнішніх контактів організації щодо планів, політики, дій,  результатів роботи організації, діє як експерт у своїй галузі Участь у засіданнях, звернення через пошту, усні виступи, передавання інформації у зовнішні організації та іншим особам
Ролі, пов'язані з прийняттям рішень
Підприємець Відшукує можливості всередині організації і за її межами, розробляє і впроваджує проекти з удосконалення, які зумовлюють зміни, контролює розроблення проектів Участь у засіданнях з обговоренням стратегії, ініціювання, розроблення проектів, удосконалення діяльності
Той, хто усуває порушення Відповідає за коригувальні дії, коли організація постає перед необхідністю важливих і неминучих зрушень Обговорення стратегічних і поточних питань, в т. ч. проблем і криз
Розпорядник ресурсів Відповідальний за розподіл різноманітних ресурсів організації, що зводиться до прийняття чи схвалення  значущих рішень Складання графіків, визначення повноважень, розроблення бюджетів, програмування роботи підлеглих
Відпові дальний учасник переговорів Відповідальний за представництво організації на всіх значущих і важливих переговорах Проведення переговорів

 
Охарактеризовані Генрі Мінцбергом ролі є взаємозалежними і повинні взаємодіяти, створюючи єдине ціле. Іноді керівник з різних причин надає перевагу одній чи кільком ролям, що погіршує ефективність його діяльності і призводить до втрат в організації.

Джерело: Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003.Коментувати не дозволено.