Аналіз ефективності операційного менеджменту на підприємстві

Аналіз ефективності операційного менеджменту на підприємстві

Опубліковано 15.12.2014 р. у розділі Ефективність менеджменту, Операційний менеджмент

Анотація. Для ефективного управління сучасними господарюючими суб’єктами та прийняття відповідних управлінських рішень керівники різних рівнів потребують ґрунтовної теоретичної підготовки та навиків ефективного управління підприємством. Проблема підготовки висококваліфікованих фахівців з управління виробництвом в сучасних умовах набуває все більшої актуальності та значення.

Ключові слова: менеджмент, операційний менеджмент, ефективність.

Викладення основного матеріалу статті. Операційний менеджмент відноситься до однієї з базових функцій будь-якого підприємства - виробництва, головний зміст якої полягає в діяльності зі створення продукції споживчого призначення. Особливістю операційного менеджменту є спрямованість на вирішення завдань основної діяльності, які мають стратегічну важливість для будь-якого виробничого підприємства.

Операційний менеджмент має забезпечувати ефективне і раціональне ведення продуктивної виробничої діяльності. Кожне підприємство виконує свої операційні функції, тобто здійснює діяльність з виробництва продукції або надання послуг, які потребують суб’єкти зовнішнього середовища. Основою його діяльності є операційна система, яка вимагає відповідного управління, підготовки менеджерів, переважні компетенції яких ґрунтуються на аналітичному мисленні та здібностях, можливостях і вмінні сприймати та оцінювати переваги нових технологій, застосовувати широке коло знань у галузі аналізу, організації виробництва, системотехніки, технології, поведінкових і соціальних наук. Якщо операційна функція буде виконуватись не ефективно, тоді й все підприємство в цілому не зможе досягти успіху [1, c.265].

Операційний менеджмент багатьма науковцями та практиками трактується дещо по різному в зв’язку з його багатогранністю та пошуком найбільш вдалого визначення. Як правило, прийнято пов’язувати операційний менеджмент з виробничою діяльністю або фізичними змінами стану предметів праці. Тому найчастіше його визначають наступним чином: придбання матеріалів, їхнього перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю [2, с.89].

Операційний менеджмент спрямований на досягнення ефективності в управлінні будь-якими операціями. В операційному менеджменті під ефективністю слід розуміти визначений ступінь досягнення поставлених операційною системою цілей. Для організації ефективність - це задоволення потреб споживачів і отримання максимально можливого прибутку. Ефективність характеризується такими показниками: величиною очікуваного корисного ефекту (результату), імовірністю його досягнення і витратами ресурсів на досягнення цього ефекту із заданою імовірністю [3, с.92].

Для проведення аналізу операційного менеджменту організації об’єктом дослідження було обрано Стрільське споживче товариство. Місце знаходження споживчого товариства: м. Сарни, вул. 17 Вересня, 109а. На сьогоднішній день у споживчому товаристві працює 25 торгових підприємств – 16 магазинів продовольчих товарів, 2 магазини товарів повсякденного попиту та 7 кафе. Споживче товариство входить до складу Сарненської районної спілки споживчих товариств.

Розрізняють результат самого процесу реалізації товарів, який може виступати у формі чистої продукції підприємства, прибутку, і кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства, який, крім обсягів реалізованої продукції, враховує її споживну вартість, значимість для суспільства [9, c.306].

Для оцінки структури операційних доходів використаємо дані Звіту про фінансові результати за 2011-2013 роки.

Таблиця 1
Структура операційних доходів Стрільського СТ
Показники 2011 2012 2013 2012 до
2011, +/-
2013 до
2012, +/-
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 19144 99,96 19758 99,96 16737 99,89 614 -3021
Інші операційні доходи 6 0,04 6 0,04 17 0,10 0 11
Дохід від участі в капіталі - - - - - - - -
Інші доходи - - - - - - - -
Надзвичайні доходи - - - - - - - -
Разом 19150 100 19764 100 16754 100 - -

 
Як бачимо з таблиці на підприємстві чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є найвищим у 2012 році. У 2012році в порівнянні з 2011 роком він збільшився на 627 тис.грн., а в порівнянні 2013 і 2012 роком чистий дохід зменшився на 3021 тис.грн. Інші операційні доходи в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилися на 11 тис грн., а в порівнянні 2012 і 2011 роком інші операційні доходи не змінились.

Таблиця 2
Показники фінансово-господарської діяльності Стрільського споживчого товариства за 2011-2013 рр.
Показники, тис. грн. 2011 2012 2013 Відхилення абсолютне, тис.грн. Відхилення відносне, %
2011/ 2010 2012/ 2011 2011/ 2010 2012/ 2011
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн. 22766 23393 20840 627 -2553 102,75 89,08
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг), тис.грн. 15834 16443 13427 609 -3016 103,85 81,65
Інші операційні витрати, тис.грн. 2 6 12 4 6 300 200
Чистий прибуток, тис.грн. 19144 19758 16737 614 -3021 103,2 84,70

 
Аналізуючи дані за 2011 та 2012 роки, можна зробити наступні висновки. Дохід підприємства збільшився на 627 тис. грн., чистий прибуток збільшився на 614 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції зросла на 609 тис. грн. Інші операційні витрати зросли на 4 тис. грн. Чистий прибуток в порівнянні з минулим періодом зріс на 614 тис. грн. Аналізуючи дані за 2012 та 2013 роки, дохід підприємства зменшився на 2553 тис. грн., собівартість реалізованої продукції зменшилась на 3016 тис. грн., чистий прибуток зменшився на 3021 тис. грн.

Висновки. Здійснивши аналіз господарської діяльності Стрільського споживчого товариства ми дійшли висновку, що підприємство за 2013 рік суттєво здало свої позиції, скоротився дохід від реалізації товарів, робіт та послуг і як правило значно скоротився чистий прибуток підприємства. Також підприємство нераціонально використовує свої складські площі, що супроводжується залежуванням товару на складах. Значно зросли витрати підприємства, витрати на збут, адміністративні витрати, операційні витрати. Організаційна структура, представлена вище, також потребує удосконаленню, адже управління відбувається неефективно.

Список використаних джерел

1. Арефєва О.В., Сахаєв В.Г. «Економіка підприємства»: Навч. Посіб.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-237с.
2. Гелловей Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гелловей. - СПб. : Питер, 2002. - 320 с.
3. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : Підручник / О. М. Сумець; під ред. проф. О. Л. Яременко. - К.: ВД »Професіонал», 2004. - 416 с.
4. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент / Р. Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс. - 8-е издание : пер с англ. - М. : Издательский дом «Вільямс», 2004. - 704 с.

Інформація для цитування: Кедрич О. Аналіз ефективності операційного менеджменту на підприємстві // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2014/12/kedrych.html


Коментувати не дозволено.