Профспілки та їх роль на підприємствах

Профспілки та їх роль на підприємствах

Опубліковано 04.04.2015 р. у розділі Управління персоналом

Анотація. У статті викладено бачення ролі профспілок на підприємстві. Визначається та обґрунтовується їх необхідність. Проаналізовано правові приписи чинних нормативно-правових актів та проекту Трудового кодексу України з цього питання. Доведено, що положення нормативно-правових актів мають більшою мірою захищати права і свободи працівників.

Ключові слова: профспілки, колективний договір, демократичності, правові дефініції.

Вступ. У сьогоднішніх умовах значно розширилось коло об'єктів захисту профспілок та сфери їх інтересів, що дало підставу дослідникам по-новому поглянути на профспілки, їх природу і сутність, роль у громадянському суспільстві. Вчені стверджують, що профспілки існують для захисту професійних прав та інтересів різних верств трудящих та вказують, що профспілки відстоюють не тільки економічні інтереси найманої праці, а й загально громадські інтереси всього населення.

Проблеми діяльності профспілок були досліджені в працях багатьох вчених, зокрема представників науки трудового права й науки управління в галузі організації та діяльності контрольно-наглядових органів: Александрова М.Г., Андрєєва В.С., Бандурки О.М., Венедиктова В.С., Гаращука В.М., Гоца В.Я., Гінзбурга Л.Я., Жернакова В.В., Іванова С.О., Лавриненка О.В., Лазор Л.І., Лівшиця Р.З., Островського Л.Я., Пашерстника А.Є., Пашкова О.С., Пилипенка П.Д., Прокопенка В.І., Процевського О.І., Скобєлкіна В.М., Ставцевої О.І., Стависького П.Р., Сироватської Л.О., Хуторян Н.М., Шебанової О.І., Шеломова Б.О., та ін.

Проте, незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, присвячених різним аспектам діяльності профспілок у реалізації й захисті прав працівників, їх діяльність і правове регулювання сьогодні не має достатнього наукового обґрунтування [1, с. 124-125].

Постановка завдання. Мета даної роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу досягнень науки трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики визначити правові дефініції, розкрити сутність та особливості захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в сучасних умовах, сформулювати нові підходи і внести пропозиції щодо удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення, а також правозастосовчої практики в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. За багаторічне існування профспілок в нашій державі склалась думка, що профспілка - каса взаємодопомоги, путівки, вітання з днем народження тощо.

У Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки – це добровільна громадська організація, що об’єднує робітників, які пов’язані спільними інтересами щодо виду їх діяльності як в виробничій, так і в не виробничій сферах, для захисту трудових та соціально-економічних прав і інтересів своїх членів [2].

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.

Якщо на підприємстві існує профспілкова організація, власник не має права одноосібно на свій розсуд встановлювати норми праці, робочого часу і оплату праці її працівників. Все це відбувається за погодженням з профспілковою організацією. З профспілкою також погоджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змінності, відпусток працівників, отримання дозволу на залучення до надурочних робіт.

Профспілка узагальнює пропозиції працівників та веде від їх імені переговори з роботодавцем щодо укладення колективного договору. Колективний договір – це юридичний документ, яким регулюються усі трудові відносини на конкретному підприємстві, в установі, організації, кампанії [2].

Тому саме профспілка висуває та обстоює перед власником (роботодавцем) або його представником вимоги працівників щодо визначення форм і систем заробітної плати, розмірів їхніх окладів, доплат, надбавок, премій, винагород, заохочень і інших стимулюючих та компенсаційних виплат. Профспілка протистоїть роботодавцю щодо запровадження протизаконних штрафних санкцій до працівника.

Профспілкова організація на підприємстві контролює виконання роботодавцем взятих на себе зобов’язань та має право притягти його до відповідальності, якщо він не виконує колективний договір чи порушує трудове законодавство.

Якщо зарплату вчасно не виплатили, роботодавець зобов’язаний надати профспілці інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства. Профспілка повинна усіма засобами боротися за своєчасну виплату зарплати – це одне з основних прав трудящих.

На нашу думку, діяльність профспілок має будуватися на наступних принципах:

    1. Демократичності – діяльність профспілок повністю підконтрольна їх рядовим членам. Саме вони обирають керівників профспілок та мають можливість їх відкликати. Шляхом обговорення на загальних зборах та голосуванням визначаються та стверджуються в остаточному варіанті положення проекту колективної угоди. Шляхом прийняття рішення на загальних зборах (конференції) вирішуються всі важливі для діяльності профспілок питання.

    2. Незалежності та автономності – демократичні профспілки є організацією, ціллю якої є захист інтересів трудящих і тільки трудящих. Профспілки юридично не залежать в своїй діяльності ні від державних органів, ні від адміністрації підприємства, ні від будь-якої громадської організації або політичної партії, ні від будь-кого іншого. Це дозволяє профспілкам бути вільними у виборі напрямків, методів та видів діяльності. А також шляхів досягнення поставлених цілей.

    3. Гласності, відкритості та доступності – всі збори, їх протоколи, звіти керівних органів та будь-яка інша офіційна документація профспілок має бути доступною для всіх її членів.

Профспілки виконують важливі для працівника, але непідсильні для однієї людини функції, а саме:

  • участь в колективних переговорах, відстоювання вигідних для працівників умов праці;
  • підготовка та підписання колективної угоди;
  • контроль за виконанням адміністрацією умов колективної угоди та примушування її ліквідувати порушення;
  • представництво трудящих перед адміністрацією, в державних органах, а також в судах.

Сучасне законодавство України, з огляду на характер виконуваних профспілками функцій, найбільший акцент робить на розвиток їхнього правового статусу як суб’єкта трудового права, тому, що саме ця роль найбільше торкається регулювання сфери найманої праці.

Важливо відзначити, що правовий статус профспілок як суб’єктів трудового права визначається стосовно їхніх органів, а не організацій. Ці органи, і насамперед профкоми організацій, визнаються законними представниками прав і інтересів найманих працівників. У тих суспільних відносинах, де профком виступає як суб’єкт трудового права, він представляє інтереси відповідного профспілкового колективу найманих працівників і службовців. При цьому він або реалізує свої власні права (наприклад, при здійсненні нагляду за охороною праці), або діє від імені відповідного трудового колективу (наприклад, при розробці і підписанні колективного договору).

Кодекс законів про працю України закріпив загальні права профспілок представляти інтереси працюючих і визначив області його застосування – виробництво, праця, побут і культуру, а саме: ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити звільнення з ініціативи власника без попередньої згоди профспілкового органу, працівника, який не є членом профспілки, діючої на підприємстві [3].

Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціями діяльності профспілок виступають захисна і представницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, які було збережено у новому законі.

Висновок. Отже, слід зазначити, що останнім часом профспілки виходять за межі своїх безпосередніх завдань по захисту економічних інтересів, розширюючи сферу своєї діяльності як організація громадянського суспільства. Тепер профспілки діють як багатофункціональна суспільна організація, яка виражає загальногромадянські інтереси, надаючи підтримку не членам профспілок і іншим соціальним категоріям громадян. Таким чином, виявляючи свою суспільну активність, профспілки вже прямо і безпосередньо діють як асоціації громадянського суспільства, надаючи йому зі свого боку самоврядного імпульсу.

Список використаних джерел

1. Нікіфоров В.Ю. Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій / В.Ю. Нікіфоров // Право і безпека. - 2005. - №1.
2. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" №1045-XIV від 15.09.1999.
3. Кодекс законів про працю: прийнятий Верховною Радою України 10.12.1971 № 322-VIII

Інформація для цитування: Питель Р.Б. Профспілки та їх роль на підприємствах // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2015/04/pytel2.html


Коментувати не дозволено.