Оцінка ефективності управління інноваційними проектами в організації

Оцінка ефективності управління інноваційними проектами в організації

Опубліковано 24.02.2016 р. у розділі Інноваційний менеджмент

Анотація. Досліджено критерії оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в сучасних умовах господарювання. Розглянуто підходи до оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в організації.

Ключові слова: управління інноваційними проектами, ефективність, критерії оцінки ефективності управління інноваційними проектами.

Постановка проблеми. Розвиток економіки нерозривно пов'язаний із результатами процесу виробництва й нагромадження знань, їх матеріалізації у вигляді технологій, упроваджуваних як інновації. Інновації різноманітні, несхожі одна на одну ні з точки зору потенціалу, масштабності дії, ні за соціальними наслідками чи з якоїсь іншої позиції. Не існує точної формули, що може бути застосована для опису впливу інновації на економічну діяльність [7, с.211].

Сучасне управління інноваційними проектами в організації вимагає застосування всіх відомих знань щодо оцінки їх ефективності. Ефективність інновацій виступає одним з її eкономічних критеріїв. Економічна ефективність інновації означає, що результат, одержаний у ході вкладення інвестицій і всіх ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних, робочої сили) у новий продукт або операцію (технологію), має певний корисний ефект (вигоду) [1, с.165]. Важливим питанням тут є вибір і оцінювання тих факторів, що визначально впливають на результати інноваційної діяльності, аналізувати та оцінювати які потрібно у першу чергу.

Вирішення питання вибору конкретної системи оцінки ефективності управління інноваційними проектами в організації вимагає виділення критеріїв, що характеризують рівень реалізації поставлених цілей та рівень віддачі залучених ресурсів, що викликає потребу розгляду якісного та кількісного підходів до визначення ефективності (див. таблицю 1).

Таблиця 1
Підходи до розуміння ефективності, як результату
Підхід Визначення
Якісний Оптимальне співвідношення виробництва, якості, результативності, гнучкості, задоволеності, конкурентоспроможності і розвитку [3, с.21].
Кількісний Здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, що визначається як відношення ефекту до результату витрат, що забезпечують цей результат [2, с.508].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день в розпорядженні менеджерів є значний інструментарій для оцінювання ефективності управління діяльністю організацій, який може використовуватися також для оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в організації, але це, в свою чергу, ускладнює їх роботу, оскільки вимагає від них глибокого аналізу та відбору лише тих критеріїв, що найповніше та найбільш об’єктивно характеризують результати управління інноваційними проектами організації.

Дослідження зарубіжних вчених свідчать про те, що аналіз та відбір критеріїв визначення ефективності інноваційних проектів створюють труднощі для менеджерів. 59% менеджерів-респондентів відзначають, що стикаються з труднощами при виборі правильних показників випередження та відставання, 49% - при виборі контрольних точок для порівняльного аналізу з конкурентами, 44% - балансуванням фінансових і не фінансових показників, 43% - охопленням і врахуванням інтересів різних груп, 41% - використанням необхідної кількості критеріїв та 37% - виділенням найважливіших факторів [5, с.18].

Для врахування всіх аспектів діяльності та всебічного охоплення процесу управління інноваційними проектами в організації доцільно використовувати різні підходи, що дає змогу оцінити ефективність управління інноваційними проектами не тільки в досліджуваному періоді, але й на перспективу з паралельним визначенням усіх необхідних ресурсів для досягнення цілей із використанням чинника невизначеності та з’ясуванням його впливу на вартість прийнятих рішень.

Питання оцінки ефективності управління інноваційними проектами в організаціях за умов ринкової економіки розглядалися в роботах таких вчених, як: В.С. Савчук, І.В. Вахович, Й. Шумпетер, П.Г. Перерва П. Гардинер, Н.П. Денисенко, П. Друкер, С.М. Ілляшенко, Р. Ратвел, Л.Л. Антонюк, В.Г. Федоренко, Х. Хартман та інші.

Метою статті є узагальнення теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в організації.

Виклад основного матеріалу. Для визначення ефективності інноваційної діяльності під час оцінки інноваційної діяльності мають бути вирішені наступні завдання:

  - оцінка результату здійснення інноваційної діяльності (результативний підхід);
  - оцінка ступеню досягнення поставлених цілей підприємства (цільовий підхід);
  - оцінка ефективності здійснення витрат на досягнення результату від інноваційної діяльності з урахуванням її тривалості (витратний та статико-динамічний підходи).

На основі визначеної мети, об’єкта та предмета оцінки необхідно визначити інструменти, за допомогою яких здійснюватиметься оцінка ефективності інноваційної діяльності, а саме – принципи, критерії, показники. В процесі дослідження принципів, на яких здійснюється оцінка, було встановлено, що більшість з них активно використовується для здійснення аналізу, діагностики та моніторингу.

Загальноприйнятим є поділ принципів на методологічні, методичні та операційні:

 • методологічні – найбільш загальні, відносяться до концептуальної сторони оцінки і мало залежні від специфіки певного проекту;
 • методичні – безпосередньо пов’язані з проектом, його специфікою, економічною і фінансовою привабливістю;
 • операційні – полегшують процес оцінки з інформаційно-обчислювальної точки зору.

Для оцінки ефективності інноваційної діяльності серед методологічних принципів пріоритетними є: науковості, адекватності, результативності, системності, обґрунтованості, об’єктивності, коректності, комплексності, цілетворення, формалізованості та інтегрованості.

В якості методичних принципів оцінки ефективності інноваційної діяльності науковці пропонують використовувати принцип динамічності, принцип цінності грошей у часі, принцип відповідності цілям інвесторів, принцип врахування альтернативної вартості. Але використання лише даних принципів для оцінки ефективності інноваційної діяльності є некоректним, оскільки вони орієнтують здійснення оцінки лише з позиції інвестора, тим самим звужують та суб’єктивують її результат.

Ефективність інноваційної діяльності може відображатися як на етапі виробництва, так і на етапі реалізації (внутрішня та зовнішня, проміжна та кінцева, статична та динамічна ефективності). Окрім цього, складність інноваційної діяльності відображається в тривалості життєвого циклу інновації, що зумовлює потребу в оцінці ефективності на кожному з його етапів.

Таким чином, в якості методичних принципів оцінки ефективності інноваційної діяльності вважаємо за доцільне використовувати деякі принципи діагностики, а саме: принцип від загального до часткового, від попередньої до загальної оцінки, принцип сполучення статичних та динамічних оцінок, сполучення кількісних та якісних оцінок, а також принцип урахування фактору часу.

Операційні принципи оцінки ефективності інноваційної діяльності сформовані на основі методичних та включають в себе: принцип гнучкості, взаємозв’язку параметрів, принцип симпліфікації, інформаційної і методичної узгодженості.

Дослідження критеріїв оцінки ефективності інноваційної діяльності виявило, що в науковій літературі існує широкий спектр критеріїв оцінки. Слід зазначити, що більшість науковців, а також рекомендації Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (ЮНІДО) визначають в якості головного критерію оцінки інноваційної діяльності критерій економічної ефективності.

Таблиця 2
Принципи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю
Принцип Змістове відображення
Від загального до часткового Здійснення оцінки ефективності інноваційної діяльності як комплексної категорії, в розрізі оцінки кожної зі складових
Від попередньої до загальної оцінки Формалізація результатів оцінки ефективності інноваційної діяльності, які здійснюються на етапі прийняття рішення про впровадження інноваційної діяльності та на кінцевому етапі комерціалізації результатів.
Сполучення статичних та динамічних оцінок Відображення результатів оцінки як на етапі впровадження, так і з урахуванням її розвитку на ринку.
Сполучення статичних та динамічних оцінок Базовими видами ефективності є економічна, соціальна, екологічна та технологічна ефективності, які характеризуються рядом показників, що вимірюються як кількісно, так і якісно. Тому оцінка повинна містити в собі оптимальність параметрів, які б узгоджували дані показники.
Урахування фактору часу Здійснення оцінки з урахуванням динамічності оточуючого середовища впродовж життєвого циклу інновації

У праці В.О. Зубенко [6] пропонується враховувати окрім критерію економічної ефективності критерій відповідності довготривалим стратегічним цілям, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність підприємств.

Для того, щоб сформувати критерії оцінки ефективності інноваційної діяльності, доцільно звернутися до базових вимог критеріїв оцінки ефективності. Критерії оцінки ефективності повинні мати такі характеристики:

 • простоту виміру кількісної оцінки показника, індикатора;
 • легкість одержання інформації, на основі якої даний показник конструюється й оцінюється;
 • однозначність трактування отриманої інформації на основі того чи іншого критерію.

Критерії оцінки ефективності інноваційної діяльності мають відображати комплексний підхід до визначення ефективності.

Таблиця 3
Критерії оцінювання ефективності інноваційних рішень
Підходи до оцінки ефективності інноваційних рішень Завдання Показники
Короткострокові критерії ефективності інноваційних рішень
Оцінювання ефективності діяльності Оцінити ефективність внутрішніх ресурсів для впровадження інновацій Продуктивність діяльності, гнучкість, ефективність, задоволеність, якість
Середньострокові критерії ефективності інноваційних рішень
Оцінювання ефективності інноваційних проектів Вибрати альтернативи інноваційним рішенням та обґрунтувати їх ефективність - NPV - чистий приведений дохід
- PI - індекс прибутковості
- IRR - внутрішня норма прибутковості
- PP - період окупності
Оцінювання ефективності інноваційних рішень на основі бенчмаркінгу Оцінити ефективність інноваційних рішень на основі порівняння з конкурентами чи аналогами - конкурентоспроможність інноваційних рішень;
- критерії відповідності сегментів ринку можливостям реалізації потенціалу підприємства при роботі на них;
- критерії ризиковості інноваційних рішень
Довгострокові критерії ефективності інноваційних рішень
Оцінювання ефективності інноваційного розвитку на основі прогнозування Оцінити ефективність інноваційних рішень на основі визначення тенденцій зміни показників їх впровадження та використання - прогнозування результатів реалізації інноваційних рішень;
- прогнозування змін та впливу чинників, що впливають на ефективність реалізації інноваційних рішень;
- врахування впливу зовнішнього середовища на реалізацію інноваційних проектів.

Висновки. Процес оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в організації є складним та багатоетапним процесом, тому вимагає застосування різноманітних підходів. Загальним для оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в є проведення комплексного процесу оцінки за принципами системності, формалізованості, адаптивності, гнучкості. Цей процес має містити систему оцінки, яка синтезує у собі показники за критеріями економічної, соціальної, науково-технічної, екологічної ефективності. Виокремлення цільових напрямів сприяє здійсненню комплексного оцінювання ефективності управління інноваційними проектами в організаціях та отримання об’єктивних результатів.

Перспективи подальших досліджень. Подальшого дослідження потребує дослідження впливу кожного чинника ефективної інноваційної діяльності, виділеного як на основі концепції збалансованої системи показників, так і на основі врахування інших складових, оскільки кожне підприємство характеризується специфікою структури елементів потенціалу, що впливає на результати інноваційної діяльності.

Список використаних джерел

1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер -2001. – 304 с.
2. Економічна енциклопедія: У3-хт / Авт. кол. за ред. С.В. Мочерного. – Т.1. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 864 с.
3. Гибсон Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж.Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. Доннелли: Пер. с англ. – М.: ИНФРА М, 2000.- 660 с.
4. Нили Э. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управление им / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Клуб, 2003. – 400 с.
5. Кубіцький С.О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С.О. Кубіцький. – Київ, 2002. – 208 с.
6. Зубенко В.О. Визначення приорітетності реалізації інноваційних проектів / В.О. Зубенко // Науково-технічний збірник «Комунальное хозяйство городов». – 2008. – №80. – С.38–45.
7. Любімов В.І. Дослідження сутності та змісту інноваційного розвитку промислових підприємств // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С.210-214.
8. Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 210 с.
9. Скрипко Т.О. Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності: монографія / Т.О. Скрипко. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 392 с.

Summary. The evaluation criteria of innovation project management in modern economic conditions are investigated. The approaches to innovation project management in a company are considered.

Key words: innovation project management, efficiency, evaluation criteria of innovation project management.

Інформація для цитування: Богуславський Д.Я. Оцінка ефективності управління інноваційними проектами в організації // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2016/02/boguslavskyj.html


Коментувати не дозволено.