Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення

Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення

Опубліковано 19.12.2016 р. у розділі Туризм

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан розвитку туризму у Львівській області та його особливості. Основну увагу приділено туристичному потенціалу і перспективам його розвитку на майбутнє.

Ключові слова: туризм, рекреація, туристична інфраструктура, Львівський регіон, туристичний потенціал.

Мета статті: дослідити туристичний потенціал Львівської області та визначити шляхи його підвищення.

Сучасний туризм відіграє важливу роль у формуванні економіки будь-якої країни. На сучасному етапі розвитку кожної країни туристична діяльність стала однією з провідних, високоприбуткових галузей господарства. В Україні туризм почав набирати швидкі темпи розвитку.

Беручи до уваги Львівщину, розвитку туризму тут сприяє багато чинників, зокрема вигідне географічне положення, багатий природно-ресурсний та історико-культурний потенціал. Львівщина є однією з тих областей, де перспективи туристично-рекреаційної індустрії є одними з найкращих в Україні. На території Львівщини є понад 4000 пам’яток історії та культури, значна частина яких є у Львові – культурній столиці України [1, с.96].

Тому, на нашу думку, одним з найкращих видів бізнесу, який можна вести у Львові та області, є туристичний бізнес. В наш час туристична діяльність представлена підприємствами сфери обслуговування, організаціями, діяльність яких спрямована на задоволення туристичних потреб споживачів. Існуючи в умовах конкуренції всі ці підприємства намагаються покращувати якість надання туристичних послуг, що сприяє збільшенню попиту на них. Львівщина має передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, науково-освітнього, релігійного, лікувально-оздоровчого, мисливського, екологічного, ділового, спортивного та екскурсійного туризму. Важливим є сказати є те, що бурхливого розвитку на території Львівщини набуває сільський (зелений) туризм, який є порівняно дешевшим з іншими видами. Згідно офіційних даних на території області нараховується понад 250 власників агроосель.
Сьогодні в структурі туристичного потенціалу Львівщини провідне місце займають природні та історико-культурні ресурси. Багатий природно-рекреаційний потенціал Львівської області представлений лікувальними грязями, мінеральними водами, озокеритом, водними та лісовими ресурсами.

Частка природно-рекреаційного потенціалу Львівщини в Україні складає 6,5 %. У Львівській області існує велика рекреаційна мережа закладів та підприємств, кількість яких залишається майже незмінною. Заклади відпочинку представлені пансіонатами, базами, установами 1-2 денного перебування. У сфері санаторно-курортного обслуговування діє 81санаторій та пансіонат. Інфраструктура туристичної галузі включає: 124 санаторно-курортних заклади, 500 садиб зеленого туризму, 300 закладів проживання, 280 закладів харчування, 12 туристично-інформаційних центри, понад 162 державних і громадських музеїв та галерей, 10 театрів, інші туристичні й відпочинкові заклади, 320 архітектурних пам’яток, 37 природних комплексів. В області надають послуги з підготовки фахівців туристичного супроводу 8 організацій, працює 3 консульські установи, близько 20 туристичних громадських організацій. Туристичні послуги надають 400 туристичних підприємств. Туристично-екскурсійні маршрути обслуговують близько 900 кваліфікованих екскурсоводів та гідів-перекладачів [2, розділ 4].

На території Львівської області розташовані курорти Трускавець, Східниця, туристичною родзинкою яких є мінеральна вода «Нафтуся». В зоні поширення лікувальних розсолів з високим вмістом сульфатів розташований курорт «Моршин». Лікувальні торф’яні грязі Львівщини представлені Немирівським, Велико-Люблінським та Моршинським родовищами, що повністю задовольняють потреби відвідувачів на їхніх курортних базах. Бориславське родовище озокериту, що розташоване у Львівській області, є найбільшим в Україні. Велика мережа річок з яких найбільші Дністер, Західний Буг, Стрий, є придатними для активних видів відпочинку та оздоровлення. Різноманітність природних умов і багатство рекреаційних ресурсів Львівщини створюють сприятливі умови для розвитку екологічного туризму.

Підсумовуючи, ми можемо сказати, що природний рекреаційний потенціал Львівської область є досить потужним, проте його використання є не завжди ефективним.

Говорячи про історико-культурні рекреаційні ресурси варто сказати, що вони представленні широким хронологічним періодом від Княжої Доби до середини ХХ століття. Львівська область є найбільшою в Україні за кількістю, різноманітністю та ступенем збереження архітектурної спадщини. В області взято під охорону близько 4000 споруд різних періодів, основна частина споруд 2500 тис. зосереджена у Львові. Існує велика кількість туристичних маршрутів, одним з найпопулярніших вважається «Золота підкова», що охоплює Олеський, Золочівський та Підгорецький замки.

Львівщина має достатню розвинуту інфраструктуру і головним культурним та транспортним центром є м. Львів. Розвиток інфраструктури Львівської області визначається низкою документів, головними серед яких є Стратегія розвитку Львівщини та Схема планування території Львівської області. Незважаючи на високий стан розвитку окремих компонентів інфраструктури, її загальний стан, на нашу думку, не відповідає світовим стандартам. Особливо це стосується рекреаційної та транспортної системи, що уповільнює розвиток регіону. Покращення ситуації вимагає великих інвестицій радикальних рішень, пошуку альтернативних джерел фінансування. Для прикладу візьмемо місто обласного значення Новий Розділ, яке колись було промисловою столицею Західної України. На прикладі цього міста ми можемо побачити, як за допомогою іноземних інвестицій можна привабити велику кількість туристів та інвесторів, які будуть зацікавлені у розвитку міст Львівського регіону. Промисловий парк, який планують відкрити в майбутньому принесе великі прибутки місту, збільшить потік відвідувачів і створить нові місця рекреаційного відпочинку.

Попри всі позитивні фактори, які сприяють розвитку туристичної галузі існують і негативні,впливу яких потрібно позбуватись.

Сильні та слабкі сторони туристичної індустрії Львівщини наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Переваги та недоліки туристичного потенціалу Львівської області

Переваги Недоліки
Близькість до Європи.
Сприятливі природно-кліматичні умови.
Вигідне транспортно-географічне положення.
Наявність природних та рекреаційних ресурсів.
Визначні історичні та культурні пам’ятки.
Наявність організацій, які сприяють розвитку туризму.
Велика санаторна-курортна база.
Наявність конкуренції у туристичній сфері.
Низький розвиток інфраструктури.
Нераціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу.
Туристична інфраструктура не відповідає світовим стандартам.
Малий інтерес влади до розвитку туризму.
Неефективне використання природних та культурно-історичних ресурсів.
Нестабільний розвиток економіки.
Низький рівень знань про туризм серед населення і слабка реклама.
Мале інвестування в розвиток туризму.

Отже, для того, щоб туризм дійсно успішно розвивався і міг вести конкуренцію не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному ринку, потрібно об’єднати зусилля міських та сільських органів управління, молодіжних та туристичних організацій, підприємств, щоб вести політику за якої туристична діяльність могла б максимально розвиватись. На нашу думку, в стратегії розвитку Львівщини доцільно зосередити увагу на рекреаційній системі. Повинен бути розроблений комплекс заходів, який дозволить сформувати високоефективний туристичний комплекс, що відповідатиме світовим стандартам та задовольнятиме потреби міжнародного споживача.

Список використаних джерел

1. Рекреаційний потенціал Львівщини / Статистичний збірник - Львів: Головне управління статистики у Львівській обл., 2012. – 96 с.
2. Пандерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення (розділ 4).
3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - Київ, 2007.
4. Яковенко І.М. Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження); НАН України; Ін-т географії. – К., 2004.
5. Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України. - Київ, 2004.

Інформація для цитування: Николин Р.Р., Миронов Ю.Б. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2016/12/nykolyn.html


Коментувати не дозволено.