Успішні захисти дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент»

Опубліковано 14.02.2019 р. у розділі Новини кафедри

11 - 12 лютого 2019 року відбулися публічні захисти дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент».
Екзаменаційна комісія здійснювала прийом захисту дипломних робіт магістрів у складі, затвердженому наказом ректора Львівського торговельно-економічного університету № 339/01 від 07 грудня 2018 р. "Про склад ЕК для проведення атестації студентів-випускників денної та заочної форми навчання факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування у лютому 2019 року".

Головою екзаменаційної комісії була Юринець Зорина Володимирівна - д. е. н., проф. кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. І. Франка.
Членами екзаменаційної комісії були к.е.н., проф. Трут Ольга Олексіївна – завідувач кафедри менеджменту ЛТЕУ; д.е.н., проф. Єлейко Василь Іванович – професор кафедри менеджменту ЛТЕУ; к е.н., доц. Свидрук І.І. - доцент кафедри менеджменту ЛТЕУ.

Всі дипломні роботи магістрів виконані на матеріалах діяльності вітчизняних організацій та підприємств. Захист магістрами дипломних робіти демонстрував достатній рівень освітньо-професійної підготовки студентів з обраної спеціальності. Частина робіт присвячена широкому колу проблем менеджменту організацій, а саме: ефективному менеджменту організацій, управління інноваційними процесами, формування корпоративної культури та іміджу організації, удосконалення організаційної структури менеджменту, системи методів менеджменту, формуванню креативного менеджменту, управління соціально-психологічними аспектами, управління конкурентоспроможністю організації.

Засідання комісії проходили в конструктивній, вимогливій та спокійній обстановці. Для доповіді результатів дипломної роботи кожному студенту надавалося до 10 хвилин. Студенти ілюстрували доповіді таблицями і рисунками, використовуючи мультимедійний проектор. Під час захисту члени комісії задавали запитання стосовно тематики дипломних робіт з метою оцінити рівень знань магістрів, акцентуючи увагу на обґрунтованості висновків і пропозицій, оцінюючи вміння висловити і відстоювати свою думку. Під час захисту випускових робіт студенти продемонстрували достатній рівень теоретичних знань з фахових дисциплін, практичні навички системного підходу до вирішення проблем сучасного менеджменту вітчизняних організацій.
Розробки студентів щодо удосконалення різноманітних аспектів менеджменту широкого кола суб’єктів господарювання мають практичну значимість та будуть впровадженні в організаціях.

Результати захисту дипломних робіт магістрів денної форми навчання (7 чол.): відмінно («5») – 2 чол.; добре «4В» – 2 чол., «4С» – 3 чол.

Екзаменаційна комісія відзначає змістовні, високопрофесійні роботи та їх захист: Гепалова А. С. (наук. керівник – к. е. н., проф. Трут О. О.), Михальська Я. Ю. (наук. керівник – д. е. н., проф. Єлейко В.І.). Дипломні роботи магістрів Баранівського Б.Б. (наук. керівник – к. е. н., доц. Кудла Н.Є.) та Гепалової А.С. виконані на замовлення підприємств і рекомендовані до впровадження. Магістри Гепалова А.С. та Михальська Я.Ю рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Результати захисту дипломних робіт магістрів заочної форми навчання (11 чол.): відмінно («5») – 4 чол.; добре «4В» – 3 чол., «4С» – 4 чол.

Екзаменаційна комісія відзначає змістовні, високопрофесійні роботи та захист магістрів Процикевич К. І. (наук. керівник – д. е. н., проф. Єлейко В. І., консультант – к. е. н., проф. Трут О. О.), Борис С.І. (наук. керівник – д. е. н., проф. Єлейко В. І., консультант – к. е. н., доц. Кудла Н.Є.), Моспан А. І. (наук. керівник – д. е. н., проф. Єлейко В. І., консультант – к. е. н., доц. Колянко О.В.). Дипломні роботи магістрів Гаврилюха О. І. та Мартинишин В. В. (наук. керівник – к. е. н., доц. Кудла Н.Є.) виконані на замовлення підприємств.
Магістрантка Процикевич К.І. рекомендована до вступу в аспірантуру.

Загалом результати захисту дипломних робіт магістрів студентами спеціальності 073 "Менеджмент" ОПП "Менеджмент" показали достатньо високий рівень підготовки студентів.
Усім студентам присвоєно кваліфікацію магістра з менеджменту.
Кафедра менеджменту вітає своїх випускників, бажає успіхів у професійній сфері та особистому житті!Коментувати не дозволено.