Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її підвищення

Опубліковано 31.01.2021 р. у розділі Управління конкурентоспроможністю

Анотація. Досліджено систему управління конкурентоспроможністю в сучасних умовах господарювання. Розглянуто комплексну оцінка впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, сучасні підходи, особливості управління, обґрунтування вибору, ефективність, система управління, підвищення конкурентоспроможності, напрями удосконалення конкурентоспроможності.

Постановка проблеми. Сучасний стан ринку характеризується постійними змінами у зовнішньому середовищі, мінливістю купівельного попиту, наявністю великого числа підприємств різних форм власності, підвищенням невизначеності, ризику. А отже, для того, щоб вижити, підприємствам необхідно постійно відслідковувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються в його конкурентному середовищі з метою збереження своїх позицій на ринку і забезпечення конкурентних переваг.

Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Виробництво, розподіл і використання знань становлять основу економіки суспільства, заснованого на знаннях. Для неї характерні зростаючий взаємозв’язок між ринками капіталу й новими технологіями, глобальний характер створення та використання знань і технологій. Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні та соціальні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, звичайно, Україна, яка усвідомлено і цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції в міжнародну економіку [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес формування конкурентоспроможності сучасного підприємства безпосередньо пов’язаний з вирішенням проблеми найшвидшого досягнення запланованих результатів в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища і ситуації на ринку. У цьому випадку мета і виступає результатом, а стратегія - інструментарієм її досягнення. Таким чином, стратегія - це один із найважливіших інструментів керівництва для формування конкурентоспроможності підприємства. Тому проблема управління конкурентоспроможністю підприємств набуває на сучасному етапі першорядного значення.

Ряд провідних вчених в області маркетингу і менеджменту Агафонова Л. І., Ансофф І., Балабанова Л.В., Гаврилюк С. П., Дорофієнко В.В., Кабушкін Н. І., Карпенко Н.В., Котлер Ф., Портер М., Сміт А., Ткаченко Т. І., Фатхутдинов Р.А., Юданов А.Ю., визнають особливе фундаментальне і системоутворююче значення особливостей управління підприємством в умовах жорсткої конкуренції для найбільш ефективного функціонування ринкової економіки. Їх дослідження дозволили встановити, що в умовах формування ринкової економіки українським підприємствам, для підвищення своєї конкурентоспроможності, підвищення можливостей виходу на нові ринки і закріплення на вже наявних ринках збуту, а також для успішного протистояння з конкуруючими підприємствами необхідно переорієнтуватися на маркетинг і прагнути здійснювати систематичну і цілеспрямовану оцінку конкурентоспроможності підприємства з орієнтацією на задоволення потреб потенційних споживачів. Однак ряд проблем в галузі управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах їх маркетингової орієнтації ще недостатньо розроблені і вимагають свого рішення.

Метою статті є розгляд теоретичних і методичних підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення даного процесу у організації.

Виклад основного матеріалу. Основною умовою розвитку та ефективного функціонування сучасних підприємств в ринкових умовах є їх висока конкурентоздатність. Хоча глобалізація економічної діяльності розгортається на двох рівнях: мікро- і макроекономічному, основні процеси в ринковій економіці ініціюються і розвиваються передусім на рівні самостійних суб’єктів господарювання. Саме вони встановлюють виробничі, торгові, науково- технічні, фінансові зв’язки зі своїми зарубіжними партнерами.

Конкурентоспроможність підприємства сьогодні визначається його успішнішою, порівняно з конкурентами, практикою організації інтегрованої діяльності з метою всеохоплюючого контролю виробничих процесів задля створення винятково якісного продукту з дотриманням принципів соціально відповідальної поведінки у всіх аспектах господарювання. На основі вищезазначеного можна узагальнити, що конкурентоспроможність підприємства - це його комплексна характеристика, що відображає його здатність швидко реагувати на мінливі вимоги споживачів та різнорідні зовнішні впливи шляхом ефективного управління системою внутрішніх ресурсів, а також операціями на всіх інтегрованих етапах ланцюга постачань, на підставах інноваційності та з урахуванням соціальних викликів сучасності.

Методи оцінювання управління конкурентоспроможності підприємства різняться між собою як за способом проведення оцінки, так і за способом інтерпретації вихідних результатів. Таке різноманіття методів оцінювання управління конкурентоспроможності підприємств обумовлено, насамперед, цілями, які вкладаються в оцінку, а також кількістю підприємств-конкурентів, способом отримання інформації та її доступністю. Тому для кожного окремого підприємства слід обирати той метод, який в даному випадку підходить найкраще.

Загальна методологія оцінювання управління конкурентоспроможності полягає у визначені конкурентних переваг конкретного підприємства та порівнянні їх з конкурентами, тому для визначення особливостей оцінювання підприємств необхідно визначити фактори, які формують конкурентні переваги. Загалом дослідники виділяють три основні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства - системний, процесний та ситуаційний.

В ході вивчення та оцінки конкурентоспроможності підприємства, необхідним є не тільки розуміння сутності даного терміну, але й обов’язковим є вивчення факторів, які впливають або ж якимось чином можуть вплинути на нього [3].

Конкурентоспроможність підприємства характеризується здатністю організації стабільно підвищувати ринкові позиції в довгостроковій перспективі, при цьому, орієнтуючись у своїй діяльності на стратегічну програму підприємства та якісне виконання поставлених тактичних завдань, враховуючи соціально-економічні особливості підприємств[7].

Для отримання якнайкращих результатів в процесі своєї діяльності підприємство повинне визначити власні конкурентні позиції на ринку. У конкурентній боротьбі вони можуть бути як виграшом, так і програшом. А також виявити вплив факторів, залежно від позиції приналежності до підприємства, які поділяються на внутрішні та зовнішні (рис. 1).

Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства

Рис. 1. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства [4]

Узагальнивши вищезазначене, можна сказати, що на ефективність роботи підприємства та на його конкурентоспроможність впливає велика кількість факторів, котрі формують передумови для ефективної діяльності підприємства. Наявні конкурентні переваги фактично демонструють реалізовані можливості підприємства. Резерви підприємства визначаються його потенціалом, який під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також законів функціонування ринку втілюється у конкурентних перевагах підприємства. Таким чином, за допомогою них, підприємство може успішно існувати і вдосконалюватися.

Висновки. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі системного підходу передбачає бачення конкурентоспроможності як сукупності окремих елементів внутрішнього та зовнішнього оточення, що в поєднанні утворюють систему взаємозв’язків, які мають вплив на діяльність підприємства. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства полягає у взаємозалежності управлінських функцій на всіх етапах діяльності підприємства. Управління конкурентоспроможністю за зазначеним підходом передбачає виконання класичних управлінських функцій. Ситуаційний підхід до управління конкурентоспроможністю передбачає необхідність наявності декількох альтернативних варіантів розвитку подій, що забезпечить реалізацію принципів адаптивності та гнучкості в процесі підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Перспективи подальших досліджень. Подальшого дослідження потребують методи оцінювання управління конкурентоспроможності підприємства. Різноманіття методів оцінювання управління конкурентоспроможності підприємств обумовлено, насамперед, цілями, які вкладаються в оцінку, а також кількістю підприємств-конкурентів, способом отримання інформації та її доступністю. Тому для кожного окремого підприємства слід обирати той метод, який в даному випадку підходить найкраще.

Список використаних джерел

1. Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г., Оленко В.І. Управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: Монографія. - X.: ВД „ІН- ЖЕК”, 2008. - 512 с.;
2. Гайдук В. А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку / В. А. Гайдук // Економіка та держава. - 2007. - № 2. - С. 16-17.
3. Геращенко I. М. Система показників оцінювання конкурентоспроможності підприємств на ри нку праці / І. М. Геращенко // Економіка та управління підприємствами галузі. - 2013.
4. Гончарук А. О. Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства / А. О. Гончарук // Управління розвитком. - 2014. - № 3. - С. 145-147.
5. Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): Монографія / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко. - К: ІГЖ ДСЗУ, 2010. - 212 с.
6. Данькевич О. Г. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О. Г. Данькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2012. - № 44. - С. 166-173.
7. Єлець О. П. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства / О. П. Єлець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 1. - С. 58-64.

Summary. The system of competitiveness management in modern business conditions is investigated. A comprehensive assessment of the impact of factors on the competitiveness of the enterprise is considered.

Key words: competitiveness, modern approaches, features of management, justification of choice, efficiency, system of management, increase of competitiveness, directions of improvement of competitiveness.

Інформація для цитування: Жеребух М.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її підвищення // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2021/01/zherebuh.html


Коментувати не дозволено.