Гнучкість у лідерській поведінці: використання управлінської решітки Блейка-Мутона

Гнучкість у лідерській поведінці: використання управлінської решітки Блейка-Мутона

Анотація. Проблеми сьогодення, пов’язані з питаннями лідерства, ефективного управління та раціонального використання влади в організаціях є надзвичайно актуальними та вимагають глибокого вивчення феноменів лідерства та керівництва. Одним з важливих аспектів лідерської поведінки є її гнучкість. Оглянуто управлінську решітку Блейка-Мутона, яка використовується для аналізу менеджерської праці, стиля керівництва та сприяє забезпеченню бажаної гнучкості у лідерській поведінці.

Ключові слова: керівник, взаємодія, зовнішнє середовище, лідерство, гнучкість.

Кожна організація, функціонуючи в конкурентному середовищі, взаємодіє зі споживачами, постачальниками, конкурентами, законодавчими та громадськими організаціями, забезпечуючи, насамперед, власні інтереси. Виникає необхідність їх узгодження з урахуванням інтересів інших зацікавлених сторін. Управління організацією у загальному сенсі є розумово-фізичним процесом керівників, спрямованим на вирішення певних завдань розвитку організації шляхом виконання підлеглими покладених на них обов’язків. Керівництво організацією здійснює призначений власниками менеджер, якому делегуються відповідні повноваження (рис. 1).

Тріада процесу керівництва організацією

Рис. 1. Тріада процесу керівництва організацією

Джерело: [1, с. 218].

Управління діяльністю організації можна розглядати як набір управлінських процесів, які дозволяють визначити стратегічні цілі, оцінювати і управляти діяльністю для їх досягнення при оптимальному використанні ресурсів.

На сьогодні існує декілька концепцій ефективного управління. Зокрема, концепція Г. Пітерса таі Р. Уотермена, розроблена у 1986 р. виділяє фактори ефективності – то, що сприяє досягненню необхідних кількісних і якісних результатів та фактори неефективності – то, в чому полягають слабкості, недостатня конкурентоспроможність, низька ефективність [2]. На цій концептуальній основі побудовано багато сучасних методик аналізу та вдосконалення стилю управління. Зокрема, Р. Блейк і Дж. Мутон запропонували управлінську решітку для аналізу двох сфер прикладання менеджерської праці: люди (вертикальна вісь) і виробництво (горизонтальна вісь) [3] (рис. 2).

Управлінська решітка Блейка-Мутона

Рис. 2. Управлінська решітка Блейка-Мутона

Джерело: побудовано за [3].

За допомогою цієї решітки двомірно описується стиль керівництва організацією, зокрема представлені на рис. 2 позиції характеризують центральну та крайні позиції якості керівних процесів:

  • 1-1 – менеджмент з низько-ефективним виконанням, приділяється незначна увага до виробництва і до людей;
  • 1-9 на роботу майже не звертається уваги, головне – гарні взаємозв’язки;
  • 5-5 являє собою середню позицію у менеджменті, із підтриманням рівноваги між потребами виробництва і людьми, але при цьому ніхто не використовує повністю свого потенціалу;
  • 9-1 – стиль керівництва з високим рівнем турботи про виробництво і низьким рівнем турботи про людей (”менеджмент задач”). Працівники розглядаються виключно як ресурс, мало уваги надається думкам, почуттям працівників, їх потребам і прагненням;
  • 9-9 – менеджмент з високою ефективністю за рахунок взаємодії виробничих завдань і потреб людей, розуміння ними проблем при повній довірі до працюючих [3].

Таким чином, залежно від ступеня відношення до людей і виробництва, лідер може опинитись у будь-якій точці сітки. При цьому забезпечується деяка гнучкість у лідерській поведінці, що визначається на основі діагнозу ситуації в людському колективі і на виробництві.

Список використаних джерел

1. Гелрігел Д., Слоум мол. Дж. В., Вудмен Р. В., Бренінг Н. С. Організаційна поведінка / пер. з англ. Київ: Основи, 2001. 726 с.
2. Hitt M. A., Ireland R. D. Peters and Waterman Revisited: The Unended Quest for Excellence // The Academy of Management Executive. 1987. Vol. 1. № 2. pp. 91-98.
3. Dorcioman M. M. Motivational dominance, work satisfaction, reaction to conflict related to the preferred management style of teaching staff in pre-university education // International Journal of Advanced Engineering, Management and Science. 2017. Vol. 3(8). pp. 870-877. URL: https://doi.org/10.24001/ijaems.3.8.9.

Інформація для цитування: Барабаш Й.П. Гнучкість у лідерській поведінці: використання управлінської решітки Блейка-Мутона // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2022/06/barabash.html


Коментувати не дозволено.