Положення про кафедру менеджменту ЛТЕУ

І. Загальні положення

Як складовий структурний підрозділ академії кафедра менеджменту забезпечує виконання навчальної, наукової та виховної роботи, діє в складі юридичного факультету і є однією з випускних кафедр.

Назва кафедри, її структура і штат затверджуються Ректором Академії за поданням завідувача кафедри, узгодженим з деканом факультету. При цьому враховуються обсяги навчальної роботи, необхідної для виконання навчальних планів, кадрове забезпечення, дані про контингент студентів тощо.

Кафедра працює в тісному взаємозв'язку з іншими структурними підрозділами Академії: навчальним відділом, відділом методичного забезпечення та акредитації, науково-дослідною частиною, з факультетами денної, заочної форм навчання. Інститутом післядипломної освіти, відділенням довузівської підготовки.

ІІ. Завдання кафедри менеджменту

Головним завданням кафедри є здійснення на високому рівні навчальної, наукової та виховної роботи, яка спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, котрі володіли б глибокими теоретичними знаннями з управління, практичними навичками і вміннями у сучасних умовах.

ІІІ. Структура кафедри менеджменту

Кафедра очолюється завідувачем, якому підпорядковані заступники (з навчально-методичної, наукової роботи, виховної роботи, по заочній формі навчання та практичній підготовці студентів); доценти, старші викладачі, асистенти, завідувач кабінетом, старший лаборант, лаборант.

IV. Основні види діяльності кафедри

4.1. Організаційна робота, включає:

4.1.1. Розробку щорічних навчальних планів роботи кафедри та планів засідань кафедри на кожний семестр.
4.1.2. Організацію проведення засідань кафедри.
4.1.3. Щорічну підготовку звітів про проведену роботу за відповідними формами.
4.1.4. Підготовку питань для розгляду на засіданнях методичних комісій, Вчених рад факультету менеджменту та Академії.
4.1.5. Організацію роботи викладачів кафедри з питань розробки індивідуальних планів, ведення поточної робочої документації та контроль за цим.
4.1.6. Здійснення розрахунків педнавантаження і контроль за його виконанням.
4.1.7. Розрахунки штату кафедри.
4.1.8. Виконання різних видів робіт по матеріально-технічному забезпеченню навчального процесу і роботи кафедри в цілому, її структурних підрозділів.
4.1.9. Організацію ділової документації кафедри.
4.1.10. Налагодження творчих зв'язків з профільними кафедрами інших вузів.
4.1.11. Організацію навчального процесу і контроль за ним.
4.1.12. Організацію контролю (спільно із деканатом) за відвідуванням студентами навчальних занять та їх успішністю.
4.1.13. Проведення (спільно із деканатом) атестації студентів.
4.1.14. Організацію та проведення зустрічей викладачів та студентів з провідними науковцями та працівниками підприємств торгівлі.
4.1.15. Контроль за виконанням навчальних планів і програм та якістю навчального процесу.
4.1.16. Розробку проектів та організація виконання науково-дослідних робіт.
4.1.17. Організацію виробничої та переддипломної практики студентів денної та заочної форм навчання.
4.1.18. Організацію підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі, організацію стажування, творчі відпустки, проведення семінарів тощо.

4.2. Навчально-методична робота передбачає:

4.2.1. Розробку проектів навчальних планів і контроль за їх виконанням.
4.2.2. Підготовку типових та робочих програм з дисциплін, викладання яких здійснюється кафедрою і контроль за їх дотриманням в навчальному процесі.
4.2.3. Здійснення навчального процесу на всіх факультетах академії (проведення лекцій, семінарських і практичних занять, колоквіумів, консультацій, організація виконання індивідуальних робіт, рефератів тощо).
4.2.4. Розробку, рецензування та організацію видання навчальне методичних комплексів дисциплін (НМКД) (у тому числі - підручники навчальних посібників, завдань для семінарських (практичних) занять контрольних, курсових, дипломних робіт, тестів, самостійної роботі студентів тощо), систематичне поновлення бази даних електронне бібліотеки.
4.2.5. Організацію самостійної роботи студентів.
4.2.6. Організаційну роботу з проведення заліків, семестрових іспитів.
4.2.7. Підготовку вихідних даних для складання розкладу навчальних занять на факультеті.
4.2.8. Формування фонду навчально-методичної літератури (інформаційного забезпечення дисциплін кафедри).

4.3. Наукова робота кафедри включає:

4.3.1. Наукові дослідження з актуальних проблем теорії на практики управління.
4.3.2. Обговорення на засіданнях кафедри результатів виконаних науково-дослідних робіт і рекомендації щодо їх впровадження у навчально-виховний процес чи для публікацій.
4.3.3. Підготовку монографій, статей та іншої наукової продукції.
4.3.4. Обговорення на засіданнях кафедри ходу написання кандидатських (докторських) дисертацій, їх рецензування.
4.3.5. Підготовку матеріалів у "Вісник ЛКА" та інші наукові фахові видання.
4.3.6. Участь викладачів кафедри у роботі наукових конференцій як Академії, так і на регіональному рівні та інших.
4.3.7 Рецензування авторефератів кандидатських дисертацій, навчально-методичних та наукових робіт.
4.3.8. Роботу наукових студентських гуртків, організацію участі студентів у конференціях, олімпіадах тощо.
4.3.9. Надання науково-методичної допомоги студентам до участі в наукових конференціях, конкурсах, круглих столах тощо.

4.4. Виховна робота та її завдання:

4.4.1. Організація виховної роботи колективу кафедри зі студентами.
4.4.2. Надання виховної спрямованості навчальним дисциплінам, що викладаються викладачами кафедри, обговорення цих питань на засіданнях кафедри.
4.4.3. Підбір кураторів студентських академічних груп.
4.4.4. Допомога кураторам груп у плануванні і проведенні ними виховної роботи.
4.4.5. Організація контролю за роботою кураторів і систематично заслуховування їх на засіданні кафедри.
4.4.6. Залучення викладачів кафедри до активної участі у плануванні, розроби програм та методичних рекомендацій щодо виховної роботи зі студентами.
4.4.7. Активна участь в організації виховних заходів, що проводяться і академії.

V. Кафедра менеджменту має право:

5.1. Розробляти проекти навчальних планів і вносити їх на розгляд Вченої ради факультету менеджменту і Академії.
5.2. Здійснювати підготовку проектів типових і робочих програм та своєчасно їх затверджувати.
5.3. Самостійно розробляти, рецензувати та затверджувати методичне забезпечення навчального процесу (навчальні посібники, завдання для практичних і контрольних робіт, тестів, різні методичні рекомендації тощо).
5.4. Брати участь в роботі Вчених рад факультету і Академії та вносити на їх розгляд відповідні рішення.
5.5. Вносити на розгляд ради академії актуальні питання діяльності кафедри.
5.6. Здійснювати профорієнтаційну роботу.
5.7. Розподіляти і затверджувати педнавантаження викладачів кафедри.
5.8. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти викладачів про навчально-виховну та наукову роботу.
5.9. Розраховувати штати кафедри і вносити пропозиції щодо їх затвердження.
5.10. Вносити керівництву академії пропозиції щодо структури персоналу кафедри і організації підвищення його кваліфікації.

VI. Кафедра менеджменту несе відповідальність:

- за своєчасне і якісне виконання всіх видів робіт, передбачених в розділах 4.1., 4.2., 4.3. та 4.4.