Взірець анотації

АНОТАЦІЯ
Тема: «Система методів управління підприємством та її вдосконалення»

 
Магістерська робота: 129 с., 2 рис., 11 табл., 8 додатків, 40 літературних джерел.

Предмет дослідження - система методів управління підприємством.

Об’єкт дослідження - торговельне приватне підприємство «Імбекс» (ПП «Імбекс»), яке працює у формі супермаркету «Щедрик» (м.Рівне).

Метою роботи є вивчення системи методів управління обраного об’єкту дослідження та пошук шляхів її вдосконалення у відповідності до сьогоднішніх складних умов господарювання.

Методи дослідження - економіко-статистичні, математичні, аналізу, формалізації, узагальнення, спостереження тощо.

Проведено огляд теоретичних засад проблеми застосування системи методів управління підприємством та її вдосконалення. Проведено аналіз практики застосування існуючої системи методів управління в ПП «Імбекс». Визначено напрями вдосконалення системи методів управління підприємством «Імбекс» та розроблено відповідні рекомендації.

Ключові слова: методи менеджменту, економічні методи управління, організаційно-розпорядчі методи управління, соціально-психологічні методи управління, система, функція, стратегічний план, продуктивність праці, мерчендайзинг.

ANNOTATION
Theme: «System of methods of management and its perfection an enterprise»

 
Master's degree work: 129 pages, 2 pic., 11 tabl., 8 additions, 40 literary sources.

The article of research is the system of methods of management an enterprise.

A research object is a point-of-sale private enterprise of «Imbeks» (PE «Imbeks»), which works in form supermarket of «Schedrik» (t.Rivne).

The purpose of work is a study of the system of methods of management of select object of research and search of ways of its perfection in accordance with the today's difficult terms of manage.

Research methods – economic-statistical, mathematical, analysis, formalization, generalization, supervision and others like that.

The review of theoretical principles of problem of application of the system of methods of management and its perfection an enterprise is conducted. The analysis of practice of application of the existent system of management methods is conducted in PE «Imbeks». Certainly directions of perfection of the system of methods of management the enterprise of «Imbeks» and the proper recommendations are developed.

Keywords: management methods, economic methods of management, organizational-prescriptive methods of management, social-psychological methods of management, system, function, strategic plan, labour productivity, merchendayzing.