Процедура захисту в Державній екзаменаційній комісії

Процедура основного захисту в ДЕК є відкритою, публічною (тобто можуть бути присутні інші викладачі, студенти, їхні батьки та ін.) і включає:

 • оголошення секретаря ДЕК про автора і тему його роботи;
 • оголошення відгуку наукового керівника або його виступ;
 • оголошення змісту рецензії;
 • доповідь студента про зміст роботи разом із мультимедійним супроводом основних положень та висновків роботи та роздрукованим роздатковим матеріалом (таблиці, графіки, схеми, діаграми) по 1 примірнику для кожного з членів ДЕК;
 • запитання до автора з боку членів державної екзаменаційної комісії;
 • відповіді автора роботи на запитання, що надійшли, та участь студента у науковій дискусії з членами ДЕК;
 • заключне слово студента (в разі необхідності);
 • оголошення рішення комісії про оцінку роботи.

Студенти, які не захистили магістерської роботи, не мають права на отримання диплома. Таким студентам видається довідка про проходження навчання у Львівській комерційній академії. Також вони мають право повторно, після доопрацювання, представити роботу до захисту в наступний термін роботи ДЕК.

Підготовка презентаційних та роздаткових матеріалів

Обов’язковим елементом захисту дипломної магістерської є розробка мультимедійної презентації роботи та роздатковий ілюстративний матеріал, головним призначення яких є наочна ілюстрація основних тверджень автора.

Мультимедійна презентація повинна відобразити: обґрунтування актуальності теми; об’єкт і предмет дослідження; мету та завдання роботи; методи, які використовувались для досягнення результатів роботи; наукову новизну; основні результати аналізу діяльності об’єкта дослідження і творчі розробки автора; обґрунтовані про¬позиції та рекомендації із зазначенням фактичної чи очікуваної соціально-економічної ефективності запропонованих рішень.

Рекомендуємо таку послідовність слайдів мультимедійної презентації:

 • Слайд 1 – назва роботи, ПІБ її автора, ПІБ наукового керівника.
 • Слайд 2 – об’єкт і предмет дослідження, мета та завдання роботи.
 • Слайд 3 - методи, які використовувались для досягнення результатів роботи.
 • Слайд 4 - наукова новизна (якщо вона присутня).
 • Слайд 5, 6, 7 – основні теоретико-методологічні поняття, концепції, складові тощо предмета дослідження магістерської роботи.
 • Слайд 8-15 – основні дані (наприклад, організаційна структура, штатний розпис) та результати проведеного дослідження (наприклад, діаграми зміни показників).
 • Слайд 16-20 – рекомендації, пропозиції, обґрунтування їх ефективності (наприклад, розрахунок ефекту від запропонованого нововведення).

Презентацію необхідно підготувати у програмі Microsoft Power Point 2003, 2007 або 2010 та не пізніше, ніж за 1 день до захисту передати на електронному носієві секретарю ДЕК. Формат презентації: *.PPT або *.PPTX.

Роздатковий ілюстративний матеріал готується таким чином, щоб він відображав основні результати роботи (наприклад, рисунки, на яких зображено організаційну структуру підприємства, основні складові досліджуваного механізму тощо; порівняльні таблиці з фінансово-економічними чи іншими показниками діяльності підприємства за 3-4 останні роки; анкети з питаннями, які задавалися для дослідження проблеми та їх підсумки та ін.).

Під час доповіді слід посилатися на презентацію та ілюстративний матеріал, стисло пояснюючи його зміст, акцентувати на ньому увагу комісії.

Основні правила та поради для підготовки доповіді

Доповідь студента не повинна перевищувати 10 хвилин. Може мати довільну форму, але має містити обов’язкові елементи: обґрунтування актуальності теми дослідження, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження, практична значущість проведеного дослідження, методи, які використовувались для досягнення результатів роботи, отримані результати, висновки, те, що вдалося встановити, довести, якщо є підстава – говорити про елементи наукової новизни у теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях.

Доповідь має бути добре структурованою та логічною, відповідати слайдам мультимедійного супроводу (презентації). Краще використовувати наступну схему:

 • актуальність теми дослідження, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження та методи, які використовувались для досягнення результатів роботи;
 • якщо є підстава про це стверджувати - елементи наукової новизни у теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях;
 • отримані результати проведеного дослідження у другому розділі із посиланням на мультимедійні слайди та роздаткові матеріали;
 • чіткі, конкретні та обґрунтовані рекомендації та пропозиції для оптимізації функціонування об’єкта дослідження, усунення виявлених помилок тощо, а також економічний та соціальний ефекти від пропозицій студента;
 • по закінченню виступу студенту рекомендується подякувати присутнім за увагу.