Довідка з підприємства, на матеріалах якого виконувалась робота

ДОВІДКА
про підтвердження виконання дипломної магістерської роботи на практичних матеріалах ________________________________________________________

 
Керівництво _______________ підтверджує, що в процесі виконання дипломної магістерської роботи на тему: "____________________________________" студент (ка) спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (або 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю") товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії ___________________ (П.І.Б) використав (ла) матеріали про фінансово-господарську діяльність __________________ у 20__-20__ роках.

Наведені у дипломній магістерській роботі дані статистичної та бухгалтерської звітності реальні і відповідають дійсності.

"___" ____________ 20__ р.

Генеральний директор ________________ (Прізвище, ініціали)

                                                  М.П.