Єлейко Василь Іванович

Єлейко Василь ІвановичДоктор економічних наук, професор

Народився 10 лютого 1948 року в селі Водяне Пустомитівського району Львівської області. 1966 року закінчив Львівську середню школу № 11 з поглибленим вивченням математики. З 1966 до 1971 року навчався на механіко-математичному факультеті імені Івана Франка. З 1973 до 1981 року працював інженером, молодшим науковим співробітником і старшим науковим співробітником Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. В цьому інституті з 1974 до 1978 року навчався у заочній аспірантурі. 1978 року захистив кандидатську дисертацію. З 1981 до 2001 року – доцент, професор кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка. 1992 року захистив докторську дисертацію. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій. З 2014 року – завідувач кафедри менеджменту Львівської комерційної академії.

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

Наукові статті

 • Yelejko W., Yelejko O., Kopych I. The method of choosing a trend model for short time series // Statistical Methods in Socioekonomic Researches – Theory and application. Proceedings of the Seminar (Krakow, 8-10 November, 1999). Krakow, 2000.
 • Yelejko W., Strutynsky R., Kopych I., Kowal R. Econometric Modeling of the Mean of the Capital Flow of the Commercial Banks // Przestrzenno-chasowe modeliowanie I prognozowsnie zjawisk gospodarchych. Materialy z XXII Ogolnopolskiego Seminarium Naukowego, Krakow, 2001.
 • Niepewnosc I ryzyko miedzynarodowych przeplywow pienieznych // XXVI OGOLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE na temat PRZESTRZENNO-CZASOWE MODELOWANIE ZJAWISK GOSPODARCZYCH. Zakopane, 20-23 kwietnia 2004 г.(співавтори – I.Kopych, R.Kowal)
 • Прогнозування обсягу та якості підготовки кваліфікованих працівників і спеціалістів для акціонерних товариств, банків, підприємств організацій та установ за допомогою економетричного моделювання // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів.(збірник наукових праць)/ НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.:Відп.ред.акад.. НанУкраїни М.І. Долішній.– Львів,2005.– Вип..6 (LVI).– 634 c (співавтори – Турко Р.Ф.,Лелик Л.І)
 • Застосування копул у сучасних фінансових моделях // Теорія і методологія статистичного аналізу: Зб.мат.між.наук.-практ.конф.,присвяч.100-річчю від дня народж. Пасхавера Йосипа Сауловича, д.е.н., проф..каф. статистики.11-15 груд. 2006 р./Відп.за випуск І.Г. Мансуров.– К.:КНЕУ, 2006.–400 с. – с.353-367 (співавтори – Пенцак Є.Я. Пенцак А.Я.)
 • Економіко-математичне моделювання в системі нормативного обліку витрат: аспекти ефективного калькулювання // Вісник Львівської комерційної академії, серія економічна. Випуск 17 , Збірник наукових праць  Львів 2005. ст.412-417.(співавтор – Бачинський В.І.)
 • Modele oceny wpływów personelu na efektywność działalności organizacji // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 12, № 1, 1/2008. – Kielce 2008. ctr. 377-382.(співавтори – Iruna Mojseyenko,Iwanna Dronyuk)
 • Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі України // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. 3 квітня 2009 року. Частина 2./за науковою редакцією член-кореспондента НАН України В.С. Загорського, доцента А.В. Ліпенцева. Львів.2009 с.366-368 (співавтор – Парфенюк Є.І.)
 • Нечітке моделювання у дослідженні факторів банківських кредитних ризиків // V Міжнародна науково-практична конференція „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні.”Львів 29-30 жовтня 2009.– с.216-221. (співавтор – Пенцак О.С.)
 • Zarzadanie niematerialnymi aktywami w warunkach zagrozen srodowiska // ' GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ORGANIZACJI W WARUNKACH ZAGROZEN OTOCZENIA'' STUDIA I MATERIALY Wydzial Zarzadzania i Administracji Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rok 13, № 1/2009. – Kielce 2009. ctr. 33-41.(співавтори – Moyseenko I., Demchyshyn M)
 • Використання фінансового моделювання для визначення вартості зобов’язань опціонного типу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція (збірник наукових праць)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 2 (76). с.391-402 (співавтор – Пенцак Є.Я.)
 • Фінансовий та реальний сектори економіки регіону: посилення взаємодії в умовах наявності кордону з ЄС // Економіка : Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.- Випуск 253: т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.– с.1291-1297.(співавтор – Борух О. В.)
 • Актуальне дослідження кооперативних систем // Науково-практичний журнал.Інститут регіональних досліджень НАНУ.Регіональна економіка 2010, №2с.220-223.
 • Perspectives of the value at risk methodologies development // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 14, Nr specjalny/2010. – Kielce 2010. ctr. 359-365 (співавтори – Iryna Jelejko, Bogdan Kishakewychz)
 • Development of enterprise as basis of economic security of region // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 14, Nr specjalny/2010. – Kielce 2010. ctr. 339-345. (співавтори – Iruna P. Mojseyenko,Mariya Ya. Demchyshyn)
 • Entrepreneurship as a factor of regional economic securiti // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 14, Nr 1/2010. – Kielce 2010. ctr. 299-307. (співавтори – Iryna Jelejko Jaroslaw Puszak)
 • Implementation of Basel II in the Light of the World Financial Crisis // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 14, Nr 2/2010. – Kielce 2010. ctr. 29-37. (співавтори –Bogdan Kishakewychz)
 • Assets of the region – a factor of its economic security // Studia i materiały, wydział zarządzania I administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea oeconomscae. Rok 14, Nr 2/2010. – Kielce 2010. ctr. 37-45. (співавтори – Jaroslaw Puszak)
 • Зміна пріоритетів банківського ризик-менеджменту в контексті нових стандартів „Базель ІІІ” // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.Посткризовий розвиток фінансової системи України.Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2011. – Вип.. 2/88. – с.239-245 (співавтори – Кишакевич Б.Ю.)
 • Applied study of contemporary banking problems in Ukraine // CONTEMPORARY POBLEMS OF TRANSFORMATION PROCESS IN THE CTNTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES: PROCEEDINGS OF 17th UKRAINIAN-POLISH- SLOVAK SCIENTIFIC SEMINAR (Lviv, September 22-24, 2010). – The Lviv Academy of Commerce,2011. – s 79-88 (співавтори – Bodnar R., Demchyshyn M.)
 • Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки / Науковий вісник ЛНЛТУ України. – Збірник науково-технічних праць. Випуск 22.11. Львів, 2012. – С.196-203. (співавтор - Шушкова Ю.В.)
 • Економетричний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами СНД // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. – Серія „Економічні науки”. Том 14, № 4 (54). Львів, 2012. – С.157-160. (Співавтори – Боднар Р.Д., Демчишин М.Я., Чопей В.С., Дерев’янко В.П.)
 • Yeleyko V., Trut O. Conceptual Principles of Performance Management in Organizations // Instytut Organizacji i Zarzadzania w Premysle "ORGMASZ". - 2015.
 • Yeleyko V., Trut O. Forming of criteria of management of organization efektiveness // Studia i materiały, wydział zarządzania i administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. - 2015. - Nr.2. - S.153-160.
 • Єлейко В. І. Інноваційна активність підприємств України: аналіз динаміки / В. І. Єлейко, М. Я. Демчишин, Д. В. Кожан // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – Вип. 53. – 184 с. – (Економічні науки). с. – 42-49.
 • Єлейко В. І. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. І. Єлейко, Р. Д. Боднар // Вісник Київського національного університету ім.. тараса Шевченка. Економічні науки – Зб. наук.- пр. Вип. 4(157). Київ, 2014. – С. 35-39.
 • Єлейко В. І. Эконометрическое моделирование влияния собственного и заемного капитала на увеличение доходов от реализации продукции / В. І. Єлейко, О. В. Кіндрат // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – №2-4 (69). – С. 62-66.