Гнилянська Ольга Василівна

Гнилянська Ольга Василівна

Гнилянська Ольга ВасилівнаКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507роб.
тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: gnulanska@ukr.net

Науково-педагогічна біографія

У 2008 році закінчила Львівську державну фінансову академію, за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту.

Кандидатську дисертацію на тему «Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК» захистила у 2015 р.

З 2019 року - лауреат Обласної Державної Адміністрації, нагороджена премією для молодих учених та дослідників за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Є автором понад 70 наукових публікацій, монографій, у т.ч. іноземних видавництв, участь у науково-практичних конференціях.

З 23.06.2022 р. по 19.08.2022 р. пройшла VI Міжнародну програму «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» Дубаї (180 год., 6 кредитів).

З 30 січня до 10 лютого 2023 року пройшла програму підвищення кваліфікації закладів вищої освіти та акредитований інтегрувати курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у своєму закладі вищої освіти.

Знання англійської на рівні Upper-intermediate/B-2 English Course.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Управління якістю організації
 2. Організаційна поведінка
 3. Менеджмент
 4. Торговельний менеджмент

Наукова діяльність

Основні публікації

Монографії

 1. Hnylianska O.V. (2022) Improvement of corporate management under the conditions of restructuring of enterprises. MODERN ASPECTS OF SCIENCE 26- th volume of the international collective monograph. Czech Republic.
 2. Hnylianska O. (2022). Бенчмаркінг як нова складова для ефективного розвитку підприємства. SCIENTIFIC SPACE IN THE CONDITIONS OF GLOBAL TRANSFORMATIONS OF THE MODERN WORLD. Scientific monograph. Riga, Latvia.

Статті

 1. Hnylianska O., Trut O. (2023). Problems of quality management of the organization Вісник ЛТЕУ. Підприємництво. – Львів: Видавництво ЛТЕУ.
 2. Hnylianska O. (2023). Study of factors influencing the organization as a process of enterprise management Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – Львів: Видавництво ЛТЕУ.
 3. Hnylianska О. (2022). Rethinking the business process through reengineering. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (103), 84-90. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-103-10
 4. Hnylianska O. (2023). How to make benchmarking work? Збірник наукових праць Дніпровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT.
 5. Hnylyanska О. THE IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING ON ENTERPRISES / Research and Innovation: Collection of scientific articles. - Yunona Publishing, New York, USA, 2019. - 200 p. – P. 160-161. - ISBN 978-0-9988574-3-0.
 6. Hnуlanska О. FEATURES OF CORPORATE MANAGEMENT IN UKRAINE / International scientific conference Corporate governance: strategies, processes, technology. – KAUNAS, Lithuania. 2017. 208 p. – P. 1-3. – ISBN 978-9934-571-01
 7. Hnylyanska Olga. Modern concept of administrative management and its criticism / Internetional scientific-practical conference “ Integration og bisiness structures: strategies and tehnologies” / Tbilisi, Geogia. 2018. 34 p.
 8. Гнилянська О.В., Шегера М.А. Сутність стратегічного управління в Україні на сучасному етапі/Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії. 2018р. –Дніпро.—С.68-71.
 9. Гнилянська О.В., Стукановська Н.Є. Впровадження дистанційного управління на підприємстві // Електронний фаховий науковий збірник Мукачівського державного університету «Економіка і суспільство». – 2018. - №15. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/39.pdf
 10. Гнилянська О.В. Теоритичні та методичні підходи до визначення бізнес-моделей українських банків / Міжнародна науково-практична конференція “Cучасні наукові підходи на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку” – Ужгород, 2019.—61с.
 11. Гнилянська О. В. Економічні аспекти функціонування і розвитку м’ясопродуктового виробництва в Україні / О. В. Гнилянська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць (м. Кам’янець-Подільський) / відпов. ред. Н. В. Семенишина. – Тернопіль : Крок, 2013. – Випуск 1. – С. 213-216.
 12. Гнилянська О. В. Дослідження виробничо-господарської перспективності м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівщини / О. В. Гнилянська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів: ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького, 2013. – Том 15, № 3(57), Частина 4. – С. 176-185.
 13. Гнилянська О. В. Теоретичні підходи до визначення економічних параметрів формування і розвитку регіональних АПК / О. В. Гнилянська // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2013. – Випуск 10 (37), Ч. 3. – С. 158-164
 14. Гнилянська О.В. Концептуальні положення державної та регіональних стратегій розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК / П. М. Гарасим, О. В. Гнилянська // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 172-179.
 15. Гнилянська О. В. Механізми фінансової підтримки прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків у м’ясопродуктовому виробництві Львівщини / О. В. Гнилянська // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 158-164.

Участь у конференціях

 1. Hnylianska O., Trut O. (2023) Non-traditional sources of financing innovative activities. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES TOKYO, JAPAN. P. 62-65.
 2. Hnylianska O., Trut O. (2023) Project management versus operations management: What’s the difference? MODERN ASPECTS OF MODERNIZATION OF SCIENCE: STATUS, PROBLEMS, DEVELOPMENT TRENDS Materials of the 30th International Scientific and Practical Conference Hamburg (Germany). P. 329-334.
 3. Hnylianska O., Trut O. (2023) Measuring and improving the quality of marketing services // матеріали всеукр. наук.- практ. конференції. Одеса, 17 лютого 2023 р. С. 139-195.
 4. Olha Hnylianska (2023) MANAGEMENT OF THE MARKETIG COMPLEX AT THE ENTERPRISE XLVIІ Міжнародна інтернет — конференція «SCIENCE AND EDUCATION»
 5. Olha Hnylianska (2023) RISK MANAGEMENT FOR QUALITY ASSURANCE. Modern research in world science. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Lviv, Ukraine. 788-796
 6. Гнилянська О. В. Цілеспрямоване використання коштів – шляхи виходу з кризи / О. В. Гнилянська // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України / Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15 квітня 2009 р. – Т. 1. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 96-97.
 7. Гнилянська О. В. Фінансові ресурси підприємств: теоретичний аспект / О. В. Гнилянська // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 66-68.
 8. Гнилянська О. В. Деякі питання державної фінансової підтримки національного аграрно-промислового виробництва / О. В. Гнилянська // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва”. – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 123-126.
 9. Гнилянська О.В., Стеченко К.І. Система державних доходів, видатків та особливості її формування в період економічної кризи / Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Дніпро. Університет митної справи та фінансів, 2017 – 295 с.
 10. Гнилянська О.В. Структура ринку корпоративних цінних паперів / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах ” Херсон, 2017. – 304 С.
 11. Гнилянська О.В. Корпоративне шахрайство / ІІІ Международная научно-практическая конференция “PERSPECTIVES OF WORLD SCIENS AND EDUCATION”/Осака Япония, 2019.433 с.
 12. Гнилянська О. В. Застосування інструментів маркетингу в конкурентній боротьбі / Internationali sceientific-practical conference GLOBAL MARKETING: ANALYSIS CHALLENGES OF OUR TIME / Batumi, Georgia, 2019. – 233 p. – P. 140-142. – ISBN 978-99-41956-51-5.
 13. Гнилянська О.В. Вимоги до сучасного керівника / Світ економічної науки / Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Світ економічної науки.” – Тернопіль, 2020. – Випуск 27. – С. 24
 14. Гнилянська О.В., Коченаш Р.А. Планування чисельності промислово виробничого персоналу / Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів VI Всеукр.наук.-практ. конф. Здобувачів вищої освіти та молодих вчених (05 лист.2020 р.) / Харків. нац. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2020. 389 с.
 15. Гнилянська О.В, Концур В.А. Еволюція поглядів на категорію “праця” /: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конфер. Здобувачів вищої освіти та молодих вчених (05 лист.2020 р.) / Харків. нац. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2020. 389 с.
 16. Гнилянська О.В., Гнідець Г.І. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу // Стабілізація фінансово-економічної системи країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції / Аналітичний центр “Нова економіка” – Київ, 2020, – С.27
 17. Гнилянська О.В. Преваги електронних грошей / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції на тему “Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку”. м. Ужгород. 2019 – 61 с.
 18. Гнилянська О.В., Стецків І. Соціальна позиція та роль особистості в організації// VІ Міжнародній науково-практичній конференції ««Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 21 березня 2023 р.).
 19. Гнилянська О.В., Мельник А. Операційний цикл підприємства: сутність та механізм формування// VІ Міжнародній науково-практичній конференції ««Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 21 березня 2023 р.).
 20. Гнилянська О.В., Хлян Б.В. Формування кадрової політки організації// VІ Міжнародній науково-практичній конференції ««Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 21 березня 2023 р.).
 21. Гнилянська О.В., Рубаха А.І. Органи місцевого самоврядування у період війни// VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 21 березня 2023 р.).

Організаційна діяльність

 1. Наукове консультування ТзОВ «Леомарк».
 2. Член ГО «Агенція європейських інновацій».
 3. Куратор групи студентів.

Підвищення кваліфікації

 1. VI Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу». Дубаї. Сертифікат Міжнародного освітнього гранту №EG/B/22/05/08. Період підвищення кваліфікації: з 23.06 по 19.08.2022р
 2. 20-21 грудня 2022 року від Міністерства освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти та фахової передвищої освіти пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат СС 38282994/5186-22.
 3. 23-27.01.2023 року пройшла курс-стажування «SSWU TCH0026 TEACHERS SMARTUP WINTER PRODUCTIVITY». Sigma Software. Certificate ID number: 391f39ebcbaa4d70b2a06f6bf95b1df2
 4. з 30 січня до 10 лютого 2023 року пройшла програму підвищення кваліфікації закладів вищої освіти та акредитований інтегрувати курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у своєму закладі вищої освіти. Сертифікат № 044/02-2023
 5. 15 лютого 2023 пройшла навчальний електронний курс: « Основи кібербезпеки для представників державних органів». Сертифікат № CRDF-013335.
 6. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з економічних наук «Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій» 27 березня - 7 травня 2023 р.

Перелік нагород та заохочень

 • Нагорода «Молодий вчений» (2019 р.)