Коцупей Володимир Михайлович

Коцупей Володимир Михайлович

Коцупей Володимир МихайловичКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: kotsupeivolodymyr1957@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Народився в 1957 р. у с.м.т. Стара-Синява Хмельницької області.
У 1974 році закінчив середню школу і поступив на навчання в Хмельницький кооперативний технікум.
Після завершення навчання працював старшим товарознавцем Волочиської РСС та заступником голови правління з торгівлі.
В період з 1981 до 1986 року навчався у Львівському торгово-економічному інституті і отримав скерування на роботу в ЛТІ.
В 1988 році працював на посаді проректора з АГР.
Захистив кандидатську дисертацію у грудні 1993 р. на тему: "Приватизація власності та мале підприємництво".

Основні дисципліни, що викладаються
1. Самоменеджмент
2. Державне та регіональне управління
3. Діловодство
4. Організація праці менеджера
5. Менеджмент підприємств

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0003-0663-4859
Researcher ID: E-7481-219
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=IyIMtfMAAAAJ

Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, основні з яких:

 • Коцупей В.М. Виробничі витрати та контроль за їх формуванням // Науковий вісник НЛТУ. - 2007. - №173.
 • Коцупей В.М., Добрєва Н.Ф. Вплив факторів на розвиток інноваційної діяльності в Україні // Вісник ЛКА. - 2009. - №13.
 • Коцупей В.М. Конкуренція як явище ринкової економічної системи // Вісник ЛРІДУНАДУ. - 2009.
 • Коцупей В.М. Теоретичні аспекти розробки державної кадрової політики // Матеріали наук.-практ. конференції. - Львів, 2011.
 • Свінцов О.М., Коцупей В.М., Скірка Н.Я., Сельський А.А. Бюджетні інструменти регулювання та оптимізації структурних зрушень в національній економіці // Науковий вісник НЛТУ. - 2011. - Вип.21.8. - С.290-297.
 • Свінцов О.М., Коцупей В.М., Скірка Н.Я., Сельський А.А. Особливості структурних зрушень в економіці сучасної України // Науковий вісник НЛТУ. – 2011. − Вип.21.7. - С.124-131.
 • Свінцов О.М., Скірка Н.Я., Коцупей В.М. Національна економіка: ефективність та оптимальність // Вісник Львівської комерційної академії. - 2011. – Вип.38. - С.16-20.
 • Башнянин Г.І., Дунас О.І., Коцупей В.М., Шпаргало Г.Є. Особливості аналізу організаційної структури бізнесу малих і середніх підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. - Вип. 22.7. - С.146-151.
 • Коцупей В. М. Про методи економічного оцінювання в економіках транзитивного типу // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 11-18.
 • Коцупей В. М. Про принципи формування економічних оцінок та їх функціональні типи // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 18-26.
 • Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні : монографія / кол. авт. ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н.; проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.
 • Коцупей В. М. Національні пріоритети науково-технологічного розвитку / Н. Ф. Добрєва, В. М. Коцупей : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю: Проблеми розвитку публічного управління в Україні, 15 квітня 2016 р. – Львів : Львів. регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові, 2016. – С. 256-258. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/conferencii/konferentsija_2016.pdf.
 • Yeleyko V.I. Trends and factors of social responsibility and social partnership / Yeleyko V.I., Kolyanko O.V., Kotsypej V.M. // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. – 2016. – Lipiec. – Nr. 7 (798). – S. 3-11.
 • Коцупей В. М. Про природу та історико-функціональну типологізації екстенсивних економічних систем // Перехідні економічні системи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів. – Львів : ЛКА 2016. Вип. 18-19. – С. 49-64.
 • Коцупей В.М. Система підготовки фахівців у сфері публічного управління / Н.Ф. Добрєва, В.М. Коцупей : Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. – Львів: Растр 7, 2017. – С. 323-324.
 • Башнянин Г.І., Коцупей В.М. Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблеми вимірювання Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного уні-ту України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018.–Т.28, №4.
 • Коцупей В.М. Соціально-економічне значення розвитку сільського туризму в сучасних умовах Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах евроінтеграції: /Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів/, ЛТЕУ, 2018.
 • Коцупей В.М. Бюджетна політика в умовах децентралізації бюджетних відносин. /4 міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг"/, ЛТЕУ, 2018.
 • Коцупей В.М., к.е.н., доц., Сірик Є.О. Інноваційний менеджмент в торговельних організаціях: проблеми та перспективи розвитку. /4 міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ "Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг" ЛТЕУ, 2018.
 • Коцупей В.М. Особливості оцінки управлінського потенціалу керівників. /Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ/., ЛТЕУ 2019.
 • Про соціальне оцінювання в економічних системах / Г. І. Башнянин, Я. С. Лапчук, В. М. Коцупей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2019. – Вип. 57. – С. 68–74.

  Навчально-методична діяльність
  1. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / В. М. Коцупей та інші. – Львів : Магнолія-2006, 2016. – 230 с.
  2. Коцупей В. М. Методичні вказівки щодо організації навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 33 с.
  3. Коцупей В. М. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 63 с.
  4. Коцупей В. М. Діловодство. Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітнього рівня магістр ОПП “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 6 д.а.
  5. Коцупей В. М. Державне та регіональне управління Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітнього рівня магістр ОПП “Менеджмент”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 4 д.а.
  6. Коцупей В. М. Географія туризму. Конспект лекцій, методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 242 “Туризм”. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 10 д.а.
  7. Коцупей В. М. Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з дисципліни основи наукових досліджень для студентів спеціальності “Менеджмент” ОПП “Менеджмент” освітнього рівня бакалавр. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 8,75 д.а.
  8. Самоменеджмент: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=808
  9. Державне та регіональне управління : Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=908
  10. Діловодство : Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=829

  Організаційна діяльність
  Працював на посаді проректора ЛТЕІ, заступника декана факультету менеджменту з виховної роботи.
  На сьогодні є заступником завідувача кафедри менеджменту з профорієнтаційної роботи.
  Відповідальний виконавець наукової теми “Формування сучасних систем результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 0118U000025) від січня 2018 р. по грудень 2019 р.
  Здійснює наукове консультування з питань управління персоналом фахівців ТзОВ “Епіцентр К”.

  Підвищення кваліфікації
  Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (15.05.2015 - 15.06.2015 р.)

 •