Положення про атестацію студентів, які навчаються на дистанційних курсах ЛТЕУ

Положення про атестацію студентів, які навчаються на дистанційних курсах ЛТЕУ

Проект

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до «Положення про дистанційне навчання», затвердженого наказом МОН України.

1.2. Положення призначено для організації атестації студентів академії, що навчаються на підставі дистанційних освітніх технологій.

1.3. Атестація студентів на підставі дистанційних освітніх технологій – це перевірка щодо самостійного вивчення і опрацювання електронних навчально- методичних матеріалів, контроль і фіксація виконання студентами усіх вимог (завдань) навчального процесу, що забезпечується складанням контрольних завдань та іспитів у письмовій формі або у формі тестування із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання.

1.4. Вимоги до атестації визначаються державними стандартами, іншими нормативними документами, а також викладачами-тьюторами, що зафіксували їх у матеріалах дистанційних курсів.

1.5. Атестація студентів розділяється на поточний модульний контроль (ПМК) та підсумковий контроль знань (іспит). Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється на базі результатів поточного контролю знань та іспиту, а з вибіркових навчальних дисциплін – на основі результатів ПМК, які відображені в оцінках відповідних дистанційних курсів у Веб-центрі ЛТЕУ.

1.6. З нормативних навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю та іспиту, завдання ПМК оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит, – від 0 до 40 балів (включно).

1.7. З вибіркових навчальних дисциплін, у яких оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами ПМК, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

1.8. У дистанційному курсі студентам, які брали участь у науковій роботі (СНР), можуть нараховуватися додаткові бали за результати ПМК з відповідної дисципліни. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу, може перевищувати 60 балів (за підсумкового контролю у формі іспиту) або 100 балів (за поточного модульного контролю).

1.9. Фіксація результатів атестації проводиться за такими правилами:

  • результати ПМК фіксуються в електронних журналах дистанційних курсів і передаються у форматі табличного процесора MS Excel викладачами-тьюторами в секретаріат Інституту економіки і фінансів і відповідні деканати факультетів, де переносяться до спеціальних журналів;
  • викладач (або тьютор) несе відповідальність за своєчасне подання результатів атестації.

2. Організація підсумкового контролю (атестації)

2.1. Моніторинг участі студента у дистанційному курсі забезпечується засобами Moodle – платформи підтримки дистанційного навчання у Веб-центрі ЛТЕУ. Результатами моніторингу є звіт про діяльність, який при потребі можна представляти у будь-який структурний підрозділ ЛТЕУ у паперовому вигляді.

2.2. Результати атестації студентів у Веб-центрі ЛТЕУ фіксуються згідно, по-перше, структури залікового кредиту та розподілу балів для оцінки роботи студентів у певному ДК; по-друге, автоматичного кумулятивного оцінювання індивідуальних і тестових завдань, які передбачені у дистанційному курсі.

2.3. Участь у дискусіях атестується оцінкою за шкалою викладача-автора дистанційного курсу. В дискусії оцінюється не тільки знання студентів, але і їх активність, здатність висловлювати та захищати власну думку, оригінальність мислення, творчій підхід тощо. У разі неучасті студента в дискусії у термін, встановлений розкладом дистанційного навчання, він отримує "0" балів.

2.4. Практичні і лабораторні заняття оцінюються за схемою, розробленою викладачем-автором (оцінка або відмітка про залік). Результати фіксуються в електронний журнал оцінювання. У разі невиконання завдань у встановлений термін, у журналі виставляється "0".

2.5. Атестація студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на підставі результатів поточного та підсумкового контролю знань (іспиту).

2.6. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 20 балів). Якщо на іспиті студент набрав менше 20 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, то загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю. До відомості обліку загальної успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

2.7. З вибіркових навчальних дисциплін, де підсумкове оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання ПМК оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

2.8. Підсумковий бал атестації студента визначається за результатами ПМК останнього тижня (або теми) дистанційного курсу з урахуванням його структури (або розкладу екзаменаційно-лабораторної сесії – на заочній формі навчання).

2.9. Кількість балів з дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами ПМК (від 0 до 100 балів включно), є основою для визначення загальної успішності студента з цього предмету.

3. Умови відповідності використовуваних шкал оцінювання

Критерії оцінювання знань студентів із урахуванням вимог Європейської системи залікових кредитів (ECTS) подаються в наведеній нижче таблиці:

Відповідність шкал оцінювання рівня знань студентів

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою, що використовується ЛТЕУ Оцінка за національною шкалою
A (відмінно) 90-100 5 (відмінно)
B (дуже добре) 82-89 4 (добре)
C (добре) 74-81
D (задовільно) 64-73 3 (задовільно)
E (посередньо) 60-63
FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту
F 0-34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням курсу