Саврас Ірина Зіновіївна

Саврас Ірина Зіновіївна

Саврас Ірина ЗіновіївнаКандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

На кафедрі менеджменту працює з вересня 2022 р.

У 1998 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність за дипломом “Фінанси і кредит”, кваліфікація – “економіст”.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему " Велике підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України" у спеціалізованій Вченій раді Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Викладає дисципліни “Менеджмент підприємства”, “Теорія організації”, “Самоменеджмент”.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-3593-305X

Наукові публікації

 • Саврас І.З. Зарубіжний досвід розвитку фінансово-промислових груп та можливості його застосування в Україні // Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. А.О.Чемериса.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006.- Вип.10.-С.369-376.
 • Саврас І.З. Економіко-статистичний аналіз лізингового ринку в Україні // Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. В.С.Загорського.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.- Вип.13.-С.356-366.
 • Юринець Р.В., Саврас І.З. Формування експертних груп із використанням економіко-математичних методів // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. - Одес.держ.екон.ун-т, 2008.-Вип.30.- С.413-418.
 • Саврас І.З. Методичні підходи до оцінки ефективності державної власності в ринкових умовах // Науковий вісник.- Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.- Науки: економіка, політологія, історія.-2008.-№14(70).-С.105-111.
 • Селіверстов Р.Г., Саврас І.З. Відбір інформації на основі нечітких запитів як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень// Ефективність державного управління: збірник наукових праць /за заг. Ред. В.С.Загорського.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008.- Вип.14-15.-С.316 -322.
 • Саврас І.З., Кірєєва Н.С. Статистичне прогнозування як інструмент мінімізації невизначеності при прийнятті ефективних управлінських рішень. // Науковий вісник.-Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.-Науки: економіка, політологія, історія.-2008. №22(78).-С.109-116.
 • Саврас І.З. Селіверстов Р.Г. Проблеми розвитку та регулювання франчайзингових відносин в Україні // Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009.- Вип.20.-С.343-350.
 • Саврас І.З. Кореляція // Енциклопедичний словник з державного управління / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010, С.346-347.
 • Саврас І.З. Проблеми розвитку та регулювання транснаціональних корпорацій в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.держ.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2010.-Вип.40.- С.295-301.
 • Саврас І.З. Удосконалення адміністративно-територіального устрою як чинник покращення соціально-економічного розвитку її територій // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.держ.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2011.-Вип.41 (частина 2).- С.295-301.
 • Саврас І.З. Оцінювання та визначення перспектив покращення соціально-економічного розвитку територій (на прикладі Львівської області)// Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011.- Вип. 29.- С.375-383.
 • Саврас І.З. Використання маркетингових інструментів для оцінки перспектив розвитку території // Вісник соціально-економічних досліджень [Текст]: збірник наукових праць Одес.нац.екон.ун-ту. – Одеса: ОДЕУ, 2013.-Вип.2(49).- С.163-167.
 • Саврас І.З.Оцінювання та визначення прогнозної спроможності регресійних моделей для прогнозування соціально-економічного розвитку територій Львівської області (на прикладі групи економічних показників) [Текст]: збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 32.- С.449-457.
 • Селіверстов Р.Г., Саврас І.З. Перспекти вивикористання програмного забезпечення з відкритим кодом для підвищення надійності функціонування органів державного управління // Демократичне врядування :електронне науково-фаховевидання ЛРІДУ НАДУ при Президентові України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Seliverstov_Savras.pdf (2013 р.)
 • Саврас І.З., Селіверстов Р.Г.Інформаційно-аналітична підтримка вирішення основних проблем розвитку ринку страхових послуг в Україні// Ефективність державного управління[Текст]:зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 39 / за заг. Ред.чл.кор. НАН УкраїниВ. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С.427-434.
 • Саврас І.З., Юринець Р.В. Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу// Ефективність державного управління [Текст]: збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України /за заг. ред. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014.- Вип.41.-С.303-310.
 • Теоретичні підходи до кількісного оцінювання надійності функціонування органів виконавчої влади: [Текст] : наук.-метод. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов, Р. М. Рудніцька [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. : табл., рис. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 36-38 (31 назва). - Б. ц.
 • Саврас І.З., Селіверстов Р.Г., Юринець Р.В. Моделювання формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація в умовах ризику: Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Випуск 52. С. 151-159.
 • Саврас І.З. Економіко-статистичне оцінювання впливу демографічних процесів на рівень життя населення Львівської області // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 44: у 2 ч. Ч. 2: Державне управління / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015, С. 18-26.
 • Саврас І.З. Актуальні проблеми та можливості застосування статистичних методів у державному управлінні // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 2 : Економічна політика та фінанси / за заг. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016, С.24-32.

Участь у конференціях

 • Саврас І.З. Франчайзинг як форма ділової співпраці учасників ринку // Демократичне врядування в контексті: у глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст]: матер.наук.-пр.конф.за міжнар.участю (3 квітня 2009р.): у 2 ч. Ч.2 / за наук.ред.чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. С.446-450.
 • Палінська І.З., Саврас І.З. Особливості іноземного інвестування української економіки в умовах фінансової кризи // Демократичне врядування в контексті : у глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст]: матер.наук.-пр.конф.за міжнар.учстю (3 квітня 2009р.): у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. С.444-446.
 • Саврас І.З. ТНК у системі міжнародних економічних відносин: інформаційно-аналітичний аспект діяльності //Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (22 жовтня 2010 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – C 196-199.
 • Саврас І.З. Особливості та проблеми моделювання адміністративно-територіального устрою України: інформаційно-аналітичний аспект // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – C 237–240.
 • Саврас І.З. Роль міст обласного підпорядкування у соціально-економічному розвитку територій (на прикладі Львівської області): інформаційно-аналітичний аспект // Модернізація системи державного управління: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – C 303–306.
 • Саврас І.З. Маркетинг території як інструмент підвищення її конкурентоспроможності: інформаційно-аналітичний аспект //Модернізаціясистеми державного управління:теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч.2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – C 305-309.
 • Саврас І.З. Інформаційно-аналітичні проблеми формування ринку страхових послуг в Україні // матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю ["Модернізація системи державного управління: теорія та практика", Ч.2], (Львів, 11 квітня 2014р.) / Львівський регіональний інститут державного управління - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2014. - С.453-457.
 • Саврас І.З. Стан та проблеми забезпечення органів державного управління статистичною інформацією // Проблеми розвитку публічного управління в Україні[Текст]:матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (15 квітня 2016р., м.Львів) / за наук.ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. - С.246-248.