Індивідуальні завдання з курсу «Соціологія ринку»

Для студентів заочної форми навчання.

Укладачі: Сватюк О.Р., Миронов Ю.Б., Крива М.Р.

Методичні вказівки і порядок виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія ринку»

В умовах ринкового господарювання суттєво зростає інтерес до теорії і практики соціального управління. Соціологія ринку за своїм місцем є специфічною сферою соціологічних знань, яка досліджує відносно самостійні підсистеми суспільного цілого і соціальні процеси в умовах ринку.

Соціологія ринку вивчає соціальні особливості формування ринку, економіки країни, взаємодію соціальних груп суспільства та окремих особистостей у трудовому колективі.

Соціологія ринку як навчальна дисципліна формує у студентів вищих навчальних закладів теоретичні знання із соціального управління ринковою економікою і практичні навички з соціальної поведінки в групах. Якість виконання роботи залежить від вміння студентів синтезувати знання з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, соціології та ін.

Студенти спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" факультету заочної освіти згідно з робочим навчальним планом виконують письмову контрольну роботи з курсу "Соціологія ринку". Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних знань в процесі вивчення курсу "Соціологія ринку" і оволодіння навичками їх застосування в практиці соціального управління в ринковій економіці.

Виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання є складовою частиною їхньої самостійної роботи над дисципліною. Студенти, виконуючи контрольну роботу, повинні продемонструвати вміння самостійно робити висновки на основі вивченої літератури та опрацьованого практичного матеріалу.

Зміст контрольної роботи полягає у виконанні теоретичного (блок А) і практичного (блок Б) питання та одного ситуаційного або аналітично-розрахункового завдання (блок В).

Студенти визначають варіанти контрольної роботи за двома останніми цифрами номера студентського квитка (залікової книжки) за таблицею, наведеною в Додатку А, де "а" - передостання цифра номера студентського квитка (залікової книжки) - вертикаль, а "б" - остання цифра студентського квитка (залікової книжки) - горизонталь. Перетин цих ліній визначає клітинку з варіантами завдань контрольної роботи.

На обкладинці контрольної роботи, наведеної в додатку Б, необхідно вказати номер залікової книжки (або студентського квитка). Контрольна робота без вказаного варіанта повертається студенту неперевіреною. Розкриваючи зміст питання, студент повинен повністю переписати його в зошит у вигляді заголовка. Відповіді на питання контрольної роботи повинні бути змістовними і логічними.

Обсяг контрольної роботи становить 12-18 сторінок учнівського зошита або 10-12 друкованих аркушів формату А4. Текст повинен бути написаний українською мовою, чітким, розбірливим почерком.

Студенти, які виконали контрольну роботу згідно з навчальним планом і методичними вказівками, повинні подати її на кафедру для перевірки в терміни, встановлені графіком навчального процесу, за адресою: 79011, м. Львів, вул. У Самчука, 9, кафедра менеджменту (428 каб.). З дня вказаного екзамену у групі прийом і рецензування контрольних робіт не проводиться, окрім повторних.

Умовою позитивної оцінки є самостійне, грамотне і чітке висвітлення всіх завдань контрольної роботи, використання основної і додаткової рекомендованої літератури та статистичного матеріалу. Залежно від якості виконання контрольної роботи і відповідності її вимогам даних методичних вказівок, в рецензії викладач робить позначку "зараховано" або "незараховано".

Контрольна робота з позначкою "незараховано" повертається студенту для доопрацювання і після доопрацювання здається на кафедру для повторного рецензування. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, повертається студенту без перевірки. Студенти, які не отримали позитивної оцінки за виконання контрольної роботи, до складання екзамену з курсу "Соціологія ринку" не допускаються.

Теоретичні питання (Блок А)

  1. Соціологія ринку як галузь соціального знання.
  2. Місце соціології ринку серед навчальних дисциплін.
  3. Зміст, об'єкт і предмет соціології ринку.
  4. Категорії, закони та методи соціології ринку.
  5. Сутність та етапи соціологічного ринкового дослідження.
  6. Методи соціологічного ринкового дослідження.
  7. Суть та функції ринку.
  8. Ринок як явище та процес.
  9. Класифікація ринків.
  10. Поняття та значення ринкової інфраструктури.
  11. Передумови становлення та розвитку соціології ринку.
  12. Становлення та розвиток соціології ринку в Україні.
  13. Проблеми взаємодії економіки та суспільства.
  14. Характеристика типів економічних систем.
  15. Ознаки зародження сучасної економічної системи.
  16. Зростання ролі соціальної сфери економічної системи.
  17. Протиріччя формування соціального ринкового господарства.
  18. Сутність та досвід застосування соціального ринкового господарства.
  19. Соціальна структура соціального ринкового господарства.
  20. Особливості ринкових відносин в Україні.
  21. Специфіка національної соціальної економіки.
  22. Соціальні суперечності економічного реформування.
  23. Громадська думка про стан та перспективи економічних реформ.
  24. Соціальна напруженість та соціальний контроль в ринкових умовах.
  25. Соціальні наслідки та перешкоди на шляху реформ в Україні.
  26. Сутність та особливості підготовки реформ.
  27. Особливості підготовки реформ освіти і медицини.
  28. Реформування пенсійного забезпечення населення.
  29. Суть та необхідність державного регулювання економіки.
  30. Функції держави в ринковій економіці.
  31. Методи державного регулювання економіки.
  32. Визначення та диференціація господарських спільнот.
  33. Соціально-економічні групи та їх типологія.
  34. Соціальні класи в економічній сфері.
  35. Роль та значення "середнього класу" в суспільстві.
  36. Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система.
  37. Процес соціалізації особистості.
  38. Потреби людини та їх класифікація. Закон зростання потреб.
  39. Соціальні потреби населення та рівень їх доходів.
  40. Закономірності соціально-економічної поведінки людини.
  41. Поняття "соціального самопочуття населення".
  42. Виникнення і розвиток підприємництва в Україні.
  43. Сутнісні характеристики феномену підприємництва.
  44. Соціально-економічні чинники розвитку підприємництва.
  45. Законодавча захищеність підприємницької діяльності.
  46. Вимоги до підприємця та його активність.
  47. Роль та значення малого підприємництва.
  48. Світовий досвід розвитку малого підприємництва.
  49. Етапи розвитку малого бізнесу в Україні.
  50. Правове забезпечення розвитку малого підприємництва.
  51. Альтернативні моделі оподаткування суб’єктів малого бізнесу.
  52. Програма заходів для розвитку малого бізнесу.
  53. Трудові ресурси підприємства.
  54. Організація як соціальне утворення.
  55. Сфери розвитку людського потенціалу.
  56. Задоволення соціальних потреб населення.
  57. Соціально-трудові відносини на підприємстві.
  58. Ринок праці, його елементи та функції.
  59. Структура, типи, форми і сегменти ринку праці.
  60. Теоретичні основи соціологічного аналізу ринку праці.
  61. Якість трудового життя населення.
  62. Політика держави щодо розвитку людського потенціалу.
  63. Професія та її вплив на соціальний статус населення.
  64. Професійно-кваліфікаційна структура суспільства.
  65. Зміст та класифікація професійно-трудової діяльності.
  66. Зайнятість та фактори впливу на соціологічне життя людини.
  67. Значення зайнятості населення.
  68. Види і форми зайнятості на ринку праці.
  69. Соціальні показники і методика вимірювання рівня життя населення.
  70. Соціально-економічні проблеми безробіття.
  71. Соціологічний аналіз ситуації на ринку праці.
  72. Основні чинники, що впливають на безробіття.
  73. Напрями регулювання безробіття в Україні.
  74. Сутність та завдання соціальної політики держави.
  75. Моделі соціальної політики у розвинутих країнах світу.
  76. Особливості соціальної політики України.
  77. Сутність соціального захисту населення.
  78. Законодавчий захист населення.
  79. Сутність соціального страхування.
  80. Сутність державних соціальних гарантій.
  81. Державна цінова політика як інструмент соціального захисту.
  82. Система пенсійного забезпечення населення України.
  83. Соціальне регулювання в умовах ринку.
  84. Соціальна спрямованість економічного зростання та її прогнозування.
  85. Соціальне партнерство та його практика в Україні.
  86. Соціально-економічна мобільність населення.
  87. Моніторинг соціально-трудової сфери.
  88. Міграція як вид соціально-трудової мобільності.
  89. Міграційна політика держави та її принципи.
  90. Зміст і причини міграції населення.
  91. Причини та наслідки міжнародної трудової міграції.
  92. Соціологічні служби управління трудовими колективами організацій.
  93. Місце і функції соціологічних служб.
  94. Соціологічні дослідження, що проводяться соціологічними службами.
  95. Зміст роботи соціологічних служб.
  96. Ринкова культура як соціальний інститут суспільства.
  97. Функції та елементи ринкової культури.
  98. Особливості формування і розвитку вітчизняної ринкової культури.
  99. Поняття "громадянського суспільства".
  100. Механізм функціонування соціального партнерства.

Творчі завдання (Блок Б)

  1. Обґрунтуйте роль та значення науки "Соціологія ринку" в сучасних умовах. Яке практичне застосування може мати дана наука?
  2. Охарактеризуйте прикладні цілі соціології ринку та особливості її становлення й розвитку в Україні.
  3. Зробіть порівняльний аналіз розвитку соціологічних знань про економіку та визначте  взаємозв’язок соціології ринку з іншими науками.
  4. Які проблеми соціально-економічного розвитку відчуває на сьогоднішній день Україна? Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
  5. Охарактеризуйте принципи соціальної ринкової економіки та визначте рівень їх дотримання в Україні на сучасному етапі.
  6. Проаналізуйте проблеми та переваги соціальної ринкової економіки іноземних країн та України.
  7. Обґрунтуйте доцільність та межі державного втручання в ринкові процеси.
  8. Охарактеризуйте методи державного регулювання економіки. Які з них доцільно використовувати в Україні на сучасному етапі?
  9. Оцініть місце тінізації економіки в контексті соціальної ринкової економіки та визначте її рівень в Україні.
  10. Проаналізуйте фактори, що детермінують неофіційну господарську діяльність в Україні та запропонуйте шляхи їх усунення.
  11. Оцініть соціально-економічну структуру населення України у контексті освітньо-професійного виміру  та перерахуйте фактори, що її обумовлюють.
  12. Висвітліть особливості формування "середнього класу" в Україні.
  13. Визначте головні мотиви соціально-економічної поведінки людини як споживача.
  14. Охарактеризуйте головні соціальні потреби людей та вкажіть шляхи їх задоволення.
  15. Охарактеризуйте еволюцію терміну "підприємництво". Чим відріз­няється сучасне поняття підприємництва від його трактування на по­чатку XVIII століття?
  16. Як ви розумієте середовище підприємництва та із яких складових воно формується?
  17. Визначте головні проблеми розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі. Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
  18. У чому проявляється роль підприємництва як каталізатора економічного розвитку?
  19. Проаналізуйте соціально-економічну роль конкуренції та визначте засади рівності можливостей підприємств в соціально орієнтованій економіці.
  20. Перерахуйте і проаналізуйте перешкоди реалізації конкурентної політики в Україні та шляхи їх усунення.
  21. Проаналізуйте внутрішній вимір соціальної відповідальності підприємства у соціальній ринковій економіці.
  22. Проаналізуйте зовнішній вимір соціальної відповідальності підприємства у соціальній ринковій економіці.
  23. У чому недосконалість сучасного законодавства України з питань регулювання підприємництва? Що, на Ваш погляд, необхідно удосконалити і як саме?
  24. Яку роль відіграє малий бізнес в економіці країни? Висвітліть головні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні та запропонуйте шляхи їх вирішення.
  25. Проведіть аналіз правового забезпечення малого підприємництва в Україні, охарактеризуйте його недоліки та запропонуйте шляхи їх усунення.
  26. Складіть соціально-психологічний портрет сучасного підприємця.
  27. Підприємець майбутнього – які риси, на Вашу думку, будуть доміну­ючими?
  28. Дві особи купують багатоквартирний будинок з метою його наступно­го перепродажу і наймають менеджера для управління будинком на той час, поки він не буде проданий. Чи є їхня діяльність підприєм­ництвом? Поясніть свою думку на основі законів України.
  29. Громадянин Свиденко Ю.Д. відкрив продуктовий магазин в одному з кварталів м. Львова, причому такого ж профілю, як і в сусідньому кварталі міста. Чи вважаєте ви його діяльність підприємництвом? Обґрунтуйте свою думку на основі законів України.
  30. Громадянин Андрійчук В.Г. тричі на рік використовує свій мікро­автобус для перевезення пасажирів з одного населеного пункту в інший. Чи вважається його діяльність підприємництвом?
  31. Найсерйознішими перешкодами для започаткування власної справи вважають: відсутність початкового капіталу; нестабільне законодавст­во; великі податки; рекет; відсутність надійних партнерів; конкуренцію; бідність можливих покупців та інше. Оцініть їх з погляду значущості для підприємця (в процентному відношенні) і запропонуйте шляхи їх подолання.
  32. Сформулюйте свою ідею підприємницької діяльності та оцініть її за критеріями: перспективність, потенційна цінність, реальність для вико­нання.
  33. Розкрийте особливості державної політики підтримки та розвитку малого бізнесу в Україні на сучасному етапі та обґрунтуйте переваги спрощених систем оподаткування.
  34. Визначте значення малих та середніх підприємств у соціальній ринковій економіці та проаналізуйте можливості підтримки малих та середніх підприємств в Україні.
  35. Охарактеризуйте  механізм сприяння підприємницькій діяльності представників середнього класу та проведіть аналіз проблем становлення середнього класу в Україні.
  36. Визначте головні проблеми ринку праці в Україні. Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
  37. Охарактеризуйте державні гарантії забезпечення зайнятості населення. Вкажіть інституції, які безпосередньо здійснюють функції забезпечення зайнятості.
  38. Які заходи з вирішення проблем зайнятості та безробіття в Україні Ви можете запропонувати?
  39. Визначте основні причини необхідності соціального захисту населення. Вкажіть закони України, постанови та інші нормативні документи, що забезпечують соціальний захист населення.
  40. Як здійснюється соціальний захист населення в Україні? У чому його переваги та недоліки?
  41. Запропонуйте заходи з удосконалення системи соціального захисту населення в Україні.
  42. Охарактеризуйте сутність та наведіть показники соціальних гарантій і пільг в Україні на сучасному етапі.
  43. Опишіть основні тенденції міграційних процесів у сучасній Україні на основі даних Статистичного щорічника. У чому переваги та недоліки міграції населення?
  44. Поясніть поняття "міжнародна трудова міграція". Як, на Вашу думку, можна вирішити проблеми трудової міграції в Україні?
  45. Охарактеризуйте роль податків у соціально-економічному розвитку країни та можливі шляхи вирішення проблеми нерівності у доходах.
  46. Дайте характеристику соціального партнерства та вкажіть етапи його розвитку в Україні.
  47. Розкрийте необхідність і сутність роботи соціальних працівників. У чому недоліки роботи соціальних служб в Україні та як, на Ваш погляд, їх можна усунути?
  48. Опишіть методи соціологічних досліджень. Наведіть приклади конкретних ситуацій, в яких доцільно використовувати кожен окремий метод.
  49. Дайте характеристику економічній свідомості та культурі населення України в радянський та пострадянський період.
  50. Обґрунтуйте чому в основу сучасної концепції вищої освіти покладено принцип гуманізації й гуманітаризації? Яку роль у реалізації цього принципу відіграє соціологія ринку?

Ситуаційні та аналітично-розрахункові завдання (Блок В)

Практичне завдання 1

Вкажіть у 1-й колонці таблиці 5 типів економічних систем. Визначте ознаки, переваги та недоліки економічних систем та заповніть таблицю 1.

Таблиця 1. Характеристика економічних систем

Тип економічної системи Головні ознаки Переваги Недоліки
       

Практичне завдання 2

1. Ознайомтесь з таблицею 2 та ідентифікуйте ознаку з найбільш відповідним типом суспільства.
2. Вкажіть, до якого типу суспільства належать ознаки.

Таблиця 2. Типи суспільств та їх ознаки

Ознака Традиційне Індустріальне Постіндустріальне
1 Основна стаття експорту – природні ресурси, продукція тваринництва, рослинництва      
2 Поширення конвеєра      
3 Механізація виробничих процесів      
4 Укрупнення виробництв до гігантських розмірів      
5 Найголовніша проблема - забезпечити населення продовольством      
6 Використання ресурсозаощаджуючих технологій      
7 Основний спосіб передачі інформації - усне мовлення      
8 Автоматизація виробництва      
9 Невисокий рівень життя      
10 Масове поширення комп'ютерів      
11 Панування станової ієрархії      
12 Домінування аграрного укладу      
13 Основна сфера економічної діяльності - сфера послуг      
14 Гроші - головна цінність      
15 Знання, інформація - головна цінність      
16 Наука - безпосередня продуктивна сила      

Практичне завдання 3

  1. Назвіть соціально-класові утворення, що виникають у сучасному українському суспільстві.
  2. Виділіть їх найбільш характерні риси й особливості.
  3. Покажіть причини протиріч між різними соціально-класовими утвореннями. Відповідь аргументуйте.
  4. Спрогнозуйте тенденції розвитку нашого суспільства.

Складіть науковий звіт обсягом півсторінки.

Практичне завдання 4

Існують різні підходи до класифікації сучасних економічних систем. За професором Гаврилишиним є 5 типів систем. Ознайомтеся з таблицею 3 й виділіть у ній основні ознаки різних типів систем за відповідними колонками.

Таблиця 3. Основні ознаки різних типів систем

Основні ознаки Типи систем
система вільного підпри-
ємництва (капі-
талізму)
система узгодженого вільного підри-
ємництва
адмініст-
ративно-командна система
система розпо-
дільчого соціалізму
система ринкового соціалізму
1. Головний мотив, або причини дій Максимум прибутку        
2. Характе-
ристика власності
    Державний    
3. Характе-
ристика ринку
  Вільний      
4. Роль уряду       Протистояти неспра-
ведливій системі при розподілі
 
5. Першо-
причина, головна мета
        Соціо-
політична економічна демократія через само-
управління

Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Практичне завдання 5

Побудуйте та заповніть схему "Етапи соціологічного ринкового дослідження" (рис.1).

Основні етапи соціологічного ринкового дослідження

Рис. 1. Основні етапи соціологічного ринкового дослідження

 
Складіть програму соціологічного дослідження. Проблема, яка вимагає вивчення, - "Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я населення".

Практичне завдання 6

1. Ознайомтеся з таблицею 4 для збирання та аналізу соціологічної інформації.
2. Випишіть із поданого переліку п’ять найбільш змістовних запитань.
3. Відповідайте "так" або "ні" на поставлені питання:
4. Складіть науковий звіт обсягом 1 стор.

Таблиця 4. Збирання та аналіз соціологічної інформації

Питання так ні
1 Респондентами називають фахівців у якійсь галузі    
2 Соціологічне опитування починається зі знайомства з аудиторією    
3 Аналіз документів буває включеним і невключеним    
4 Опитування буває контрольованим і неконтрольованим    
5 Соціометричне опитування буває польовим і лабораторним    
6 Вибіркова сукупність завжди більша генеральної    
7 Генеральна сукупність - різновид суцільно­го опитування    
8 Відкриті питання легше обробляти на комп'ютері, ніж закриті    
9 Те ж саме питання можна зробити відкритим і закритим    
10 Кінцева мета соціологічного дослідження – рекомендації    
11 Соціальний експеримент починається зі складання "опитувальника"    
12 Соціологічне дослідження починається з розробки програми    
13 Спостереження буває паралельне й послідовне    

Практичне завдання 7. Анкетне соціологічне опитування

Ознайомтеся з анкетою "Соціальний портрет студента ВНЗ". Самостійно розробіть власну анке­ту, попередньо визначивши об'єкт дослідження й сформулювавши тему в межах однієї з галузей соціології.

Порівняйте дві анкети:

 • попередня обробка результатів (виключення з подальшої об­робки й аналізу "нульових" або близьких до них значень в змістовних запитаннях);
 • кількісний й якісний аналіз соціологічної інформації (виявлення тенденцій у розвитку структурних компонентів досліджуваного об'єкта, пріоритетних компонентів, їх ранжування, шкалювання);
 • наукова інтерпретація соціологічної інформації (збіг - розбіжність із загальноприйнятими поглядами на об'єкт до­слідження, виявлення нових сторін в об'єкті, підтвердження - не підтвердження досліджуваних гіпотез, встановлення причинно-наслідкових зв'язків об'єкта з існуючими умовами й факторами зовнішнього середовища, виявлення тенденцій у якісному розвитку суспільства);
 • узагальнення результатів досліджень (формулювання висновків і практичних рекомендацій).

Проаналізуйте й сформулюйте висновок відповідно до теми анкети.

Анкета "Соціальний портрет студента вищого навчального закладу"

1. Що більшою мірою вплинуло на Ваш вибір ВНЗ і спеціальності:

 • подобається спеціальність;
 • гарні перспективи мати постійну й надійну роботу;
 • гарні перспективи зробити кар'єру;
 • власні здібності;
 • батьки;
 • приклад друзів;
 • неможливість вступити в інший ВНЗ або на інший факультет;
 • легко вчитись;
 • було однаково.

2. Із чим були пов'язані Ваші очікування? ____________

3. Якою мірою очікування виправдалися:

 • повністю;
 • великою мірою;
 • наполовину;
 • дуже мало;
 • не виправдалися;
 • не знаю.

4. Вища освіта дозволить Вам ______________.

5. Скільки часу (у годинах) у середньому Ви витрачаєте в день на:

 • заняття в академії;
 • самостійну роботу (роботу з конспектами, підготовку рефера­тів, доповідей);
 • самоосвіту (спецкурси, виконання робіт понад необхідний мі­німум);
 • підготовчі роботи (пошук літератури, консультації);
 • дорогу в академії;
 • роботу в академії (у деканаті, на кафедрі, у лабораторії і т. д.);
 • роботу за межами академії.

6. Звідки ви одержуєте гроші на навчання:

 • від батьків;
 • від чоловіка (дружини);
 • працюю під час канікул;
 • працюю під час навчання;
 • одержую стипендію.

7. Якщо ви працюєте, то якою мірою ваша робота пов'язана з май­бутньою спеціальністю:

 • тісно пов'язана;
 • певною мірою пов'язана;
 • слабко пов'язана;
 • не пов'язана.

8. Наскільки тісно (у відсотках від 100) ви спілкуєтеся зі студентами:

 • своєї групи;
 • потоку;
 • факультету;
 • академії.

9. Що необхідно змінити для поліпшення вашої власної ситуації з навчанням:

Таблиця 5. Пропозиції покращення навчання

Пропозиції Бали
не важливо … дуже важливо
0 1 2 3 4 5
1 Змінити організацію навчання:
- розклад
- обов'язкову присутність на заняттях
- режим занять (початок, тривалість пар, кількість пар у день)
 
2 Підсилити зв'язок з практикою  
3 Зменшити розмір груп  
4 Змінити навчальний план  
5 Збільшити розмір стипендії  
6 Забезпечити працевлаштування після закін­чення ВНЗ  
7 Покращити якісний склад викладачів  
8 Підсилити увагу до студентів з боку викла­дачів і деканату  
9 Забезпечити гуртожитком  
10 Інше  

10. Як часто ви берете участь у діяльності вузівських громад­ських організацій, студентському науковому гуртку, концертах, спортивних заходах?

 • часто;
 • іноді;
 • ніколи, але планую;
 • ніколи, й не планую.

11.Скільки вам років _______

12.Вкажіть вашу стать _______

13.Родинний стан _______

14.Чи є у вас діти _______

15.На якому факультеті ви вчитесь _______

16. На якому курсі ви вчитесь _______

Дякую!

Практичне завдання 8

1. Заповніть "піраміду потреб Маслоу" та поясність теорію потреб А. Маслоу.

Піраміда потреб Маслоу

Рис. 2. "Піраміда потреб Маслоу"

 
2. У чому полягає суть "закону зростання потреб"?
3. Які соціальні потреби виникають у людини та які існують способи їх задоволення?

Аналітично-розрахункове завдання 9

1. Поясність закон спадної граничної корисності та його вплив на економічну поведінку споживача.
2. Розв’яжіть задачу. Ринкова ціна 1 од. товару А – 1 грн., 1 од. товару Б – 2 грн. Споживач витрачає на ці товари 22 грн. на місяць. Який з наборів товарів, наведених у таблиці, і чому вибере раціональний споживач, якщо кожен з наборів забезпечує йому однакову корисність?

Таблиця 6. Пропоновані набори товарів

Набір Товар А, одиниць Товар Б, одиниць
А 12 4
Б 8 6
В 6 8
Г 5 11
Д 4 13

Практичне завдання 10

1. Ознайомтеся з таблицею та ідентифікуйте вид поведінки з найбільш відповідною соціальною дією.
2. Вкажіть, до якого типу соціальної дії належить кожен вид пове­дінки, аргументуйте свою відповідь.

Таблиця 7. Поведінка й місце індивіда у системі соціальних зв'язків

Вид поведінки Тип соціальної дії
ціле-
раціональна
ціннісно-
раціональна
традиційна ефективна
1 Вітаючись, чоловіки потискують один одному руки        
2 Молодий фахівець шукає роботу        
3 Подружня пара голосно з'ясовує стосунки        
4 Виконуючи наказ командира, сол­дат ризикує життям        
5 Учень готує домашнє завдання        
6 На день народження друзі прихо­дять із подарунками        
7 У відповідь на критику керівництва підлеглий пише заяву про звільнення        
8 Щоб не підвести колектив, праців­ник бере завдання додому        

Практичне завдання 11. Вивчення моделі соціально-економічної поведінки людини

1. Охарактеризуйте систему цінностей сучасної людини, виділіть в ній соціальні й економічні компоненти, покажіть їх співвідношення. Використайте для цього методи збирання інформації за своїм вибором (ана­ліз документів, опитування, спостереження). Аргументуйте відповіді.
2. Обґрунтуйте узагальнену модель соціально-економічної поведінки особистості.
3. Обґрунтуйте пропозиції зі створення ефективного механізму регу­лювання поведінки людини в економічній сфері.
4. Обґрунтуйте об'єктивну необхідність синтезу соціологічної й еконо­мічної теорій.
5. Порівняйте економічні концепції Е.Дюркгейма й М.Вебера, Т.Парсонса, Н.Смелзера.
6. Дайте об'єктивний аналіз соціологічного аспекту економічної концепції К. Маркса.
7. Виділіть соціальні аспекти ринкового регулювання економіки.
8. Поясніть, чому економічна соціологія є методологічною основою соціальної політики держави?
9. Використовуючи результати свого власного соціологічного дослід­ження, спираючись на знання наукових концепцій економічної соціології, напишіть твор­че есе на тему: "Життєві цінності й економічна поведінка людини". У ньому намагайтеся відповісти на питання:

 • Як пов'язані економічна свідомість й економічна поведінка?
 • Як вибудовуються пріоритети жит­тєвих цінностей сучасної людини?
 • Чим відрізняються життєві цінності молоді та людей старших поколінь?
 • Як можна описати модель соціально-економічної поведінки сучасної людини?
 • Які існують важелі впливу на неї?
 • Який механізм регуляції соціально-економічної поведінки буде найбільш ефективним у сучасних умовах?
 • Чи погоджуються уявлення про моделі поведінки з уявленнями про моделі нашого суспільства на шляхах його розвитку в найближчі 5-10 років?

Практичне завдання 12. Вивчення соціального портрета сучасної особистості

Сформуйте соціальні характеристики особистості:

 • за допомогою епітетів складіть соціальний портрет свого ро­весника;
 • ви знаєте про соціальні очікування батьків, родичів, виклада­чів, друзів, соціальної спільноти в цілому щодо вашої поведін­ки, вашої спрямованості? Охарактеризуйте їх;
 • порівняйте соціальні очікування із соціальним портретом сво­го ровесника. Чи є розбіжності? Ваші пропозиції щодо їх змен­шення;
 • якою, на вашу думку, є модальна (типова) особистість україн­ця? Охарактеризуйте її;
 • формування особистості більшою мірою залежить від природ­них факторів чи середовища? Наведіть переконливі приклади;
 • індивідуальністю можна стати, якщо ________________.

Практичне завдання 13. Особистість у системі соціальних зв'язків

1. Обґрунтуйте сутність основних термінів та понять.
2. Вкажіть, до якого поняття відноситься визначення (таблиця 8).

Таблиця 8. Соціальні статуси та їх характеристика

Поняття Визначення
1 Статус   Статус, у якому людина народжується або який призначається їй з часом
2 Роль   Соціальне положення людини в суспільстві
3 Головний статус   Розбіжність рангів статусів або протиріччя між правами й обов'язками
4 Соціальний статус   Сукупність всіх статусів даної людини
5 Особистісний статус   Положення людини, яке вона автоматично за­ймає як представник великої соціальної групи
6 Приписаний статус   Місце статусу в ієрархії
7 Досягнутий статус   Найбільш характерний для індивіда статус, за яким його виділяють оточуючі або з яким вони ототожнюють його
8 Статусний набір   Положення, яке людина займає в малій або пер­винній групі залежно від того, як вона оцінюєть­ся за своїми індивідуальними якостями
9 Розбіжність
статусів
  Статус, який людина одержує завдяки власним зусиллями, бажанню, вільному вибору або завдяки удачі й везінню
10 Ранг   Динамічна характеристика статусу

Практичне завдання 14

1. Ознайомтеся з таблицею та ідентифікуйте себе з найбільш відповідною соціальною спільнотою.
2. Визначте, з якими з перерахованих спільнот ви почуваєте найбільшу близькість?
3. Про кого ви могли б сказати, що "це ми"?
4. Заповніть таблицю 9, вказуючи як Ви ототожнюєте себе: часто, іноді, важко відповісти або практично ніколи.
5. Проаналізуйте дані та вкажіть які закономір­ності або тенденції Ви зауважили.

Таблиця 9. Позиціювання особистості в системі соціальних зв'язків

Види спільнот і Ваше ототожнення з: Часто Іноді Практично ніколи Важко відповісти
Людьми моєї національності        
Громадянами СНД        
Однокласниками, одногрупниками        
Людьми мого покоління        
Жителями мого міста        
Всіма людьми на землі        
Однодумцями в політиці        
Однодумцями в релігії        
Своєю сім'єю, родичами        
Оптимістами        
Тими, хто сам вибудовує свою долю, кар'єру        
Тими, хто покладається на везіння        
Тими, хто не любить проявляти ініціативу        
Людьми з такими ж статками        
Не можу сказати "це - ми". Я - один        
Всього, %        

Практичне завдання 15. Досягнення успіху у житті

1. Обгрунтуйте можливі шляхи й засоби до­сягнення життєвого успіху, виберіть найкращі для себе.
2. Визначте систему факторів, що забезпечують досягнення успіху у житті, проранжуйте їх за значущістю.
3. Проранжуйте 6 "символів успіху": освіта, влада, дружні зв'язки, гроші, житло в престижному районі, стабільна робота.
4. Використовуючи соціологічний підхід, складіть автобіографію.
5. Які зовнішні й внутрішні фактори дотепер визначали Ваш життєвий шлях?
6. Як Ви себе уявляєте у найближчі 5-10 років Вашого життя (суспільного, особистого, кар'єри, взаємин з батьками, друзями...)?
7. Яким Ви уявляєте собі соціальну ринкову економіку на цьому відтинку часу?
8. Якою Ви б хотіли бачити економіку України? Що для цього потрібно?

Практичне завдання 16

1. Ознайомтеся з таблицею 10 та проранжуйте ознаки за найбільшою вагомістю в суспільстві.
2. Виділіть п’ять найважливіших критеріїв стратифікації.
3. Проранжуйте у правій стороні таблиці 10 всі ознаки за вагомістю.
4. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономірності або тенденції ви помітили?

Таблиця 10. Ознаки критеріїв стратифікації

Ознаки Ранжування
1 Родинні зв'язки  
2 Національність  
3 Релігія  
4 Стать  
5 Освіта  
6 Спосіб життя  
7 Професія  
8 Родинний стан  
9 Хобі  
10 Прибуток  
11 Вік  
12 Належність до групи  
13 Сімейний стан  
14 Темперамент  
15 Характер  
16 Здоров'я  
17 Рівень культури  
18 Партійна належність  
19 Ораторські здібності  
20 Расова належність  
21 Організаторські здібності  
22 Влада  
23 Ідейні переконання  
24 Ставлення до алкоголю  
25 Походження  
26 Комунікабельність  
27 Професійна компетентність  
28 Толерантність  

Практичне завдання 17

Існують різні підходи до соціального статусу індивіда за рівнем його соціальної зрілості.

1. Охарактеризуйте основні соціальні статуси індивідів.
2. Запишіть основні характеристики типів колективів у відповідні колонки.
3. Виділіть у списку приписані і досягнуті статуси.
4. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономірності або тенденції ви помітили?

Таблиця 11. Основні соціальні статуси

Статуси Приписаний статус Досягнутий статус
1 Викладач    
2 Король    
3 Терорист    
4 Мати    
5 Мусульманин    
6 Українець    
7 Сангвінік    
8 Олігарх    
9 Президент    
10 Геній    
11 Папа Римський    
12 Жінка    
13 Раб    
14 Студент    
15 Фермер    
16 Алкоголік    
17 Араб    
18 Прима-балерина    
19 Хуторянин    
20 Військовий    
21 Жебрак    
22 Дитина    
23 Чоловік    
24 Друг    
25 Хворий    

Практичне завдання 18. Визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи

Кожна окрема людина орієнтована на цілком визначену си­стему цінностей, тобто в кожного є своя ціннісна орієнтація. Су­купність індивідуальних ціннісних орієнтацій становить ціннісно-орієнтаційну єдність колективу (ЦОЄ). Щоб посилено керува­ти між особистісними відносинами трудового колективу, потріб­но знати рівень його ЦОЄ.

Для оцінки рівня цього феномену служить спеціальна мето­дика. Її суть полягає в тому, що членам колективу пред'являється набір особистих якостей і кожний повинен вибрати з нього п'ять таких, які вважає найбільш цінними для успішної спіль­ної діяльності. Якості, що виписуються в анкету, врахову­ють професійну спрямованість досліджуваного колективу. Рівень ЦОЄ встановлюється за формулою:

Ціннісно-орієнтаційна єдність колективу

де n - сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі максимальну перевагу;
m - сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі мінімальну перевагу;
N - загальна кількість виборів, зроблених членами даної групи.

Відповідно до формули, якщо усі без винятку члени колекти­ву виберуть ті ж самі якості особистості, то загальна кількість ви­борів, що припадають на відповідні п'ять якостей, фактично ви­явиться рівною сумі усіх виборів, зроблених членами колективу, тобто n дорівнюватиме N, a m - нулю, уся формула обернеться в одиницю. У результаті одержимо показник, рівний 100%, що свідчить про збіг думок групи по ціннісних факторах. Управлін­ня міжособистісними відносинами виражається в збільшенні рів­ня ЦОЄ. Низький рівень ЦОЄ служить показником неузгодженості думки і насторожує, оскільки це означає, що в міжособистісному спілкуванні кількості існують якісь збої.

1. Якості, які необхідно оцінити:

  1) Сталість.
  2) Витримка.
  3) Свобода дій.
  4) Товариськість.
  5) Ретельність.
  6) Мінливість.
  7) Чутливість.
  8) Знання своїх можливостей.
  9) Дотримання групових традицій.
  10) Схильність до уяви.
  11) Зарозумілість.
  12) Професіоналізм.
  13) Ощадливість.
  14) Організованість.
  15) Спритність.
  16) Ініціативність.
  17) Цілеспрямованість.
  18) Наполегливість.
  19) Уміння слухати співрозмовника.
  20) Щирість.
  21) Самостійність.
  22) Ерудованість.
  23) Прагнення до успіху.
  24) Діловитість.

2. Визначте ціннісно-орієнтаційну єдність Вашої групи.
3. Складіть науковий звіт обсягом 0,5-1 стор.

Ситуаційне завдання 19. Визначення відносин у групі

Кількість членів групи в ідеалі 7±2 осіб. Ймовірно, це зв'яза­но з тим, що можливе одномоментне запам'ятовування інфор­мації, заснованої на цифрі сім. Це число являє собою також обсяг так званої оперативної пам'яті - та кількість одиниць інформації, яку ми можемо сприйняти, не ра­хуючи. У групі з 7 членів - 21 відношення, з 10 членів - 45, а з 15 - 105 відношень.

Оскільки кожен член групи постійно спостерігає за іншими, це забирає так багато часу у великих групах, що лю­ди не встигають виконувати свою роботу. Тому майбутньому менеджеру важливо вже на студентській лаві отримати досвід з цього питання.

Методика виконання завдання

Кількість відносин у групі описується формулою:

кількість відносин у групі

де N - кількість членів.

1. Визначте скільки відносин в академічній групі на Вашому курсі за спеціальністю "Менеджмент організацій".
2. Складіть науковий звіт обсягом 0,5-1 стор.

Практичне завдання 20

Існують різні підходи до класифікації типів колективів за рівнем їхньої соціальної зрілості.

1. Охарактеризуйте основні ознаки і впишіть у відповідні колонки таблиці 12.
2. Складіть науковий звіт обсягом 0,5-1 стор.

Таблиця 12. Типи колективів за рівнем соціальної зрілості

Сфера життє-
діяльності трудових колективів
Критерії вибору показників Типи колективів по рівню їх
соціальної зрілості
Колективи, що утворюються.
Тип А
Стабільні колективи.
Тип В
Колектив, що досягнув ступеня само-
керованості
Тип С
Мінімум Робоча норма Максимум
1. Виробничо-трудова Ступінь узгодженості особистих колективних і суспільних інтересів 1
2
3
4
5
2. Соціальна Ступінь реалізації принципів соціальної справедливості 1
2
3
4
5
3. Суспільно-політична Демократизм 1
2
3
4
5
4. Духовна Ступінь соціалізації 1
2
3
4
5
5. Соціо-
культурна
Рівень соціалізації 1
2
3
4
5

Аналітично-розрахункове завдання 21

Наприкінці цього року в одному з центральних регіонів України було проведене соціологічне дослідження, результати якого наводимо: 56,1% опитаних виявили бажання мати власну справу, 42,0% не збираються цим займатися, 1,9% замислилися над запитанням. Серед усіх за­цікавлених 72,2% - люди віком від 20 до 44 років, які хотіли б розпочати свій бізнес.

Мотивують вони свій намір таким чином: заро­бити гроші, забезпечити себе та родину - 63,5%; реалізувати себе, розкрити свій творчий потенціал, спробувати себе в новій справі - 17,5%; здобути незалежність, в т.ч. фінансову - 11,6%; принести користь державі - 1,5%; інше - 5,9%.

Серед факторів, що сприяли б втіленню у життя їхнього наміру, вказувалися (респонденти могли назвати одразу декілька факторів, тому сума процентних відношень перевищує 100): початковий капітал - 76,5%; стабільне законодав­ство - 53,6%; ліберальна податкова політика - 51,4%; надійні компаньйони - 30,9%; підтримка тіньових структур - 6,7%; інше - 3,0%.

Необхідно на основі цієї інформації:

1. Оцінити, що чекає нашу економіку протягом найближчого часу.
2. Виділити пріоритетні фактори, які забезпечують втілення в життя підприємницької ідеї.
3. Як ви думаєте - за яких умов могли б змінити свою думку інші 55,5% респондентів, які не відповіли на поставлені запитання?

Аналітично-розрахункове завдання 22

Розрахуйте, як змінилася структура зайнятого населення в економіці у звітному періоді, якщо всього зайнятих у цьому періоді в галузі економіки було 22,99 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва – 13,18 млн. осіб, у сфері послуг – 9,81. У базисному періоді було 13,77 і 9,98 млн. осіб відповідно.

Практичне завдання 23

Існують різні підходи до соціального портрету менеджера і підприємця за рівнем їхньої соціальної зрілості.

1. Охарактеризуйте основні ознаки менеджера і підприємця і впишіть їх у відповідні колонки таблиці 13.
2. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Таблиця 13. Взаємозв’язок відмінностей між менеджером та підприємцем

Ознаки Характерні особливості
менеджера підприємця
1. Формальний статус    
2. Виробничо-господарська орієнтація    
3. Здійснення задуманого    
4. Залучення ресурсів    
5. Фінансовий стан    
6. Організаційна структура управління    

Аналітично-розрахункове завдання 24

1. Охарактеризуйте основні види безробіття.
2. Розв'яжіть задачу. У звітному періоді рівень безробіття становив 12,1% і зріс на 0,9% порівняно з базисним. При цьому кількість економічно активного населення не змінилася. Який рівень безробіття був у базисному періоді?

Аналітично-розрахункове завдання 25

1. Охарактеризуйте взаємозв'язок інфляції та безробіття.
2. Розв'яжіть задачу. Що вигідніше і чому: одержувати щокварталу 2500 грн. протягом двох років чи одержати один раз 125 000 грн., якщо темп інфляції за квартал дорівнює: а) 8%; б) 20%; в) 12%.

Аналітично-розрахункове завдання 26

1. Вкажіть відмінності між офіційно зареєстрованими безробітними та незареєстрованими.
2. Розв'яжіть задачу. Розрахуйте рівень зареєстрованого безробіття, виходячи з таких даних: чисельність трудових ресурсів області – 400 тис. осіб, чисельність працюючого населення в працездатному віці – 1360 тис. осіб, чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості – 40,8 тис. осіб.

Аналітично-розрахункове завдання 27

1. Вкажіть спільні характеристики між офіційно зареєстрованими безробітними та незареєстрованими.
2. Розв'яжіть задачу. Розрахуйте рівень зареєстрованого безробіття, виходячи з таких даних: чисельність трудових ресурсів області – 600 тис. осіб, чисельність працюючого населення в працездатному віці – 445 тис. осіб, чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, – 40,8 тис. осіб.

Аналітично-розрахункове завдання 28

Розрахувати рівень безробіття населення, якщо чисельність працюючого працездатного населення – 90 млн. осіб, чисельність безробітних – 10 млн. осіб. Через місяць 0,5 млн. осіб з кількості працюючих втратили роботу, а 1 млн. осіб з офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначити за цих умов:

1. Чисельність працюючого працездатного населення.
2. Чисельність безробітних.
3. Рівень безробіття через місяць.

Аналітично-розрахункове завдання 29

Природний рівень безробіття складає 5% чисельності працездатного населення, фактичний рівень безробіття становить 9%. Визначити величину відставання реального валового внутрішнього продукту від потенційного, якщо реальний валовий внутрішній продукт становить 2500 млн. Яким чином можна подолати відставання реального валового внутрішнього продукту від потенційного?

Аналітично-розрахункове завдання 30

Економіка країни характеризується такими даними: реальний валовий внутрішній продукт – 100 млн. у.о., потенційний валовий внутрішній продукт – 140 млн. у.о. Якщо природний рівень безробіття становить 4% чисельності працездатного населення, то яким буде фактичне безробіття в економіці за таких умов?

Аналітично-розрахункове завдання 31

Фрикційне безробіття в економіці країни складає 2% чисельності працездатного населення, структурне – 1%, а циклічне – 7%. Якщо за цих умов реальний валовий внутрішній продукт становить 510 млн. грн., то яким буде потенційний валовий внутрішній продукт?

Аналітично-розрахункове завдання 32

Робоча сила - 20 млн. осіб, чисельність зайнятого населення - 18 млн. осіб, фрикційне безробіття - 2% чисельності працездатного населення, структурне безробіття - 4%. Номінальний валовий внутрішній продукт у поточному році склав 144 млн. грн., індекс цін за поточний рік становить 120%. Визначте потенційний валовий внутрішній продукт країни у даному році.

Практичне завдання 33

Кадрова служба вирішила провести опитування працівників торговельного підприємства. Мета опитування – вивчення проблем серед персоналу, а також перспектив розвитку персоналу підприємства.

1. Складіть анкету із запитаннями закритого та відкритого типів, яка б включала не менше 10 запитань.
2. Опишіть методику опрацювання результатів за запитаннями закритого та відкритого типів.
3. Які існують способи представлення результатів?

Аналітично-розрахункове завдання 34

З ВАТ "Калина" звільнилося 35 працівників із 410. Причини звільнення, які вони зазначили в анкеті "Звільнення":

 • незадоволення оплатою праці – 7 осіб;
 • незадоволення умовами праці – 6 осіб;
 • невдоволення стилем управління – 18 осіб;
 • відсутність перспектив кар’єрного росту – 4 особи.

1. За формулою Александрова розрахуйте коефіцієнт соціальної напруги:

формула Александрова

де k – коефіцієнт соціальної напруги;
х1…n – фактори незадоволеності;
Р – кількість факторів, які викликають незадоволення у більшості (понад 50%) опитаних.

2. Зробіть висновки та сформуйте пропозиції для керівництва ВАТ "Калина" у вигляді документу.

Практичне завдання 35

1. Охарактеризуйте стан соціальних аспектів вітчизняної культури.
2. Виділіть у списку об’єкти матеріальної й духовної культури.
3. Проаналізуйте дані по таблиці 14.

Таблиця 14. Характеристика об'єктів культури

Об'єкт культури Матеріальної Духовної
1 Засоби виробництва    
2 Моральні цінності    
3 Храми й монастирі    
4 Традиції    
5 Житло    
6 Мова    
7 Знання    
8 Міфи    
9 Теорема Піфагора    
10 Картини    
11 Релігії    
12 Засоби пересування й зв’язку    
13 Посуд    
14 Ідеологія    
15 Книги    
16 Одяг    
17 Церемонії    
18 Дуель    
19 Космічний корабель    
20 Стандарти поведінки    

Практичне завдання 36

Формування навичок соціологічного аналізу й осмислення добробуту та якості трудового життя є необхідним навиком для менеджера. Планування матеріальних потреб дозволяє визначити динаміку росту добробуту людини і формувати зростаючі потреби відповідно до прибутків. Існують 3 рівні задоволення матеріальних потреб, виходячи із поділу суспільства на 3 групи - багаті, середні, бідні.

1. Охарактеризуйте стан добробуту за рівнями у таблиці 15.
2. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Таблиця 15. Динаміка росту добробуту і зміна матеріальних потреб людини в ринкових умовах

І рівень - низький добробут II рівень - середній добробут IIІ рівень - високий добробут
Кімната в загальній квартирі    
Звичайні меблі    
Мотоцикл (моторолер)    
Телефон    
Один комплект сезонного одягу    
Дешеве харчування    
Відпочинок вдома    

Практичне завдання 37. Вивчення соціальних аспектів вітчизняної культури

1. Охарактеризуйте стан соціальних аспектів вітчизняної культури.
2. Користуючись методом аналізу документів (письмових, фонетич­них, іконографічних), визначте рівень розвитку сучасної вітчизняної культури, назвіть її особливості, наведіть приклади елітарної, народної, масової, домінуючої культури, субкультури й контркультури.
3. Чи впли­ває і як саме культура суспільства на стереотипи поведінки? Як пов'яза­ні освіта й культура?
4. Як пов'язана культурна сфера з економічною й політичною?
5. Як ви розумієте твердження: культура - один з найбільш важли­вих критеріїв соціальної зрілості суспільної системи?
6. Які ви бачите тен­денції розвитку вітчизняної культури?
7. Чи сприяє взаємопроникнення різних культур розвитку суспільства?
8. Зробіть висновки до завдання.

Практичне завдання 38

Суспільна думка населення, його ціннісна орієнтація, відображені в дослідженнях соціологів, дозволяють міркувати про рівень ефективності політичної діяльності держави у всіх сферах суспільного життя, особливо в сфері соціальних відносин.

1. Ознайомтесь з представленими у таблиці 16 ціннісними вимірами українців згідно з дослідженнями Інституту соціології НАН України.
2. Визначте пріоритетність цінностей в Україні з погляду їхнього поділу на матеріальні та постматеріальні.
3. Прорангуйте цінності населення розвинутих країн Європи та Америки у відповідній колонці таблиці 16.
4. Проведіть порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій українців та жителів розвинутих країн Європи та Америки та обґрунтуйте вашу думку.

Таблиця 16. Ієрархія цінностей населення України (2004 р.)

Цінність Рангова позиція Ваша рангова позиція для розвинутих країн Європи та Америки
Матеріальне забезпечення 1  
Здоров'я 2  
Сім'я 3  
Зайнятість 4  
Соціально-економічна ситуація 5  
Свобода 6  
Права людини 7  
Освіта 8  
Релігія 9  
Культура 10  

Практичне завдання 39

1. Ознайомтесь з результатами соціологічних опитувань Інституту соціології НАН України щодо громадської довіри до військово-політичного альянсу НАТО.
2. Проаналізуйте динаміку довіри українського населення до НАТО згідно з результатами соціологічних опитувань. Встановіть причини виявлених результатів.
3. Визначте регіональні відмінності ставлення до можливого вступу до НАТО згідно з відповідями громадян на запитання: "Якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до НАТО, як би Ви проголосували ?". Встановіть причини виявлених результатів.

Таблиця 17. Динаміка рівня довіри до НАТО, %

Дата груд
99
груд
02
лют
03
груд
04
бер
05
жовт
05
вер
06
Довіряють (сума відповідей "Повністю довіряю" та "Скоріше довіряю, ніж ні") 22 28 19 23 26 23 21
Не довіряють (сума відповідей "Повністю не довіряю" та "Скоріше не довіряю, ніж довіряю") 46 44 57 55 47 56 65
Різниця між "довірою" та "недовірою" -24 -16 -38 -32 -21 -33 -44

Таблиця 18. Розподіл відповідей респондентів, %

Регіон Захід Центр Північ Схід Південь АР Крим м.Київ
За вступ до НАТО 45 19 27 7 9 0 34
Проти вступу до НАТО 29 57 45 78 83 99 41
Не брав би участі в референдумі 10 9 14 7 5 1 16
Важко відповісти 16 15 14 8 3 0 9
Різниця між "за" та "проти" +16 -38 -18 -71 -74 -99 -7

Практичне завдання 40

Ознайомтеся з результатами дослідженнями Інституту соціології НАН України щодо рівня соціальної напруженості у суспільстві.

1. Визначте рівень соціальної напруженості, аналізуючи ставлення українських громадян до різних форм соціального, економічного та політичного протесту.
2. Проведіть соціологічне дослідження у Вашій групі, пропонуючи студентам відповісти на запитання "Як би Ви поставилися до того, що яка-небудь група людей може застосувати такі засоби для відстоювання своїх прав та інтересів?".
3. Опрацьовані результати дослідження представте у відповідній колонці таблиці 19.
4. Проаналізуйте чинники зменшення соціальної напруженості в українському суспільстві.

Таблиця 19. Ставлення населення до різних форм протесту, %

Форми протесту Підтримують Засуджують Ваша група
2000 2004 2000 2004 Підтримують Засуджують
Санкціоновані мітинги та демонстрації 51,8 50,1 10,4 13,4    
Санкціоновані страйки 41,6 47,9 23,3 17,4    
Бойкот влади 15,2 23,3 44,0 32.6    
Несанкціоновані мітинги та демонстрації 5,9 12,0 60,5 49,3    
Незаконні страйки 4,0 10,9 68,7 53,4    
Захоплення приміщень, блокування руху на автошляхах та залізницях 2,1 6,4 75,9 74,5    
Створення незалежних від Президента та уряду збройних формувань 3,5 3,4 72,6 76,2    

Рекомендована література

Підручники та посібники

  1. Адамчук В.В. и др. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407 с.
  2. Антропов В.В. Социальная рыночная экономика: путь Германии. – М.: Экономика, 2003. – 223 с.
  3. Барсукова С. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. – М.: Изд.дом ГУВШЭ, 2004. – 448 с.
  4. Братищев И.М., Макарян А.С. Социальная рыночная экономика и механизм ее становления в России. – М.: Экономика, 2003. – 215 с.
  5. Бузгалин А.В., Голганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций: Учебник. – М.: ТАИС, 2003. – 680 с.
  6. Вебер М. Соціологія: Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. – К.: Основи, 1998. – 534 с.
  7. Витренко Н.М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня  перспективы развития. – К.: Наук.думка, 1993. – 144 с.
  8. Гапоненко Л.А. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. – М.: Рагс, 2001. – 223 с.
  9. Гендерний розвиток у суспільстві: Конспекти лекцій. – К.: Фоліант, 2005. – 351 с.
  10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. – 399 с.
  11. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 244с.
  12. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений: Учеб.пособие. – К.: УМК ВО, 1992. – 247 с.
  13. Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка. – Львів, 2001. – 495 с.
  14. Економічна реформа: Антологія. В 4-х т. / Укл. Снелбекер Д. – К.: ПЕРУ,  1994. – 292с.
  15. Емельянов В. и др. Рыночная активность предприятия. – М., 2005. – 190 с.
  16. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. – К.:МАУП, 1997. – 168 с.
  17. Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей. – М.: Наука, 2002. – 270 с.
  18. Захаров Н., Кузнецов А. Управление социальным развитием организации: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 263 с.
  19. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. – К., 2005.
  20. Країнознавство: населення як фактор соціально-економічного розвитку України: Текст лекцій / Укоопспілка; ЛКА; Уклад. І.Скоропад. – Львів: ЛКА, 2005. – 75 с.
  21. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. – М.: Центр  экономики и маркетинга, 1999. – 288 с.
  22. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч.посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 226 с.
  23. Лукашевич М. Соціологія економіки: Підручник для ВНЗ. – К.: Каравела, 2005. –  288 с.
  24. Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія: Підручник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 184 с.
  25. Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая мобильность: концептуальная модель, реальные тенденции, проблемы управления. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1990. – 180 с.
  26. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник – К.: Кондор, 2003. – 222 с.
  27. Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 335 с.
  28. Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посібник, 2000. – 128 с.
  29. Пилипенко В. Людина в ринковому суспільстві: орієнтація, поведінка, культура. – К.: Фоліант, 2005. – 224 с.
  30. Пилипенко В.Е. и др. Экономическая социлогия: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.
  31. Плотніков О.З. Ultima ratio економічних реформ. – К.: Кондор, 2003. – 236 с.
  32. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Сер. Природокористування, екологія та ресурсозбереження: Зб. наук. праць. Вип.VIII. № 4. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – 150 с.
  33. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Сер. Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура. Зб. наук. праць. Вип.VIII. № 3. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – 164 с.
  34. Рофе А.И. Рынок труда: Учеб. – М.:МИК, 2003. – 271 с.
  35. Рофе А.И., Жуков А.Л. Теоретические основы экономики и социологии труда: Учебник. – М.: МИК, 1999. – 335 с.
  36. Социальные и нравственные основы потребительской кооперации: Учебн.пособие / Центросоюз РФ-М., 2003. – 404 с.
  37. Социальный менеджмент: Учебн. пособие / Под ред. В.Н. Иванова. – М.: Высшая школа, 2002. – 272 с.
  38. Социальный менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржа, 1998. – 271 с.
  39. Социология труда / Под ред. В.П. Махнарылова. – К.: Технік, 1981. – 240 с.
  40. Танчин І. Соціологія: Навч. посібник. – Львів: УАД, 2005. – 360 с.
  41. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 346 с.
  42. Черкасов Г.И. Рынок. Регулирование рынка: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 221 с.
  43. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 800 с.

Статті

  1. Актуалізовано проблеми українських трудових мігрантів за кордоном // Людина і праця. – 2006. – №9. – С.23-24.
  2. Антошкіна Л. Формування політики соціального розвитку в умовах становлення ринкових відносин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №2. – С.22-26.
  3. Берданова О. Проблеми розвитку України як соціальної держави // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2003. – №3. – С.490-495.
  4. Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини у ХХІ столітті // Економічний часопис. – 2001. – №1. – С.3-7.
  5. Богуцький О. Природний і механічний рух сільського населення // Економіка АПК. – 1999. – №1. – С.135-137.
  6. Братаніч Б. Зростання регулюючих функцій держави та соціальний маркетинг // Персонал. – 2005. – №3. – С.74-78.
  7. Булкин И. О характере некоторых малых групп социона // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – №4. – С.62-65.
  8. Валерстайн І. Демократія, капіталізм і трансформація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №2. – С.72-86.
  9. Василенко М. Управління соціально-економічними процесами: нові виміри в розвитку українського суспільства // Людина і політика. – 2003. – №4. – С.3-11.
  10. Вовканич С. "ДІМ" нації і глобалістичні тенденції (соціогуманістична компонента стратегії розвитку України) // Вісник НАНУ. – 2003. – №4. – С.48-55.
  11. Гайдучок В.М., Дребот О.І. Структура населення і динаміка його відтворення // Перехідні економічні системи. – 2001. – №4. – С.331-334.
  12. Герасименко С.С. Соціально-економічні координати // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №10. – С.24-29.
  13. Герцик В. Демографічні зміни та їх вплив на роздрібну торгівлю // Торгівля і ринок України. – 2000. – Вип.11, Т.2. – С.174-180.
  14. Голиков В.И. Демократизация общества и социальный корпоратизм // Діловий вісник. – 2003. – №3. – С.27.
  15. Голіков В.І. Корпоратизм та корпоративні відносини як основа поєднання соціальних інтересів // Економіка і прогнозування. – 2002. – №2. – С.61-76.
  16. Гошовська В. Захищеність майбутніх поколінь: проблеми та пріоритети соціальної безпеки // Вища школа. – 2001. – №6. – С.24-33.
  17. Гриценко Г., Соловьев Ю. Проблемы миграции рабочей силы в странах СНГ // Общество и экономика. – 2003. – №2. – С.140-146.
  18. Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум. – 2002. – №3-6. – С.5-10.
  19. Демків О. Концепція групового соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4. – С.104-118.
  20. Дмитриченко Л. Соціальні орієнтири державної структурної політики у період ринкових трансформацій // Торгівля  і ринок України. – 2003. – Вип.13, Т.1. – С.64-69.
  21. Доброгорська О. Мотиваційний механізм сприяння підприємницькій діяльності представників середнього класу // Персонал. – 2006. – №8. – С.78-82.
  22. Доброгорська О. Напрями вдосконалення державних важелів становлення потужного середнього класу // Персонал. – 2006. – №7. – С.67-71.
  23. Єфременко Т. Економічна культура як соціологічне поняття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С.123-142.
  24. Забродин Ю. Развитие человеческих ресурсов как главная задача активной социальной политики // Общество и экономика. – 2000. – №11-12. – С.42-93.
  25. Задорожний Р. Дослідження соціальної структури суспільства методами багатовимірної класифікації // Статистика України. – 2004. – №4. – С.8-13.
  26. Злобіна О., Резнік О. Громадянський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С.177-195.
  27. Зміст життєвого успіху: соціально-культурологічний контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №1. – С.34-52.
  28. Иванченко В. Перспективы социально-интегрированного общества // Экономист. – 2003. – №1. – С.15-25.
  29. Идентификация Украины как социального государства // Економіка та держава. – 2003. – №2. – С.10-12.
  30. Капица С. Модель роста населения Земли и экономическое развитие человечества // Вопросы экономики. – 2000. – №12. – С.85-107.
  31. Катаев С. Консервативні та модернізаційні компоненти соціокультурної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №1. – С.76-82.
  32. Кідратець О. Сутнісні ознаки соціальної держави // Людина і політика. – 2003. – №6. – С.138-145.
  33. Клюев А. Проблемы миграции // Бизнес-информ. – 1999. – №1-2. – С.19-20.
  34. Конюховский А., Кильчик Р. Оптимизация процесса выбора профессии как необходимое условие социализации молодежи // Предприниматель. – 2001. – №4-5. – С.70-87.
  35. Костенко Н. Медіа-класи або коди нерівності // Соціологія: методи, теорія, маркетинг. – 2003. – №2. – С.16-33.
  36. Кошанов А., Гайсина С. Социально-экономическая дифференциация общества: основные проблемы регулирования // Общество и экономика. – 2002. – №3-4. – С.221-230.
  37. Кузьменко В.В. Соціально-економічні аспекти формування середнього класу // Економіка і прогнозування. – 2002. – №2. – С.82-92.
  38. Куценко В. Социально-экономическая сфера Украины: состояние, проблемы, перспективы // Персонал. – 2004. – №2. – С.86-92.
  39. Куценко О. Повернення класів? Перспективи класового аналізу пострадянської реальності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №1. – С.5-14.
  40. Лагунова М., Пшеничук О. Структуризація соціального простору: динаміка змін у сучасній Україні // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2002. – №1. – С.200-207.
  41. Лакиза-Сачук Н. Современное состояние демографической и трудоресурсной безопасности Украины: тревожные моменты //  Фондовый рынок. – 2000. – №48. – С.24-27; 2001. – №1. – С.22-27.
  42. Леонов В. Соціологічні аспекти мотивації фінансової поведінки населення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4. – С.132-146.
  43. Лопатинський Ю. Вплив соціальних трансформацій на систему освіти // Ситуаційна методика навчання: Український досвід. – К., 2001. – С.41.
  44. Малиновська О. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. – 2002. – №2. – С.446-453.
  45. Малиновська О. Формування органів управління міграцією в Україні // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2002. – №3. – С.320-328.
  46. Мартиненко В. Соціальні системи формування, розвиток управління  //    Вісник УАДУ при Президентові України. – 2002. – №2. – С.20-33.
  47. Мелвін Л. Кон, Омелько В., Паніотто В., Го-Фунг Гунг. Соціальна структура та особистість у процесі радикальних змін: аналіз України в період трансформацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С.24-64.
  48. Мозоль А. Характеристика і аналіз міграційного законодавства та міграційних процесів в Україні // Право України. – 2001. – №4. – С.118-123.
  49.  Московичов С. Соціальна мотивація: проблеми та розв’язання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №2. – С.133-146.
  50. Нагорний В. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4. – С.126-133.
  51. Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномалії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №1. – С.5-27.
  52. Папієв М. Світовий досвід застосування соціальних стандартів // Економіка України. – 2004. – №1. – С.4-9.
  53. Паращевін М. Соціокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С.194-207.
  54. Пилипенко В. Економічна свідомість і культура населення в період ринкової трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №4. – С.189-197.
  55. Пилипенко В. Людина за ринкових умов: вербальна поведінка та оцінка реформ // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С.153-165.
  56. Полковенко Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі // Персонал. – 2006. – №7. – С.81-83.
  57. Полторак В. Соціологія і політичний маркетинг // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №2. – С.5-16.
  58. Прибиткова І. Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №1. – С.161-173.
  59. Резнік В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об’єктивні показники та суб’єктивні оцінки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С.66-89.
  60. Резнік В. Приватна власність крізь призму соціологічного інституціоналізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4. – С.119-131.
  61. Резнік О. Інституціональні чинники стабільності слабо інтегрованого українського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №1. – С.155-167.
  62. Романюк М. Міграції населення України: національні пріоритети та регіональна диференціація механізму регулювання // Економіка України. – 1999. – №9. – С.38-44.
  63. Рязанцев С. Трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регулирования // МЭ и МО. – 2005. – №11. – С.65-70.
  64. Саввов А.І. Сучасні проблеми становлення середнього класу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №3. – С.59-62.
  65. Семгіна Т. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. – 2004. – №1. – С.134-144.
  66. Симончук О. Робітничий клас в Україні: тренди, рекомпозиції структури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С.38-66.
  67. Сохань Л. Людина в ринковому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С.210-214.
  68. Социально-экономические проблемы депопуляции и старения населения // Вопросы экономики. – 2000. – №7. – С.111-121.
  69. Соціальна складова економічних трансформацій // Економіка та держава. – 2003. – №1. – С.13-16.
  70. Соціально-економічне становище України за 2005 рік // Економіст. – 2006. – №1. – С.6-24.
  71. Старовойтенко О. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку України в нових умовах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №11. – С.5-9.
  72. Степаненко В. Соціологічна концепція громадянського суспільства в пострадянському контексті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №3. – С.5-21.
  73. Степанкова Т. Держава й державне управління в системі соціально-економічних відносин // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2001. – №4. – С.40-47.
  74. Стоян О. Духовно-екологічні аспекти формування соціальної й економічної сфери громадянського суспільства // Персонал. – 2006. – №1. – С.73-76.
  75. Суїменко Є. Соціальний та індивідуальний способи матеріально-виробничої життєдіяльності людей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №1. – С.20-36.
  76. Суліма Є. Процес глобалізації – рушійна сила формування глобального соціального порядку постіндустріалізму // Людина і політика – 2004. – №5. – С.70-75.
  77. Супян В. Иммиграция и экономика // США и Канада. – 2006. – №5. – С.3-14.
  78. Терещенко Н. Соціально-психологічний аспект поведінки особистості в умовах переходу України до ринкового господарства // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2001. – №4. – С.386-391.
  79. Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському суспільстві за роки незалежності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №1. – С.5-24.
  80. Цапенко М. Социально-политические последствия международной миграции населения // МЭиМО. – 1999. – №3. – С.52-64.
  81. Чирикова А., Шишкин С. Власть и бизнес на поле социальной политики: региональная проекция // Общество и экономика. – 2006. – №1. – С.105-133.
  82. Чорноус Г., Харламова Г. Прогнозування процесів міграції населення в Україні // Банківська справа. – 2002. – №4. – С.28-35.
  83. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі // Економіка України. – 2004. – №4. – С.15-24.
  84. Щербина Н., Маслова Л. Стратегічний моніторинг соціального стану населення // Торгівля і ринок України. – 2000. – Вип.10, Т.1. – С.204-211.
  85. Щокін Г. Закони соціального розвитку й управління: вступ (початок) // Персонал. – 2005. – №3. – С.62-68.
  86. Щокін Г. Загальні закони соціального управління (продовження) // Персонал. – 2005. – №9. – С.74-80.
  87. Юдашев А., Мирошниченко Ю. Социальный менеджмент: К вопросу о национальной доктрине реформирования общества // Персонал. – 2002. – №5. – С.42-47.
  88. Юрченко В., Заклекта О. Соціальна політика на етапі реформування суспільства // Вісник КНЕУ. – 2004. – №4. – С.5-11.
  89. Юхновський І. Бути чи не бути середньому класу в Україні? // Дзеркало тижня. – 2005. – 7 травня.
  90. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ ст. // Економіка України. – 2000. – №3. – С.8-18.

Ресурси Інтернету

  1. http://i-soc.kiev.ua // Інститут соціології НАН України
  2. http://www.ier.kiev.ua   // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
  3. http://www.kiis.com.ua // Київський міжнародний інститут соціології
  4. http://www.uisr.org.ua  // Український інститут соціальних досліджень
  5. http://www.niss.gov.ua  // Інститут стратегічних досліджень
  6. http://www.ecsoc.msses.ru  // Електронний журнал "Экономическая социология"
  7. http://www.sociumas.lt/Rus // Журнал "Sociumas"
  8. http://www.sapienti.kiev.ua  // Електронний науковий журнал
  9. http://www.icai.org.ua/lip // Соціально-гуманітарний журнал "Людина і політика"
  10. http://www.gender.univer.kharkov.ua // Харківський центр гендерних досліджень (Харків)
  11. http://zluka.isr.lviv.ua // Фонд регіональних соціально-політичних та економічних досліджень (Львів)
  12. http://www.cps.itgo.com // Центр політичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка (Львів)
  13. http://uceps.com.ua // Український центр економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (Київ)
  14. http://www.spr.org.ua // Центр соціологічних і політичних досліджень та технологій "Соціополіс" (Дніпропетровськ)
  15. http://www.sociology.kharkov.ua // Східноукраїнський фонд соціальних досліджень (Харків)
  16. http://www.prognosis.kiev.ua // Центр соціального прогнозування
  17. http://www.cessi.com.ua // Центр порівняльних соціальних досліджень
  18. http://www.corporate-citizen.org.ua // Центр корпоративного громадянства
  19. http://www.minpraci.gov.ua  // Міністерство праці та соціальної політики
  20. http://www.me.gov.ua // Міністерство економіки України

Додатки

Додаток А. Таблиця вибору варіанта контрольної роботи

  Остання цифра номера залікової книжки
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Перед-
остання
цифра
номера
залі-
кової
книжки
0 А50
Б1
В40
А49
Б50
В39
А48
Б2
В38
А47
Б49
В37
А46
Б3
В36
А45
Б48
В35
А44
Б4
В34
А43
Б47
В33
А42
Б5
В32
А41
Б46
В31
1 А40
Б6
В30
А39
Б45
В29
А38
Б7
В28
А37
Б44
В27
А36
Б8
В26
А35
Б43
В25
А34
Б9
В24
А33
Б42
В23
А32
Б10
В22
А31
Б41
В21
2 А30
Б11
В20
А29
Б40
В19
А28
Б12
В18
А27
Б39
В17
А26
Б13
В16
А25
Б38
В15
А24
Б14
В14
А23
Б37
В13
А22
Б15
В12
А21
Б36
В11
3 А20
Б16
В10
А19
Б35
В9
А18
Б17
В8
А17
Б34
В7
А16
Б18
В6
А15
Б33
В5
А14
Б19
В4
А13
Б32
В3
А12
Б20
В2
А11
Б31
В1
4 А10
Б21
В40
А9
Б30
В39
А8
Б22
В38
А7
Б29
В37
А6
Б23
В36
А5
Б28
В35
А4
Б24
В34
А3
Б27
В33
А2
Б25
В32
А1
Б26
В31
5 А100
Б1
В30
А99
Б50
В29
А98
Б2
В28
А97
Б49
В27
А96
Б3
В26
А95
Б48
В25
А94
Б4
В24
А93
Б47
В23
А92
Б5
В22
А91
Б46
В21
6 А90
Б6
В20
А89
Б45
В19
А88
Б7
В18
А87
Б44
В17
А86
Б8
В16
А85
Б43
В15
А84
Б9
В14
А83
Б42
В13
А82
Б10
В12
А81
Б41
В11
7 А80
Б11
В10
А79
Б40
В9
А78
Б12
В8
А77
Б39
В7
А76
Б13
В6
А75
Б38
В5
А74
Б14
В4
А73
Б37
В3
А72
Б15
В2
А71
Б36
В1
8 А70
Б16
В40
А69
Б35
В39
А68
Б17
В38
А67
Б34
В37
А66
Б18
В36
А65
Б33
В35
А64
Б19
В34
А63
Б32
В33
А62
Б20
В32
А61
Б31
В31
9 А60
Б21
В30
А59
Б30
В29
А58
Б22
В28
А57
Б29
В27
А56
Б23
В26
А55
Б28
В25
А54
Б24
В24
А53
Б27
В23
А52
Б25
В22
А51
Б26
В21

Додаток Б. Зразок титульного аркуша контрольної роботи

 

УКООПСПІЛКА
Львівська комерційна академія

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з курсу “Соціологія ринку"

 

 

студента(ки) 2 курсу, групи 1
напряму підготовки "Менеджмент" ФЗО
Прізвище, ім’я, по батькові

 

Варіант №02

 

 

 

Львів – 2014