Турянський Юрій Іванович

Турянський Юрій Іванович

Турянський Юрій ІвановичДоктор економічних наук, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: yurtur@gmail.com
Рік народження – 1975

Науково-педагогічна біографія

Турянський Ю.І є автором понад 100 наукових публікацій, монографій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв з грифом МОН України.

Кандидатську дисертацію на тему "Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку" (08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою) захистив у 2005 р.

Докторську дисертацію (економіка) на тему «Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання» (08.00.03 - Економіка та управління національним господарством) захистив у 2018 р.

Докторську дисертацію (право) на тему: «Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень) захистив у 2020 р.

Вчена звання доцента кафедри податки та оподаткування Національного університету Державної податкової служби України (Ірпінь, Київська обл.) присвоєно у 2013 році.

На початку 2020 р. (13.01.2020 – 08.02.2020) пройшов іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia) (180 год., 6 кредитів).

Включено, відповідно резолюції Конституційного суду 9 квітня 2019 року, до персонального складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

Наукові інтереси: менеджмент, публічне адміністрування, конституціоналізм, трансформація механізму податкового регулювання, інституційно-законодавчі механізми стимулювання креативного розвитку вітчизняної економіки, інституційний супровід інфраструктури розвитку людського капіталу в умовах трансформації національної економічної системи, трансформація банківського сектору України тощо.

Основні дисципліни, які викладає

 1. «Менеджмент»

Наукова діяльність

Профіль вченого в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N6j5ThIAAAAJ
Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4892-0653
Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/3347338/

Монографії

 1. Турянський Ю. І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу /колективна монографія // Турянський Ю. І.,Башнянин Г. І.– Львів: Вид-во ЛКА, 2008. – 480 с.
 2. Турянський Ю. І. Грошово-кредитне регулювання у змішаних і транзитивних економіках: методи, інструменти та ефективність. /колективна монографія // Турянський Ю. І., Башнянин Г. І., Корягін М. В., Лапчук Я. С., Носов О. Ю. – Львів: Вид-во ЛКА, 2009. – 206 с.
 3. Турянський Ю.І. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні./ колективна монографія // Огороднікова І.І., Серебрянський Д.М., Смірнова О.М., Стаднік М.В., Турянський Ю.І. – К.: Алерта, 2013. – 366 с.
 4. Турянський Ю. І. Макроекономічне податкове регулювання розвитку національної економіки : монографія // Турянський Ю. І. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 360 с.
 5. Турянський Ю.І. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: колективна монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, І.І. Свидрук та ін. //- Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (С.81-147).
 6. Turyanskyy Yu.I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: сollective monograph / I. I. Svydruk, O. Yu. Klepanchuk // scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p..(P.129-138).

Наукові статті

 1. Turyanskyy Y., Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience /Y.Turyanskyy, I.Svydruk, O.Sydorchuk, N. Mitsenko, O.Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», - Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.25.
 2. Turyanskyy Y. Economic adaptation and modeling of turnover recovery of trade enterprises and hospitality industry under the epidemiological zoning conditions/ Iryna Melnyk, Yuriy Turyanskyy, Ihor Mishchuk, Nataliіa Mitsenko, Roksolana Godunko // Problems and Perspectives in Management. LLC «СPС Business Perspectives», – Sumy, Volume 19, Issue 4, 2020. с. 191–202. (Scopus) DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.17.
 3. Турянський Ю.І. Податкове регулювання як механізм макроекономічної стабілізації.// Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 59. – С.5-11. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-59-01.
 4. Turyanskyy Y. Ways of improving the analytical tools of the mechanism of tax regulation of Ukraine / Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 3. С. 45-53. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-5.
 5. Турянський Ю. І. Вплив податкового навантаження на макроекономічні показники розвитку України.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2020.- Вип.30.- с.189-193. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-36.
 6. Turyanskyy Y. Transformation of tax regulation in EU countries: positive experience for Ukraine./ Львівський торговельно-економічний університет. Подільський державний аграрно-технічний університет. ГО «Науковий клуб «Софус». Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 97-104. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-11.
 7. Турянський Ю.І. Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації/ І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.76-81. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-11.
 8. Турянський Ю.І. Трансформація виробничих екосистем до циркулярної економіки/Ю.І. Турянський/ Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 6. Частина 2. – с.146–150. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2019-6.58.
 9. Турянський Ю.І. Ідентифікація макрофінансових показників у сфері управління державними фінансами/ Ю.І.Турянський/ Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. – м. Львів, 2019, том 29, № 9 – С.105–109. DOI: https://doi.org/10.36930/40290918.
 10. Турянський Ю.І., Клепанчук, О. Ю., Свидрук І.І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку/Ю.І. Турянський, О.Ю Клепанчук, І.І. Свидрук// Науковий погляд: економіка та управління : науково-практичний журнал. – м. Дніпро. – 2019. –Випуск № 4 (66). – С. 35–45.
 11. Турянський Ю.І. Наукові принципи податкового регулювання / Ю.І.Турянський// Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 червня 2020 р., Львів, вид-во ЛТЕУ, 2020. 372 с. – С.49-51.
 12. Турянський Ю.І. Податки на споживання в системі фіскальних важелів української економіки / Ю.І. Турянський// Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2020 р., Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 107-110.
 13. Турянський Ю.І. До питання перспектив податкового регулювання вітчизняної економіки /Ю.І.Турянський// Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 16-17 квітня 2020 р., Черкаси, 2020. – 557 с.
 14. Турянський Ю.І. Передумови реалізації ефективної податкової політики / Ю.І.Турянський // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2020 р., Херсон, 2020. – С. 360-362.
 15. Турянський Ю.І. Обгрунтування необхідності податкових новацій для самозайнятих осіб в Україні/ Ю.І.Турянський// Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2020 р. Частина 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 457-460.
 16. Турянський Ю.І. Аналітичне забезпечення фіскальної політики стабілізації економіки/ Ю.І. Турянський // Наук. журн. «Альманах науки». – Львів: Видавець ФОП Камінська А. П. – 2017. – №4. – С. 16–20.
 17. Турянський Ю.І. Використання інструментів фіскальної політики/ Ю.І.Турянський //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – Вип. 27.7. – С. 138–141.

Навчально-методична робота

 1. Загорський В. С., Матвіїшин Є. Г., Турянський Ю. І. Планування заходів із соціально-економічного розвитку громад: навчальний посібник. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с.
 2. Є.Г. Матвіїшин, Ю.І. Турянський. Аналітична діяльність. Методичні рекомендації. Вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних навчальних практичних завдань для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2021. – 28 с.

Організаційна діяльність

Консультант по зв’язкам із стейкхолдерами

Громадська робота

 1. Голова комісії «Спорт для всіх» ГО «Національний олімпійський комітет України» (з 2019 р.)
 2. Голова ГО «Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області (з 2014 р.)
 3. Член ГО «Національний олімпійський комітет України» (з 2014 р. )
 4. Президент Всеукраїнської благодійної організації «Фундація Юрія Турянського «Почни з себе» (з 2007 р.).
 5. Голова Громадської організації «Почни з себе» (з 2007 р.)

Підвищення кваліфікації

Іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia). Тема - Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend». 13 January - 08 Fabruary 2020 (6 credits ECTS = 180 hours). Сертифікат №BG/VUZF/519-2020.

Перелік нагород та заохочень

 1. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018).
 2. Заслужений економіст України (Указ Президента України від 01 грудня 2015 року №670/2015).
 3. За вагомий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту нагороджений Подякою Львівської обласної ради (розпорядження Львівської обласної ради «Про відзначення нагородою Львівської обласної ради «Подяка обласної ради» від 14 вересня 2018 року №960).
 4. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток та популяризацію українського спорту нагороджений Подякою Львівської міської ради (2018р.)
 5. За розбудову олімпійського руху нагороджений Почесною грамотою Національного Олімпійського комітету України (грудень2017 р.)
 6. За участь та допомогу у реалізації програми: «Стань журналістом у молодіжному просторі» нагороджений Подякою від Львівської обласної державної адміністрації та Львівського обласного молодіжного центру (травень 2017 р.)