Вербова Оксана Степанівна

Вербова Оксана Степанівна

ВербоваДоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: o.s.verbova@ukr.net

Науково-педагогічна біографія

Кандидатську дисертацію на тему «Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу» (спеціальність 08.01.04 – економічна історія та історія економічної думки) захистила 1998 р. в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Докторську дисертацію на тему «Інституціональне поле національного господарського руху в Західній Україні (1848-1944 рр.)» (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки) захистила 2015 р. в ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2006 році.
У 2021 р. (05.04.2021 - 14.05.2021) пройшла міжнародне практичне стажування в Білостоцькому університеті (Faculty of Education, University of Bialystok) (180 год., 6 кредитів).
Автор та співавтор понад 290 наукових та навчально-методичних праць, із них: монографій; навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН України; статей, опублікованих у фахових виданнях України, в т. ч. у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus, у міжнародних наукових виданнях.

Викладає такі основні навчальні дисципліни: "Управління персоналом", "Психологія та лідерство".

Наукова діяльність

  Основні публікації

  Монографії
  1. Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи : міжнародна колективна монографія / [редколегія, голова – д.е.н. В.В.Небрат] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 571 с. (Частина 2: Вербова Оксана. Повоєнна відбудова економіки України на засадах сталого інноваційного розвитку: досвід Західної Німеччини. С. 129-145).– Режим доступу :
  http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Reconstruction-for-development.pdf
  2. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун, О.С. Вербова та ін.]; за ред. д.е.н. В.В.Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 532 с.
  (Підрозділ 2.1: Вербова О.С. Становлення західноукраїнського підприємництва в Австро-Угорщині. C. 93–114; підрозділ 3.1: Вербова О.С. Українське підприємництво в Західній Україні (1920–1930-ті роки). С. 291–325).
  3. Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем: монографія / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; Львів: Ліга-Прес, 2016. 1096 с. (Вербова О.С. 200 с.).
  4. Економічні системи: монографія. Т.3 / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; Львів: Ліга-Прес, 2012. 490 с. (Підрозділ: Вербова О.С. Інституційне поле національного господарського солідаризму в Західній Україні у міжвоєнний період. С. 304–337).
  5. Вербова О. Національний господарський рух на західноукраїнських землях впродовж 1848–1944 років: монографія. Львів: ПАІС, 2009. 368 с.
  6. Економічні системи: монографія. / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; Львів: Вид-во ЛКА, 2006. Т.1. 484 с. (Підрозділ: Вербова О.С. Економічна теорія та інформаційне суспільство. С. 222–231).
  7. Вербова О. Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу: монографія. Львів: ЛА «Піраміда», 2002. 212 с.

  Наукові публікації
  1. Вербова Оксана. Можливості використання в Україні успішного досвіду повоєнної відбудови та модернізації економіки Західної Німеччини // Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.) / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. – Електрон. дані. – К., 2023. – 125 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2023/05/Mizhnar-istor-dosvid-povojen-reconstrukcii-uroky-dla-Ukrainy.pdf. С. 45.
  2. Вербова О. С. Екогомологічні дослідження професора Степана Злупка в контексті формування нової парадигми сталого розвитку України. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2022. Вип. 55. С. 202-225. DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2022.55.202.
  3. Вербова О. С. Філософські підвалини української національної ідеї у творчості Григорія Сковороди // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 316 с. С. 57-58.
  4. Вербова О. С. Кадрова політика управління персоналом підприємств в умовах війни // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с. С. 222-224.
  5. Вербова О. С. Теоретико- методологічні засади регулювання зайнятості населення України / О.С. Вербова, К.В. Павлов, І.Б. Садовська, А.О. Бояр, М.О. Коваль. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 132-139. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-15.
  6. Вербова О. С. Економічні погляди Є. В. Храпливого / О.С. Вербова, О.М. Павлова, К. В. Павлов, І.Б. Садовська, А.М. Шворак. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 258 – 265. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-35.
  7. Вербова О. С. Компетенції управлінського персоналу в умовах Четвертої промислової революції // Розвиток публічного управління в Україні [Текст] : наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (28 травня 2021 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2021. 228 с. С. 196-201.
  8. Вербова О. С. Принципи економічної свободи у науковому спадку Івана Вернадського. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021. С. 10-14.
  9. Вербова О. С. Формування інституційних засад українського кооперативного менеджменту на прикладі діяльності Степана Федака. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2020. Вип. 53. С. 243-260. DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.243.
  10. Вербова О.С. Вплив управлінського лідерства на розвиток соціального капіталу в організації / Розвиток публічного управління в Україні [Текст] : наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (23 – 24 квітня 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. 296 с. С. 275–279.
  11. Вербова Оксана. Західноукраїнська кооперація міжвоєнного часу як прообраз національного самоврядування // Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 300 с. С. 208–214.
  12. Вербова О. С. Формування інституційного поля економічної самоідентифікації українців в умовах Австро-Угорської імперії. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2019. Вип. 52. С. 121-137. DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2019.52.121.
  13. Вербова О. С. Унікальний досвід акумуляції українського національного капіталу в умовах міжвоєнної Польщі. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2018. Вип. 51. С. 176-195. DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2018.51.176.
  14. Вербова О. С. Персоналістська традиція української економічної науки // Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України : матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). Наукова редакція д.е.н. Небрат В. В. / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Електронні дані. – К., 2018. – 106 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/9.pdf ISBN 978-966-02-8754-9 (електронне видання). С. 29 – 32.
  15. Вербова Оксана. Українська греко-католицька церква на чолі з А.Шептицьким як чинник творення інституціонального поля національного підприємництва. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LI. Економічний збірник. Том 1 / [ред. кол.: Г. Башнянин, С. Вовканич, С. Гелей]. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 404 с. С. 90-99.
  16. Вербова О.С. Національна традиція інноваційного аграрного менеджменту // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (Львів, 11-12 травня 2017 р.). Львів : Растр-7, 2017. С. 360–361.
  17. Вербова О.С. Іван Левинський – фундатор інноваційного підприємництва в Галичині. Український соціум. № 4 (59). Київ, 2016. С. 78–89. (МНБ: «Index Copernicus (Польща)»; «Scientific Indexing Services(США)»; Coogle Scholar).
  18. Вербова О.С. Українське інноваційне підприємництво в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть // Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.) / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf. С. 10-12.
  19. Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2016. Вип. 49. С. 47–63. (МНБ: Google Scholar; Scientific Indexing Services (SIS); CrossRef , Index Copernicus).
  20 Вербова О. С. Генеза ідей українського інституціоналізму // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету (Львів, 13-14 травня 2016 р.). Львів : Растр-7, 2016. С. 382–383.
  21. Вербова О.С. Економічний персоналізм як домінантна риса національного господарського менеджменту в Західній Україні другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Економічний часопис – ХХІ (Economic Annals – XXI) / Науковий журнал. К. : Ін-т суспільної трансформації, 2015. № 1–2 (1 ). С. 7–10. (Scopus).
  22. Вербова О.С. Будівельний бізнес у Галичині останньої третини ХІХ ст. // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів (Львів, 12-13 травня 2015 р.) / [ред. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б., Башнянин Г.І., Апопій В.В. та ін.]. Львів: Вид-во ЛКА, 2015. С. 298–300.
  23. Вербова О. С. Досвід національного менеджеризму у діяльності першого видавничого концерну та його цивілізаційне значення // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 20 листопада 2015 р.). Львів: Вид-во ЛКА, 2015. С. 14–16.
  24. Вербова О.С. Уникальный опыт украинского менеджеризма в Галиции в 1848–1939 годах. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Стратегических Исследований», 2014. № 2-1. С.117–123.
  25.Verbova О. S. The economical personalism as the bases of forming westukrainian economical environment (first third of ХХ century). European Science and Technology [Text]. Munich: publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2014. Vol. I. 624 p. P. 406–410.
  26. Verbova О. S. The role of the westukrainian cooperation at the becoming of social capital: experience and perspectives. Global Science and Innovation [Text]. Chicago: publishing office Accent Graphics communications – Chicago – USA, 2014. Vol. I. 292 p. P. 132–136.
  27. Вербова О. С. Західноукраїнські банки як інституційна основа акумуляції національного капіталу (1919-1939 роки) // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції. - Львів: Видавництво ЛКА, 2014. С. 263-266.
  28. Verbova Оksana. Genesis of principles “Аll Finanzkonzepte” in Ukrainian credit-insurance institutions “Dniester” on the edge ХIХ–ХХ centuries. European Applied Sciences. Germany, 2013. №3 (March). Volume 2. P. 97–100.
  29. Вербова О.С. Украинская кредитная кооперация в межвоенной Польше Международный журнал “Устойчивое развитие”. Варна: Евро-Эксперт ЕООД, 2013. № 9 (Июнь). С. 81–86.
  30. Вербова О.С. Інституціоналізм як методологічна основа дослідження економічної системи України // Системний аналіз економічних систем: Матеріали першого круглого столу // Наук, ред.: д.е.н., проф. Башнянин Г. І., к.е.н., доц. Шевчик Б. М. Львів: Ліга-Прес, 2013. 152 с. С. 86-92.
  31. Вербова О.С. Нівеляційний вплив сталінського режиму на західноукраїнське господарське середовище у 1939–1941 роках. Актуальні проблеми економіки. К : ВНЗ «Національна академія управління», 2013. №3 (141). С. 8–17. (Scopus).

  Навчально-методична робота

  1. Вербова О.С. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник (З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) / О.С. Вербова, М.В. Вербовий. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2013. – 392 с.
  2. Вербова О.С. Економічна історія: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей стаціонарної форми навчання, (З грифом МОН України). Львів: ПАІС, 2005.–102 c.
  3. Вербова О.С. Економічна історія: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання, (З грифом МОН України) . Львів: ПАІС, 2005. – 96 c.
  4. Вербова О. Економічна історія: Навчальний посібник ( З грифом МОН України). Львів: ЛА “Піраміда”, 2002. – 392 с.
  5. Бюджетний менеджмент: Дистанційний курс. Режими доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1215;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1275;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1273;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1271;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=823;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1274;http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1272.
  6. Історія економіки та економічної думки: Дистанційний курс. Режими доступу:http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=307; http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1114; http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1113.
  7. Економічна історія: Дистанційний курс. Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=910
  8. Історія економічних вчень: Дистанційний курс. Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=915

  Організаційна діяльність

  1. Членкиня спеціалізованої Вченої Ради Д 32.051.06 Волинського національного університету імені Лесі Українки із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальностей 08.00.01, 08.00.03, 08.00.06.
  2. Членкиня редакційної колегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (фахове видання).
  3. Надання експертних та консультативних послуг здобувачам та докторантам при рецензуванні дисертаційних робіт за спеціальностями 08.00.01, 08.00.03, 08.00.06.
  4. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента.
  5. Виконавець науково-дослідних робіт: відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України (м. Київ) – «Забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору економічних реформ. Інституційні фактори забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору» (№ ДР 0112U003353, 2013–2015); відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ) – «Еволюція зовнішньоекономічних зв’язків України (друга половина XVII – початок XXI ст.» (№ ДР 0116U004418, 2017–2020).

  Підвищення кваліфікації

  1. Міжнародне практичне стажування в Білостоцькому університеті (Faculty of Education, University of Bialystok). Тема – «Teacbing and researcb in a contemporary university: cballenges, solutions, and perspectives». 5 April 2021 – 14 May 2021 (180 hours, 6 credits ECTS). Certificate № 83.
  2. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Тема – «Управлінські компетенції викладача вищої школи». 12 травня 2021 р. – 9 червня 2021 р. (60 год., 2 кредити ECTS). Сертифікат про підвищення кваліфікації ЛІ 23884645 117-21.
  3. Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема – «Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі». 16 листопада 2022 р. (60 год., 2 кредити ECTS). Сертифікат про стажування № 11-2022/50.

  Перелік нагород та заохочень

  1. Почесна грамота ЛТЕУ (2016).
  2. Почесна грамота ЛТЕУ (2017).