Вимоги до оформлення дипломних магістерських робіт

Загальний обсяг дипломної магістерської роботи повинен становити 100-110 сторінок формату А4. Текст всієї роботи набирається 14-м кеглем шрифту Times New Roman через міжрядковий інтервал 1,5, міжбуквенний інтервал – звичайний. Відступ рядка кожного нового абзацу має бути 1,25 см. Поля сторінок оптимально повинні бути наступними: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – по 2 см.

Заголовки структурних частин дипломної магістерської роботи: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкуються жирним шрифтом та великими літерами і розміщуються посередині рядка. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються жирними маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком та текстом роботи має дорівнювати 1 інтервалу основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної магістерської роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш. На титульному аркуші номер не ставиться. Бланк титульного аркушу можна завантажити тут: https://kerivnyk.info/data/tytulka.doc

Другою сторінкою роботи є зміст. На змісті номер не ставиться, не нумерують також Додатки. Наступною нумерованою сторінкою роботи є Вступ.

Ілюстрації. Зміст рисунків, ілюстрацій, діаграм, фотографій має доповнювати текст магістерської роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового номера ілюстрації в даному розділі, між якими ставиться крапка.

Взірець оформлення рисунку:

Петля якості

Рис. 1.3. Петля якості

 
Таблиці. Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться.

Взірець оформлення таблиці:

Таблиця 2.1.
Чисельність працівників ПАТ «Вимір» за 2011-2015 роки
Роки Середньоспискова чисельність
працівників, осіб
Абсолютні прирости Темпи приросту, %
ланцюгові базові ланцюгові базові
2011 276 - - - -
2012 317 41 41 14,86 14,86
2013 481 164 205 51,74 74,28
2014 558 77 282 16,01 102,17
2015 707 149 431 26,71 156,16

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження таблиці 2.1."

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Формули у тексті магістерської роботи також послідовно нумерують. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад (3.2) - друга формула третього розділу.

Взірець оформлення формули:

                                    Q = ∑ (ni∙ti + dі)∙kнн                         (3.2)

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання на джерела. Під час написання дипломної магістерської роботи студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті роботи. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, с. 15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад "на рис. 1.3 зображено ...". Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "у формулі (2.1) ...". На всі таблиці в тексті курсової роботи повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад "див. табл. 1.1".

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід подавати у такій послідовності:

а) закони України, укази Президента, директивні матеріали міністерств;
б) монографії, брошури, підручники, статті з журналів (в алфавітному порядку по прізвищу першого автора);
в) іншомовні джерела;
г) електронні джерела (Інтернет-ресурси, CD та DVD-диски).

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами Державного стандарту. Приклади оформлення джерел різних типів наведено тут: https://kerivnyk.info/literature

Додатки. Додатки до дипломної магістерської роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття магістерської роботи:

  • реальні документи підприємства;
  • рекламні матеріали;
  • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
  • таблиці допоміжних цифрових даних;
  • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на персональному комп’ютері, що розроблені в процесі виконання магістерської роботи;
  • ілюстрації допоміжного характеру.

Кожен додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатку А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д.2" - другий рисунок додатку Д; ''формула (А.1)" - перша формула додатку А.