Сучасним методам управління та IT-технологіям навчають на факультеті менеджменту

Опубліковано 13.12.2013 р. у розділі Новини кафедри

Факультет менеджменту забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців-аналітиків сфери управління на ринку товарів і послуг, які відповідають сучасним вимогам ринку праці. Основною перевагою якісної підготовки таких фахівців є високий рівень знань, який отримують студенти, навчаючись у нас, що легко реалізовується у подальшому житті.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: “Менеджмент організацій і адміністрування” та “Економічна кібернетика” за освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр” - “спеціаліст” - “магістр”.

Також наш факультет здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Управління інноваційною діяльністю”.

професор Б.М. Мізюк, декан факультету менеджментуНа факультеті сформовані та плідно працюють наукові школи на кафедрах: економічного прогнозування та ризику (завідувач кафедри, професор І. Копич); менеджменту (завідувач кафедри, доцент О. Трут); інформаційних систем у менеджменті (завідувач кафедри, професор Б. Мізюк); вищої математики (завідувач кафедри, професор А. Пілявський); економетрії та статистики (завідувач кафедри, професор В. Єлейко); програмних засобів інформатики (завідувач кафедри, доцент А Костенко).

Підготовкою студентів на факультеті менеджменту займаються провідні вчені та викладачі-практики, які досягли певних успіхів у бізнесі та державному управлінні. Їх першочерговим завданням є не лише передати свої знання та вміння, але й розкрити здібності у студентів, допомогти знайти себе у бурхливому сучасному житті, стати першокласними спеціалістами свого фаху.

Фахівець з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, який вільно володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Рівень математичної та комп’ютерної підготовки студентів спеціальності “Економічна кібернетика” значно перевищує рівень підготовки студентів інших економічних спеціальностей. Наші студенти отримують базову економічну підготовку. Вони вивчають фундаментальні економічні дисципліни, серед яких: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, регіональна економіка, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік тощо. Це забезпечує ефективне сприйняття професійно-орієнтованих дисциплін, пов’язаних з дослідженням і моделюванням економічних процесів, у першу чергу, в управлінні фінансами, менеджменті та маркетингу.

Основу професійної підготовки економіста-аналітика становлять такі дисципліни, як: економічна кібернетика, дослідження операцій, моделювання економіки, моделі економічної динаміки, прогнозування соціально-економічних процесів, системи прийняття рішень, технології проектування та адміністрування баз даних, інформаційні системи і технології в управлінні, управління проектами інформатизації та інші.

На базі фундаментальної економічної, математичної та комп’ютерної підготовки у студентів формуються навики моделювання, програмування, використання сучасних інформаційних систем і технологій для вирішення прикладних економічних задач. Спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними системами підвищує ефективність економічної спеціалізації. У процесі навчання в академії студенти отримують ґрунтовні знання про процеси прийняття управлінських рішень та ефективне управління в економічних, фінансових та банківських системах.

З практичними аспектами професійної діяльності студенти знайомляться під час проходження виробничої практики у банківських установах, страхових компаніях, на підприємствах тощо.

З 2006 року на факультеті функціонує філія кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”. Основною метою діяльності є підвищення якості професійної підготовки студентів, сприяння підвищенню кваліфікації викладачів і проведення наукових досліджень у галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій для розвитку освіти і науки.

Також науково-педагогічний персонал факультету має тісні зв’язки із Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України (МННЦ).

Це дає змогу формувати відповідне навчально-методичне забезпечення навчального процесу, які відповідають сучасним вимогам прискіпливих роботодавців.

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування – це фахівець, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста.

круглий стіл

Навчальний план з цієї спеціальності у нас максимально враховує практичні потреби щодо діяльності менеджерів.

Основні дисципліни, які вивчаються: це соціологія та психологія, право й економіка, фінанси й основи комерційної діяльності та підприємництва, менеджмент підприємства, стратегічне управління, конфліктологія, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, менеджмент персоналу, ділове спілкування, сучасне діловодство, комп’ютерні технології в менеджменті та інші.

Крім того викладачі впродовж навчання працюють зі студентами з метою вдосконалення у них певних особистих якостей, як вроджених, так і набутих: комунікабельність, відповідальність, підприємницьке чуття, здатність самостійно приймати рішення, висока культура та інтелект.

Свято першокурсникаВикладачі кафедри менеджменту з метою залучення до наукової роботи, а також для вироблення у студентів навичок і вмінь аналізувати та управляти, постійно проводять наукові співбесіди, круглі столи за різними науково-практичними проблемами (фото 1). Також при кафедрі функціонує Дискусійний клуб “Менеджер-актив”, на засідання якого до дискусії між студентами та викладачами запрошуються випускники нашої академії, що є досвідченими практиками.

Традиційно на таких зустрічах студенти ознайомлюються з практичними навичками управління, на яких наші випускники розповідають, як використовувати теоретичні основи, отримані в академії у бізнесі та управлінні.

Активними учасниками таких засідань є наші випускники: Солодяк Олег, менеджер з персоналу ДП “Аделіна Оптісс”; Орєхов Дмитро, менеджер з регіонального розвитку ПП “МеДІС”; Джуган Романна, менеджер з розвитку кадрів “Міжнародного Центру корекції постави”; Похилюк Наталя, менеджер з персоналу готелю “Нобіліс”; Краснова Наталя, регіональний менеджер ТзОВ “Провайн”; Гонський Михайло, директор департаменту логістики ТзОВ ТВК “Львівхолод” та багато інших. Родзинкою таких зустрі-чей є те, що випускники-роботодавці запрошують на роботу саме наших студентів.

Фахівець з управління інноваційною діяльністю - це передовсім професійний управлінець, який забезпечує розвиток підприємства за рахунок розробки та впровадження інновацій, а також творча особистість, спроможна генерувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію.

Значну увагу керівництво та викладачі факультету приділяють студентським святам, які є традиційними впродовж їх навчання. До них слід віднести: “День першокурсника” (фото 2), “День економічної кібернетики”, “Міс менеджменту” (фото 3), “День народження факультету”. На цих заходах студентам вручаються грамоти та цінні подарунки за успіхи у навчальній та науковій роботі, за активну участь у студентському житті факультету та академії.

Конкурс “Міс менеджменту”

Випускники факультету менеджменту - вчені, керівники і провідні фахівці різних підприємств, установ та організацій. Серед них: Ігор Лукасевич - д.е.н., професор, академік РАЕН, проректор Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту в складі Фінансового університету при уряді Російської Федерації; Вячеслав Абдукарімов - д.е.н., професор, завідувач кафедри аналізу Самаркандського кооперативного університету (Узбекистан); Орест Блащук - директор філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ “Приватбанк”; Юрій Якимович - директор гіпермаркету “Епіцентр К” у місті Львові; Андрій Керничний - директор ТзОВ “Компютерний сервісний центр “Пріоритет”; Андрій Левкович - директор ВАТ “Промприлад” (м. Львів).

Тому, ми можемо з впевненістю сказати, що фахівці, які отримали освіту в нас, є висококваліфікованими управлінцями, що спроможні забезпечити ефективне функцiонування національної економіки.

Довідки за адресою:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 6
Факультет менеджменту
Тел.: (032) 295-81-45Коментувати не дозволено.