Трут Ольга Олексіївна

Трут Ольга ОлексіївнаДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

На кафедрі менеджменту працює з грудня 1996 р.

У травні 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційні форми та структури управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань споживчої кооперації". У квітні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Докторську дисертацію на тему "Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади" (спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами) захистила у 2019 р.

Викладає дисципліни “Операційний менеджмент”, “Торговельний менеджмент”, “Інформаційно-комунікаційний менеджмент”, “Управлінський консалтинг”, “Управління якістю організації”.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, підручника “Операційний менеджмент”, монографії “Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації”.

Забезпечує високу результативність і якість навчання, постійно підвищує свій професійний рівень та науково-педагогічну майстерність.

Нагороди та відзнаки:
• Відмінник освіти України, посвідчення № 85545, наказ №1040–К, від 16.09.2008 р.
• Подяка Львівської обласної ради (2015 р.).
• Почесна грамота Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств і ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України (2016 р.).
• Почесна трудова відзнака “Знак Пошани” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України, посвідчення №319 від 06.03.2019 р.

Профіль вченого в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XHP0uqQAAAAJ

Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4131-843X

Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/1771732/olha-trut-olha/

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: монографія / О. О. Трут. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 420 с.
 • Наукові статті

  • Трут О.О. Системно-цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю організації. - Вісник Львівської комерційної академії. - 2007.
  • Трут О.О. Класифікаційні підходи до операційних систем у сфері послуг // Вісник ЛКА. - 2009. - Вип.31.
  • Трут О.О. Ситуаційний підхід в операційному менеджменті торговельного підприємства // Науковий вісник ПУСКУ. Серія економ. науки. - 2009. - №4(35).
  • Трут О.О. Оцінювання ефективності операційного менеджменту торговельного підприємства // Науковий вісник ПУСКУ. Серія економ. науки. - 2009. - №2(29).
  • Трут О.О. Методологічні підходи до оцінювання діяльності операційного менеджменту в торгівлі // Вісник ЛКА. – 2011. - Вип.34. - С.278-282.
  • Трут О.О. Методологічні підходи до управління продуктивністю операційної діяльності підприємств // Вісник ЛКА. – 2011. - Вип.38. - С.153-157.
  • Трут О.О. Продуктивність підприємства та підходи до її оцінювання // Вісник ЛКА. - 2011.
  • Трут О.О. Формування системи вимірювання продуктивності підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14.
  • Trut O.O., Luzhetskyj V.S. Organizational and economic mechanism of managing innovation potential of a mechanical engineering company // European Applies Scienses. - 2013. - №4.
  • Трут О.О. Впровадження системи управління за результатами українськими менеджерами // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Вип.15. - С.138-142.
  • Трут О.О., Тимчина А.І. Роздрібний товарообіг як індикатор потреб населення України // Науковий вісник Національного Львівського лісотехнічного університету. - 2013. - Вип.23.10. - С.264-272.
  • Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014.
  • Трут О.О. Про критерії управління та показники вимірювання результативності організації // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2014.
  • Трут О.О., Петрович Й.М. Категорія «результативність» та її наукове трактування // Вісник НУ львівської політехніки. - 2014. - №799: – С.194-199.
  • Trut O., Yeleyko V. Conceptual Principles of Performance Management in Organizations // Instytut Organizacji i Zarzadzania w Premysle "ORGMASZ". - 2015.
  • Trut O., Yeleyko V. Forming of criteria of management of organization efektiveness // Studia i materiały, wydział zarządzania i administracji, uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. - 2015. - Nr.2. - S.153-160.
  • Trut O. Prospects and problems of the implementation of performance management by ukrainian managers / O. Trut, V. Yeleyko // Economics and organization of enterprise. – Instytut Organizacji i Zarzadzania w Premysle “ORGMASZ”3. – NR 4 (795), 2016.
  • Trut O. Cooperative management as a system of performance management of consumer cooperative organizations in Ukraine / O. Trut, V. Yeleyko // Studia i materiały, wydział prawa, administracji i zarządzania. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. – Rok 20. – № 2/2016. – S. 543-552.
  • Trut O. Pre-conditions and factors of implementing the performance management system of ukrainian organizations / O. Trut, V. Yeleyko // Studia i materiały, wydział prawa, administracji i zarządzania. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielchach, Miscellanea Oeconomicae. – Rok 20. – № 1/2016. – S. 57-64.
  • Трут О. О. Ключові фактори формування результативності сучасних організацій / О. О. Трут // Сучасні питання економіки і права : зб. наук. праць. – К. : Київський міжнародний університет, 2017. – Вип. 1-2 (5, 6). – С. 49-55. – (Економічні науки).
  • Трут О. О. Концептуальні підходи до визначення наукових категорій “результативність” та “ефективність” / О. О. Трут // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22. – Вип. 9(62). – С. 73-76. – (Серія Економіка).
  • Трут О. О. Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності / О. О. Трут // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 104-108. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство.
  • Трут О. О. Організаційні засади вимірювання та управління груповою результативністю / О. О. Трут // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2018. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 32-35. – (Серія Економічні науки).
  • Трут О. О. Лінійний керівник як суб’єкт управління результативністю організації / О. О. Трут // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету “Проблеми системного підходу в економіці”. – Київ, 2018. – Вип. 5 (67). – С. 130-135.
  • Трут О. О. Планування індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут // Фаховий економічний науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. – Вип. 5 (48). – С. 101-105.
  • Трут О. О. Мотивація працівників як необхідна умова забезпечення індивідуальної та групової результативності організації / О. О. Трут // Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Одеса, 2018. – Вип. 34. – С. 92-96.
  • Трут О. О. Ефективність операційної діяльності роздрібного торговельного підприємства та методологія її вимірювання / О. О. Трут, І. П. Миколайчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2018. – № 3 (88). – С. 26-32. (0,7/0,5 д.а.). – (Серія Економічні науки).
  • Трут О. О. Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Академічний огляд. Економіка та підприємництво”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (49). – С. 75-79.
  • Трут О. О. Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації / О. О. Трут // Науковий журнал “Європейський вектор економічного розвитку”. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (25). – С. 123-129.
  • Трут О. О. Моніторинг індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією / О. О. Трут, Й. М. Петрович // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – 2019. – № 6. – С. 73-80.

  Участь у конференціях

  • Моніторинг та зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали наук.-практ. конф. “Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни”. – м. Хмельницький, 2019 р. – С. 100-104.
  • Зворотний зв’язок в процесі управління індивідуальною результативністю // Матеріали щорічної наукової конф. вчених університету “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах”, 15-17 травня 2019. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 167-169.
  • Ключові фактори результативності організацій в інформаційну епоху // Матеріали наукової конф. проф.-викл. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 212-214.
  • Організаційні аспекти вимірювання індивідуальної результативності // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки”. – м. Львів, 2018. – “Львівська економічна фундація”. – С. 72-77.
  • Трансформація загальних принципів менеджменту в принципи управління результативністю організації // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи”. – Дніпро, 2018. – С. 103-106.
  • Концепція управління результативністю організації в сучасній парадигмі менеджменту // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.“Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 82-85.
  • Лінійний менеджер в системі управління результативністю організації // Матеріали VІІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку”. – Харків, 2018. – С. 49-51.
  • Процесний підхід до управління результативністю організації // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни”. – Одеса : Центр економ. досліджень і розвитку, 2018. – С. 89-92.
  • Компетентний менеджер – запорука результативності туристичної організації // Матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика”. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – С. 223-226.
  • Угода про результативність у процесі планування результативності організації // Матеріали Міжн. наук.- практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів”. – К. : АЦ “Нова економіка”, 27 жовтня 2018 р. – С. 84-87.
  • Нефінансові мотиваційні засоби управління результативністю працівників організації // Матеріали IІ Міжн. наук.-практ. конф. “Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії”. – Миколаїв, 2018. – С. 85-89 (0,23 д.а.).
  • Фактори впровадження системи управління результативністю вітчизняних організацій // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Реформування соціально-економічної системи суспільства”. – Івано-Франківськ, 2017. – Ч. 2. – С. 111-114.
  • Сучасні критерії та чинники управління результативністю торговельних підприємств // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”, 2-3 листопада 2017 р., Львів. – С. 168-169.
  • Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації // Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. “Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку”. – Миколаїв, 2017. – Ч. 2. – С. 111-114.
  • Еволюція наукових підходів до управління результативністю організації // Матеріали наукової конф. проф.- викл. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів, 2017. – С. 419-420.
  • Інноваційні концепції та моделі управління результативністю організацій // Матеріали IV Міжн. наук.- практ. конф. “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 294-297.
  • Кооперативний менеджмент як чинник підвищення результативності організацій споживчої кооперації // Матеріали наукової конф. проф.- викл.. складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 58-60.
  • Методологічні засади та організаційні аспекти вивчення операційного менеджменту бакалаврами з менеджменту // Матер. наук.-метод. конф. “Розвиток ринку послуг вищої освіти в контексті Болонського процесу і вдосконалення конкурентної діяльності ВНЗ”. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – С. 156-160.
  • Оцінювання якості освітніх послуг вітчизняних і зарубіжних ВНЗ з огляду на Болонський процес / О. О. Трут // Матеріали наук.-метод. конф. “Болонський процес: проблеми реалізації у ЛКА”. – Львів : Вид-во ЛКА, 2005. – С. 242-247.
  • Про методи менеджменту організацій // Збірник матер. І Міжн. наук.- практ. конф. “Сучасні проблеми управління”. – Київ, 2001. – С. 432-434.