Інформаційна складова управління розвитком підприємств залізничного транспорту

Інформаційна складова управління розвитком підприємств залізничного транспорту

Опубліковано 08.01.2014 р. у розділі Інформаційні технології

Анотація. Визначено складові інформаційного забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту. Проаналізовано наявне інформаційне забезпечення одного із підприємств залізниці.

Ключові слова: інформація, розвиток, інформаційне забезпечення, інформаційна база, залізничний транспорт.

Вступ. Для розвитку організації та управління цим розвитком необхідна певна інформація. Від якості інформаційного забезпечення значною мірою залежить якість прийнятих управлінських рішень щодо подальшого розвитку підприємства. Питанню управління розвитком залізничних підприємств присвячено праці В. Ільчук, Г. Жаворонкова, Л. Костюченко, Ю. Корнєва, М. Міщенко та ін. Зокрема М. Міщенко визначає напрями формування інфраструктури залізниць в умовах реструктуризації [3]. Ю. Корнєв виділяє складові системи інформаційного забезпечення управління розвитком підприємств [2]. В. Ільчук розгдає методи інноваційного оновлення залізниць як перспективний напрям розвитку залізничного транспорту [1]. Однак у працях науковців відсутній аналіз структури інформаційного забезпечення, необхідного для розвитку підприємств.

Мета статі: охарактеризувати інформаційну складову управління розвитком підприємств залізничного транспорту.

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування структури інформаційного забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту розглянуто для прикладу Відокремлений підрозділ (ВП) “Львівська дирекція залізничних перевезень” Державного галузевого територіального об’єднання “Львівська залізниця”.

Таким чином, структура інформаційного забезпечення розвитку ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” включає:

  1. Інформаційний фонд, що являє собою набір даних, зведень, необхідних для прийняття відповідних управлінських рішень.
  2. Спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення.
  3. Методи опрацювання інформаційного забезпечення.

Розглянемо джерела формування інформаційного фонду ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”. Такі джерела, на наш погляд, доцільно поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні.

База внутрішньої інформації управління розвитком у ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” зазвичай включає:

 • статистичні звіти щодо фінансово-господарської діяльності Відокремленого підрозділу;
 • відомості про відхилення від запланованих показників.

Зовнішня інформація для управління розвитком у Дирекції включає:

 • стратегічні плани розвитку галузі;
 • інформацію про стан галузі та економіки загалом;
 • клієнтську базу;
 • дані про інновації в галузі.

Зовнішня інформація розвитку ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”, то така інформація відображає стратегічні напрями розвитку економіки та галузі.

Державна політика реформування та розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України в останні роки здійснюється відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., а також з урахуванням основних напрямів розвитку, визначених у Транспортній стратегії України на період до 2020 р., затвердженій розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174-р.

У 2010-2012 рр. сформовано законодавче підґрунтя для подальшого впровадження реформ на різних видах транспорту й здійснено низку практичних дій.

Інформаційна база для подальшого розвитку Дирекції містить здебільшого нормативно-правову інформацію, що визначає основні напрями цього розвитку:

  1. Закон України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” від 23.02.2012 р. № 4442-VI, що визначає правові, економічні та організаційні умови утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, прийнятий Державною адміністрацією залізничного транспорту України;
  2. Закон України “Про внесення змін до Закону України „Про залізничний транспорт” від 23.02.2012 р. № 4443-VI;
  3. Наказ Мінінфраструктури від 02.11.2012 р. № 649 “Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”.
  4. “Програма розвитку залізничного туризму на 2011-2012 рр.”, затверджена наказом від 16.03.2011 р. № 086-Ц.
  5. Наказ Мінтрансзв’язку України від 01.11.2010 №800 “Про затвердження порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом”.

Для визначення основних напрямів подальшого розвитку, оформлення їх, можливо, у стратегії данного відокремленого підрозділу необхідна інформація, що відповідала б ряду вимогам: бути економічною, оперативною, достатньою, достовірною, доступною і однозначною.

У ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” керівники не завжди мають у своєму розпорядженні необхідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень щодо питань, пов’язаних із розвитком; іноді її буває недостатньо, а іноді вона приходить із запізненням або узагалі відсутня. Відсутність відділу маркетингу і системи маркетингової інформації (конструкторського, планування та прогнозування) негативно позначається на діяльності підприємства та вирішенні питань його подальшого розвитку.

У табл. 1 наведена структура інформації з управління інформаційним розвитком у ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”. Така структура визначена нами шляхом аналізу (підрахунку) журналів вхідної та вихідної документації у даному відокремленому підрозділі за 2012 рік.

Таблиця 1
Структура інформації з управління розвитком ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
Вид інформації Кількість носіїв, од. Кількість реквізитів, од. Частка, %
Нормативна 76 1203 4
Статистична 1470 23176 77
Планова 305 4815 16
Прогнозна 57 902 3
Усього 1908 30096 100

Як видно з табл. 1 найбільша частка припадає на статистичну інформацію (77%), найменша – на прогнозну (3%), незначна – на планову (12%). Однак, на нашу думку, саме для ефективного управління розвитком підприємства повинна переважати планова та прогнозна інформація.

Важливу роль в інформаційному забезпеченні розвитку підприємства відіграють також обрані методи збору, опрацювання й аналізу інформації. У ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” в основному використовують статистичні методи опрацювання інформації. Негативним моментом діяльності підприємства є невикористання на практиці таких методів як суцільне і вибіркове спостереження, графічного методу, методів кореляції і регресії. Використання даних методів дозволило б одержати важливу додаткову інформацію, що могло би сприятливо вплинути на подальший розвиток і функціонування підприємства.

Значним недоліком інформаційного забезпечення розвитку на досліджуваному підприємстві, незважаючи на те, що всі відділи оснащенні комп’ютерами, є недостатнє оснащення сучасною обчислювальною технікою. Внаслідок цього не тільки підвищуються витрати, що пов’язані з отриманням і обробкою інформації, з веденням обліку та плануванням, але й ускладнюється процес управління розвитком.

ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у процесі комунікації активно використовуються такі носії інформації:

 • паперові (документи надруковані на папері);
 • магнітні (документи створені на магнітних накопичувачах);
 • електронні (документи створені за допомогою спеціальних символів, що дає можливість їх передачі комп’ютерними мережами).

Щоб мати можливість використовувати ті чи інші інформаційні технології, підприємство має певні технічні засоби та програмне забезпечення.

Технічні засоби ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” включають:

  1) персональні комп’ютери:

 • СELERON та PENTIUM ІІІ-IV та аналоги з тактовою частотою процесора від 600 до 3000 МГц , ОЗУ 512 - 1000 Мб, HDD від 40 до 120 Гб (61 шт. – 82,43%);
 • CELERON та PENTIUM IV та аналоги з тактовою частотою процесора від 3 ГГц і вище, Core 2 Duo, Dual Core з тактовою частотою процесора від 1,6 ГГц і вище, ОЗУ 1 Гб і вище, HDD від 120 Гб і вище (13 шт. – 17,57%);

  2) пристрої введення та виведення даних:

 • принтери: HP LaserJet P2055dn (CE459A) (22 шт.), Konica Minolta PagePro 1480 MF (11 шт.), HP LaserJet P1102w (CE657A) (12 шт.);
 • сканери Canon CanoScan LIDE 110 (4507B010AA) (14 шт.), HP ScanJet 5590p (L1912A) (8 шт.), HP ScanJet G4010 photo (L1956A) (11 шт.) ;
 • плотери: широкопечаткий плотер Mimaki JV3 (3 шт.), ріжучий плотер SummaCut D120 (3 шт.);

  3) пристрої довгострокового зберігання даних;

  4) мережне устаткування та канали зв’язку:

 • маршрутизатори: маршрутизатор BNJ INC (15 шт.);
 • модеми: модем BNJ INC (1 шт.), модем Peoplenet (13 шт.);
 • комутатори: D-LinkShop Ukraina (15 шт.);
 • хаби: Ironman4x4 (12 шт.).

Якщо аналізувати наявні комп’ютери за роком випуску, то:

 • комп’ютерів 2012 року випуску – 9 шт. (12,61%);
 • комп’ютерів 2010 року випуску – 2 шт. (2,7%);
 • комп’ютерів 2009 року випуску – 3 шт. (4,05%);
 • комп’ютерів до 2008 року випуску – 60 шт. (81,08%).

Введення та виведення даних реалізовується в межах локальної комп’ютерної мережі, яка створення у ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” та в межах глобальної мережі Internet.

Програмне забезпечення ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”, як сукупність програм системи обробки даних та програмних документів (інструкцій), необхідних для експлуатації цих програм включає системні програмні продукти:

 • для забезпечення діяльності комп’ютерних систем (тестові, діагностичні та антивірусні програми, операційні системи);
 • прикладні програмні засоби забезпечення управлінської діяльності:
  - системи підготовки текстових документів – Microsoft Office Word 2007, Notepad;
  - системи обробки фінансово-економічних даних – Audit Expert, 1С:бухгалтерія 8;
  - системи управління базами даних – Excel, Access.
  - системи підготовки презентацій – PowerPoint;
  - спеціальні програмні продукти.

Для всіх залізниць та підприємств Укрзалізниці, у тому числі й для ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” створено єдине програмне забезпечення та інформаційні системи.

Єдину автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці (АСК ВП УЗ-Є), яка об’єднала в собі електронні бази даних з усіх шести залізниць України, було введено в промислову експлуатацію 7 липня 2012 року. На її платформі було створено єдиний Центр обробки даних Укрзалізниці. Для реалізації цього проекту було закуплено сучасний програмно-апаратний комплекс, на основі якого створений центр опрацювання даних (ЦОД).

Щодоби в системі опрацьовується понад 650 тис. запитів, у тому числі базоформуючих понад 250 тис. та інформзапитів понад 204 тисячі. Середній час обробки повідомлень – менше 0,8 секунди на кожному з майже 100 потоків обробки. На сьогодні система АСК ВП УЗ-Є обслуговує більше 25 тис. користувачів.

Важливою інформаційною складовою розвитку ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” є наявність доступу до загальноукраїнського сайту e-bilet (www.e-bilet.ua), що розроблений ТОВ “Е-СИСТЕМИ” для надання можливості купити квитки на поїзд онлайн. Користуючись послугами цього сервісу, можна замовити залізничні квитки за допомогою мережі Інтернет.

Невід’ємною складовою інформаційного забезпечення управління розвитком ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” є автоматизовані інформаційні системи. Інформація про автоматизовані інформаційні системи, що функціонують у ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Автоматизовані інформаційні системи у ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
Назва системи Функціональне призначення
1. Автоматизована система управління вантажними перевезеннями Дає можливість вести поїзну, контейнерну, локомотивну моделі Залізниці з передачею інформації в аналогічні моделі рівня Укрзалізниці. Дозволяє вести оперативний контроль навантаження і вивантаження вагонів і контейнерів, дислокацію локомотивів і локомотивних бригад, контроль прослідування пасажирських поїздів, облік і видачу попереджень в поїзній роботі.
2. Автоматизована система управління пасажирськими перевезеннями Виконує функції бронювання і централізованого продажу проїзних документів, управління багажними операціями, сервісного обслуговування.
3. “ФОБОС” – автоматизована система бухгалтерського обліку Призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах Залізниці.
4. Автоматизована система обслуговування пасажирів приміського залізничного транспорту До складу такої системи входить турнікетний комплекс контролю доступу до поїздів приміського сполучення/
5. Автоматизована система управління персоналом “Кадри” Дозволяє автоматизувати кадрове діловодство і вести архів кадрових документів підприємств Залізниці.
6. Автоматизована система управління локомотивним парком і локомотивними бригадами “ЛОКБРИГ” Призначена для оперативного контролю за дислокацією, станом і використанням локомотивного парку Залізниці.
7. Автоматизована система планування і обліку робіт бригад потягів резерву провідників Експлуатується у всіх вагонних ділянках Залізниці, призначена для підвищення продуктивності праці і покращання якісних показників роботи вагонних ділянок
8. Автоматизована система резервування вільних місць через Інтернет Дозволяє замовляти квитки на пасажирські потяги дальнього сполучення з домашнього або офісного комп’ютера.
9. Система інформаційного обслуговування пасажирів на вокзалах з наданням довідки про наявність вільних місць в поїздах на базі сенсорного кіоску У систему входить комплекс програмно - технічних засобів, за допомогою якого пасажир має можливість отримати інформацію про наявність вільних місць в пасажирських поїздах дальнього сполучення за 45 діб.

У ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” створенні автоматизовані робочі місця (АРМ) масових професій, такі як АРМ товарного касира, АРМ прийомоздавальника, призначені для автоматизації технологічного процесу роботи товарної контори, а саме:

 • АРМ товарного касира забезпечує введення інформації для підготовки у електронному вигляді перевізного документа, накопичувальної картки, відомості плати за користування вагонами (контейнерами), пам’ятки про користування вагонами;
 • АРМ прийомоздавальника забезпечує оформлення прийомоздавальником станції технологічної документації при виконанні операцій подачі вагонів на під’їзні колії підприємств та їх забирання, формування довідкової та звітної інформації про перебування вагонів на під’їзних коліях підприємств. Ці АРМ також покращують умови праці працівників.

При наявності автоматизованого робочого місця керівник може вирішувати такі основні задачі:

 • отримувати інформацію про основні показники, які характеризують поточний стан діяльності об'єкта управління та необхідні для аналізу подальшого розвитку;
 • аналізувати роботу об’єкта управління та виявляти відхилення від плану;
 • забезпечувати інформаційну підтримку прийняття рішень різного характеру;
 • отримувати необхідну інформацію для прийняття індивідуальних та групових рішень;
 • забезпечити контроль виконавчої дисципліни;
 • забезпечити контроль якості прийняття рішень підлеглих;
 • отримувати інформацію, необхідну для складання особистих планів роботи керівника.

Використовуючи технічні засоби та наявне програмне забезпечення ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” здійснюється збір інформації про середовище функціонування.

Висновки. Таким чином, інформаційна складова управління розвитком ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” включає як інформацію так й інформаційні технології. Коли наявності та ефективності інформаційних технологій надається значна увага у даному відокремленому підрозділі так як і Укрзалізницею загалом, то проблема якості інформації її складу для подальшого розвитку досліджуваного відокремленого підрозділу не дуже хвилює його керівництво.

Список використаних джерел

1. Ільчук В.П., Талавіра Є.В. Інноваційне оновлення залізниць – перспективний напрям розвитку залізничного транспорту / В.П. Ільчук, Є.В. Талавіра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту.– Випуск 11. –ДЕТУТ, 2008. – С. 38-47.
2. Корнєв Ю. Г. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності / Ю. Г. Корнєв // Вісник НАН України. – 2008. – №5.
3. Міщенко М.І. Технологічна конкурентоспроможність підприємства і сучасні стратегії її формування / М. І. Міщенко // Проблеми підвищення ефективності інфракструктури. К.: НАУ, 2009. – Випуск 21. – С. 21-27.

Інформація для цитування: Калінчик С. Інформаційна складова управління розвитком підприємств залізничного транспорту // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2014/01/kalinchyk.html


Коментувати не дозволено.