Інформаційні технології в фінансовому менеджменті

Інформаційні технології в фінансовому менеджменті

Опубліковано 23.04.2014 р. у розділі Інформаційні технології, Фінансовий менеджмент

Анотація. Стаття присвячена дослідженню інформаційних технологій, що використовуються в менеджменті, та їх впливу на управлінську діяльність на підприємстві.

Ключові слова: менеджмент, управлінська діяльність, інформаційні системи, системи планування ресурсів, технологічні засоби.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки фінансовий менеджмент (управління фінансами) стає однією з найбільш складних і пріоритетних завдань, що стоять перед управлінським персоналом будь-якого підприємства незалежно від сфери і масштабів його діяльності.

Ефективність фінансового менеджменту організації значною мірою визначається використовуваною інформаційною базою і залежить від неї. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою сукупність інформаційних ресурсів організації, які використовуються в процесі прийняття управлінських рішень.

Аналіз наукових і практичних досліджень. Проблемою значення використання інформаційних технологій у фінансовому менеджменті займаються такі вчені, як А.Н. Романов, І.Я. Лукасевич, Г.А. Титоренко, П.Ю. Буряк [1; 2]. У їх роботах розглядаються типи програмних продуктів, які сьогодні використовують при вирішенні задач фінансового менеджменту.

Мета роботи полягає у визначенні значення інформаційних технологій при вирішенні задач фінансового менеджменту, а також технології вирішення цих задач.

Викладення основного матеріалу. Побудова ефективної системи фінансового управління на підприємстві здійснюється у відповідності з поставленими цілями, організацією роботи фінансової служби, формами і способами надання інформації [3]. Проте існують зовнішні чинники, вплив яких на процес прийняття управлінських рішень відчутний.

Підприємство у своїй діяльності стикається з низкою зовнішніх обмежень у вигляді податкового законодавства, політичної та економічної ситуації і т.д., але завданням ефективно організованої системи фінансового менеджменту є адаптація своєї діяльності відповідно до явищ, на які підприємство вплинути не може, тобто система фінансового менеджменту повинна володіти гнучкістю в прийнятті управлінських рішень з питань управління активами, грошовими потоками, інвестиціями, капіталом, ризиками діяльності, своєчасно реагувати та змінюватися відповідно до вимог зовнішнього середовища.

Програмні засоби, призначені для автоматизації оцінки, підготовки техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) і розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, представлені на вітчизняному ринку наступними продуктами : Project Expert (PRO-INVEST Consulting), Альт-Інвест (Альт).

Ці програми дозволяють менеджеру у діалоговому режимі вирішити наступні завдання:

 • детально описати поточний стан підприємства з урахуванням зміни параметрів зовнішнього середовища (інфляція, податки, валютні курси і т.д.)
 • розробити план реалізації інвестиційного проекту, стратегії збуту і виробництва, що забезпечують раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • визначити схему фінансування проекту (власний капітал, позикові кошти, лізинг та ін.)
 • програти різні сценарії реалізації проекту, варіюючи значення чинників, здатних вплинути на його фінансові результати;
 • автоматично сформувати всі необхідні види звітності (баланс, звіт про прибутки і збитки, прогноз потоків готівки і т.д.) і проектної документації відповідно до вимог міжнародних стандартів російською та англійською мовами;
 • провести всебічний аналіз чутливості та ефективності проекту в розрізі його учасників (підприємства, інвесторів, банків тощо);
 • здійснювати подальший моніторинг та контроль реалізації різних стадій проекту з автоматичним виявленням відхилень фактичних показників від запланованих та ін.

Технологія вирішення задач фінансового менеджменту в умовах автоматизованих інформаційних технологій включає наступні процедури: збір і підготовку інформації; обробку, накопичення і зберігання даних, моделювання даних, формування результатної інформації, передачу інформації особі, що приймає рішення, прийняття рішення.

В залежності від виду та особливостей конкретної задачі, а також технологічних рішень з організації автоматизованої обробки інформації на даному підприємстві, деякі з перерахованих процедур можуть бути відсутні. Це характерно для задач, вирішення яких вимагає використання внутрішньої інформації про об'єкт, в умовах застосування комплексних систем автоматизації управління фінансово-господарською діяльністю підприємств, що передбачають використання інформаційної бази [4].

Прикладами таких завдань можуть служити: аналіз фінансового стану підприємства, здійснюваний його менеджментом; поточне планування, управління оборотними коштами, оперативний контроль за здійсненням розрахунків та ін.

Програма Project Expert складається з наборів незалежних модулів, доступ до яких здійснюється з діалогової форми-меню шляхом вибору закладки (теми) відповідного розділу, що реалізує той чи інший етап проектування. У ній існує дев’ять розділів "Проект", "Компанія", "Оточення", "Інвестиційний план", "Операційний план", "Фінансування", "Результати", "Аналіз проекту", "Актуалізація".

Робоче вікно програми Project Expert

Рис.1. Робоче вікно програми Project Expert

 
Виклик необхідного модуля всередині кожного розділу здійснюється шляхом натискання відповідної кнопки з піктограмою. Незважаючи на те, що виклик модулів може здійснюватися в будь-якій послідовності, при відсутності необхідних вихідних даних доступ до деяких з них може бути заблокований.

В якості основного джерела інформації при розрахунку фінансових коефіцієнтів в аналітичних комп'ютерних програмах використовуються дані фінансової звітності організації. Ще однією поширеною програмою на українському ринку є програма Audit Expert. Розробники програми Audit Expert визначають її як аналітичну систему для діагностики, оцінки та моніторингу фінансового стану підприємства. Дійсно, ця програма дозволяє менеджменту підприємства як здійснювати внутрішній фінансовий аналіз, так і поглянути на себе ззовні - з позиції бюджету, контролюючих відомств, кредиторів і акціонерів. Базовою інформацією для проведення аналізу служать фінансові звіти підприємства: бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки.

В основу дії системи Audit Expert покладено приведення бухгалтерської звітності, відповідно вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Крім рішень стандартних завдань, Audit Expert одночасно надає можливість реалізації власних методик користувача для вирішення широкого кола завдань аналізу, діагностики та моніторингу фінансового стану. Базуючись на даних аналітичних таблиць, можна реалізувати додаткові методики оцінки аналізу фінансової діяльності підприємства.

Однак слід підкреслити, що реалізація описаних функцій Audit Expert передбачає високий рівень підготовки користувача в галузі фінансового аналізу. Система Audit Expert дозволяє на підставі бухгалтерської звітності побудувати прогноз фінансових показників, тобто розрахувати прогнозні дані фінансової звітності, а також значення фінансових коефіцієнтів на ближчі періоди. Використовуючи функцію прогнозу, можна оцінити час, протягом якого фінансові показники досягнуть критичних значень, якщо існуюча тенденція збережеться.

На основі даних, представлених в таблицях Audit Expert, можна автоматично отримати стандартні вбудовані графіки або діаграми, а також підготувати додаткові, що відображають стан і динаміку аналітичних показників. За результатами проведеного аналізу система дає можливість автоматично отримати ряд експертних висновків про фінансовий стан. Система Audit Expert оснащена генератором звітів, що дозволяє підготувати необхідні звіти довільної структури, а також включити в них таблиці, графіки, текстову інформацію та ілюстрації.

Дані аналітичного балансу, отриманого в Audit Expert, можуть переміщатися в програму Project Expert і використовуватися для опису вихідного фінансового стану підприємства [5].

Таким чином, потрібно зауважити, що автоматизація управління фінансами, як і у всіх інших випадках, дозволяє значно підвищити якість роботи, прискорити її, зокрема, за такими напрямками:

  1. Бізнес-процеси управління фінансами містять велику кількість рутинних розрахунків (зведення вихідних даних підрозділів в поточному фінансовому плануванні, розрахунок залишків грошових коштів у Платіжному календарі тощо), ручне виконання яких вимагає значного часу і породжує помилки. Автоматизація дозволить усунути помилки розрахунків та скоротити їх терміни.
  2. У процесі поточного фінансового планування проводиться підбір варіантів, перепланування пов'язаних показників, корекція пов'язаних планів; при ручній роботі часто не залишається часу для знаходження оптимального варіанту, планування зупиняється на першому плані. Автоматизація, знизивши час підготовки варіанту, дозволить виробити безліч варіантів і провести їх порівняльний аналіз.
  3. Оперативне планування та управління платежами при ручній роботі через велику кількість перерахунків часто обмежуються завданням і контролем лімітів оплати на невеликий період, наприклад тиждень, не ведеться, як правило, і щоденний перерахунок Платіжного календаря з аналізом днів втрати ліквідності і оптимізацією. Автоматизація дозволить підняти цей процес на набагато більш високий рівень. В цілому, автоматизація управління фінансами дає керівникові потужний інструмент прогнозування, вибору варіантів та аналізу майбутнього фінансового стану підприємства, моніторингу його поточного стану для прийняття своєчасних і адекватних управлінських рішень.

Висновки. Використання аналітичних програмних продуктів дає керівникові потужний інструмент прогнозування, вибору варіантів та аналізу майбутнього фінансового стану підприємства, моніторингу його поточного стану для прийняття своєчасних і адекватних управлінських рішень. Подальше вдосконалення існуючих і створення нових аналітичних програмних продуктів по аналізу фінансового стану діяльності пов'язані з розвитком методики аналізу фінансової звітності, розробкою нових методичних підходів до проведення фінансового аналізу на основі використання ширшої інформаційної бази.

Список використаних джерел

1. Романов А.Н. Компютеризация фінансово-экономічного аналізу комерційної діяльності підприємств,корпорацій,фірм / І.Я. Лукасевич, Г.А. Титоренко. - М.: Інтерпракс, 2004.
2. Романов А.Н. Про спільні програмні системи підтримки інвестиційних рішень / І.Я. Лукасевич, А.Н. Романов // Фінансовий менеджмент. - 2006. - №3/4.
3. Петленко Ю.В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві / Ю.В. Петленко// Фінанси України. – 2004. – №5. – С.94-98.
4. Тельнова А.В. Особенности построения отечественной системы финансового менеджмента [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/592_13/telnova.pdf
5. Пономаренко В.С. Механізм управління підприємством: стратегічний аспект/ Е.Н. Ястремская, В.М. Луховский, В.С.Пономаренко. - Х.: Изд-во ХГЭУ, 2002. – 252 с.

Інформація для цитування: Питель Р. Інформаційні технології в фінансовому менеджменті // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2014/04/pytel.html


Коментувати не дозволено.