Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові

Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові

Опубліковано 27.03.2020 р. у розділі Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : збірник наукових праць. - Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020 - 415 с. - С. 105-108.

Корпоративна культура - це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. Культура закладу вищої освіти виявляється на двох організаційних рівнях. На верхньому рівні представлені такі видимі фактори як стиль одягу, символи, організаційні церемонії і т.п. Він охоплює також елементи культури, які ми відчуваємо і бачимо: спілкування, традиції тощо. На глибшому рівні перебувають цінності та норми, які реалізують поведінку співробітників.

В основі організаційної культури лежить система стосунків - це те найважливіше, що визначає поведінкові норми і виробничу поведінку працівників організації як наприклад, ставлення керівництва університету до викладачів, співробітників, студентів, до своєї конкретної роботи, завдань тощо.

Поведінкові норми мають бути закріплені в таких документах як «Корпоративне керівництво», «Корпоративний кодекс». Також існують негласні вимоги, які сприймаються всіма як певне зведення правил. Враховуючи вищезазначене, нами було розроблено модель корпоративної культури Львівського торгівельно-економічного університету. В основі глибокого рівня (внутрішньої складової) корпоративної культури перебувають:

 • корпоративне керівництво;
 • імідж викладача;
 • етикет студентів.

На цих трьох фундаментальних елементах «тримається» верхній рівень (зовнішня складова) корпоративної культури):

 • культура спілкування;
 • профорієнтаційна робота;
 • підтримка соціальних проектів;
 • імідж університету.

Усе те, що насамперед впадає в око - символіка, традиції, стиль одягу - це лише «поверхневий шар ґрунту». Верхній шар ми всі бачимо і відзначаємо. Але не можна сприймати корпоративну культуру як набір лише зовнішніх ознак. Поверхневий шар - це логічний наслідок глибокого рівня корпоративної культури, що являє собою цінність орієнтації поведінкових норм. І навпаки, за зовнішніми ознаками можна простежити глибинні цінності й ідеї організації. Ці ціннісні орієнтації передаються членам колективу через символічні засоби духовного й матеріального оточення.

Головним програмним елементом, складовою внутрішньої складової корпоративної культури університету є корпоративне керівництво, яке включає в себе місію та базові цінності навчального закладу. Розбудова національної освіти в Україні на принципах гуманізму зумовлює необхідність переосмислення діяльності закладів вищої освіти як важливих інститутів соціальної орієнтації молоді. Саме тут повинно здійснюватися не лише професійне становлення майбутніх фахівців, а й соціалізація кожної особистості, прищеплення їй високих моральних якостей та естетичних ідеалів.

Тому місію університету ми бачимо в професійній підготовці сучасних фахівців, складовими якої є:

 • розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості;
 • усвідомлення студентами громадянської позиції і почуття національної свідомості;
 • розвиток здібностей і талантів студентської молоді;
 • адаптація молодого покоління до життя в системі ринкових відносин.

Базовими цінностями є:

 1. дотримання фінансових угод та нормативно-правових актів навчального закладу;
 2. дотримання корпоративного кодексу.

Виконання першого пункту базових цінностей гарантує фінансову стійкість і надійність закладу вищої освіти. Дуже важливими показниками іміджу навчального закладу є:

 • дотримання термінів угод, фінансових зобов'язань перед соціальними партнерами, співробітниками, студентами;
 • гарантія прав і обов'язків співробітників і студентів університету, які базуються на законодавчо-нормативному забезпеченні: Декларація прав людини; Конституція України; Закон України «Про вищу освіту», посадові інструкції співробітників закладу вищої освіти.

Другий пункт базових цінностей пропагує розробку і, що ще важливіше, дотримання Корпоративного кодексу організації. При цьому важливо, щоб це був живий документ, розроблений закладом вищої освіти самостійно. Корпоративний кодекс - це набір норм і правил, що презентує моделі поведінки, єдині стандарти відносин і сумісної діяльності організації.
Корпоративний кодекс є вираженням філософії організації. Кодекс декларує високий рівень ділової культури, передбачає дотримання високих ідейних принципів та норм, сприяє чіткому позиціюванню по відношення до своїх співробітників і студентів.

Другим елементом внутрішньої складової корпоративної культури є імідж викладача. З метою розвитку корпоративної культури особливості викладача спроектована робота з її формування. Без самоосвітньої діяльності неможливо уявити гармонійно розвинену особистість, особливо викладача. Чим більше людина пізнає, читає літератури, відвідує осередки культури і мистецтва, займається аналізом своїх духовних цінностей, тим вищим є її особистий культурний рівень.

Третім елементом внутрішньої культури ми вважаємо етикет студентів. Однією зі складових формування молодої особистості є її ціннісна орієнтація, яка дуже впливає на виховання людини. Процес формування ціннісних орієнтацій молоді охоплює всі сфери її діяльності, такі як: формування стійких науково-теоретичних знань, що сприяють розвитку світоглядних позицій молоді, організація просвітницько-виховної роботи серед студентів, яка включає використання активних методів навчання та пропонує студентам бути учасниками різноманітних форм культурно-дозвіллєвої діяльності.

Інформація для цитування: Колянко О.В., Миронов Ю.Б. Корпоративна культура закладу вищої освіти та її складові // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2020/03/kolyanko-myronov.html


Коментувати не дозволено.