Програма навчальної дисципліни «Соціологія ринку»

Для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Укладач: Миронов Ю.Б., старший викладач кафедри менеджменту

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ринкова економіка як соціальний інститут та проблеми її функціонування (інфляція, безробіття, соціальний захист, ринкова культура тощо).

Міждисциплінарні зв’язки: Соціологія ринку вивчається після оволодіння студентами таких навчальних дисциплін: вступ до фаху; соціологія; основи економічної теорії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Соціологія ринку” є: озброїти майбутніх бакалаврів - менеджерів комплексними знаннями в галузі теорії і практики соціології ринку, дати повну уяву про закордонний і вітчизняний досвід у цій галузі, навчити методиці соціологічних досліджень, необхідній в управлінні трудовим колективом підприємства.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія ринку” є:

 • оволодіння знаннями з теорії та практики досліджень в галузі соціології ринку;
 • засвоєння ролі соціологічних знань в системі підготовки бакалавра - менеджера;
 • розвиток вмінь із застосування сучасних методик соціологічних досліджень в управлінській діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • суть ринку як явища і процесу;
 • соціальні механізми розвитку суспільства в умовах ринку;
 • суть змін в соціально-класовій структурі суспільства в умовах перехідної економіки;
 • соціальні інтереси і потреби працедавців, найманих працівників і споживачів;
 • роль держави в задоволенні соціальних потреб громадян;
 • соціальні проблеми підприємництва та управління ними малими групами тощо;

вміти:

 • використовувати набуті знання при прийнятті управлінських рішень;
 • зважувати соціальні наслідки прийнятих управлінських рішень;
 • допомагати кращій соціальній адаптації працівників до умов ринкового господарювання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Соціологія ринку як складова загальної соціології

Суть та функції ринку. Класифікація ринків. Поняття ринкової інфраструктури. Торгово-промислові палати. Торгові доми. Біржі. Ярмарки.

Соціологія ринку. Місце соціології ринку в загальній соціологічній науці. Об’єкт та предмет соціології ринку. Категорії соціології ринку.

Методологія соціологічного ринкового дослідження. Суть соціологічного ринкового дослідження. Типи соціологічного ринкового дослідження. Етапи соціологічного ринкового дослідження.

Тема 2. Держава в соціальному ринковому господарстві

Суть та необхідність державного регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Функції держави в ринковій економіці. Вади державного регулювання економіки.

Методи державного регулювання економіки. Економічні методи. Фіскальна політика. Грошово-кредитна політика. Мінімальна норма банківських резервів. Облікова ставка НБУ. Операції з ОВДП. Фіскальна політика. Зовнішньоекономічна політика. Адміністративні методи. Ліцензії. Квоти. Санкції. Стандарти. Державне ціноутворення. Державне планування. Державне замовлення. Пропагандистські методи.

Тема 3. Підприємництво та малий бізнес в ринковій економіці

Підприємництво. Підприємці. Бізнес. Функції підприємництва. Управління підприємництвом. Фактори соціопсихологічного регулювання підприємництва.

Правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні. Закони України “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про селянське (фермерське) господарство”, “Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про державну підтримку малого підприємництва”.

Малий бізнес та його значення для економіки. Етапи розвитку малого бізнесу в Україні. Малі підприємства. Критерії належності господарюючих суб’єктів до підприємств малого бізнесу.

Альтернативні моделі оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Фіксований податок. Єдиний податок.

Тема 4. Людина як суб'єкт соціально-економічного життя

Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система. Підходи до розуміння сутності людини. Біологізаторська та соціологізаторська концепції.

Потреби людини. Класифікація потреб. Ієрархія потреб А.Маслоу. Закон зростання потреб.

Блага та їх корисність. Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Раціональний споживач. Бюджет споживача. Бюджетні лінії. Криві байдужості. Закономірності економічної поведінки людини як споживача.

Тема 5. Соціологічний аналіз ринку праці

Ринок праці. Елементи ринку праці. Функції ринку праці. Кон'юнктура ринку. Попит та пропозиція на ринку праці.

Структура ринку праці. Зовнішній ринок. Внутрішній ринок. Відкритий ринок. Прихований ринок. Сегментація ринку праці.

Теоретичні основи аналізу ринку праці. Неокласична концепція. Кейнсіанство. Монетаризм. Інституціональна концепція. Теорія марксизму.

Моделі ринку праці. Японська модель. Американська модель. Шведська модель. Українська модель.

Тема 6. Зайнятість і безробіття як соціальні категорії

Зайнятість. Повна зайнятість. Неповна зайнятість. Первинна і вторинна зайнятість. Легальна, нелегальна та незаконна зайнятість.

Способи регулювання зайнятості на ринку праці. Активна політика. Громадські роботи. Профорієнтація. Підвищення кваліфікації. Самозайнятість. Пасивна політика.

Безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Природний рівень безробіття. Рівень безробіття. Закон Оукена. Взаємозв'язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса. Стагфляція.

Тема 7. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

Соціальна сфера. Соціальна політика. Об’єкти соціальної політики. Суб’єкти соціальної політики. Завдання та принципи соціальної політики.

Моделі соціальної політики. Американська модель. Шведська модель. Німецька модель. Англосаксонська модель. Японська модель.

Соціальна політика в Україні. Соціальні амортизатори. Соціальні стандарти. Соціальні норми. Соціальні амортизатори. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Соціальна база ринкового реформування.
Соціальний захист населення. Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальні послуги. Соціальний захист в Україні.

Соціальне страхування. Соціальні допомоги. Соціальні гарантії. Пенсійне забезпечення. Допомога при народженні дитини. Допомога при похованні. Пільги та субсидії. Державна цінова політика як інструмент соціального захисту

Тема 8. Соціальна мобільність населення в умовах ринку

Соціально-економічна мобільність. Соціально-трудова мобільність. Форми соціальної мобільності населення.

Міграція населення. Причини міграції. Наслідки міграції.

Міжнародна трудова міграція. Еміграція. Імміграція. Причини міжнародної трудової міграції. Основні регіони тяжіння мігрантів. Наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП).

Тема 9. Економічна культура

Сутність економічної культури. Функції економічної культури. Комунікативна функція. Нормативно-регулювальна функція. Інноваційна функція. Інтеграційна функція.

Складові економічної культури. Економічні цінності. Економічні ідеали. Економічні норми. Економічні стереотипи. Економічна міфологема.

Типи економічних культур. Патерналістська культура. Ринкова культура.

Українська економічна культура.

3. Рекомендована література

1. Адамчук В.В. и др. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407 с.
2. Вебер М. Соціологія: Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. – К.: Основи, 1998. – 534 с.
3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. – 399 с.
4. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 244с.
5. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. – К.:МАУП, 1997. – 168 с.
6. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 288 с.
7. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч.посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 226 с.
8. Лукашевич М. Соціологія економіки: Підручник для ВНЗ. – К.: Каравела, 2005. – 288 с.
9. Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія: Підручник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 184 с.
10. Пилипенко В.Е. и др. Экономическая социлогия: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.
11. Социология труда / Под ред. В.П. Махнарылова. – К.: Технік, 1981. – 240 с.
12. Танчин І. Соціологія: Навч. посібник. – Львів: УАД, 2005. – 360 с.
13. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 346 с.
14. Фединець Н., Миронов Ю., Гонська М. Соціологія ринку: Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2011. – 226 с.
15. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 800 с.