Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Тема 3. Організація як система

Ключові орієнтири до теми 3

Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Сміт. Системність як загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, поведінка системи, дія, подія.

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: спрямованість, сила, характер.

Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи; конкретні системи; відкриті системи; закриті системи; динамічні системи; адаптивні системи; ієрархічні системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням; за описом змінних; за способом управління; за типом операторів.

Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація організацій за ознаками: класифікація за принципами управління; класифікація за функціональними ознаками; класифікація за ознакою реалізації суспільних функцій; класифікація за ознакою визначення цілі (ціннісно-орієнтовані організації; організації, які формують власні цілі; цілескеровані організації; цілеспрямовані організації; цілеорієнтовані організації; цілепридатні організації; паразитичні організації).

3.1. Формування системних уявлень

Сьогодні нам невідомо достовірно, як саме міркував Сократ, адже судимо лише за свідченням його учня Платона. Та не підлягає сумніву, що саме Сократ спонукає до нового розуміння суті філософського (наукового) знання. Поняття «система» і «системність» відіграють важливу роль в сучасній науці та практиці. Починаючи від середини XX ст. ведуться інтенсивні розробки в галузі системного підходу до досліджень теорії систем. У той же час саме поняття системи має довгу історію. Спочатку системні уявлення сформувалися в рамках філософії: ще в античному світі було сформульовано тезу про те, що ціле більше від суми його частин. Стародавні філософи (Платон, Аристотель та інші) тлумачили систему як світовий порядок, стверджуючи, що системність – властивість природи.

......................

Наведено частину 3-ї теми книги для ознайомлення. Повна версія підручника у продажі

Придбати підручник можна на сайті OLX.UA

Питання для самоконтролю по темі 3

  1. Яким чином теорія систем пов‘язана із теорією управління?
  2. Якими базисними поняттями визначається система?
  3. У чому полягає принцип системності в економіці, сформульований А. Смітом?
  4. Що розуміється під поняттям «структура організації» у вузькому та широкому сенсі?
  5. Назвіть основні характеристики ієрархічних систем.
  6. За якими ознаками класифікують системи?
  7. Назвіть основні типи організацій за типологією, поширеною у вітчизняній соціології.
  8. Як можна класифікувати організації за функціональними ознаками?
  9. Як можна класифікувати організації за суспільними функціями?
  10. Розкрийте сутність поняття ціннісно-орієнтованої організації.

Тести до теми 3

1. Вперше системні уявлення було сформовано в рамках галузі знань:
а) астрономія;
б) філософія;
в) медицина;
г) суспільствознавство.

2. Упорядкована безліч істотних властивостей системи, якими вона володіє в певний момент часу, називається:
а) станом системи;
б) властивістю системи;
в) поведінкою системи;
г) подією.

3. Структура системи включає в себе:
а) графічне відображення рівнів управління;
б) ієрархічний розподіл повноважень;
в) аспекти організаційного порядку;
г) елементи структури, зв’язки між ними і атрибути цих зв’язків.

4. Системи, елементи яких є фізичними об’єктами, називаються:
а) абстрактними системами;
б) відкритими системами;
в) конкретними системами;
г) динамічними системами.

5. Системи, що функціонують в умовах початкової невизначеності і змінюються у зовнішніх умовах, класифікуються як:
а) адаптивні системи;
б) динамічні системи;
в) конкретні системи;
г) ієрархічні системи.

6. До класу ієрархічних систем відносять системи, елементи яких згруповані:
а) за рівнями, вертикально співвіднесені один з іншим, елементи рівнів мають розгалужені виходи;
б) за рівнями, горизонтально співвіднесені один з іншим;
в) на одному рівні, з вираженими зв‘язками між елементами;
г) на одному рівні, без виражених зв‘язків між елементами.

7. Класифікаційній ознаці системи «за описом зв‘язку» відповідають системні ознаки:
а) змішаний опис змінних, з якісними змінними, з кількісними змінними;
б) із зовнішнім управлінням, самокеровані, з комбінованим управлінням;
в) штучні, натуральні, змішані;
г) чорна скриня, непараметризовані оператори, біла скриня.

8. Емпірична типологія ділових організацій виділяє серед них типи:
а) зайняті задоволенням людських потреб та зайняті у сфері суспільної інтеграції;
б) громада, корпорація та асоціація;
в) підприємства та установи;
г) економічні та неекономічні організації.

9. За принципами управління розрізняють такі типи організацій:
а) унінодальна, мультинодальна, гомогенна, гетерогенна;
б) ділові організації, громадські спілки, проміжні форми організацій, асоціативні організації, поселення;
в) примусові, утилітаристські, символічні;
г) виробничі, торговельні, обслуговувальні.

10. Найбільш стійку категорію людських відносин, яка формується протягом діяльності організації, прийнято називати:
а) поведінкою системи;
б) організаційними нормами;
в) правилами внутрішнього розпорядку організації;
г) системою цінностей організації.

Наведено частину 3-ї теми книги для ознайомлення. Повна версія підручника у продажі

Придбати підручник можна на сайті OLX.UA