Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах

Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах

Опубліковано 31.05.2020 р. у розділі Інформаційні технології, Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали Міжнар наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 398 с. – С. 187-189.

Сьогодні, в період пандемії, використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців докорінно змінили навчальне інформаційне середовище всіх закладів вищої освіти. Процес навчання набув абсолютно нового змісту, а використання інформаційних технологій не доповненням навчального матеріалу, а його основою.

У сучасних умовах є дедалі очевиднішим, що смислом і основним показником прогресу людства треба вважати розвиток окремої людини в основі її здібностей. До того ж це головний важіль подальшого прогресу суспільства, особливо в умовах переходу до науково-інформаційних технологій, а потім і суспільства знань, де успіх у виробництві й життєдіяльності залежатиме від розвитку людини [1].

Проблему впровадження інформаційних технологій в навчальний процес актуалізують у своїх дослідженнях вітчизняні і зарубіжні автори, зокрема: В. О. Биков, Р. С. Гуревич, І. О. Зимня, Т. І. Коваль, В. Р. Кучеренко, Н. В. Морзе, С. О. Сисоєва, А. В. Хуторський, С. О. Христочевський, J. Hebenstreit, H. Mitsuhara, М. Rahkila, A. Paramythis. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміст навчання досліджували Н. В. Апатова і В. І. Клочко.

У Законі України “Про Національну програму інформатизації” наводять таке трактування поняття “інформаційні технології” як “цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування” [2].

З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та використання у сфері освіти. Так як інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, впорядкованою сукупністю взаємопов’язаних навчально-методичних, науково-технічних процесів, які спрямовані на задоволення освітніх, інформаційних, комунікаційних потреб усіх учасників навчального процесу.

Важливим трендом у сфері освіти стали відкриті онлайн-курси, вебінари з комп’ютерної грамотності та медіа-освіти. Основними технічними засобами навчання для організації електронного дистанційного навчання є об’єкти, які використовуються у інформаційно-навчальному середовищі, як носії інформації та інструменти діяльності студентів та викладачів, зокрема: смартфон, ноутбук, планшет, комп’ютер.

Важливими програмами для якісної організації навчального процесу є: Zoom, Viber, Moodle, Telegram та інші.

Електронне дистанційне навчання є різновидом дистанційного навчання, у процесі якого активні учасники навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану навчальну взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об’єктів, медіа навчальні засоби та інформаційно комунікаційні технології [3].

Отже, використання в освітній роботі технологій, які пов’язані з Інтернетом, дозволяє:

  • виділити такі особливості педагогічної діяльності як, якість освіти, вона є головним показником сучасної освіти;
  • реалізувати принцип безперервної освіти;
  • перейти від догматичного до діяльнісного підходу;
  • перейти до підготовки фахівців, здатних в умовах сучасного виробництва вирішувати проблеми в нетривіальних умовах.

Інформаційно-комунікаційні технології мають величезні можливості для особистісного розвитку індивіда, розкриття потенціалу, тому на сучасному етапі значну роль відіграють електронні дистанційні форми навчання. Сьогодні без застосування електронного дистанційного навчання заклади вищої освіти не можуть конкурувати на ринку освітніх послуг та забезпечувати якісну підготовку фахівців, які відповідатимуть сучасним вимогам.

Література

1. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї // Людина. Освіта. Соціум. 2007. 576 с.
2. Закон України “Про Національну програму інформатизації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.
3. Биков В.Ю. Дистанційна освіта – перспективний шлях до розвитку педагогічної освіти // Педагогічна газета. – 2001. №1(79). С.2-4.

Інформація для цитування: Колесник Г.В., Зубехіна Т.В. Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2020/05/kolesnyk-zubehina.html


Коментувати не дозволено.