Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій

Опубліковано 15.10.2020 р. у розділі Менеджмент в освіті

Опубліковано у: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 жовтня 2020 р.). – К. : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. – 340 с. – С.59-62.

Право кожної особи на отримання освіти за здібностями стверджується в статті 26 Загальної декларації прав людини [1]. У демократичному суспільстві громадянину надається свобода вибору тієї форми освіти, яка якнайповніше відповідає здібностям людини та її майбутній професійній діяльності.

Нова парадигма освіти орієнтує педагогічну спільноту на забезпечення варіативності освітніх систем та установ, гнучкості і динамічності навчального процесу у закладах освіти, його адаптивності до соціальних умов, потреб стейкхолдерів, широке і повсюдне впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій.

Сучасний стан розвитку системи освіти характеризується зростанням ролі інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Засвоєння знань за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій відбувається значно швидше та ефективніше, ніж за допомогою традиційних методів навчання. Ці технології змінюють характер розвитку, надбання і поширення знань, формування необхідних компетентностей, дозволяють поглиблювати і розширювати зміст дисциплін, що вивчаються, швидко оновлювати його, застосовувати більш ефективні методи навчання, а також значно розширюють доступ до освіти.

Істотно більшу доступність системи освіти можна забезпечити шляхом використання можливостей самоосвіти із застосуванням перспективних телекомунікаційних, дистанційних освітніх технологій, що використовуються для доставки навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і здобувачами освіти, коли процес навчання незалежний від часу і територіального простору. Доступність освіти багато в чому пов’язана з інформатизацією освіти. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет відкрила доступ до найбільшого сховища інформації і знань, інтегруючи інформаційні ресурси в єдине інформаційне освітнє середовище. Це призводить до підвищення значущості робіт по розробці і впровадженню в освіту нових інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних і телекомунікаційних.

Сьогодні технології допомагають вчителям та викладачам вдосконалювати своє викладання поза традиційним текстовим навчанням та залучати учнів і студентів до практичних способів навчання.

Освіта дедалі більше стає високотехнологічною. Все, що відбувається у світі технологій, безпосередньо впливає на системи освіти та навчання. Зупинимося на основних актуальних тенденціях розвитку освітніх технологій.

 1. Дистанційне навчання. У зв’язку з динамічним розвитком інформаційних технологій за останні десятиліття з’явилися можливості використання дистанційної форми навчання у роботі закладів освіти. Особливої актуальності набуло питання необхідності впровадження дистанційних технологій у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та карантинними обмеженнями у закладах освіти. За допомогою цього методу здобувачі освіти проходять курси вдома, використовуючи онлайн-курси, включаючи відеоуроки з реальним класом. Вчителі та викладачі можуть використовувати відеоконференції, інтерактивні навчальні програми та матеріали, системи тестового контролю тощо. Особливості впровадження дистанційного навчання в навчальний процес розглядалися нами у статті [2].
 2. Адаптовані методи навчання. Методології та досвід навчання ніколи не повинні бути однаковими для всіх, але попередні освітні системи не змогли запровадити власний досвід навчання, оскільки було занадто багато обмежень. Завдяки сучасним технологіям в освіті можливо запровадити власні методики викладання та навчання та досвід у сучасній освітній інфраструктурі. Завдяки сучасним ґаджетам та інтерфейсам тепер можна розпочати навчання, виходячи з їхніх потреб, переваг та доступності. Замість універсального підходу до навчання в класі, розробка мобільних додатків для освіти надала новий спосіб навчання на основі потреб здобувача освіти.
 3. «Хмарні» технології. Саме «хмарна» технологія відкрила повноцінний доступ до високотехнологічної освіти. Доступність інформації, що зберігається на віддалених (хмарних) серверах (наприклад, Google Диск), дозволила отримати доступ до навчальних програм і матеріалів з будь-якого пристрою та з будь-якого місця на планеті. Окрім простоти доступу та використання, хмарні технології також змогли вирішити проблему зберігання даних.
 4. Штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність у навчанні. Штучний інтелект останнім часом набув значної популярності на ринку. Технологічні компанії можуть використовувати цю технологію для забезпечення навчальних закладів віртуальними наставниками та помічниками викладачів, а також вдосконаленими автоматизованими системами оцінювання. Віртуальна та доповнена реальність стали великим стимулом для онлайн-освіти. Завдяки цим передовим технологіям здобувачі освіти можуть здобути реальний досвід, перебуваючи у віртуальному середовищі. Наприклад, для подання інформації про космічні об’єкти можна використовувати 3D проектори чи навіть шлеми віртуальної реальності, завдяки чому учень буде перебувати у середовищі, максимально наближеному до реального, поки фоновий голос озвучуватиме навчальний текст. Подібним чином трансляція хірургічних операцій допомагає студентам-медикам закріплювати теоретичні знання та формувати професійні компетентності.
 5. Соціальні мережі. Корисність соціальних медіа підтвердилася передовсім при організації групових проєктів. Більше того, онлайн-розмови та хеш-теги, пов’язані з домашніми завданнями, можуть допомогти здобувачам освіти побудувати власну спільноту. Це також може заохотити учнів і студентів освоювати нові способи навчання.
 6. «Перевернуте навчання». Цей порівняно новий підхід до освіти передбачає «перевертання» традиційних методів навчання. У «перевернутому» класі учні користуються новими технологіями для засвоєння навчального матеріалу вдома за допомогою відео та іншого цифрового вмісту, а потім виконують свої домашні завдання у школі невеликими групами під наглядом учителя.
 7. Перетворення мови у текст і навпаки. Переважна більшість пристроїв та платформ додатків зараз постачаються з програмами та функціями віртуального помічника, такими, наприклад, як Siri від Apple. Такі помічники, наділені штучним інтелектом, реагуючи на голосові команди ще більше полегшують навчання. Більше того, функція перетворення мови в текст, що постачається з більшістю пристроїв, роблять конспектування ще більш зручним та швидким. Ця ж технологія (онлайн-перекладач) здатна допомогти здобувачам освіти при вивченні іноземних мов, зокрема для формування словникового запасу, удосконалення навичок правильної вимови слів тощо.
 8. 3D-друк. Об’ємний друк, який також відомий як створення прототипів, дозволяє здобувачам освіти навчатися з більш відчутним фізичним досвідом. Учень чи студент може легко сформувати своє уявлення про предмет завдяки моделі, створеній на 3D-принтері. У будь-якому закладі освіти 3D-принтери допоможуть учасникам освітнього процесу якнайкраще зреалізувати свої креативні ідеї та здобути більше практичного досвіду [3].

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології – рушійна сила і координатор зростаючої глобалізації освітнього середовища. Педагоги розуміють, що поєднання цифрових технологій і ресурсів дає більше можливостей для покращення якості навчання і викладання, ніж всі попередні освітні технології. Інформатизація освіти як процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних засобів інформаційних та комунікаційних технологій допоможе краще зреалізувати психолого-педагогічні цілі навчання і виховання.

Список використаних джерел

 1. Загальна декларація прав людини. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 2. Сватюк О.Р. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес / О.Р. Сватюк, Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова // Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : збірник наукових статей. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – С. 139-143.
 3. Jobanputra Khushboo. Top 6 Educational Technology Trends Right Now / Khushboo Jobanputra. – URL : https://elearningindustry.com/educational-technology-trends-top-right-now.
Інформація для цитування: Миронова М.І., Савчин І.М., Миронов Ю.Б. Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій // Електронний науковий вісник «Керівник.ІНФО». - URL: https://kerivnyk.info/2020/10/myronov-savchyn-myronova.html


Коментувати не дозволено.