Список використаних джерел

Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки

Список використаних джерел

 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України №3201-IV від 15.12.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3201-15.
 2. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного Банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку: Постанова Правління Національного банку України №290 від 12.08.2005 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0946-05
 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України №448/96-ВР від 30.10.1996 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
 4. Про запровадження системи обов’язкового рейтингування суб’єктів та інструментів фондового ринку: Рішення ДКЦПФРУ №542 від 08.12.2004 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1676-04
 5. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління Національного Банку України №279 від 06.07.2000 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00
 6. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Правління Національного банку України №361 від 02.08. 2004 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04
 7. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного Банку України №368 від 28.08.2001 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
 8. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: Постанова Правління Національного Банку України №23 від 25.01.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
 9. Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного Банку України №315 від 02.06.2009 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09
 10. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків: моногр. / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2011. – 191 c.
 11. Аналіз банківської діяльності: підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; [за ред. А. М. Герасимовича]. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.
 12. Аниховский А. Л. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация / А. Л. Аниховский // Деньги и кредит: науч.-практ. журн. – 2009. – №3. – С. 30-34.
 13. Ануашвили Н. А. Методы оценки инвестиционных рейтингов и инвестиционной емкости коммерческих банков: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. А. Ануашвили. – М., 2009. – 149 с.
 14. Ануашвили Н. А. Методы оценки инвестиционных рейтингов и инвестици-онной емкости коммерческих банков / Н. А. Ануашвили // Транспортное дело России: науч. журн. – 2009. – №4. – С. 54-59.
 15. Афанасенко М. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління банком / М. В. Афанасенко // Вісн. Української академії бан-ківської справи: наук.-практ. журн. – 2011. – №1 (30). – С. 72-77.
 16. Байдак В. Ю. Методология присвоения рейтинга банкам граничным мето-дом / В. Ю. Байдак // Российский экономический Интернет-журнал. – 2012. – №1. – С. 4-13.
 17. Бабкіна І. Є. Адекватність оцінок провідних рейтингових агентств / І. Є. Бабкіна // Вісн. Київського нац. торг.-екон. ун-ту. – 2011. – №4. – С. 61-71.
 18. Бабкіна І. Є. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків / І. Є. Бабкіна // Вісн. Національного Банку України. – 2010. – №12. – С. 31-33.
 19. Банківські операції: підруч. / М.І. Савлук, М. Ф. Пудовкіна та ін.; [за ред. А. М. Мороз]. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 20. Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 145-150.
 21. Башнянин Г.І. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного регулювання: моногр. / Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, І.Є. Труш. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 222 с.
 22. Башнянин Г.І. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик, Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова. – 3 вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 338 с.
 23. Беляєва О. О. Базель ІІ та особливості його впровадження в країнах цент-ральної та східної Європи / О. О. Беляєва // Економіка та регіон: Наук. вісн. Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – 2011. – №4 (31). – С. 155-161.
 24. Богатов О. И. Основы рейтингового управления экономическими системами / О. И. Богатов, В. Г. Скобелев, В. П. Стасюк // Модели управления произ-водственными и инновационными проектами: новое в экономической кибер-нетики: сборник науч. статей ДонТУ. – Донецк, 1999. – С. 35-48.
 25. Богатов О. И. Рейтинговое управление экономическими системами: моногр. / О. И. Богатов, Ю. Г. Лысенко, В. Л. Петренко, В. Г. Скобелев. – Донецк: Юго-Восток, 1999. – 110 с.
 26. Богута Н. Первые ипотечные еврооблигации / Н. Богута // Эксперт Украина: Украинский деловой журн. – 2007. – №8 (106). – С. 48-51.
 27. Болгар Т. М. Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику / Т. М. Болгар // Економічний Нобелівський вісн. – 2014. –№1 (7). – С. 50-58.
 28. Боярко І. М. Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, Л. А. Могиліна // Вісн. Української акад. банк. справи. – 2010. – №1. – С. 68-73.
 29. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: моногр. / З. М. Васильченко. – М.: Кондор, 2004. – 528 с.
 30. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: моногр. / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
 31. Вітлінський В. В. Управління депозитним портфелем / В. В. Вітлінський, О. М. Гай // Фінанси України. – 2004. – №10. – С. 131-140.
 32. Вітлінський В. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційно-го банку / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа: наук.-практ. журн. – 2000. – №6. – С. 48-51.
 33. Внукова Н. М. Методика кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітен-тів за Національною рейтинговою шкалою: свідоцтво про реєстрацію автор-ського права на твір №22757 / Н. М. Внукова, Н. І. Притула. – К.: Держ. департамент інтелектуальної власності МОН України, 2007.
 34. Внукова Н. М. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку як важлива частина фінансового менеджменту / Н. М. Внукова, В. І. Успа-ленко, О. А. Ягольницький // Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: моногр. – Х.: Михайлов Г. Г., 2009. – С. 111-131.
 35. Внукова Н. М. Управління ризиками кредитування в банку / Н. М. Внукова, А. Ю. Меньшова // Фінансова кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наук. праць. – 2009. – №1 (6). – С. 83-87.
 36. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа: підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Ру-щишин, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.
 37. Волошин И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И. В. Волошин. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2004. – 216 c.
 38. Все, что нужно знать о кредитных рейтингах // Standard & Poor’s Financial Services, LLC, 2009. – 17 с.
 39. Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: моногр. / В. М. Геєць; [за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі]. – К.: КНТЕУ, 2008. – Ч. 1. – 389 с.; Ч. 2. – 273 с.
 40. Глуха Г. Я. Іміджевий рейтинг як елемент системи оцінки конкурентоспроможності банківських установ на ринку України / Г. Я. Глуха, В. І. Риль // Європейський вектор економічного розвитку: наук. журн. – 2010. – №2 (9). – С. 38-46.
 41. Годжаева Э. С. Способы и механизм повышения надежности российских банков / Э. С. Годжаева // Финансы и кредит: науч.-практ. и теоретический журн. – 2012. – №18. – С. 74-79.
 42. Годжаева Э. С. Методические подходы к определению надежности российских банков / Э. С. Годжаева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журн. – 2011. – №3. – С. 466-473.
 43. Гордіца Т. М. Сучасні методики рейтингування банків України: теорія і практика інформаційної відкритості для вкладників грошових коштів / Т. М. Гордіца // Економічні науки: збірник наук. праць. – 2011. – Вип. 7. URL: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ issue_articles/23_4.pdf
 44. Григорьев А. В. Методика определения значений весовых коэффициентов с учетом компетентности привлекаемых экспертов / А. В. Григорьев, П. А. Козин, А. В. Остапчук // Имущественные отношения в Российской Федерации: информац.-аналит. и науч.-практ. журн. – 2009. – №8. – С. 73-83.
 45. Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціо-нування кредитної системи: моногр. / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 316 с.
 46. Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування / Л. Долінський // Вісн. Національного Банку України. – 2011. – №4. – С. 23-27.
 47. Дробніцька О. Р. Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів / О. Р. Дробніцька // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-виробн. журн. – 2013. – №6 (44). – С. 267-272.
 48. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств: навч. посіб. / В. І. Єлейко, Ю. Б. Миронов, М. Я. Демчишин, Р. Д. Боднар. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2016. – 220 с.
 49. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: моногр. / А. О. Єпіфанов. – Суми: Універси-тетська книга, 2007. – 417 с.
 50. Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс; [под ред. Ю. П. Адлера, В. Г. Горского]. – М.: Статистика, 1976. – 598 с.
 51. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.
 52. Зачосова Н. В. Обґрунтування необхідності та етапи розробки універсальної методики визначення кредитного рейтингу комерційних банків / Н. В. Зачосова // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-виробн. журн. – 2011. – №6 (25). – С. 232-238.
 53. Иванов В. В. Анализ надежности банка: практ. пособ. / В. В. Иванов. – М.: Русская деловая литература. – 1996. – 320 с.
 54. Исмагилова Л. А. Концептуально-методические подходы к оценке внутрен-него рейтинга коммерческого банка / Л. А. Исмагилова, З. Н. Идрисова, А. Р. Саттарова // Вестник ВЭГУ: науч. журн. – 2011. – №1 (51). – С. 31-39.
 55. Карминский А. М. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. В. Рыжов // Управление финансо-выми рисками: науч.-практ. журн. – 2006. – №4. – С. 362-373.
 56. Карминский А. М. Модели рейтингов международных агентств / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий // Прикладная эконометрика: науч.-практ. журн. – 2007. – №1. – С. 3-19.
 57. Карминский А. М. Модели рейтингов финансовой устойчивости / А. М. Карминский, А. В. Мяконьких, А. А. Пересецкий // Управление финансовыми рисками: науч.-практ. журн. – 2008. – №1. – С. 2-18.
 58. Карминский А. М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. Е. Петров. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 236 с.
 59. Карминский А. М. Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий // Журнал Новой Экономической Ассоциации. – 2009. – №1-2. – С. 86-102.
 60. Карминский А. М. Роль рейтингов в развитии бизнес-процессов российских банков / А. М. Карминский, Е. В. Трофимова // Вестник МГИМО Универси-тета. – 2012. – №1. – С. 260-266.
 61. Карчева Г. Т. Концептуальні підходи до оцінки ефективності діяльності банків / Г. Т. Карчева // Вісник Національного Банку України. – 2007. – №10. – С. 20-21.
 62. Кашпрук Ю. А. Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіж-ний досвід та можливості його імплементації в Україні / Ю. А. Кашпрук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: збірник наук.-техн. праць. – Львів, 2012. – Вип. 22.15. – С. 281-286.
 63. Ковалев П. П. Банковский риск-менеджмент: учеб. пособ. / П. П. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с.
 64. Коваленко В. В. Достатність капіталу банківської системи в умовах цикліч-ного розвитку економіки / В. В. Коваленко, Д. С. Гайдукович // Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щоквартальний збірник. – 2014. – №1 (30). – С. 48-58.
 65. Коваленко В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: моногр. / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 153 с.
 66. Коваленко В. В. Методологія оцінки фінансової стійкості комерційного банку: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наук. праць. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. – Т. 8. – С. 128-134.
 67. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: моногр. / В. В. Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.
 68. Ковтун О. І. Визначення параметрів та оцінювання ефективності заходів державної економічної політики на основі використання економетричних моделей / О. І. Ковтун // Механізм регулювання економіки: міжнар. наук. журн. – 2014. – №4. – С. 147-158.
 69. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 432 с.
 70. Ковтун О. І. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку: навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 172 с.
 71. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: моногр. / В. Н. Кочетков. – К.: МАУП, 1999. – 189 с.
 72. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку: моногр. / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 583 с.
 73. Куцик П. О. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин // Економіст. – 2015. – №2. – С. 18-24.
 74. Кредитний ризик комерційного банку: навч. посіб. / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко; [за ред. В. В. Вітлінського]. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.
 75. Лернер Ю. И. Экономические инструменты производственной и предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков: моногр. / Ю. И. Лернер. – Харьков: НТУ Харьковский политехнический институт, 2008. – 356 с.
 76. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підруч. / Н. Б. Литвин. – К.: Хай&Тек Прес, 2010. – 608 с.
 77. Ловчиков А. А. Подходы ведущих международных рейтинговых агентств к оценке финансового положения коммерческого банка / А. А. Ловчиков // Вестник Академии: науч. журн. – 2013. – №1 (35). – С. 26-29.
 78. Логвиненко Ю. Л. Рейтингування діяльності промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю. Л. Логвиненко. – Львів, 2012. – 25 с.
 79. Логвиненко Ю. Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах / Ю. Л. Логвиненко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політех-ніка». – 2009. – №640. – С. 319-327.
 80. Мазаракі А. Методологічні засади побудови рейтингової системи оціню-вання діяльності комерційних банків / А. Мазаракі, Н. Шульга // Банківська справа: наук.-практ. журн. – 1999. – №3. – С. 26-29.
 81. Марчук О. О. Стабілізація розвитку національної економіки на основі пере-орієнтації грошово-кредитної політики: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / О. О. Марчук. – Львів, 2013. – 225 с.
 82. Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України / П. Матвієнко // Економіка України: всеукр. щомісячний наук. журн. – 2008. – №2. – С. 37-46.
 83. Матеріали офіційного сайту РА «Кредит-Рейтинг». URL: http://www.credit-rating.ua/img/st_img/Methodology/12.07. 2011/Banks_CR_meth.pdf
 84. Матеріали офіційного сайту НРА «Рюрік». Основні поняття. URL: http://rurik.com.ua/rating-principles/main-definitions
 85. Матеріали офіційного сайту НРА «Рюрік». URL: http://www.rurik.com.ua/documents/methodology/metod_banks_Cut_ final.pdf
 86. Матеріали офіційного сайту РА «ІВІ-Рейтинг». URL: http://ibi.com.ua/files/6/Methodics_2014_Banks.pdf
 87. Матеріали офіційного сайту РА «Стандарт-Рейтинг». URL: http://www.standard-rating.com/rus/rl
 88. Матеріали офіційного сайту РА «Українське кредитно-рейтингове агентст-во» (РА «УКРА»). URL: http://ucra.com. ua/var/upload/files/file/metodology_bank.pdf
 89. Матеріали офіційного сайту РА «Експерт-Рейтинг». URL: http://www.expert-rating.com/rus/metodologiya
 90. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. – Базель: Банк международных расчетов, 2004 [русский перевод Центрального банка России]. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://cbr.ru/analytics/bank_system/basel.htm
 91. Миронов Ю.Б. Державне регулювання процесу валідації методологій скла-дання банківських рейтингів / Ю. Б. Миронов // Ефективність державного управління: збірник наук. праць. – 2014. – №39. – С. 231-238.
 92. Миронов Ю.Б. К вопросу требований пользователей к банковским рейтин-гам / Ю. Б. Миронов // European Applied Sciences. – 2014. – №4. – С. 119-122.
 93. Миронов Ю.Б. Класифікація банківських рейтингів та їх практичне використання / Ю. Б. Миронов // Вчені записки університету «Крок». Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 35. – С. 73-78.
 94. Миронов Ю.Б. Сильні та слабкі сторони різних показників надійності банківських рейтингів / Ю. Б. Миронов // Наук. вісн. Херсонського держ. Ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 6. – Ч. 5. – С. 26-30.
 95. Миронов Ю.Б. Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування / Ю. Б. Миронов // Економічний форум: наук. журн. – 2016. – №2. – С. 67-77.
 96. Миронов Ю.Б. Сутність і призначення банківських рейтингів / Ю. Б. Миро-нов // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: збірник наук.-техн. праць. – Львів, 2014. – Вип. 24.01. – С. 243-249.
 97. Набок Р. М. Банки та рейтингові агентства. Місце ризиків у схемі рейтингу-вання банків України / Р. М. Набок, О. М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наук. праць. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 2006. – Т. 16. – C. 165-173.
 98. Несторишен І. В. Міжнародні рейтингові агенції як фактор впливу на націо-нальну безпеку держави / І. В. Несторишен // Сталий розвиток економіки: всеукр. наук.-виробн. журн. – 2010. – №1. – С. 45-48.
 99. Никитина Е. Б. Особенности банковских рейтинговых оценок / Е. Б. Ники-тина // Вестник Пермского ун-та. Серия «Экономика». – 2011. – №3 (10). – С. 87-92.
 100. Носов О. Ю. Державне регулювання грошової системи в трансформаційній економіці України: дис. … докт. екон. наук: 08.00.03 / О. Ю. Носов. – Львів, 2011. – 468 с.
 101. Онищенко В. О. Досвід зарубіжних країн щодо оцінки фінансового стану банків / В. О. Онищенко, Ю. С. Довгаль, О. М. Гребінь // Проблеми і перс-пективи розвитку банківської системи України: збірник наук. праць. – 2012. – Вип. 35. – С. 25-32.
 102. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: навч. посіб. / О. В. Геєць, В. М. Домрачев, с.Л. Лондор. – К.: Вид-во Європейсь-кого ун-ту, 2004. – 237 с.
 103. Основні показники діяльності банків України. Дані офіційного сайту НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=36807
 104. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка: моногр. / Г. С. Панова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 272 с.
 105. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І. М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
 106. Пересецкий А. А. Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s / А. А. Пересецкий // Прикладная эконометрика: науч.-практ. журн. – 2009. – №2 (14). – С. 3-23.
 107. Пересецкий А. А. Методы оценки вероятности дефолта банков / А. А. Пере-сецкий // Экономика и математические методы: науч. журн. – 2007. – Т. 43. – №3. – С. 37-62.
 108. Пересецкий А. А. Непараметрические оценки эффективности российских банков / А. А. Пересецкий, с.В. Головань, В. В. Назин // Экономика и математические методы: науч. журн. – 2010. – Т. 46. – №3. – С. 43-57.
 109. Пілецька С. Т. Аналіз банківської діяльності: курс лекцій / С. Т. Пілецька, О. А. Сапліна. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 204 с.
 110. Полушина О. С. Рейтинговая оценка финансового состояния банков: проблемы и перспективы / О. С. Полушина, М. Я. Ходоровский // Известия Уральского гос. экон. ун-та. – 2010. – №6 (32). – С. 65-70.
 111. Портер Р. С. Введение в регулирование, надзор и анализ банковской деятельности / Р. С. Портер. – Вашингтон: Ин-т экономического развития, Мировой банк, 1992. – 122 с.
 112. Предтеченский А. Н. Коэффициентный анализ в системе кредитных рей-тингов заемщиков банка / А. Н. Предтеченский // Банковское дело: ежеме-сячный аналитический журн. – 2005. – №5. – C. 38-46.
 113. Райко М. Высший пилотаж / М. Райко, О. Арестархов // Бизнес: деловой еженедельник. – 2004. – №31. – С.34-37.
 114. Раєвський К. Є. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку / К. Є. Раєвський // Вісн. Національного Банку Укра-їни. – 1996. – №4. – С. 31-36.
 115. Раєвський К. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяль-ності комерційного банку / К. Раєвський, Т. Раєвська // Вісн. Національного Банку України. – 1999. – №3. – С. 31-41.
 116. Регламент ЄС №1060/2009 Європейського парламенту та ради Європи від 16 вересня 2009 р. URL: http://www. commerciallaw.com.ua/attachments/157_reglament_ES.pdf
 117. Рейтингова система оцінювання надійності українських банків за публіч-ною інформацією // Урядовий кур’єр (спец. вип.). – 2011. – №94. – С. 16.
 118. Рожко О. Д. Кредитний рейтинг як оцінка надійності державних і муніци-пальних позичальників / О. Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. – 2005. – №7. – C. 3-8.
 119. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг / П. С. Роуз; [пер. с англ. 2-го изд.]. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
 120. Савченко К. В. Можливості використання фінансової політики держави для стабілізації національної економіки / К. В. Савченко // Збірник наук. праць Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2013. – №2. – С. 144-155.
 121. Савченко К. В. Оцінка ефективності стабілізаційної політики / К. В. Сав-ченко // Економічний часопис – ХХІ: наук. журн. – 2014. – №1-2. – С. 81-84.
 122. Саймон Вайн. Оптимизация ресурсов современного банка / Саймон Вайн. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 194 с.
 123. Самородов Б. В. Методика визначення рейтингу банку на основі експерт-них оцінок з урахуванням компетентності експертів / Б. В. Самородов // Вісн. Ун-ту банк. справи Національного Банку України. – 2011. – №3 (12). – С. 306-310.
 124. Самородов Б. В. Методологічні основи застосування теорії оптимізації у банківській справі / Б. В. Самородов // Вісн. Національного Банку України. – 2012. – №7. – С. 58-61.
 125. Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісн. Національного банку України. – 2012. – №1. – С. 18-21.
 126. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз математичних особливостей таксоно-метричного методу при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ: наук.-виробн. журн. – 2012. – №1 (5). – С. 34-40.
 127. Самородов Б. В. Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу / Б. В. Самородов // Фінанси, облік і аудит: збірник наук. праць. – 2012. – №19. – С. 161-169.
 128. Самородов Б. В. Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредит-ного рейтингу банку / Б. В. Самородов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наук. праць. – 2012. – №2 (13). URL: http://fkd.org.ua/article/viewFile/ 25124/22582
 129. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – 19-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2014. – 1360 с.
 130. Севрук В. Т. Банковские риски / В. Т. Севрук. – М.: Дело Лтд., 1995. – 72 с.
 131. Севрук В. Т. Дополнительные рейтинги – инструмент оценки внутренних рисков финансовых институтов / В. Т. Севрук // Банковское дело: ежемесячный аналитический журн. – 2006. – №2. – C. 29-36.
 132. Севрук В. Т. О Международных рейтингах как индикаторах степени интеграции российских эмитентов в мировую экономику / В. Т. Севрук // Банковские услуги: ежемесячный науч.-практ. журн. – 2007. – №2. – С. 12.
 133. Синки Д. Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Д. Ф. Синки; [пер с англ.]. – 4-е изд. перераб. – М.: Саtаlaху, 1994. – 937 c.
 134. Синки Дж. (мл). Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Дж. Синки (мл). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
 135. Стащук Д. М. Рейтингування банків у системі прийняття фінансово-інвес-тиційних рішень: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Д. М. Ста-щук. – К., 2014. – 22 с.
 136. Тиркало Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: навч. посіб. / Р. І. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.
 137. Турчин Н. Б. Види та значення рейтингів у банківській діяльності / Н. Б. Турчин // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: збірник наук.-техн. праць. – Львів, 2007. – Вип. 17.2. – С. 224-229.
 138. Турчин Н. Б. Еволюція розвитку банківських рейтингів / Н. Б. Турчин // Вісн. Львівського ун-ту. Серія «Економічна». – 2008. – Вип. 40. – С. 249-251.
 139. Турчин Н. Б. Економічна сутність та функціональне значення банківських рейтингів / Н. Б. Турчин // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: збірник наук.-техн. праць. – Львів, 2007. – Вип. 17.6. – С. 212-217.
 140. Фетисов Г. Г. Устойчивость КБ и рейтинговые системы ее оценки: моногр. / Г. Г. Фетисов. – М.: Финансы и Статистика, 1999. – 167 с.
 141. Хакен Г. Информация и самоорганизация: макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М.: Мир, 1991. – 240 с.
 142. Халява С. П. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулю-вання: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / С. П. Халява. – Х., 1998. – 20 с.
 143. Харламов П. Липовые рейтинги? / П. Харламов // Деньги: аналитический журн. – 2011. – №6 (200). – С. 8.
 144. Хейнсворт Р. Регулирование деятельности рейтинговых агентств / Р. Хейнсворт // Деньги и кредит: науч.-практ. журн. – 2009. – №7. – С. 40-45.
 145. Хенни ван Грюнинг. Анализ банковских рисков. Система оценки корпора-тивного управления и управления финансовым риском / Хенни ван Грю-нинг, с.Братанович. – М.: Весь Мир, 2006. – 304 с.
 146. Цибульська Н. Б. Розвиток банківського рейтингування в Україні / Н.Б. Цибульська // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – 2014. – Вип. 2. – С. 1188-1191. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/ 243.pdf.
 147. Цыбульская Н. Б. Методика рейтинговой оценки надежности банков / Н.Б. Цыбульская // Банкаўскі веснік: журн. – 2014. – №1 (606). – С. 44-49.
 148. Чистяков C. П. Случайные леса: обзор / C. П. Чистяков // Труды Карельского научного центра РАН. – 2013. – №1. – С. 117-136.
 149. Чмутова І. М. Методичні підходи до формування рейтингу банків України / І. М. Чмутова, М. В. Афанасенко // Академічний огляд: наук.-практ. журн. – 2011. – №2 (35). – С. 73-78.
 150. Чуб О. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: моногр. / О. О. Чуб. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.
 151. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці: моногр. / О. О. Чуб. – К.: КНЕУ, 2009. – 340 с.
 152. Шапран В. Особенности рейтинговой оценки в 2011 году / В. Шапран // Україна Бізнес Ревю: тижневик. – 2011. – №14. – С. 4.
 153. Шапран В. Лидеры эпохи потерь / В. Шапран, В. Духненко, Е. Ставер // Эксперт: деловой аналитический журн. – 2010. – №9. – С. 14-25.
 154. Шелудько Н. М. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків: моногр. / Н. М. Шелудько. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2002. – 228 с.
 155. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 237 с.
 156. Шиманська О. В. Сутність та значення рейтингів для оцінки ділової репу-тації підприємства / О. В. Шиманська // Стратегія економічного розвитку України: наук. журн. – 2012. – №30. – С. 68-73.
 157. Яблоков А. І. Рейтингове моделювання банківських ризиків / А. І. Яблоков // Збірник наук. праць МННЦ ІТіС. – 2009. – Вип. 14. – С. 229-245.
 158. Altman E. I. A Point-in-Time Perspective on Through-the-Cycle Ratings / E. I. Altman, H. A. Rijken // Financial Analysts Journal. – 2006. – Vol. 62. – No. 1. – P. 54-70.
 159. Altman E. I. Revisiting Credit Scoring Models in a Basel 2 Environment in Credit Ratings, Methodologies, Rationale and Default Risk / E. I. Altman. – London: Risk Books, 2002. – 37 p.
 160. Altman E. I. The Impact of Rating Agencies’ Through-the-Cycle Methodology on Rating Dynamics / E. I. Altman, H. A. Rijken // Economic Notes by Banca Monte dei Paschi de Siena. – 2005. – Vol. 34. – P. 127-154.
 161. Amato J. Are Credit Ratings Procyclical? / J. Amato, C. Furfine // Journal of Banking and Finance. – 2004. – Vol. 28. – P. 641-677.
 162. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. – Basle: International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, 1996. – 56 p. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf
 163. Araya R. Moody’s Approach to Rating U.S. REIT CDOs / R. Araya, Ya. Mahdavi, R. Ouzidane // Moody’s Investor Service, 2010. – P. 1-14.
 164. Arora N. Reduced Form vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models / N. Arora, J. R. Bohn, F. Zhu // Journal of Investment Manage-ment. – 2005. – Vol. 3. – No. 4. – 41 p.
 165. Bank Financial Strength Ratings: Global Methodology // Moody’s Investors Service. Global Credit Research. – February 2007. – 40 p. URL: https://www.moodys.com/PublishingImages/topics/gbrm/GBRA_ BFSR.html
 166. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, December 2010 (Rev. June 2011). – 77 p. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
 167. Basel III Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements. – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, 2014. – 23 p. URL: http://www.bis.org/publ/ bcbs270.pdf
 168. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Super-vision, 2013. – 75 p. URL: http://www.bis.org/ publ/ bcbs238.pdf
 169. Basel III: the Net Stable Funding Ratio. – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, 2014. – 17 p. URL: http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf
 170. Bauer E. An Empirical Comparison of Voting Classification Algorithms: Bagging, Boosting, and Variants / E. Bauer, R. Kohavi // Machine Learning. – 1999. – No. 36. – P. 105-139.
 171. Beinert C. The Discriminative Power of Rating Functions / C. Beinert, P. Reichling, B. Vogt // Banks and Bank Systems. – 2007. – Vol. 2. – Issue 1. – P. 32-39.
 172. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. – 1973. – Vol. 81. – No. 3. – P. 637-654.
 173. Blume M. E. The Declining Credit Quality of US Corporate Debt: Myth or Reality? / M. E. Blume, F. Lim, A. C. MacKinlay // Journal of Finance. – 1998. – No. 53. – P. 1389-1413.
 174. Bradford J. Pruning Decision Trees with Misclassification Costs / J. Bradford, C. Kunz, R. Kohavi, C. Brunk, C. Brodley // Proceedings of the European Conference on Machine Learning, 1998. – P. 131-136.
 175. Cantor R. Analyzing the Tradeoff Between Ratings Accuracy and Stability / R. Cantor, C. Mann // Moody’s Special Comment. URL: https://www.moodys.com/sites/products/DefaultResearch/tradeoff.pdf
 176. Carey M. Parameterizing Credit Risk Models with Rating Data / M. Carey, M. Hrycay // Journal of Banking and Finance. – 2001. – No. 25. – P. 197-270.
 177. Crosbie P. Modeling Default Risk / P. Crosbie, J. Bohn // White Paper, Moody’s KMV, 2003. URL: http://www.macs.hw.ac.uk/ ~mcneil/F79CR/Crosbie_Bohn.pdf
 178. Ederington L. Why Split Ratings Occur? / L. Ederington // Financial Manage-ment. – 1986. – Vol. 15. – No. 1. – P. 37-47.
 179. Fitch Ratings: Perspectives on Bank Credit Ratings in a Changing Environment // Special Report. – 7 March 2011. URL: https:// www.fitchratings.com
 180. Gaillard N. Credit Rating Agencies and the Eurozone Crisis: What is the Value of Sovereign Ratings? / N. Gaillard // VOX CEPR's Policy Portal. – 9 September 2013. URL: http://www.voxeu.org/article/credit-rating-agencies-and-eurozone-crisis-what-value-sovereign-ratings
 181. Hau H. Bank Ratings What Determines Their Quality? / H. Hau, S. Langield, D. Marques-Ibanez // Europeana Central Bank. Working Paper Series. – 2012. – No. 1484. URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/scpwps/ecbwp1484.pdf
 182. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Upd. to April 1998). – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, 1988. – 26 p. URL: http:// www.bis.org/publ/bcbsc111.pdf
 183. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework Comprehensive Version. – Basle: Bank for International Settlements; Basel Committee on Banking Supervision, 2006. – 347 p. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
 184. Kealhofer S. Quantifying Credit Risk I: Default prediction / S. Kealhofer // Financial Analysts Journal. – 2003. – Vol. 59. – No. 1. – P. 30-44.
 185. Keenan S. Validation Methodologies for Default Risk Models / S. Keenan, J. Sobehart, R. Stein // Credit. – May 2000. – P. 51-56.
 186. Keynes Jh. M. The General Theory of Employment, Interest and Money / Jh. M. Keynes. – London: Macmillan, 2007. – 472 p.
 187. Kiff Jh. Rating Through-the-Cycle: What Does the Concept Imply for Rating Stability and Accuracy? / Jh. Kiff, M. Kisser, L. Schumacher // IMF Working Paper. – 2013. – Vol. 13 (64). – 29 p.
 188. Kisgen D. J. Credit Ratings and Capital Structure / D. J. Kisgen // The Journal of Finance. – 2006. – Vol. 61. – P. 1035-1072.
 189. John G. Wrappers for Feature Subset Selection / G. John, R. Kohavi // Artificial Intelligence. – 1997. – Vol. 97. – No. 1-2. – P. 272-324.
 190. Krahnen J. P. Generally Accepted Rating Principles: a Primer / J. P. Krahnen, M. Weber // Journal of Banking and Finance. – 2001. – Vol. 25. – P. 3-24.
 191. Kuznets S. Equilibrium Economics and Business-Cycle Theory / S. Kuznets // Economic Change: Selected Essays in Business Cycles, National Income, and Economic Growth. – N. Y., 1953. – P. 31.
 192. Livingston M. Asset Opaqueness and Split Bond Ratings / M. Livingston, A. Naranjo, L. Zhou // Financial Management. – 2007. – No. 36. – P. 49-62.
 193. Livingston M. Split Bond Ratings and Rating Migration / M. Livingston, A. Naranjo, L. Zhou // The Journal of Banking and Finance. – 2008. – No. 32 (8). – P. 1613-1624.
 194. Löffler G. An Anatomy of Rating Through the Cycle / G. Löffler. – Frankfurt: Goethe-Universität, 2002. – 45 p.
 195. Löffler G. An Anatomy of Rating Through the Cycle / G. Löffler // Journal of Banking and Finance. – 2004. – Vol. 28. – Issue 3. – P. 695-720.
 196. Löffler G. Avoiding the Rating Bounce: Why Rating Agencies are Slow to React to New Information / G. Löffler // Journal of Economic Behaviour and Organization. – 2005. – No. 56 (3). – P. 365-381.
 197. Merton R. C. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates / R. C. Merton // Journal of Finance. – 1974. – No. 29. – P. 449-470.
 198. Morgan D. Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry / D. Morgan // The American Economic Review. – 2002. – No. 92 (4). – P. 874-888.
 199. Munves D. W. Banks and their EDF Measures Now and Through the Credit Crisis: Too High, Too Low, or Just About Right? / D. W. Munves, T. S. Allerton, D. T. Hamilton // Moody’s Analytics Capital Markets Research. – 15 December 2010. – 28 p.
 200. Packer F. Rating Methodologies for Banks / F. Packer, N. Tarashev // BIS Quarterly Review. – June 2011. – P. 39-52.
 201. Poon W. P. H. Are Unsolicited Credit Ratings Lower? International Evidence from Bank Ratings / W. P. H. Poon, M. Firth // Journal of Business Finance &Accounting. – 2005. – Vol. 32. – Issue 9-10. – P. 1741-1771.
 202. Poon W. P. H. Do Solicitations Matter in Bank Credit Ratings? Results from a Study of 72 Countries / W. P. H. Poon, J. Lee, B. E. Gup // Journal of Money, Credit & Banking. – 2009. – Vol. 41. – Issue 2/3. – P. 285-314.
 203. Rijken H. How Rating Agencies Achieve Rating Stability / H. Rijken, E. Altman // Journal of Banking and Finance. – 2004. – Vol. 28. – Issue 11. – P. 2679-2714.
 204. Stiglitz J. E., Weiss A. Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics / J. E. Stiglitz, A. Weiss // Oxford Economic Papers. – 1992. – Vol. 44. – No. 4. – P. 694-724.
 205. Studies on the Validation of Internal Rating Systems // BCBS Working Paper. – 2005. – No. 14. URL: http://www.bis.org/publ/ bcbs_wp14.htm
 206. Topp R. Through the Cycle Ratings Versus Point in Time Ratings and Implications of the Mapping between Both Rating Types / R. Topp, R. Perl // Financial Markets, Institutions and Instruments. – 2010. – Vol. 19. – P. 47-61. URL: http://www.aifirm.it/wp-content/uploads/ 2014/11/Topp-Perl-TTC-Ratings-versus-PIT-Ratings-and-Implications-of-the-Mapping-between-Both-Rating-Types.pdf
 207. Van Laere E. The Difference between Moody’s and S&P Bank Ratings: is Discretion in the Rating Process Causing a Split? / E. Van Laere, J. Vantieghem, B. Baesens // RMI Working Paper. – 2012. – No. 12/05. URL: http://www.rmi.nus.edu.sg/research/files/rmiworkingpp/WP1205.pdf
 208. Van Roy P. Is there a Difference between Solicited and Unsolicited Bank Ratings and if so, Why? / P. Van Roy // NBB Working Paper. – 2006. – No. 79. – 43 p.
 209. Vasicek O. A. Credit Valuation / O. A. Vasicek. – San Francisco: White Paper, Moody’s KMV, 1984. – 16 p. URL: http://www. ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226.nsf/0/c181fb77ee99d464c125757a 00505078/$FILE/Credit_Valuation.pdf
 210. Welch G. An Introduction to the Kalman Filter / G. Welch, G. Bishop // Department of Computer Science University of North Carolina at Chapel Hill. – July 2006. – 16 p. URL: https://www.cs.unc.edu /~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf