Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку

Список рекомендованої літератури

Основна література

  1. Адамчук В. В. Экономика и социология труда: учебник / В. В. Адамчук. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 407 с.
  2. Братищев И. М. Социальная рыночная экономика и механизм ее становления в России / И. М. Братищев, А. С.Макарян. - М. : Экономика, 2003. - 215 с.
  3. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учебник / Б. М. Генкин. - М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. - 399 С.
  4. Дворецька Г. В. Соціологія праці : навч.посібник / Г. В. Дворецька. - К. : КНЕУ, 2001. - 244 с.
  5. Єременко В. Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс / В. Г. Єременко. - К. :МАУП, 1997. - 168 с.
  6. Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей. - М. : Наука, 2002. - 270 с.
  7. Захаров Н. Управление социальным развитием организации : учебник / Н. Захаров, А. Кузнецов. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 263 с.
  8. Кулинцев И. И. Экономика и социология труда / И. И. Кулинцев. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. - 288 с.
  9. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібник / Е. М. Лібанова. - К. : Центр навч. літератури, 2003. - 226 с.
  10. Лукашевич М. Соціологія економіки : Підручник для ВНЗ / М. Лукашевич. - К. : Каравела, 2005. - 288 с.
  11. Матвєєв С.О. Економічна соціологія: Підручник. / С.О. Матвєєв, Л.І. Лясота. - Суми : Університетська книга, 2006. - 184 с.
  12. Петюх В. М. Ринок праці : Навч.-метод. посібник / В. М. Петюх. К. : ВЦ “Академія”, 2000. - 128 с.
  13. Пилипенко В. Людина в ринковому суспільстві: орієнтація, поведінка, культура / В. Пилипенко. - К. : Фоліант, 2005. - 224 с.
  14. Пилипенко В. Е. Экономическая социлогия : учебное пособие / В. Е. Пилипенко. - К. : МАУП, 2002. - 296 с.
  15. Рофе А. И. Рынок труда: : учебное пособие / А. И. Рофе. - М. : МИК, 2003. - 271 с.
  16. Социальный менеджмент: Учебн. пособие / Под ред. В. Н. Иванова. - М.: Высшая школа, 2002. - 272 с.
  17. Социология труда / [Под ред. В. П. Махнарылова]. - К. : Технік, 1981. - 240 с.
  18. Танчин І. Соціологія: навч. посібник / І. Танчин. - Львів : УАД, 2005. - 360 с.
  19. Тимош І. М. Економіка праці: навч. посібник / І. М. Тимош. - Тернопіль: Астон, 2001. - 346 с.

Додаткова література

  20. Антропов В. В. Социальная рыночная экономика: путь Германии / В. В. Антропов. - М. : Экономика, 2003. - 223 с.
  21. Астахова О. В. Державна політика на ринку праці: історичний аспект / О. В. Астахова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 3. - С.16-19.
  22. Бабенко С.С. Динаміка соціально-економічних нерівностей в Україні: масове сприйняття та структурні перетворення / С.С. Бабенко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2009. - № 15. - С.
  418-425.
  23. Баланда А. Л. Державна політика впливу на ринок праці як системний процес у конкурентній економіці / А. Л. Баланда // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 2. - С.86-94.
  24. Берданова О. Проблеми розвитку України як соціальної держави / О. Берданова // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С.490-495.
  25. Борецька Н. П. Політика соціального захисту середнього класу / Н. П. Борецька // Демографія та соціальна економіка. - 2007. - № 1. - С.170-184.
  26. Бузгалин А. В. Теория социально-экономических трансформацій : учебник / А. В. Бузгалин, А. И. Голганов. - М. : ТАИС, 2003. - 680 с.
  27. Василенко М. Управління соціально-економічними процесами: нові виміри в розвитку українського суспільства / М. Василенко // Людина і політика. - 2003. - № 4. - С.3-11.
  28. Вебер М. Соціологія: Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер ; [пер. з нім.]. - К. : Основи, 1998. - 534 с.
  29. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня перспективы развития / Н. М. Витренко. - К. : Наук. думка, 1993. - 144 с.
  30. Галицький В. М. Державна служба зайнятості: її роль і завдання на етапі подолання кризових явищ в економіці / В. М. Галицький // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 4. - С.3-7.
  31. Гилюн О. В. Студент початку ХХІ століття: особливості ціннісних орієнтацій та соціальних норм / О. В. Гилюн // Соціальні технології. - 2010. - № 45. - С.183-190.
  32. Голіков В. І. Корпоратизм та корпоративні відносини як основа поєднання соціальних інтересів / В. І. Голіков // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 2. - С.61-76.
  33. Десненко М. І. Підвищення ефективності професійного навчання безробітних в умовах трансформації суспільної системи / М. І. Десненко // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 3. - С.21-23.
  34. Доброгорська О. Мотиваційний механізм сприяння підприємницькій діяльності представників середнього класу / О. Доброгорська // Персонал. - 2006. - № 8. - С.78-82.
  35. Євдокимова В. В. Ефективна зайнятість як один із факторів подолання бідності в Україні / В. В. Євдокимова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 4. - С.11-18.
  36. Єфременко Т. Економічна культура як соціологічне поняття / Т. Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - № 3. - С.123-142.
  37. Капченко Р. Л. Активна політика зайнятості як фактор формування робітничих кадрів / Р. Л. Капченко // Ринок праці та зайнятість населення. - 2008. - № 2. - С. 1-14.
  38. Карлін М. І. Особливості функціонування та регулювання ринку праці та соціальної політики в сучасній Польщі: досвід для України потенціалу / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 1. - С.107-115.
  39. Колот А. М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції потенціалу / А. М. Колот // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 1. - С.23-42.
  40. Кузьменко В. В. Соціально-економічні аспекти формування середнього класу / В. В. Кузьменко // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 2. - С.82-92.
  41. Кухтіна М. В. Особливості формування ціннісних орієнтацій особистості у трансформаційному суспільстві / М. В. Кухтіна // Соціальні технології. - 2010. - № 45. - С.170-174.
  42. Куценко В. Социально-экономическая сфера Украины: состояние, проблемы, перспективы / В. Куценко // Персонал. - 2004. - № 2. - С.86-92.
  43. Лабінська Г. М. Українська трудова міграція в контексті міжнародної міграції робочої сили / Г. М. Лабінська, О. М. Прокопюк // Економічний простір. - 2010. - № 34. - С.66-81.
  44. Лібанова Е. М. Соціальні проблеми і соціальні важелі конкурентоспроможності української економіки / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 2. - С.5-20.
  45. Лісогор Л. С.Інноваційні технології працевлаштування незайнятого населення / Л. С.Лісогор // Ринок праці та зайнятість населення. - 2008. - № 2. - С.15-24.
  46. Мазурок П. П. Регулювання ринку праці в умовах інноваційної моделі розвитку економіки / П. П. Мазурок // Ринок праці та зайнятість населення. - 2009. - № 2. - С.3-8.
  47. Максименко А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують / А. О. Максименко // Соціальні технології. - 2010. - № 44. - С.140-145.
  48. Маршавін Ю. М. Соціально відповідальне підприємництво як чинник розвитку ринку праці України / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 4. - С.7-10.
  49. Мельничук Д. П. Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України / Д. П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. - 2009. - № 3. - С.116-125.
  50. Овсянніков А. О. Особливості споживацької поведінки у суспільствах споживання: тотальність кризи / А. О. Овсянніков // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2009. - № 15. - С.363-370.
  51. Папієв М. Світовий досвід застосування соціальний стандартів / М. Папієв // Економіка України. - 2004. - № 1. - С.4-9.
  52. Пилипенко В. Економічна свідомість і культура населення в період ринкової трансформації / В. Пилипенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 4. - С.189-197.
  53. Пилипенко В. Є. Соціологічні виміри ринкової поведінки населення України / В.Є. Пилипенко // Ринок праці та зайнятість населення. - 2010. - № 3. - С.6-11.
  54. Позняк О.В. Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах / О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. - 2009. - № 3. - С.20-29.
  55. Семикіна М. В. Пріоритетні соціальні потреби працівників на регіональному ринку праці та механізми їх реалізації потенціалу / М. В. Семикіна, Н. В. Василенко // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 1. - С.177-190.
  56. Сохань Л. Людина в ринковому суспільстві / Л. Сохань// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2006. - № 2. - С.210-214.
  57. Степанкова Т. Держава й державне управління в системі соціально-економічних відносин / Т. Степанкова // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2001. - № 4. - С.40-47.
  58. Стоян О. Духовно-екологічні аспекти формування соціальної й економічної сфери громадянського суспільства / О. Стоян // Персонал. - 2006. - № 1. - С.73-76.
  59. Суліма Є. Процес глобалізації - рушійна сила формування глобального соціального порядку постіндустріалізму / Є. Суліма // Людина і політика - 2004. - № 5. - С.70-75.
  60. Сусак В. І. Патерналізм як ймовірна складова демократизаці сучасного українського суспільства / В. І. Сусак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць.. - 2009. - № 15. - С.379-382.
  61. Терещенко Н. Соціально-психологічний аспект поведінки особистості в умовах переходу України до ринкового господарства / Н. Терещенко// Вісник УАДУ при Президентові України. - 2001. - №4. - С.386-391.
  62. Ткаченко Л. Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 1. - С.42-53.
  63. Виговська В. В. Малий бізнес україни: сучасний стан і тенденції розвитку / В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 1. - С.59-65.
  64. Хома А. М. Інституційний механізм регулювання соціально-трудових відносин у сучасних умовах / А. М. Хома // Ринок праці та зайнятість населення. - 2009. - № 2. - С.21-24.
  65. Черенько Л. М. Новий погляд на проблему української бідності / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 1. - С.75-85.
  66. Шевченко Л. С.Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили / Л. С.Шевченко // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 2. - С.77-86.
  67. Широкова М. С.Стратегії економічної поведінки населення України в умовах фінансової кризи 2008-2009 рр. / М. С.Широкова // Соціальні технології. - 2010. - № 45. - С.36-40.
  68. Єременко В. Соціальна економіка в концепції еволюції соціально-економічних систем / В. Єременко // Економіка України. - 2008. - № 12. - С.19-28.
  69. Ядранський Д. М. Роль служби зайнятості в системі соціального регулювання ринку праці / Д. М. Ядранський // Ринок праці та зайнятість населення. - 2009. - № 2. - С.21-24.

Ресурси мережі Інтернет