Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку

Вступ

Соціологія ринку – це галузь соціологічного знання, предметом якої є дослідження відносно самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальних процесів в умовах ринку. Місце соціології ринку в структурі соціології належить її “середньому” рівню поряд із кількома десятками спеціальних соціологічних теорій, таких, як соціологія економіки, соціологія менеджменту, соціологія праці, соціальна психологія, соціологія управління тощо.

Цей посібник орієнований на майбутніх менеджерів, оскільки містить комплексні відомості з теорії і практики соціології ринку, сприяє формуванню уяви про закордонний і вітчизняний досвід у цій галузі, навчанню методиці соціологічних досліджень, необхідній в управлінні трудовим колективом підприємства.

У результаті вивчення курсу за допомогою цього посібника студенти повинні:

знати:

  • суть ринку як явища і процесу;
  • соціальні механізми розвитку суспільства в умовах ринку;
  • соціальні інтереси і потреби працедавців, найманих працівників і споживачів;
  • роль держави в задоволенні соціальних потреб громадян;
  • соціальні проблеми підприємництва та управління ними малими групами тощо.

вміти:

  • використовувати набуті знання при прийнятті управлінських рішень;
  • зважувати соціальні наслідки прийнятих управлінських рішень;
  • допомагати кращій соціальній адаптації працівників до умов ринкового господарювання.

Вивченню дисципліни “Соціологія ринку” повинні передувати знання з дисциплін “Вступ до фаху”, “Соціологія”, “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”.

Посібник поєднує опорний конспект лекцій по кожній з передбачених тем, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, тестові завдання. Для виконання самостійної роботи у посібнику подаються до кожної з тем методичні вказівки.

Значна частина інформації у посібнику оформлена у вигляді блок-схем, що сприяє візуалізації даних, виокремленню окремих важливих питань і кращому сприйняттю їх студентами.

Таким чином, пропонований посібник дозволить студентам напряму підготовки “Менеджмент” усвідомити основні соціологічні проблеми ринкової економіки та особливості соціології малих груп як об’єктів управління, що може бути значним підґрунтям для їх практичної діяльності.