Свидрук Ірена Ігорівна

Свидрук Ірена ІгорівнаДоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: irena_svidruk@ukr.net

Науково-педагогічна біографія
Свидрук І.І. працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Є автором понад 70 наукових публікацій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв та підручника з грифом МОН України.

Кандидатську дисертацію на тему "Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі" захистила у 2007 р.

Докторську дисертацію на тему "Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації" (спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством) захистила у 2019 р.

На початку 2020 р. (13.01.2020 – 08.02.2020) пройшла іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia) (180 год., 6 кредитів).

Викладає такі основні навчальні дисципліни: "Креативний менеджмент", "Психологія управління та конфліктологія", "Організаційна поведінка", "Теорія організації", "Соціологія ринку".

Наукові інтереси: сучасні парадигми менеджменту, креативістика, креативний розвиток вітчизняної економіки, психологія управління, розвиток персоналу, мотивація творчої активності працівників, проблеми сучасного ринку праці та працевлаштування випускників вишу тощо.

Профіль вченого в Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=XOfCIzAAAAAJ&hl=uk

Профіль вченого в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3099-6449

Профіль вченого в Researcher: https://publons.com/researcher/1727510/irena-svidruk/

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Свидрук І.І. Креативний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації. Підручник. - Новий Світ 2000, 2013. - 175 с.
 • Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. – Караганда: Вид-во КарГу, 2016 р. – 320 с.
 • Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 2017. – 312 p.
 • Свидрук І.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. / І.І. Свидрук, Ю.І. Осік – Алма-Ата: «Бастау», 2017. – 360 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017 р. – 320 с.
 • Svydruk I.I. Creative management: theoretical foundations : monograph / I.I.Svydruk, Yu.I. Ossik, O.V. Prokopenko. - Chorzów : Drukarnia Cyfrowa, 2017. - 144 p. (Теоретичні основи креативного управління – монографія на англійській мові) URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57536
 • Свидрук І.І. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки / колективна монографія// Г.І. Башнянин, С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. - Л.: Ліга-прес, 2017. – 160 с.
 • Свидрук І. І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України: монографія / І. І. Свидрук. – Львів: Растр-7, 2018. – 450 с.
 • Свидрук І.І. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: колективна монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, І.І. Свидрук та ін. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (Свидрук І.І. Розділ 1 Економіка знань: трансформаційна перебудова вітчизняної економіки та креативне управління інтелектуальним капіталом. С. 8-80).
 • Svydruk I. I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: сollective monograph / I. I. Svydruk, O. Yu. Klepanchuk // scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p.

  Наукові публікації

  • Свидрук І.І., Домарадзька Г.С. Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці // Вид-во Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – 2011.
  • Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. - 2011.
  • Свидрук І.І. Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
  • Свидрук І.І. Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2012.
  • Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників ВНЗ: практичні та правові аспекти // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.4. - С.373-376.
  • Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.5. - С.395-401.
  • Свидрук І.І. Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах // Науковий вісник НЛТУ. – 2012.
  • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С.20-24.
  • Свидрук І.І. Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні // Вісник ЛКА. – 2013.
  • Свидрук І.І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип.23.11.- С.372-379.
  • Свидрук І.І. Імплементація прийомів креативного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств // Науковий журнал "Вісник Хмельницького національного університету". – 2013.
  • Свидрук І.І. Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. - 2014.
  • Свидрук І.І. Роль психології управління у забезпеченні економічної безпеки підприємства/ І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛКА, 2015. – С.361-363.
  • Свидрук І.І. Унікальні послуги в міжнародному туризмі / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2016. – С.479-481.
  • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Міжнародний туризм і його вплив на економічну та соціальну сфери країн світу / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Актуальні питання економічних наук: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2016 р., м. Київ: - Херсон: Видавничий дом «Гельветика», 2016. – С.16-18.
  • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Туризм як чинник економічного розвитку країни / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2016. – Вип. 26.6 – С.255-262. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І.І., Шевчик Б.М., Рибаков П.В. Сутнісні основи систем економічного мислення // Системний аналіз економічних систем: Збірник наукових праць за матеріалами Другого Всеукраїнського круглого столу / За ред. Г. І. Башнянина і Б.М. Шевчика. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 201 с. - С.25-39.
  • Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Особливості просування туристичних веб-сайтів у мережі інтернет / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Наука III тисячоліття: пошуки, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч1. – 354 с. - С.133-135.
  • Свидрук І.І. Креативний менеджмент як ефективний інструмент регулювання діяльності організацій в умовах нестабільності національної економічної системи / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2017. – С.423-424.
  • Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління мотивацією / І.І. Свидрук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 560 с. - С.411-414.
  • Свидрук І.І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Випуск 2 (50). – Ужгород, 2017. – 357 с. - С.46-51. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І.І. Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2017. – Т. 27, №7 – С.21-26. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І.І. Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві / І.І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 26. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 185 с. С.103-106. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Збірник наук.праць. Серія «Економіка». Випуск 2(8). - 2017. 191 с. – С.51-56. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І.І. Міжнародний досвід розвитку економіки знань / І.І. Свидрук // Вісник Одеського національного університету. Збірник наук. праць. Серія «Економіка». Том 22. Випуск 8 (61). - 2017. 148 с. – С.43-47. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Свидрук І. І. Актуальність розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Зб. тез доп. V Міжн. наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. – Львів: Растр-7, 2017. – 368 с. – С. 331-333.
  • Свидрук І. І. Управління креативністю як визначальна властивість економіки знань / І. І. Свидрук // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава 14 грудня 2017 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 848 с. – С. 675-678.
  • Свидрук І. І. Структурно-компонентний склад інтелектуального капіталу / І. І. Свидрук // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 23–24 листопада 2017 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 362-365.
  • Свидрук І. І. Постіндустріальна економіка як етап цивілізаційної трансформації / І. І. Свидрук // Наука та сьогодення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ 30-31 серпня 2017 р. // Альманах науки. - 2017. – № 5. – С. 12-15.
  • Свидрук І. І. Роль психології управління у вирішенні управлінських проблем в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2018 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – 276 с. – С.177-181.
  • Свидрук І. І. Роль креативності в економіці знань / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ. – Львів: ЛТЕУ, 10-11.05.2018. – 386 с. – С. 222-224.
  • Свидрук І. І. Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту / І. І. Свидрук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: Зб. наук.-техн. пр. НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, №4 – С. 108-111. (наукометрична база Index Copernicus).
  • Особливості оцінювання ефективності управління креативним розвитком мегаполісів / І. І. Свидрук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 16 жовтня 2018 р. – Przeworsk: ГО "Наукова спільнота" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, 2018. – Вип. 32. – С. 92-96.
  • Свидрук І. І. Можливості креативізації аграрного сектору економіки України / І. І. Свидрук // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 22 грудня 2018 р. – Львів. – 51-54.
  • Свидрук І. І. Місце креативного менеджменту в творчій діяльності сучасних організацій / І. І. Свидрук // Перспективи розвитку менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 8 грудня 2018 р. – Одеса: – С. 19-22.
  • Свидрук І. І. Креативні підходи до розвитку транспортної інфраструктури в туристичній індустрії / І. І. Свидрук, М. І. Оршанська // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали I міжнародної наук.-практ. конференції, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 174-176.
  • Свидрук І. І. Конкурентні стратегії глобалізованої економіки / І. І. Свидрук // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 02-03 листопада 2017 р. – Львів: ЛТЕУ, 2017. – С. 83-84.
  • Свидрук І. І. Інтелектуальний капітал креативної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 7 грудня 2017 р. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 267-271.
  • Свидрук І. І. Знання та компетенції творчого мислення в постіндустріальній економіці / І. І. Свидрук // The Formation of a modern competitive environment: integration and globalization: International Scientific Conference, 25 May 2018. – Greenwich, UK: Baltija Publishihg. – 2018. Part II. – P. 24-27.
  • Свидрук І. І. Екосистемне управління інформаційними ресурсами (міжнародний досвід) / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-18 листопада 2017 р. – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2017. – Ч. 3. – С. 107-110.
  • Свидрук І. І. Деякі аспекти інституційного регулювання креативного менеджменту вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції, 6 грудня 2018 р. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 226-229.
  • Свидрук І. І. Функціональне структурування креативного менеджменту на макрорівні економічної системи / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”*. Сер.: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2018. – Вип. 102, № 3. – С. 47-52.
  • Свидрук І. І. Розвиток вітчизняної науки як генеруючий фактор креативного прориву в економіці / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. Випуск 5 (48) – С. 60-65.
  • Свидрук І. І. Постіндустріальні трансформації управлінських підходів до креативного мотивування / І. І. Свидрук // Науковий журнал Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2018. Т. 20, № 91. – С.74-78.
  • 20. Свидрук І. І. Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2 (60). С.61-67.
  • Свидрук І. І. Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, № 9. – С.105-109.
  • Свидрук І. І. Особливості соціальної взаємодії у креативному менеджменті / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2018.
  • Свидрук І. І. Особливості креативного менеджменту на мікрорівні / І. І. Свидрук // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 30, Ч. 1. – С.116-120.
  • Свидрук І. І. Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій / І. І. Свидрук, Н. О. Батьковець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Збірник наукових праць. Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2019. Випуск 899. – С. 21-31.
  • Свидрук І. І. Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20, Ч. 3. – С.29-32.
  • Свидрук І.І. Інтелектуально-креативна діяльності суб’єктів економіки як джерело науково-технологічного прориву України / І. І. Свидрук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів, 2018. Випуск 56. – С.39-44.
  • Свидрук І. І. Інституціональні аспекти регулювання креативного розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – № 8 (51). – С. 35-47.
  • Свидрук І. І. Інституційне значення та структурне оформлення креативного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – №5 (48) – С.48-60.
  • Свидрук І. І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Бізнес інформ: науковий журнал. – м. Харків, ФОП Лібуркіна. – 2018. – № 8. – С.61-69.
  • Svidruk I. The evaluation of scientific potential of the domestic economic system / I. Svidruk, M. Myronova // Innovative solutions in modern science. – 2018. – № 5 (24). – P. 27-39.
  • Svidruk I. Creative activity of the scientific sector of the Ukrainian economy / I. Svidruk, U. Myronov // Paradigm of knowledge. – 2018. – № 4 (30). – P. 5-16.
  • Svidruk І. Analysis of creative-innovative activity of the scientific sector of the domestic economy / B. Mizyuk, I. Svidruk // The economic discourse. – 2018. – Iss. 2. – P. 102-110.
  • Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління розвитком персоналу / І. І. Свидрук //Вісник Одеського національного університету. Економіка : науковий журнал. – м. Одеса. – 2019. – Том 24 Випуск 5 (78). – С. 105-109.
  • Свидрук І.І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку / І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський, О. Ю. Клепанчук // Науковий погляд: економіка та управління : науково-практичний журнал. – м. Дніпро. – 2019. –Випуск № 4 (66). – С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-66-5
  • Свидрук І.І. Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2019. Випуск 29 (9) – С. 98-107. DOI: https://doi.org/10.36930/40290917
  • Свидрук І.І. Розвиток компетентностей персоналу підприємств торгівлі в контексті міжнародних стандартів ISO / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 112-119. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3805357
  • Свидрук І.І. Управління інфраструктурним забезпеченням розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. - Випуск 6. Частина 2. С.14-19.
  • Свидрук І.І. Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації/ І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.76-81. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-11
  • Свидрук І.І. Особливості управління розвитком креативних груп / І. І. Свидрук, С. М. Крук, М. С. Максімов // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.82-89. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-11
  • Свидрук І.І. Стратегічне маркетингове планування в туризмі / Ю. Б. Миронов, І. І. Свидрук, М. Я. Топорницька // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2020. Випуск 30 (1). – С.94-98. DOI: https://doi.org/10.36930/40300116
  • Свидрук І.І. Новітні управлінські підходи до креативної мотивації працівників / І. І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 38/20, 2020, С.42-45. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-7
  • Свидрук І.І. Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств / І. І. Свидрук // Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» Випуск 2 (96), 2020, С. 24-35. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.024
  • Svydruk Irena. Conceptual construction model of management interaction / I. Svydruk // The economic discourse. – 2020. – Iss. 2. – P. 139-146. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-14
  • Свидрук І.І. Інституційне регулювання окремих управлінських аспектів функціонування ринку праці в Україні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 60. – С.18-24.
  • Свидрук І.І. Інституційні реформи інноваційного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 172-174.
  • Свидрук І.І. Розвиток персоналу торговельних підприємств України в умовах економічної глобалізації / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 163-166.
  • Свидрук І.І. Про деякі перешкоди розвитку туризму в Україні / І. І. Свидрук, А. Р. Мельник // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – С. 131-135.
  • Свидрук І.І. Дорожня карта креативного оновлення аграрної галузі України / І. І. Свидрук // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2020 р. Частина 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 413-416.
  • Свидрук І.І. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2020 р., Херсон, 2020. – С. 132-135.
  • Свидрук І.І. До питання менеджменту економічної безпеки держави / І. І. Свидрук // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 16-17 квітня 2020 р., Черкаси, 2020. – С. 55-58.
  • Свидрук І.І. Інноваційні підходи до управління соціальною відповідальністю як фактор конкурентоспроможності ІТ-підприємства/ І. І. Свидрук // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2020 р., Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 79-81.
  • Свидрук І.І. Роль стратегічного планування в управлінні інноваційним розвитком підприємства/ І. І. Свидрук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2020 р., Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2020. – С. 217-218.
  • Свидрук І.І. Управління креативною активністю вітчизняних підприємств в умовах неоіндустріалізації/ І. І. Свидрук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : вид-во ЛТЕУ, 2020. 372 с. – С.180-182.
  • Свидрук І. І. Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства для забезпечення соціальної безпеки громадян України / О.Г. Сидорчук, І.І. Свидрук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцький національний технічний університет 22-23 травня 2020 р., Луцьк, 2020. – С. 118-122.
  • Svidruk І. Level of science of economic system of the country / G. Bashnyanin, V. Kutsyk, I. Svidruk // Baltic Journal of Economic Studies*. – 2019. – Vol.5 (2019) No.1 January. – P. 1-9. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-1-9
  • Svidruk І. Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian Сarpathians /Svidruk І., M. Topornytska, I. Melnyk // Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P) Vol 11, No8 (2020). – P. 640-660. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1224
  • Svydruk І. Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience /Y.Turyanskyy? I.Svydruk, O.Sydorchuk, N. Mitsenko, O.Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», - Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.25.