Свидрук Ірена Ігорівна

Свидрук Ірена Ігорівна

Свидрук Ірена ІгорівнаДоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 507
роб. тел.: +38 (032) 295-81-94
e-mail: irena_svidruk@ukr.net

Науково-педагогічна біографія

Свидрук І.І. працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Є автором понад 200 наукових публікацій, навчальних посібників, у т.ч. іноземних видавництв та підручника з грифом МОН України.

Кандидатську дисертацію на тему "Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі" захистила у 2007 р.

Докторську дисертацію на тему "Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації" (спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством) захистила у 2019 р.

На початку 2020 р. (13.01.2020 – 08.02.2020) пройшла іноземне стажування в «University of Finance, Business and Entrepreneurship» (Bulgaria, Sofia) (180 год., 6 кредитів).

Викладає такі основні навчальні дисципліни: "Креативний менеджмент", "Психологія та лідерство", "Організаційна поведінка", "Теорія організації", "Соціологія ринку".

Наукові інтереси: сучасні парадигми менеджменту, креативістика, креативний розвиток вітчизняної економіки, психологія управління, розвиток персоналу, мотивація творчої активності працівників, проблеми сучасного ринку праці та працевлаштування випускників вишу тощо.

Наукова діяльність

Основні публікації

Підручники, посібники, монографії

 1. Свидрук І.І. Креативний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.
 2. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації. Підручник. - Новий Світ 2000, 2013. - 175 с.
 3. Свидрук І.І., Осік Ю.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. – Караганда: Вид-во КарГу, 2016 р. – 320 с.
 4. Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 2017. – 312 p.
 5. Свидрук І.І. Креативний менеджмент: навчальний посібник. / І.І. Свидрук, Ю.І. Осік – Алма-Ата: «Бастау», 2017. – 360 с.
 6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017 р. – 320 с.
 7. Svydruk I.I. Creative management: theoretical foundations : monograph / I.I.Svydruk, Yu.I. Ossik, O.V. Prokopenko. - Chorzów : Drukarnia Cyfrowa, 2017. - 144 p. (Теоретичні основи креативного управління – монографія на англійській мові) URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57536
 8. Свидрук І.І. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки / колективна монографія// Г.І. Башнянин, С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. - Л.: Ліга-прес, 2017. – 160 с.
 9. Свидрук І. І. Концептуально-методологічні основи розвитку креативного менеджменту національного господарства України: монографія / І. І. Свидрук. – Львів: Растр-7, 2018. – 450 с.
 10. Свидрук І.І. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України: колективна монографія / М.Ю. Барна, М.А. Кальницька, І.І. Свидрук та ін. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. — 502 с. (Свидрук І.І. Розділ 1 Економіка знань: трансформаційна перебудова вітчизняної економіки та креативне управління інтелектуальним капіталом. С. 8-80).
 11. Svydruk I. I. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: сollective monograph / I. I. Svydruk, O. Yu. Klepanchuk // scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. – 317 p.
 12. Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Миронов Ю.Б. Організаційна поведінка: Підручник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 352 c.

Статті, участь у конференціях

 1. Свидрук І.І., Домарадзька Г.С. Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці // Вид-во Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». – 2011.
 2. Свидрук І.І. Перспективи дистанційної освіти при впровадженні Болонського процесу // Вісник ЛКА. - 2011.
 3. Свидрук І.І. Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011.
 4. Свидрук І.І. Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. – 2012.
 5. Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників ВНЗ: практичні та правові аспекти // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.4. - С.373-376.
 6. Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств // Науковий вісник НЛТУ. - 2012. – Вип.22.5. - С.395-401.
 7. Свидрук І.І. Роль та значення законів теорії організації у виробничих системах // Науковий вісник НЛТУ. – 2012.
 8. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С.20-24.
 9. Свидрук І.І. Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні // Вісник ЛКА. – 2013.
 10. Свидрук І.І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип.23.11.- С.372-379.
 11. Свидрук І.І. Імплементація прийомів креативного менеджменту в діяльність вітчизняних підприємств // Науковий журнал "Вісник Хмельницького національного університету". – 2013.
 12. Свидрук І.І. Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць ЛКА. - 2014.
 13. Свидрук І.І. Роль психології управління у забезпеченні економічної безпеки підприємства/ І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛКА, 2015. – С.361-363.
 14. Свидрук І.І. Унікальні послуги в міжнародному туризмі / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2016. – С.479-481.
 15. Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Міжнародний туризм і його вплив на економічну та соціальну сфери країн світу / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Актуальні питання економічних наук: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2016 р., м. Київ: - Херсон: Видавничий дом «Гельветика», 2016. – С.16-18.
 16. Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Туризм як чинник економічного розвитку країни / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2016. – Вип. 26.6 – С.255-262. (наукометрична база Index Copernicus).
 17. Свидрук І.І., Шевчик Б.М., Рибаков П.В. Сутнісні основи систем економічного мислення // Системний аналіз економічних систем: Збірник наукових праць за матеріалами Другого Всеукраїнського круглого столу / За ред. Г. І. Башнянина і Б.М. Шевчика. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 201 с. - С.25-39.
 18. Свидрук І.І. , Миронов Ю.Б. Особливості просування туристичних веб-сайтів у мережі інтернет / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Наука III тисячоліття: пошуки, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.): збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Ч1. – 354 с. - С.133-135.
 19. Свидрук І.І. Креативний менеджмент як ефективний інструмент регулювання діяльності організацій в умовах нестабільності національної економічної системи / І.І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів. - Львів: ЛТЕУ, 2017. – С.423-424.
 20. Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління мотивацією / І.І. Свидрук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 560 с. - С.411-414.
 21. Свидрук І.І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення постіндустріальної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Випуск 2 (50). – Ужгород, 2017. – 357 с. - С.46-51. (наукометрична база Index Copernicus).
 22. Свидрук І.І. Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України – Львів: Вид-во НЛУУ, 2017. – Т. 27, №7 – С.21-26. (наукометрична база Index Copernicus).
 23. Свидрук І.І. Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві / І.І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 26. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 185 с. С.103-106. (наукометрична база Index Copernicus).
 24. Свидрук І.І. Концептуальні основи становлення креативної економіки / І.І. Свидрук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Збірник наук.праць. Серія «Економіка». Випуск 2(8). - 2017. 191 с. – С.51-56. (наукометрична база Index Copernicus).
 25. Свидрук І.І. Міжнародний досвід розвитку економіки знань / І.І. Свидрук // Вісник Одеського національного університету. Збірник наук. праць. Серія «Економіка». Том 22. Випуск 8 (61). - 2017. 148 с. – С.43-47. (наукометрична база Index Copernicus).
 26. Свидрук І. І. Актуальність розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Зб. тез доп. V Міжн. наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. – Львів: Растр-7, 2017. – 368 с. – С. 331-333.
 27. Свидрук І. І. Управління креативністю як визначальна властивість економіки знань / І. І. Свидрук // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава 14 грудня 2017 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 848 с. – С. 675-678.
 28. Свидрук І. І. Структурно-компонентний склад інтелектуального капіталу / І. І. Свидрук // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 23–24 листопада 2017 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 362-365.
 29. Свидрук І. І. Постіндустріальна економіка як етап цивілізаційної трансформації / І. І. Свидрук // Наука та сьогодення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ 30-31 серпня 2017 р. // Альманах науки. - 2017. – № 5. – С. 12-15.
 30. Свидрук І. І. Роль психології управління у вирішенні управлінських проблем в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2018 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – 276 с. – С.177-181.
 31. Свидрук І. І. Роль креативності в економіці знань / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ. – Львів: ЛТЕУ, 10-11.05.2018. – 386 с. – С. 222-224.
 32. Свидрук І. І. Соціально-економічні аспекти креативного менеджменту / І. І. Свидрук // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України: Зб. наук.-техн. пр. НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, №4 – С. 108-111. (наукометрична база Index Copernicus).
 33. Особливості оцінювання ефективності управління креативним розвитком мегаполісів / І. І. Свидрук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 16 жовтня 2018 р. – Przeworsk: ГО "Наукова спільнота" та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, 2018. – Вип. 32. – С. 92-96.
 34. Свидрук І. І. Можливості креативізації аграрного сектору економіки України / І. І. Свидрук // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 22 грудня 2018 р. – Львів. – 51-54.
 35. Свидрук І. І. Місце креативного менеджменту в творчій діяльності сучасних організацій / І. І. Свидрук // Перспективи розвитку менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 8 грудня 2018 р. – Одеса: – С. 19-22.
 36. Свидрук І. І. Креативні підходи до розвитку транспортної інфраструктури в туристичній індустрії / І. І. Свидрук, М. І. Оршанська // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали I міжнародної наук.-практ. конференції, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 174-176.
 37. Свидрук І. І. Конкурентні стратегії глобалізованої економіки / І. І. Свидрук // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 02-03 листопада 2017 р. – Львів: ЛТЕУ, 2017. – С. 83-84.
 38. Свидрук І. І. Інтелектуальний капітал креативної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 7 грудня 2017 р. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 267-271.
 39. Свидрук І. І. Знання та компетенції творчого мислення в постіндустріальній економіці / І. І. Свидрук // The Formation of a modern competitive environment: integration and globalization: International Scientific Conference, 25 May 2018. – Greenwich, UK: Baltija Publishihg. – 2018. Part II. – P. 24-27.
 40. Свидрук І. І. Екосистемне управління інформаційними ресурсами (міжнародний досвід) / І. І. Свидрук // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 17-18 листопада 2017 р. – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2017. – Ч. 3. – С. 107-110.
 41. Свидрук І. І. Деякі аспекти інституційного регулювання креативного менеджменту вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції, 6 грудня 2018 р. – Львів: Растр-7, 2018. – С. 226-229.
 42. Свидрук І. І. Функціональне структурування креативного менеджменту на макрорівні економічної системи / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”*. Сер.: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2018. – Вип. 102, № 3. – С. 47-52.
 43. Свидрук І. І. Розвиток вітчизняної науки як генеруючий фактор креативного прориву в економіці / І. І. Свидрук // Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. Випуск 5 (48) – С. 60-65.
 44. Свидрук І. І. Постіндустріальні трансформації управлінських підходів до креативного мотивування / І. І. Свидрук // Науковий журнал Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2018. Т. 20, № 91. – С.74-78.
 45. 20. Свидрук І. І. Пріоритети розвитку науки для забезпечення креативного прориву вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2 (60). С.61-67.
 46. Свидрук І. І. Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2018. – Т. 28, № 9. – С.105-109.
 47. Свидрук І. І. Особливості соціальної взаємодії у креативному менеджменті / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2018.
 48. Свидрук І. І. Особливості креативного менеджменту на мікрорівні / І. І. Свидрук // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 30, Ч. 1. – С.116-120.
 49. Свидрук І. І. Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій / І. І. Свидрук, Н. О. Батьковець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Збірник наукових праць. Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2019. Випуск 899. – С. 21-31.
 50. Свидрук І. І. Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань / І. І. Свидрук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20, Ч. 3. – С.29-32.
 51. Свидрук І.І. Інтелектуально-креативна діяльності суб’єктів економіки як джерело науково-технологічного прориву України / І. І. Свидрук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів, 2018. Випуск 56. – С.39-44.
 52. Свидрук І. І. Інституціональні аспекти регулювання креативного розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – № 8 (51). – С. 35-47.
 53. Свидрук І. І. Інституційне значення та структурне оформлення креативного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук // Науковий огляд: науковий журнал. – Київ: ТК “Меганом”, 2018. – №5 (48) – С.48-60.
 54. Свидрук І. І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи / І. І. Свидрук // Бізнес інформ: науковий журнал. – м. Харків, ФОП Лібуркіна. – 2018. – № 8. – С.61-69.
 55. Svidruk I. The evaluation of scientific potential of the domestic economic system / I. Svidruk, M. Myronova // Innovative solutions in modern science. – 2018. – № 5 (24). – P. 27-39.
 56. Svidruk I. Creative activity of the scientific sector of the Ukrainian economy / I. Svidruk, U. Myronov // Paradigm of knowledge. – 2018. – № 4 (30). – P. 5-16.
 57. Svidruk І. Analysis of creative-innovative activity of the scientific sector of the domestic economy / B. Mizyuk, I. Svidruk // The economic discourse. – 2018. – Iss. 2. – P. 102-110.
 58. Свидрук І.І. Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління розвитком персоналу / І. І. Свидрук //Вісник Одеського національного університету. Економіка : науковий журнал. – м. Одеса. – 2019. – Том 24 Випуск 5 (78). – С. 105-109.
 59. Свидрук І.І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку / І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський, О. Ю. Клепанчук // Науковий погляд: економіка та управління : науково-практичний журнал. – м. Дніпро. – 2019. –Випуск № 4 (66). – С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-66-5
 60. Свидрук І.І. Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2019. Випуск 29 (9) – С. 98-107. DOI: https://doi.org/10.36930/40290917
 61. Свидрук І.І. Розвиток компетентностей персоналу підприємств торгівлі в контексті міжнародних стандартів ISO / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 112-119. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3805357
 62. Свидрук І.І. Управління інфраструктурним забезпеченням розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / І. І. Свидрук // Науковий економічний журнал “Інтелект ХХІ”. – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. - Випуск 6. Частина 2. С.14-19.
 63. Свидрук І.І. Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації/ І. І. Свидрук, Ю. І. Турянський // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.76-81. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-58-11
 64. Свидрук І.І. Особливості управління розвитком креативних груп / І. І. Свидрук, С. М. Крук, М. С. Максімов // Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. Випуск 58. – С.82-89. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-11
 65. Свидрук І.І. Стратегічне маркетингове планування в туризмі / Ю. Б. Миронов, І. І. Свидрук, М. Я. Топорницька // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Вид-во НЛУУ, 2020. Випуск 30 (1). – С.94-98. DOI: https://doi.org/10.36930/40300116
 66. Свидрук І.І. Новітні управлінські підходи до креативної мотивації працівників / І. І. Свидрук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 38/20, 2020, С.42-45. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-7
 67. Свидрук І.І. Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств / І. І. Свидрук // Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» Випуск 2 (96), 2020, С. 24-35. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.024
 68. Svydruk Irena. Conceptual construction model of management interaction / I. Svydruk // The economic discourse. – 2020. – Iss. 2. – P. 139-146. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-14
 69. Свидрук І.І. Інституційне регулювання окремих управлінських аспектів функціонування ринку праці в Україні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Вісник ЛТЕУ: збірник наукових праць. Економічні науки. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. Випуск 60. – С.18-24.
 70. Свидрук І.І. Інституційні реформи інноваційного менеджменту на макрорівні / І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 172-174.
 71. Свидрук І.І. Розвиток персоналу торговельних підприємств України в умовах економічної глобалізації / С. В. Леськова, І. І. Свидрук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 5 грудня 2019 р. – Львів: Растр-7, 2019. – С. 163-166.
 72. Свидрук І.І. Про деякі перешкоди розвитку туризму в Україні / І. І. Свидрук, А. Р. Мельник // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – С. 131-135.
 73. Свидрук І.І. Дорожня карта креативного оновлення аграрної галузі України / І. І. Свидрук // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2020 р. Частина 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 413-416.
 74. Свидрук І.І. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку вітчизняної економіки / І. І. Свидрук // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2020 р., Херсон, 2020. – С. 132-135.
 75. Свидрук І.І. До питання менеджменту економічної безпеки держави / І. І. Свидрук // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 16-17 квітня 2020 р., Черкаси, 2020. – С. 55-58.
 76. Свидрук І.І. Інноваційні підходи до управління соціальною відповідальністю як фактор конкурентоспроможності ІТ-підприємства/ І. І. Свидрук // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2020 р., Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 79-81.
 77. Свидрук І.І. Роль стратегічного планування в управлінні інноваційним розвитком підприємства/ І. І. Свидрук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2020 р., Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2020. – С. 217-218.
 78. Свидрук І.І. Управління креативною активністю вітчизняних підприємств в умовах неоіндустріалізації/ І. І. Свидрук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : вид-во ЛТЕУ, 2020. 372 с. – С.180-182.
 79. Свидрук І. І. Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства для забезпечення соціальної безпеки громадян України / О.Г. Сидорчук, І.І. Свидрук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцький національний технічний університет 22-23 травня 2020 р., Луцьк, 2020. – С. 118-122.
 80. Svidruk І. Level of science of economic system of the country / G. Bashnyanin, V. Kutsyk, I. Svidruk // Baltic Journal of Economic Studies*. – 2019. – Vol.5 (2019) No.1 January. – P. 1-9. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-1-9
 81. Svidruk І. Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian Сarpathians /Svidruk І., M. Topornytska, I. Melnyk // Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P) Vol 11, No8 (2020). – P. 640-660. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1224
 82. Svydruk І. Management priorities of tax reform in Ukraine: implementation of international experience /Y.Turyanskyy? I.Svydruk, O.Sydorchuk, N. Mitsenko, O.Klepanchuk // Investment Management and Financial Innovations. LLC «СPС Business Perspectives», - Sumy, Volume 17, Issue 2, 2020. – P. 320-333. (Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.25.